DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Xoves, 01 de outubro de 2009 Páx. 15.664

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DECRETO 389/2009, do 24 de setembro, polo que se regula a autorización de laboratorios para a realización de autocontrois nos programas sanitarios de vixilancia e control de salmonela nas explotacións gandeiras na Comunidade Autónoma de Galicia e se crea o Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados para estes autocontrois.

O Regulamento (CE) 2160/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de novembro de 2003, sobre o control da salmonela e outros axentes zoonóticos específicos transmitidos polos alimentos, indica que os laboratorios participantes nos programas de control deberán ser designados ou autorizados pola autoridade competente, así como utilizar métodos e protocolos recomendados polos organismos internacionais de normalización, aplicar sistemas de aseguramento da calidade e participar periodicamente nas probas de detección colectivas organizadas ou coordinadas polo laboratorio de referencia.

En aplicación deste regulamento, ata a data, publicáronse sucesivos regulamentos nos que se establecen obxectivos de redución da prevalencia de diversas salmonelas zoonósicas nas explotacións avícolas que se continuarán posteriormente con obxectivos de redución das explotacións porcinas. Así, nos regulamentos (CE) 1003/2005, 1168/2006, 646/2007 e 584/2008 fíxanse os obxectivos de redución para galiñas reprodutoras, galiñas poñedoras, polos de engorda e pavos respectivamente. Para a consecución destes obxectivos establécense nestes regulamentos, entre outras, a obriga de realizar toma de mostras por iniciativa dos explotadores da empresa alimentaria, é dicir, mostras de autocontrol polos propios granxeiros e, por outra banda, a toma de mostras de control oficial. Distínguese por tanto entre tomas de mostras de autocontrol que deben ser analizadas en laboratorios autorizados para ese fin e tomas de mostras oficiais que deben ser analizadas nos laboratorios de control oficial.

Ambos os tipos de laboratorios, segundo o recollido nos artigos 5 e 7 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, están suxeitos a obrigas de comunicación en caso de detección de axentes patóxenos que impliquen risco para a saúde pública, a sanidade animal ou o ambiente.

Por outra banda, a normativa estatal en vigor en relación co sector da avicultura, o Real decreto 328/2003, do 14 de marzo, polo que se establece e se regula o plan sanitario avícola; a Orde PRE/1377/2005, do 16 de maio, pola que se establecen medidas de vixilancia e control de determinadas salmoneloses en explotacións de galiñas poñedoras, para os efectos de establecemento dun programa nacional, e o Real decreto 1084/2005, do 16 de setembro, de ordenación da avicultura de carne, indican que os autocontrois para detección de salmonelas realizadas polos operadores da cadea alimentaria deberán realizarse nun laboratorio autorizado ou recoñecido para o efecto pola autoridade competente.

Convén, por conseguinte, que calquera laboratorio que realice os autocontrois analíticos exixidos pola normativa vixente sobre vixilancia e control da salmonelose nas explotacións gandeiras estea autorizado pola autoridade competente, como garantía da idoneidade destes na súa participación nos programas de control da salmonela e outros axentes zoonóticos.

De conformidade co establecido no artigo 30.I, número 3º, do Estatuto de autonomía de Galicia, a Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas bases e a ordenación da actividade económica xeral e nos termos do disposto no artigo 149.1.13º da Constitución, ten competencia exclusiva en materia de agricultura e gandaría.

En consecuencia, no uso das atribucións concedidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro do Medio Rural, oído o Consello Consultivo de Galicia, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte e catro de setembro de dous mil nove,

DISPOÑO:

Capítulo I

Disposicións de carácter xeral

Artigo 1º.-Obxecto.

Este decreto ten por obxecto:

a) Establecer o procedemento de autorización dos laboratorios que efectúen ensaios de autocontrol para a detección de salmonelas nas explotacións gandeiras, determinando os requisitos para a súa autorización e as condicións mínimas de funcionamento destes.

b) Crear o Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados para a realización de autocontrois nos programas de vixilancia e control de salmonela nas explotacións gandeiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.

