DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Martes, 15 de decembro de 2009 Páx. 18.969

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

LEI 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Preámbulo

A pesca galega ten amosado un compoñente de iniciativa e vontade de expansión que marcou sempre o seu desenvolvemento. Tanto na propia actividade extractiva coma na produción mexilloeira, nos cultivos mariños ou no eido transformador, o sector pesqueiro é un referente, non só en España senón tamén en Europa, pola súa fortaleza, polo seu espírito empresarial, pola calidade dos seus produtos e, sobre todo, pola importancia económica, social e xeradora de emprego directo e inducido que provoca.

De hai un tempo, a súa tradicional puxanza viuse minguada polas circunstancias ás que se atopa sometida esta actividade, o que fai que o sector pesqueiro, que integra unha grande estrutura laboral, social e económica, vexa con inquedanza como os seus piares fundamentais se abrandan co devir duns tempos pouco proclives para ela.

Xa que logo, cómpre dar unha axeitada resposta lexislativa para lle proporcionar un marco normativo ao sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola que lle permita recuperar a ilusión polo mar e superar as súas inquedanzas, así como para manter o papel relevante de Galicia neste eido. Por iso, faise necesario abordar a modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, coa pretensión de que sexa un instrumento axeitado á realidade do sector da nosa comunidade autónoma, con maior claridade e amplitude de contidos que eviten a vaguidade e a imprecisión nalgúns ámbitos de regulación.

Así, mediante esta modificación, introdúcense no seu articulado melloras técnicas nas medidas de xestión e conservación e mais nas de protección e rexeneración dos recursos, como as áreas de repoboación mariñas e as reservas mariñas, e regúlase a inmersión, o traslado e a solta de especies.

No ámbito da pesca marítima profesional e do marisqueo establécese de novo como título administrativo habilitante para o exercicio da actividade extractiva o permiso de explotación, figura xurídica xa consolidada dentro do propio sector desde que foi introducida pola Lei 6/1993, do 15 de maio, de pesca de Galicia, e que permitiu pór en práctica unha xestión adecuada dos recursos e unha distribución ordenada dos medios humanos e materiais que operan na actividade pesqueira e marisqueira. Tales motivos exixen manter esta figura en detrimento da licenza e do permiso especial de pesca que prevía a Lei 11/2008. Como novidade máis salientable, cabe anotar que, coa finalidade de lograr unha maior simplificación administrativa, o permiso de explotación para a pesca profesional terá validez durante a vida útil da embarcación, sempre e cando esta reúna as condicións que se establezan sobre navegabilidade e seguranza.

No referente á pesca marítima de recreo, complétase o seu réxime xurídico coa regulación das artes e as especies que se poden capturar. E a prol dunha maior seguranza xurídica, tamén se concretan as medidas específicas de ordenación que se lle poderán aplicar á pesca recreativa.

No ámbito da acuicultura, na procura tamén dunha maior simplificación administrativa, suprímese o requisito de dispor dun título administrativo habilitante para a instalación dos establecementos auxiliares, ao ter que estar xa amparada por outros permisos, autorizacións e licenzas, e cóidanse abondos a regulación e o control posterior da súa actividade por parte da consellaría competente en materia de acuicultura nos aspectos por esta regulados. Polo que se refire á acuicultura mariña, mantense o concurso como regra xeral para o outorgamento das concesións de actividade na zona marítima, se ben, no suposto de extinción por vencemento do prazo, se incorpora un novo procedemento para outorgar a nova concesión, máis áxil e sinxelo, tamén presidido polos principios de obxectividade, publicidade e concorrencia. Así mesmo, tendo en conta a situación económica e financeira do sector, os períodos de amortización das actuais concesións así como a necesidade de que Galicia recupere o liderado

nesta actividade, sobre todo pola importancia que ten o sector mexilloeiro na estrutura socioeconómica das nosas costas, dáselle unha nova redacción á disposición transitoria cuarta para modificar o inicio do cómputo do período de vencemento das concesións de actividade existentes na zona marítima, para contribuír deste xeito a mellorar a competitividade dun sector estratéxico na nosa economía.

Respecto da frota pesqueira galega, plásmase na lei a obriga da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia de levar a cabo a súa defensa cando faene en augas que non sexan da súa competencia co fin de manter a súa actividade e o seu nivel de emprego. Tamén se ordenan con claridade as actuacións de modernización e reconversión, e establécense as medidas de adecuación da frota ao estado dos recursos.

Introdúcese tamén un precepto dedicado ao Comité Científico Galego da Pesca como órgano de consulta e de asesoramento científico e técnico da Xunta de Galicia nos asuntos relacionados coa xestión dos recursos mariños.

En relación coa transformación, defínense as empresas de transformación dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura, e establécese unha tipoloxía de establecementos a ela dedicados.

En canto á investigación, ao desenvolvemento tecnolóxico e á innovación, recóllense as súas definicións así como os mecanismos de coordinación de actuacións nesta materia.

