DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Xoves, 08 de outubro de 2009 Páx. 15.980

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RESOLUCIÓN do 15 setembro de 2009, do Departamento Territorial de Pontevedra, pola que se aproba a declaración como zona de seguridade para os efectos cinexéticos dos terreos adxacentes ao río Tomeza no concello de Pontevedra.

De conformidade co establecido na Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia, e no Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1992, do 13 de xaneiro, e vista a proposta do Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra,

RESOLVO:

Aprobar a declaración como zona de seguridade dos terreos adxacentes ao río Tomeza, no concello de Pontevedra, quedando delimitada a devandita zona de acordo coa descrición que a continuación se indica, mediante coordenadas UTM, e que queda reflectida nos planos elaborados polo Servizo Provincial de Conservación da Natureza de Pontevedra que están incorporados ao expediente:

Ver referencia pdf "19800D043P048.PDF"

Contra esta resolución poderá interpoñerse o recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Pontevedra, 15 de setembro de 2009.

Gerardo Zugasti Enrique

Xefe territorial do Departamento Territorial

de Pontevedra