1. Este decreto aplícase a todos os laboratorios públicos ou privados que estean situados na Comunidade Autónoma de Galicia, e que realicen as análises de autocontrol para a detección de salmonelas en calquera tipo de explotación gandeira.

2. Quedan exceptuados do disposto no punto anterior os laboratorios oficiais de sanidade e produción animal da Comunidade Autónoma de Galicia.

Capítulo II

Requisitos da autorización

Artigo 3º.-Condicións específicas dos laboratorios.

Os laboratorios que desexen obter a autorización para a realización dos autocontrois de salmonela nas explotacións gandeiras, sen prexuízo dos demais requisitos exixibles polas distintas administracións públicas, deberán cumprir, polo menos, as seguintes condicións:

a) Funcionar de acordo coa norma europea de requisitos xerais relativos á competencia dos laboratorios de ensaio e calibración, actualmente norma EN/ISO/17025, é dicir, estar acreditado ou, polo menos, demostrar que iniciou e prosegue os procedementos de acreditación necesarios conforme a lexislación, ou aplicar procesos de aseguramento da calidade acordes con ela.

A acreditación dos laboratorios de ensaio poderá referirse a ensaios illados ou a grupos de ensaios.

b) Estar situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Ter personalidade xurídica propia ou pertencer a unha entidade con personalidade xurídica propia.

d) Dispor dun local e instalacións que cumpran a normativa que lles sexa de aplicación, e que contará, polo menos, coas seguintes áreas:

1ª De recepción de mostras.

2ª De atención ás persoas usuarias.

3ª De administración e de arquivo de documentación.

4ª De aseos e vestiarios para o persoal.

5ª De traballo propiamente dito, cos elementos necesarios para garantir unhas adecuadas condicións de seguridade e illamento, se é o caso, na manipulación das mostras. O acceso á zona de análise deberá estar perfectamente diferenciado da zona de acceso de persoas usuarias.

6ª De limpeza de material e eliminación de residuos.

7ª De almacén.

8ª De instalacións frigoríficas necesarias para a boa conservación dos reactivos, mostras e demais materiais que precisen condicións de refrixeración ou conxelación.

e) Dispor dos equipamentos necesarios para as análises que realice. Ao respecto, deberá existir un inventario destes equipamentos que inclúa como mínimo os seguintes datos: equipamento, marca, modelo, número de identificación, fabricante e data de posta en servizo. Así mesmo, existirá un plan de mantemento e calibración dos equipamentos que o precisen, que garanta o seu correcto funcionamento.

f) Contar con, polo menos, unha persoa directora técnica responsable da organización e supervisión da actividade do laboratorio, con formación e experiencia mínima dun ano na área analítica para a que solicita a autorización. Esta será a responsable da emisión dos informes de análises, e das notificacións de resultados ás autoridades competentes cando proceda.

g) Contar con persoal técnico e/ou auxiliar coa titulación, coñecementos, experiencia e competencia adaptados ás tarefas e responsabilidades que lles sexan outorgados.

h) Dispor, por escrito, do organigrama de funcionamento e da relación de persoal, coas funcións que realiza.

i) Dispor dun manual de procedementos e técnicas ou métodos de ensaio empregados nas determinacións das diferentes mostras, á disposición do persoal.

j) Dispor de procedementos normalizados de traballo, expresados por escrito e a disposición do persoal en calquera momento, elaborados sobre a base de criterios científicos xeralmente admitidos, en relación a:

-Obtención e preparación das mostras.

-Condicións de aceptación destas conforme a normativa vixente, rexeitando calquera mostra que non cumpra os requisitos de mostraxe establecidos pola normativa ou, se é o caso, polas normas técnicas correspondentes.

-Tempo máximo de almacenamento antes e despois das análises.