Un dos eixes fundamentais desta modificación consiste en manter e non derrogar o réxime xurídico regulador das confrarías de pescadores, do Servizo de Gardacostas de Galicia e do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia existente con anterioridade á promulgación da Lei 11/2008, do 3 de decembro. Respecto das confrarías de pescadores, a súa relevancia, a súa organización e mais a súa eficacia e eficiencia demostradas son razóns suficientes para manter o seu réxime xurídico diferenciado, complementario e coordinado, en todo caso, co establecido nesta lei.

No tocante ao Servizo de Gardacostas de Galicia e ao Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, a substitución do primeiro polo Servizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira e mais a extinción do segundo como ente de dereito público exixirían unha nova reorganización da Administración marítimo-pesqueira, coa creación de novas unidades administrativas, o que conculcaría os criterios de eficacia, austeridade e economía que deben inspirar a actuación e a organización administrativa.

Neste mesmo senso, de acordo cos criterios sinalados, procédese a suprimir a Axencia de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca, prevista na lei e aínda non desenvolvida, en tanto que os seus fins poden ser acadados mediante a estrutura da consellaría competente en materia marítima e pesqueira, coordinando de forma directa e efectiva os seus propios recursos e as medidas e accións que deben desenvolverse nas poboacións costeiras.

Por último, en concordancia coas modificacións sinaladas e coa nova organización da Administración periférica da Comunidade Autónoma de Galicia, modifícanse tamén determinados preceptos do réxime sancionador.

Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Artigo único.-Modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modifícase nos seguintes termos:

Un.-Engádeselle unha alínea 23 ao artigo 4º coa seguinte redacción:

«23. Subsector: parte da economía que inclúe todas ou parte das actividades de extracción, cultivo, produción, manipulación, transformación ou comercialización dun grupo determinado de produtos da pesca, do marisqueo ou da acuicultura».

Dous.-O artigo 5º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 5º.-Preferencia das organizacións de produtores de base.

As autorizacións e as concesións outorgaránselles con carácter preferente aos produtores de base ou ás organizacións de produtores de base, en calquera das súas formas asociativas, que veñan sendo titulares delas e que acrediten experiencia na súa explotación».

Tres.-A alínea 1 do artigo 6º queda redactada do seguinte modo:

«1. O establecemento e a regulación de medidas dirixidas á conservación, a xestión e a explotación responsable, racional e sustentable dos recursos mariños vivos.

A adopción de medidas restrictivas orientadas á recuperación dos recursos farase de xeito gradual, procurando minimizar os posibles desequilibrios socioeconómicos que poidan derivar da súa adopción».

Catro.-O primeiro parágrafo da alínea 1 do artigo 7º queda redactado do seguinte modo:

«1. Co fin de asegurar os obxectivos de política pesqueira de Galicia sinalados no artigo 2º, a Xunta de Galicia, por proposta da consellaría competente en materia de pesca e logo de audiencia do sector afectado, poderá adoptar, entre outras, as seguintes medidas de conservación e xestión da pesca e do marisqueo:».

Cinco.-O primeiro parágrafo e as letras a) e b) da alínea 2 do artigo 7º quedan redactados do seguinte modo:

«2. Así mesmo, e coa mesma finalidade, correspóndelle á consellaría competente en materia de pesca, logo de audiencia do sector afectado, a adopción das seguintes medidas:

a) Plans de xestión anuais ou plurianuais para as especies que se atopen dentro dos límites biolóxicos de seguranza. Estes plans, que poderán ser elaborados por proposta das entidades asociativas do sector, poderán incluír limitacións de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro, medidas técnicas e doutra clase adaptadas ás circunstancias.

b) Plans de recuperación de carácter plurianual, para as especies fóra dos límites biolóxicos de seguranza. Nos plans de recuperación fixaranse medidas, prazos e obxectivos para garantir a recuperación das poboacións.»

Seis.-A letra e) da alínea 2 do artigo 7º queda redactada do seguinte modo:

«e) Plans experimentais para novas especies, novas artes, modificación das existentes, novas zonas ou novas medidas de xestión».

Sete.-A letra i) da alínea 2 do artigo 7º queda sen contido.

Oito.-O artigo 8º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 8º.-Clasificación das zonas de produción.

A consellaría competente en materia de pesca clasificará as zonas de produción de moluscos bivalvos e doutros organismos procedentes da pesca, do marisqueo e da acuicultura en función da calidade das augas e dos organismos mariños, de acordo coa normativa estatal e comunitaria ao respecto».

Nove.-Engádese un artigo 8º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 8º bis.-Inmersión, traslado e solta de especies.

A inmersión e a solta de gametos, larvas, ovos, crías inmaturas e adultos de calquera especie nas augas, nas instalacións e no territorio competencia da Comunidade Autónoma galega requirirá da correspondente autorización da consellaría competente en materia de pesca, e sempre e cando reúnan os requisitos e as condicións que regulamentariamente se determinen, conforme a normativa vixente.

Non se permitirá a inmersión de gametos, larvas, ovos, crías inmaturas e adultos de calquera especie que entrañen un risco ecolóxico ou sanitario para as augas e o territorio competencia da Comunidade Autónoma galega».