-Conservación e transporte das mostras.

k) Garantir a rastrexabilidade dos resultados a través dos rexistros correspondentes a cada análise. Estes rexistros deberán estar á disposición da autoridade competente en materia de sanidade animal e estarán conservados adecuadamente durante un período non inferior a tres anos desde a emisión da análise.

l) Permitir e colaborar cos servizos veterinarios oficiais nas inspeccións que se consideren oportunas.

m) Participar en exercicios de avaliación externa da calidade dos ensaios. Deberán participar, polo menos unha vez ao ano, e superar satisfactoriamente probas de detección colectivas ou ensaios de intercomparación de laboratorios organizados ou coordinados por entidades acreditadas para o efecto, participando así mesmo de forma obrigatoria en todos os organizados ou coordinados polo Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia e/ou o Laboratorio Nacional de Referencia para as salmoneloses animais (Laboratorio Central de Sanidade Animal de Algete), cando así se indique desde o laboratorio organizador ou a Administración competente.

n) Contar cunha adecuada xestión de residuos de conformidade coa normativa vixente.

o) Axustarse aos métodos implantados nas análises de autocontrol para os cales solicita autorización, aos métodos oficiais establecidos na normativa vixente (norma ISO 6579/2002, anexo D). Non obstante, poderanse utilizar métodos alternativos que fosen validados conforme a norma EN/ISO 16140/2003 e que ofrezan resultados equivalentes aos obtidos co correspondente método de referencia e protocolo recomendado polos organismos internacionais de normalización.

Capítulo III

Procedemento de obtención da autorización

Artigo 4º.-Solicitude.

1. O procedemento de autorización iniciarase mediante solicitude da persoa titular ou representante do laboratorio, segundo o modelo establecido no anexo II, dirixido á dirección xeral competente en materia de sanidade animal.

2. Ao modelo de solicitude de autorización oportunamente cuberto xuntarase a seguinte documentación:

a) Fotocopia do documento identificativo da identidade da persoa solicitante (DNI) e, de ser o caso, acreditación da súa representatividade.

b) Documentación acreditativa da titularidade do laboratorio e DNI da persoa titular. Cando a persoa titular se constitúa como persoa xurídica, CIF, copia da acta de constitución, e certificación da súa inscrición no Rexistro Mercantil, se é o caso.

c) Identificación da persoa directora técnica responsable, fotocopias do DNI e do título académico desta, e certificación de experiencia mínima dun ano na área analítica para a que o laboratorio solicita a autorización.

d) Relación do persoal que traballa no laboratorio, indicando a súa titulación e documentos xustificativos desta.

e) Memoria técnica co seguinte contido mínimo:

1º Organigrama do laboratorio, indicando o funcionamento e o persoal responsable en cada unha das funcións.

2º Planos das instalacións e resumo descritivo destas.

3º Relación dos ensaios para os que solicita autorización, indicando as matrices analíticas, os métodos de ensaio, e o estado da acreditación, se é o caso.

4º Relación do equipamento e instrumental necesario para a realización das análises para as que solicita autorización.

5º Procedementos escritos sobre os métodos de ensaio empregados.

6º Procedementos escritos sobre as condicións de aceptación das mostras.

7º Procedementos escritos de pautas de toma de mostras por parte dos operadores.

f) Modelo de informe de resultados.

g) Modelo de rexistro do laboratorio, ou descrición da información que conterá este.

h) Plan de xestión de residuos.

i) Xustificante de ter aboada a taxa correspondente.

3. A Consellería do Medio Rural favorecerá a presentación e tramitación electrónica das solicitudes de inscrición, de acordo co referido no Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación de procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos, e non exixirá a fotocopia dos documentos necesarios para a inscrición a que fai referencia o Decreto 255/2008, e de acordo co referido nos seus artigos 2º, 3º e 4º, unha vez que se cumpra o seu réxime transitorio.

Artigo 5º.-Tramitación.

1. Se a solicitude de inscrición non reúne os requisitos sinalados no artigo 4º deste decreto, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou xunte os documentos preceptivos con indicación de que, se así non o fixese, se terá por desistida da súa petición, logo de resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A dirección xeral competente en materia de sanidade animal solicitará os seguintes informes:

a) Ao servizo competente en materia de gandaría do departamento territorial que corresponda, sobre a idoneidade das instalacións e a comprobación dos extremos que procedan.

b) Ao Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia, sobre as técnicas analíticas propostas e os ensaios para os que se solicita autorización.