Dez.-O parágrafo segundo do artigo 10º queda redactado do seguinte modo:

«A declaración de área de acondicionamento mariño farase de conformidade coa lexislación vixente en materia de ocupación do dominio público marítimo-terrestre, e nela estableceranse as medidas de protección da zona respecto do exercicio ou da prohibición, se for o caso, da actividade pesqueira, así como de calquera outra actividade que poida prexudicar a súa finalidade, logo de audiencia do sector afectado».

Once.-O artigo 11º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 11º.-Áreas de repoboación mariña.

1. Co fin de conservar as especies, de favorecer a súa rexeneración ou incrementar a diversidade delas poderanse declarar áreas de repoboación mariña para realizar liberacións controladas de especies e exemplares autóctonos en calquera fase do seu ciclo vital. A declaración de área de repoboación mariña requirirá previamente a realización daqueles estudos e informes de carácter científico que garantan a súa idoneidade, así como a audiencia ao sector afectado.

Nestas áreas estableceranse normas especiais para o exercicio da actividade pesqueira, así como de todas aquelas actividades que poidan afectar a efectividade desta medida rexeneradora.

2. Esta repoboación realizaraa directamente a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia nas zonas e nas condicións regulamentariamente determinadas.

3. Excepcionalmente, poderán realizar as repoboacións entidades públicas ou privadas, logo de autorización da consellaría competente en materia de pesca ou en virtude de convenio asinado para o efecto».

Doce.-O artigo 12º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 12º.-Reservas mariñas.

1. Considéranse reservas mariñas aquelas zonas de especial interese para a preservación e a rexeneración dos recursos mariños e dos ecosistemas mariños que os sustentan, que presentan condicións diferenciadas para o crecemento e a permanencia dos recursos pesqueiros pola súa condición de áreas de reprodución, desova, cría ou engorda de especies de interese pesqueiro ou marisqueiro.

2. Na norma de declaración determinaranse como mínimo a delimitación xeográfica da zona de reserva e as restricións ou as prohibicións no exercicio da actividade pesqueira ou marisqueira, ou calquera outra que afecte directamente a finalidade pretendida coa declaración.

3. Nas augas interiores dos espazos naturais protexidos, as limitacións ou as prohibicións da actividade pesqueira, marisqueira e acuícola fixaraas a consellaría competente en materia de pesca consonte a lexislación que sexa aplicable, logo de consulta ao sector e tendo en conta os factores económicos que concorran.

4. Nas augas exteriores dos espazos naturais protexidos, as limitacións ou as prohibicións da actividade marisqueira e acuícola fixaraas a consellaría competente en materia de marisqueo e acuicultura consonte a lexislación que sexa aplicable, logo de consulta ao sector e tendo en conta os factores económicos que concorran».

Trece.-A alínea 2 do artigo 15º queda redactada do seguinte modo:

«2. A regulación das condicións do exercicio da pesca marítima profesional».

Catorce.-O artigo 16º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 16º.-Buques de pesca autorizados.

Para o exercicio da pesca profesional soamente se poderán empregar embarcacións incluídas no Censo da frota pesqueira operativa e no Rexistro de buques pesqueiros de Galicia».

Quince.-O artigo 17º queda sen contido.

Dezaseis.-O artigo 18º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 18º.-Permiso de explotación para a pesca profesional.

1. O exercicio da pesca marítima profesional requirirá estar en posesión dun permiso de explotación, sen prexuízo do disposto na normativa vixente para o exercicio da pesca en augas exteriores. En todo caso, quedan exceptuados desta obriga os buques que faenen unicamente en augas exteriores.

2. O permiso de explotación será intransferible a terceiros, salvo que se faga conxuntamente coa transferencia do buque e logo da conformidade da consellaría competente en materia de pesca. Non obstante, poderase transferir o permiso de explotación a un novo buque sempre que substitúa o anterior.

3. O permiso de explotación outorgarao a consellaría competente en materia de pesca. Este terá validez durante a vida útil do buque sempre e cando reúna as condicións establecidas para a navegabilidade, flotabilidade e seguranza marítima e laboral.

4. A modificación ou modernización dos elementos propios do buque ou a variación dos datos que constan no permiso de explotación implicará a solicitude dun novo permiso nas condicións e nos prazos que se determinen regulamentariamente, sen prexuízo da emisión dos informes e das autorizacións que se establezan.

5. No suposto da transmisión da titularidade do buque, sempre que este manteña como base un porto da Comunidade Autónoma de Galicia, será preceptiva a previa autorización da consellaría competente en materia de pesca».

Dezasete.-Engádese un artigo 18º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 18º bis.-Expedición do permiso de explotación.

Os permisos de explotación para a pesca profesional serán expedidos especificamente para artes ou zonas determinadas. Poderán ser estacionalmente alternantes e non se autorizará o uso de dúas artes simultaneamente. En función do estado dos recursos, poderanse outorgar cambios nas artes ou nas zonas incluídas nos permisos de explotación atendendo aos criterios de obxectividade, equidade e transparencia».

Dezaoito.-Engádese un artigo 18º ter coa seguinte redacción:

«Artigo 18º ter.-Obrigas das persoas titulares dos permisos de explotación.

As persoas titulares dos permisos de explotación deberán cumprir, como mínimo, as seguintes obrigas:

a) Respectar a lexislación vixente en materia de tamaños mínimos, topes de capturas, vedas, especies e artes.

b) Exercer a actividade única e exclusivamente naquelas zonas para as que se está autorizado.

c) Facilitarlle á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia os datos sobre as capturas, as descargas e as vendas realizadas.»

Dezanove.-O artigo 19º queda sen contido.

Vinte.-O artigo 21º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 21º.-Cambio temporal de modalidade.

A consellaría competente en materia de pesca poderalles autorizar temporalmente aos buques cambio de modalidade distinta da establecida no permiso de explotación en función do estado dos recursos».

Vinte e un.-O artigo 22º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 22º.-Definición.

A pesca marítima de recreo é aquela que se practica por entretemento, deporte ou afección, sen ánimo de lucro, en perfecta harmonía e respecto co exercicio da actividade pesqueira, marisqueira e acuícola profesional».

Vinte e dous.-A letra c) do artigo 23º queda redactada do seguinte modo:

«c) Pesca submarina, que se realizará nadando ou mergullando a pulmón libre.»

Vinte e tres.-Engádese un artigo 23º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 23º bis.-Artes.

1. No exercicio da pesca marítima de recreo, xa sexa desde terra ou desde embarcación, unicamente se poderán empregar aparellos de anzol, sostidos pola man ou a cana.

2. Na práctica da pesca submarina unicamente se poderán empregar arpóns, frechas ou fisgas impulsadas pola man ou por medios mecánicos, e queda expresamente prohibido o emprego de equipos autónomos ou semiautónomos de mergullo, así como a utilización de artefactos hidroescorregadores ou similares. Nas embarcacións non se poderán levar a bordo simultaneamente arpóns de pesca e calquera dos equipos de mergullo anteriormente mencionados.»

Vinte e catro.-Engádese un artigo 23º ter coa seguinte redacción:

«Artigo 23º ter.-Especies.

1. No exercicio da pesca marítima de recreo soamente se poderán capturar peixes e cefalópodos.

2. As especies capturadas no exercicio da actividade pesqueira de recreo non poderán ser en ningún caso obxecto de venda ou comercialización directa ou indirecta».

Vinte e cinco.-Engádese un artigo 23º quater coa seguinte redacción:

«Artigo 23º quater.-Prohibicións.

No exercicio da pesca marítima de recreo queda expresamente prohibido:

a) A utilización de artes, aparellos e útiles distintos dos expresamente permitidos no artigo 23º bis.

b) A utilización de substancias tóxicas, narcóticas, velenosas, detonantes, explosivas, corrosivas ou que contaminen o medio mariño.

c) O emprego de luces e equipos eléctricos que sirvan de atracción para a pesca.

d) A captura, a tenza e o desembarco de especies prohibidas, vedadas ou de tamaño ou peso inferior ao establecido regulamentariamente, as cales deberán ser devoltas decontado ao mar no caso de captura accidental.

e) O exercicio da pesca recreativa submarina nas reservas mariñas así como nos canais navegables e de acceso aos portos, no interior deles e a menos de douscentos cincuenta metros das praias cando estean frecuentadas por bañistas.

f) O exercicio da pesca recreativa submarina desde o solpor ata o amencer.

g) Obstaculizar ou interferir as faenas de pesca marítima profesional, marisqueira ou acuícola».

Vinte e seis.-O artigo 26º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 26º.-Medidas de ordenación.

1. Seranlle aplicables á pesca marítima de recreo as medidas de protección e conservación dos recursos pesqueiros establecidas para a pesca marítima profesional.

2. Malia o anterior, a consellaría competente en materia de pesca poderá establecer medidas específicas para a pesca recreativa por razón da protección e conservación dos recursos pesqueiros, co fin de que esta non interfira ou prexudique a actividade pesqueira profesional.

3. Estas medidas poderán consistir, entre outras, en:

a) O establecemento de vedas temporais ou zonais.

b) A prohibición de métodos, artes ou instrumentos de pesca.

c) A determinación de tempos máximos de pesca, co obxecto de facilitar o control, a conservación dos recursos pesqueiros e a compatibilización da pesca profesional e recreativa.

d) A fixación do volume máximo de capturas por persoa, barco, día e especie ou grupos de especies, así como das tallas ou dos pesos mínimos, que non poderán ser inferiores aos establecidos para a pesca profesional.

e) A delimitación de zonas para a práctica da pesca recreativa submarina».

Vinte e sete.-A letra a) do artigo 29º queda redactada do seguinte modo:

«a) Zonas de libre marisqueo: bancos naturais cuxa explotación non está suxeita a unha autorización ou concesión administrativa. A consellaría competente determinará periodicamente as zonas de libre marisqueo, coa participación do sector na determinación das devanditas zonas».

Vinte e oito.-A alínea 4 do artigo 32º queda redactada do seguinte modo:

«4. A consellaría competente promoverá o acceso á titularidade de autorizacións e concesións das organizacións de produtores de base integradas maioritariamente por mulleres».