3. Os informes previstos no punto anterior serán emitidos no prazo de 30 días hábiles. De non emitirse o informe no prazo sinalado, interromperase o prazo para resolver o procedemento polo tempo que medie entre a petición, que deberá comunicarse aos interesados, e a recepción do informe, que igualmente deberá ser comunicada aos interesados, sen que o prazo de suspensión poida exceder en ningún caso os tres meses.

Artigo 6º.-Resolución.

1. Recibidos os correspondentes informes, a dirección xeral competente en materia de sanidade animal resolverá positiva ou negativamente a solicitude de autorización do laboratorio. A resolución denegatoria deberá ser motivada.

2. Transcorridos seis meses desde a presentación da solicitude sen que fose ditada resolución expresa, salvo que a demora sexa imputable á persoa interesada e sen prexuízo da posible interrupción do prazo referida no artigo 5º.3, entenderase outorgada a autorización, consonte o previsto no artigo 43.2º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, logo xustificación do ingreso da taxa correspondente.

3. A resolución non pon fin á vía administrativa e poderá ser impugnada en alzada ante o conselleiro/a competente en materia de sanidade animal, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución.

Artigo 7º.-Modificacións das condicións da autorización.

Calquera modificación das condicións da autorización das recollidas nas letras a), b), c), f), g) e n) do número 1 do artigo 3º, ou no caso das restantes letras só se a modificación implica variación substancial das condicións iniciais de autorización, deberá ser comunicada á dirección xeral competente en materia de sanidade animal, nun prazo máximo de 30 días hábiles desde que se produza, podendo esta solicitar a documentación oportuna para comprobar o alcance da modificación. De non haber resolución negativa sobre esa modificación no prazo de tres meses, entenderase que a modificación comunicada non afecta a vixencia da autorización inicial. Contra a resolución expresa cabe recurso nos termos especificados no punto anterior.

Artigo 8º.-Efectos da autorización.

1. A autorización dun laboratorio para a realización das análises para o control de salmoneloses nas explotacións gandeiras habilítao para a realización dos autocontrois previstos na normativa vixente no marco dos programas nacionais de control de determinadas salmoneloses na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O incumprimento das condicións establecidas no artigo 3º deste decreto que deron lugar á súa autorización ou das súas condicións de funcionamento recollidas no capítulo IV deste decreto, dará lugar á revogación da autorización nos termos establecidos no artigo 10º deste decreto, así como ás posibles accións sancionadoras referidas no seu artigo 14º, sen prexuízo da adopción das medidas provisionais que procedan en cumprimento do artigo 72.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 9º.-Vixencia da autorización e renovación.

1. A vixencia da autorización será de tres anos a partir da data de resolución desta, e será necesaria a súa renovación transcorrido este prazo.

2. A solicitude de renovación presentarase polo menos con seis meses de antelación á data de finalización do período de vixencia segundo o modelo do anexo III e acompañarase da documentación establecida no artigo 4º, salvo que non houbese modificacións respecto á documentación presentada na autorización inicial, sendo suficiente neste caso unha declaración xurada da persoa titular ou representante do laboratorio indicando tal circunstancia, xunto co xustificante de ter aboada a taxa correspondente. Se a solicitude non cumprise cos requisitos preceptivos, requirirase o interesado nos termos e cos efectos previstos no artigo 5º.1 deste decreto.

3. Transcorrido o prazo de seis meses sen que se ditase resolución sobre a continuidade da autorización, entenderase esta estimada por silencio administrativo.

4. No caso de que as persoas interesadas non formulen solicitude de renovación, entenderase que decaen no seu dereito e procederase a revogación da autorización e consecuentemente á cancelación do asento de inscrición no rexistro establecido no artigo 16º deste decreto, mediante resolución que deberá ser adoptada tras a audiencia da persoa interesada.

Artigo 10º.-Revogación da autorización.

1. A revogación da autorización tramitarase de oficio.

2. A dirección xeral competente en materia de sanidade animal, sen prexuízo da adopción das medidas provisionais que procedan en cumprimento do artigo 72.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, poderá proceder, mediante resolución ditada tras a audiencia da persoa interesada, á revogación da autorización, nos seguintes supostos:

a) Incumprimento das condicións necesarias para a autorización inicial do laboratorio, especificadas no artigo 3º deste decreto, ou das súas condicións de funcionamento recollidas no capítulo IV deste decreto.

b) Falsidade constatada nos datos declarados na solicitude de autorización.

c) Suspensión firme en materia de seguridade industrial, laboral ou de eliminación de residuos.

d) Falsidade constatada nas actuacións realizadas polo laboratorio.

e) Cando se produzan reiteradas deficiencias nos resultados de ensaios de intercomparativos.

f) Falla de comunicación constatada de modificacións dos datos do rexistro.

g) Cando non se presente a solicitude de renovación no prazo establecido ou no caso de modificacións substanciais a que se refire o artigo 7.

h) Cando se produza peche, quebra ou concurso de acredores no laboratorio, sen que a persoa titular tramite a correspondente baixa.

i) Cando se produzan deficiencias na comunicación dos resultados das análises realizadas á autoridade competente ou ás persoas solicitantes destas análises.

3. Transcorridos seis meses desde a data da incoación do procedemento de revogación sen que fose ditada resolución, entenderase caducado o procedemento, sen que se produza a revogación da autorización e cesarán, se fose o caso, as medidas provisionais previstas na incoación.

4. A resolución revogatoria da autorización poderá ser impugnada en alzada ante o conselleiro/a competente en materia de sanidade animal, nos prazos establecidos no artigo 6º.3 deste decreto.

Capítulo IV

Funcionamento dos laboratorios autorizados

Artigo 11º.-Pautas de mostraxe.

1. No caso de illamentos de Salmonella spp. nas mostras tomadas, os laboratorios deberán serotipar para, polo menos, poder discernir entre os serotipos indicados no anexo I e os restantes serotipos de Salmonella spp.

2. O laboratorio responsabilizarase de informar e enviar as pautas concretas de toma de mostras a todas as persoas operadoras para as que realicen análises conforme o disposto na normativa en vigor podendo comprobar, se procede, o cumprimento das pautas de mostraxe nas propias explotacións.

Artigo 12º.-Informes de resultados.

1. Os resultados de cada análise plasmaranse nun informe de resultados que deberá ser comunicado á persoa solicitante. Estes informes conservaranse polo menos durante cinco anos dende a súa emisión á disposición da autoridade competente.

2. Os informes deberán conter toda a información necesaria para a súa interpretación, e como mínimo os seguintes datos:

a) Número de rexistro da análise.

b) Datos da persoa solicitante da análise: nome e apelidos ou razón social, enderezo, NIF ou CIF, código Rega no caso de explotacións gandeiras.

c) Identificación das mostras segundo a empregada na recepción, con indicación da especie animal e a identificación individual no caso de que a teña.

d) Tipo de mostra.

e) Data de recepción da mostra.

f) Nome do ensaio.

g) Técnica analítica empregada.

h) Resultado das análises.

i) Data de emisión do informe.

j) Identificación e sinatura da persoa técnica responsable que valida o informe.

3. Os informes de resultados emitidos polos laboratorios públicos xerarán o prezo privado correspondente, fixado por orde da consellería competente en materia de sanidade animal.

Artigo 13º.-Inspeccións e controis.

1. As autoridades competentes en materia de sanidade animal poderán inspeccionar, cando o consideren conveniente, o mantemento por parte dos laboratorios das condicións exixidas para a súa autorización.

2. Así mesmo, poderán solicitar información sobre as análises realizadas aos laboratorios autorizados, que estarán obrigados a subministrala.

Artigo 14º.-Réxime sancionador.

1. Os laboratorios autorizados por este decreto estarán sometidos ao réxime sancionador establecido na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, así como, se é o caso, naqueloutras disposicións que sexan de aplicación.

2. O procedemento sancionador será incoado polo xefe territorial do departamento correspondente á provincia en que se localice o laboratorio, e axustarase na súa tramitación ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común en relación co Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

Artigo 15º.-Deber de comunicación.