Vinte e nove.-A alínea 1 do artigo 33º queda redactada do seguinte modo:

«1. As autorizacións outorgaránselles preferentemente ás organizacións de produtores de base».

Trinta.-A alínea 1 do artigo 37º queda redactada do seguinte modo:

«1. Sen prexuízo do que regulamentariamente se estableza, as autorizacións de marisqueo na zona marítima ou na zona marítimo-terrestre estarán limitadas á duración e á delimitación especial que nelas se especifique».

Trinta e un.-O artigo 39º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 39º.-Habilitación para o exercicio do marisqueo.

1. O exercicio do marisqueo en zonas de autorización marisqueira ou de libre marisqueo requirirá estar en posesión de:

a) O permiso de explotación para o marisqueo a pé.

b) A modalidade de marisqueo no permiso de explotación da embarcación.

2. A Xunta de Galicia, por proposta da consellaría competente en materia de marisqueo, establecerá os requisitos para a obtención, a renovación, a perda ou a suspensión das habilitacións para o exercicio do marisqueo recollidas na alínea anterior.

3. As condicións para a utilización de embarcacións da lista cuarta no exercicio do marisqueo serán establecidas regulamentariamente».

Trinta e dous.-O artigo 40º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 40º.-Permiso de explotación para o marisqueo a pé.

1. O permiso de explotación para o marisqueo a pé será expedido a nome dunha persoa física a título individual e intransferible. Para a súa obtención requirirase ter a cualificación profesional correspondente.

2. Outorgarase por un período dun ano, e renovarase anualmente.

3. O permiso conterá, como mínimo, a seguinte información:

a) O nome da persoa titular e o DNI.

b) As zonas e as especies autorizadas.

c) Calquera outra información relativa á actividade.

d) A validez do permiso».

Trinta e tres.-O artigo 41º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 41º.-Exercicio do marisqueo desde embarcación.

O exercicio do marisqueo desde embarcación requirirá dispor da modalidade de marisqueo no permiso de explotación da embarcación establecido no artigo 18º desta lei. Para o exercicio do marisqueo desde embarcación soamente se poderán empregar embarcacións incluídas no Censo da frota pesqueira operativa e no Rexistro de buques pesqueiros de Galicia».

Trinta e catro.-A alínea 1 do artigo 42º queda redactada do seguinte modo:

«1. A explotación das distintas especies de recursos específicos realizarase por modalidades. Esta requirirá estar en posesión das correspondentes habilitacións previstas no artigo 39º desta lei e participar nun plan de xestión».

Trinta e cinco.-A alínea 2 do artigo 43º queda redactada do seguinte modo:

«2. A recollida de argazos non require título administrativo habilitante, polo que se poden recoller na forma e nas condicións que regulamentariamente se determinen».

Trinta e seis.-O artigo 45º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 45º.-Obxectivo.

O obxectivo da acuicultura mariña será acadar o óptimo aproveitamento do potencial produtivo do medio mariño, respectando o ambiente e aumentando e promovendo a competitividade, así como a mellora das condicións de vida e traballo das persoas que se dedican a esta actividade e a contribución ao desenvolvemento socioeconómico das comunidades costeiras».

Trinta e sete.-O artigo 47º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 47º.-Títulos administrativos habilitantes.

1. O exercicio por toda persoa física ou xurídica da actividade de cultivos mariños require un título administrativo habilitante previo outorgado pola consellaría competente en materia de acuicultura, sen prexuízo dos permisos, das licenzas e das autorizacións que lles corresponda outorgar a outros organismos no exercicio das súas competencias.

2. Para os efectos desta lei, considéranse títulos administrativos habilitantes aqueles que se lles outorgan ás persoas físicas ou xurídicas para a instalación, a posta en funcionamento e a explotación dos establecementos de cultivos mariños.

3. Os títulos administrativos que habilitan para o exercicio da acuicultura adoptarán algunha das seguintes modalidades:

a) Concesión de actividade.

b) Permiso de actividade.

4. Os establecementos de cultivos mariños que precisen ocupar para a súa instalación, posta en funcionamento e explotación terreos de dominio público marítimo ou marítimo-terrestre precisarán da concesión de actividade que outorgará a consellaría competente en materia de acuicultura, de conformidade co procedemento que regulamentariamente se estableza, logo de informe preceptivo e vinculante da Administración do Estado sobre a ocupación do dominio público.

5. Os establecementos de cultivos mariños en zona terrestre requirirán o permiso de actividade en todo caso.»

Trinta e oito. A letra c) da alínea 3 do artigo 52º queda redactada do seguinte modo, e engádenselle as letras e), f), g) e h) coa seguinte redacción:

«c) A experiencia no desenvolvemento de actividades de acuicultura na zona marítimo-terrestre».

e) A utilización de novas tecnoloxías.

f) A menor afección ao ambiente.

g) A xeración de emprego e, en especial, a contratación de profesionais do mar.

h) A utilización de semente, crías ou especies autóctonas, así como daquelas especies declaradas preferentes pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia».