1. Os laboratorios autorizados segundo o establecido neste decreto están suxeitos ás obrigas establecidas na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, nos seus artigos 5 e 7, así como as derivadas do Real decreto 1940/2004, do 27 de setembro, sobre a vixilancia das zoonoses e os axentes zoonóticos e do Real decreto 328/2003, do 14 de marzo, polo que se establece e regula o plan sanitario avícola, e outra normativa estatal ou autonómica que se poida ditar sobre a materia.

2. Especificamente, os laboratorios deberán notificar ás autoridades competentes en materia de sanidade animal da comunidade autónoma os casos, confirmados ou sospeitosos, relativos ás salmonelas de importancia para a saúde pública de que teñan coñecemento.

3. Se a serotipia é positiva a algún dos serotipos indicados no anexo I, ou non pode descartarse a presenza destes, e a mostra inicial foi obtida nun autocontrol, considerarase como sospeita e deberá ser comunicada á autoridade competente en materia de sanidade animal dentro das 72 horas posteriores a coñecerse os resultados das análises.

Capítulo V

Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados

Artigo 16º.-Rexistro de laboratorios e comunicación ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño.

1. Créase na consellería competente en materia de sanidade animal o Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados para a realización de autocontrois nos programas de vixilancia e control de salmonela nas explotacións gandeiras na Comunidade Autónoma de Galicia, no que figurarán inscritos todos os laboratorios autorizados mediante este decreto.

2. No dito rexistro figurarán para cada laboratorio autorizado, cando menos, os seguintes datos:

a) Nome do laboratorio.

b) Data de autorización.

c) Identificación da persoa titular do laboratorio.

d) Identificación e titulación da persoa directora técnica responsable.

e) Ensaio ou grupo de ensaios para os que está autorizado.

f) Datas de renovacións, suspensións temporais ou revogacións da autorización.

g) Data de cancelación no rexistro.

3. Os datos correspondentes ao antedito rexistro serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

4. A dirección xeral competente en materia de sanidade animal comunicará puntualmente os datos que consten neste rexistro, así como as modificacións a que haxa lugar nel, ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, coa finalidade de garantir a actualización permanente dos laboratorios de autocontrol autorizados, de cara á validez dos seus informes de resultados no resto do Estado.

5. As inscricións, modificacións e cancelacións neste rexistro realizaraas de oficio a dirección xeral competente en materia de sanidade animal e serán comunicadas ás persoas interesadas, unha vez que sexan firmes en vía administrativa as correspondentes resolucións de autorización, renuncias, suspensións temporais ou revogacións de autorizacións.

Artigo 17º.-Laboratorios autorizados noutras comunidades autónomas.

1. Os laboratorios autorizados para a realización dos autocontrois para a detección de salmonelas nas explotacións gandeiras rexistrados noutras comunidades autónomas que desexen exercer a dita actividade no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e co fin de que os seus resultados analíticos poidan ser recoñecidos pola autoridade competente en sanidade animal desta, deberán, con carácter previo ao seu inicio, comunicalo á dirección xeral competente en materia de sanidade animal, xuntando unha copia compulsada da preceptiva autorización da comunidade autónoma en que radica, e certificación acreditativa dos requisitos exixidos, emitida pola autoridade da dita comunidade autónoma ou un auditor/a autorizado.

2. As renovacións da autorización destes laboratorios, segundo o período para o cal estivesen autorizados na comunidade autónoma onde estean situados, deberán ser comunicadas igualmente á dirección xeral competente en materia de sanidade animal, mediante copia compulsada da autorización en vigor.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade animal para ditar cantas disposicións sexan necesarias para a execución e cumprimento do disposto neste decreto e concretamente para a realización de modificacións nos seus anexos.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, vinte e catro de setembro de dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Samuel Jesús Juárez Casado

Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I

Serotipos de interese para a saúde pública:

-Salmonella Enteritidis.

-Salmonella Typhimurium.

-Salmonella Infantis.

-Salmonella Hadar.

-Salmonella Virchow.

Ver referencia pdf "19300D001P008.PDF"