Trinta e nove.-Engádeselle unha alínea 4 ao artigo 52º coa seguinte redacción:

«4. No outorgamento dos títulos administrativos habilitantes terase en conta os dereitos doutras persoas que de forma regular e regulamentariamente viñesen explotando a zona».

Corenta.-A alínea 1 do artigo 54º queda redactada do seguinte modo:

«1. Os establecementos amparados pola concesión poderán ser alleados ou cedidos conxuntamente con esta en calquera momento do período de vixencia dela, sendo necesarias para a súa transmisión ou cesión a autorización previa da consellaría competente en materia de acuicultura e mais a comprobación de que a nova persoa titular cumpre os requisitos contidos nesta lei. Exixirase, en todo caso, que esa cesión ou transmisión se realice mediante escritura pública».

Corenta e un.-Engádaselle un último parágrafo ao artigo 56º coa seguinte redacción:

«Os produtos obtidos no desenvolvemento dos proxectos experimentais poderán ser comercializados logo de autorización expresa da consellaría competente en materia de acuicultura, sempre que cumpran os requirimentos establecidos na normativa sobre calidade e seguranza alimentaria aplicable».

Corenta e dous.-Engádeselle unha alínea 3 ao artigo 60º coa seguinte redacción:

«3. Na zona marítima non se permitirá outro tipo de instalacións ca as imprescindibles para o funcionamento da explotación».

Corenta e tres.-O artigo 61º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 61º.-Duración da concesión.

As concesións outorgaranse por un período de dez anos, prorrogables por períodos de dez anos, ata un máximo de trinta anos, por pedimento da persoa concesionaria».

Corenta e catro.-As alíneas 1, 2 e 3 do artigo 62º quedan redactadas do seguinte modo:

«1. Os procedementos de outorgamento das concesións de actividade estarán presididos polos principios de obxectividade, equidade, publicidade, concorrencia e transparencia.

2. A consellaría competente en materia de acuicultura, logo do informe das organizacións representativas do correspondente subsector da acuicultura mariña, convocará concurso público para o outorgamento das concesións de actividade consonte o previsto nas seguintes alíneas.

3. A excepción do sinalado no artigo 62º bis, nos supostos de extinción de concesións de actividade a consellaría competente en materia de acuicultura convocará o concurso público para a mesma especie de cultivo que tiña por obxecto a concesión extinta».

Corenta e cinco.-Engádese un artigo 62º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 62º bis.-Outorgamento da concesión no suposto de extinción por vencemento do prazo.

1. No suposto da extinción dunha concesión por vencemento do prazo de vixencia, o procedemento para o outorgamento da nova concesión de actividade iniciarase mediante a presentación ante a consellaría competente en materia de acuicultura da correspondente solicitude, acompañada dun proxecto relativo á instalación e á explotación do establecemento de cultivos mariños que se pretenda.

2. Ao ser admitida a trámite a solicitude, a consellaría competente en materia de acuicultura abrirá un período de información pública por un prazo dun mes, con indicación do nome da persoa solicitante, da clase de establecemento e da localización.

3. Tras practicarse a fase de información, a consellaría resolverá sobre a solicitude, logo de audiencia dos interesados e das interesadas no expediente, tomando como criterios definidores da resolución a experiencia e a integración no subsector e mais a dependencia económica da actividade.

No suposto de que existan diversas solicitudes concorrentes, o procedemento para resolver a concesión seguirá os trámites establecidos no artigo 62º desta lei.

4. No caso de que se decida outorgar a concesión de actividade, a consellaría ofertaralle á persoa solicitante as condicións nas que se outorgaría aquela, dándolle un prazo de quince días para que manifeste se as acepta. Transcorrido tal prazo sen realizar ningunha manifestación, ou non aceptadas as condicións ofertadas, declararase rematado o procedemento por desestimento do peticionario ou da peticionaria.

5. No caso de aceptar as condicións no prazo estipulado, a consellaría competente en materia de acuicultura resolverá discrecionalmente sobre o outorgamento da concesión no prazo dun ano a partir da iniciación do procedemento. Transcorrido o mencionado prazo sen que fose dictada e notificada a resolución, aquela entenderase denegada».

Corenta e seis.-Engádaselle un último parágrafo ao artigo 65 coa seguinte redacción:

«Os produtos obtidos no desenvolvemento dos proxectos experimentais poderán ser comercializados logo de autorización expresa da consellaría competente en materia de acuicultura, sempre que cumpran os requirimentos establecidos na normativa sobre calidade e seguranza alimentaria aplicable».

Corenta e sete.-Engádese un artigo 65º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 65º bis.-Autorización para actividade de reparqueo.

Co obxecto de minorar os efectos das biotoxinas, nos polígonos ou nas zonas de polígonos que se determinen, poderáselles outorgar ás entidades asociativas representativas do sector unha autorización para o reparqueo de moluscos, por un período máximo de cinco anos, prorrogables por igual período, nas condicións que regulamentariamente se establezan».

Corenta e oito.-A alínea 2 do artigo 66º queda redactada do seguinte modo:

«2. Os establecementos de acuicultura situados na zona terrestre e en propiedades privadas requirirán o oportuno permiso de actividade, sen prexuízo dos demais permisos, licenzas e autorizacións que lles corresponda outorgar a outros organismos no exercicio das súas competencias».

Corenta e nove.-A letra a) do artigo 68º queda redactada do seguinte modo:

«a) Manter en bo estado as obras e as instalacións que compón o establecemento de cultivos mariños».

Cincuenta.-O artigo 69º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 69º.-Duración.

Os permisos de actividade para o establecemento de cultivos mariños que se sitúen en terreos de titularidade privada terán carácter indefinido».

Cincuenta e un.-A letra h) da alínea 1 do artigo 71º queda redactada do seguinte modo:

«h) Polo alugamento do establecemento de cultivos mariños a terceiras persoas».

Cincuenta e dous.-O artigo 72º queda sen contido.

Cincuenta e tres.-Engádenselle as alíneas 9 e 10 ao artigo 74º coa seguinte redacción:

«9. A garantía da protección ambiental.

10. A renovación e o fomento da frota pesqueira artesanal».

Cincuenta e catro.-Engádese un artigo 74º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 74º bis.-Frota pesqueira galega noutras augas.

A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco competencial que lle corresponde, defenderá nos foros pertinentes e adoptará cantas medidas sexan precisas para garantir a permanencia e o acceso das embarcacións galegas nos caladoiros cuxa regulación non sexa da súa competencia, coa finalidade de consolidar a súa actividade pesqueira, a súa rendibilidade económica e o mantemento do nivel de emprego existente».

Cincuenta e cinco.-O artigo 77º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 77º.-Modernización e reconversión.

1. Para os efectos desta lei, enténdese por modernización e reconversión de buques pesqueiros aquelas actividades que teñen como finalidade a modificación das condicións técnicas deles co fin de os adaptar á normativa vixente en materia de prevención de riscos laborais, mellorar as condicións de habitabilidade, racionalizar as operacións de pesca e perfeccionar os procesos de manipulación e conservación dos produtos a bordo, e en particular as seguintes:

a) As obras que impliquen variación das dimensións da embarcación ou cambio de material no seu casco.

b) Os cambios do motor propulsor.

c) As obras que impliquen variación da capacidade de almacenamento, conservación e transformación a bordo dos produtos da pesca, do marisqueo ou da acuicultura.

d) A incorporación de instalacións e equipos que modifiquen a capacidade extractiva.

e) As obras e melloras na embarcación dirixidas ao cambio da modalidade de pesca.

f) As obras e os equipamentos destinados ao incremento e á mellora das condicións de seguranza e navegabilidade.

2. Correspóndelle á consellaría competente en materia de pesca a autorización das obras de modernización e reconversión dos buques de pesca con porto base en Galicia e nas condicións que regulamentariamente se determinen conforme a normativa vixente».

Cincuenta e seis.-Engádese un artigo 77º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 77º bis.-Adecuación da frota ao estado dos recursos.

1. Correspóndelle á consellaría competente en materia de pesca autorizar as accións encamiñadas á adecuación das distintas frotas aos recursos dispoñibles e mais propiciar a recuperación e o mellor aproveitamento deles, logo de consulta aos axentes sociais, de acordo coa normativa estatal e comunitaria que para tal efecto se estableza.

2. Estas accións poderanse levar a cabo mediante medidas de paralización definitiva da frota, o que implicará o cesamento permanente da actividade, ou mediante paralizacións temporais ou estacionarias».

Cincuenta e sete.-O título VII pasa a denominarse «Dos axentes do sector pesqueiro e dos órganos asesores en materia de pesca».

Cincuenta e oito.-O artigo 79º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 79º.-As confrarías de pescadores.

1. As confrarías de pescadores son corporacións de dereito público, sen ánimo de lucro, dotadas con personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

2. As confrarías actúan como órganos de consulta e colaboración da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia en materias relativas á actividade extractiva e á ordenación do sector pesqueiro.

3. As confrarías de pescadores rexeranse pola súa lexislación específica.»

Cincuenta e nove.-Os artigos 80º a 88º quedan sen contido.

Sesenta.-O artigo 89º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 89º-Federacións de confrarías.

1. As federacións de confrarías son corporacións de dereito público, sen ánimo de lucro, dotadas con personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

2. Existe unha federación provincial de confrarías en cada unha das provincias costeiras de Galicia, nas que se poden integrar as confrarías de pescadores dos seus respectivos ámbitos territoriais.

3. Existe unha federación galega de confrarías de pescadores, na que se poden integrar as federacións provinciais de confrarías de pescadores de Galicia.

4. Regulamentariamente determinaranse os seus órganos, o réxime de funcionamento e as funcións.»

Sesenta e un.-Engádese un artigo 95º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 95º bis.-Comité Científico Galego da Pesca.

1. O Comité Científico Galego da Pesca é un órgano colexiado, de consulta e de asesoramento científico e técnico da Xunta de Galicia nos asuntos relacionados coa xestión dos recursos naturais vivos das augas competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, así como coa súa transformación e comercialización.

2. As súas funcións son, entre outras, as seguintes:

a) Elaborar un informe anual sobre o estado dos recursos obxecto de interese para a frota galega.

b) Elaborar informes e ditames sobre o estado dos recursos obxecto da actividade pesqueira e sobre as medidas de conservación que hai que adoptar.

c) Avaliar cientificamente as medidas de xestión dos recursos mariños que sexan sometidas á súa consideración.

d) Asesorar cientificamente os órganos superiores e directivos da consellaría competente en materia de pesca naqueles asuntos que se lle propoñan.

e) Asesorar sobre as áreas prioritarias de investigación mariña que deban acometerse en cada momento.

3. Regulamentariamente desenvolveranse a súa composición, as súas funcións e o seu réxime de funcionamento. A composición e a organización do Comité Científico Galego da Pesca rexeranse polo principio de paridade e tratarase de garantir unha representación proporcionada entre homes e mulleres».

Sesenta e dous.-Engádese un artigo 104º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 104º bis.-As empresas de transformación.

Para os efectos desta lei, considéranse empresas de transformación dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura aquelas que no seu proceso de comercialización manipulen, conserven ou transformen estes produtos para o consumo humano ou animal, tendo como principal compoñente a materia prima procedente dos recursos vivos citados».

Sesenta e tres.-Engádese un artigo 104º ter coa seguinte redacción:

«Artigo 104º ter.-Tipos de establecementos.

Considéranse como establecementos de transformación os seguintes:

a) As instalacións destinadas para o descabezado, a evisceración, a esfoladura, a talla, a salga, o secado, o afumado, así como o escabechado, a cocción e o enlatado ou outras formas de envasado e preparación dos produtos.

b) As instalacións destinadas á embalaxe e á presentación dos produtos.

c) Os recintos e equipamentos con innovacións tecnolóxicas aplicadas a novos produtos ou aos actuais.

d) As instalacións que se dediquen á mellora da calidade e a hixiene das condicións de produción ou manipulación.

e) En xeral, todos os recintos e/ou locais cos equipos necesarios para a manipulación, a transformación, a conservación e o almacenamento dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura, desde o inicio da súa produción e primeira venda ata a fase do produto final».

Sesenta e catro.-O capítulo I do título IX queda sen contido.

Sesenta e cinco.-O artigo 112º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 112º.-Definición.

Enténdese por turismo mariñeiro, para os efectos desta lei, as actividades desenvolvidas polos colectivos de profesionais do mar, mediante contraprestación económica, orientadas á valorización e á difusión do seu traballo no medio mariño, así como dos costumes, das tradicións, do patrimonio e da cultura mariñeira.

En todo caso, estas actividades serán complementarias das actividades propias dos colectivos de profesionais do mar.

Para os efectos deste artigo, terán a consideración de profesionais do mar as persoas que desenvolvan unha actividade de pesca, marisqueo ou acuicultura».

Sesenta e seis.-O artigo 113º queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 113º.-Actividades.

Terán a consideración de actividades de turismo mariñeiro, entre outras, as de:

Pesca turismo: actividades desenvolvidas a bordo de embarcacións pesqueiras por parte dos profesionais do mar dirixidas ao coñecemento, a valorización e a difusión do seu traballo no medio mariño.

Rutas guiadas: actividades dirixidas ao coñecemento do medio no que se desenvolven as actividades profesionais en praias, portos e vilas mariñeiras, guiadas por profesionais do mar.

Gastronomía: actividades dirixidas á promoción e á posta en valor do consumo dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura.

Regulamentariamente estableceranse as condicións para o exercicio das actividades previstas neste artigo. En todo caso, tales condicións deberanse someter ás previsións establecidas na normativa turística aplicable na comunidade galega en relación coa ordenación, a planificación e o fomento das actividades turísticas e estar en consonancia con estas.

Para tal efecto, o desenvolvemento regulamentario que se realice deberá contar, necesariamente, coa emisión do informe previo da consellaría competente en materia de turismo, e o seu contido terá carácter vinculante».

Sesenta e sete.-Engádese un artigo 114º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 114º bis.-Definicións.

Para os efectos desta lei, enténdese por investigación pesqueira e oceanográfica aquela que permite coñecer en cada momento a situación dos recursos pesqueiros, marisqueiros e da acuicultura, así como as condicións do medio mariño, co fin de planificar, dimensionar e estruturar o sector no exercicio dunha pesca sustentable.

Así mesmo, enténdese por desenvolvemento tecnolóxico e innovación a adopción de novos métodos e técnicas de produción, transformación e comercialización, así como a modernización das estruturas e industrias».

Sesenta e oito.-Engádese un artigo 115º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 115º bis.-Coordinación das actuacións de investigación e de desenvolvemento tecnolóxico.

1. A consellaría competente en materia de pesca, no marco das súas competencias, establecerá as medidas necesarias para lograr un sistema coordinado, homoxéneo e eficaz de investigación e desenvolvemento tecnolóxico, no que se establezan polo menos os aspectos seguintes:

a) A determinación dos fins e obxectivos mínimos comúns en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, así como o establecemento de criterios básicos e comúns de avaliación da eficacia dos programas estratéxicos e das liñas prioritarias aprobadas.

b) A coordinación do desenvolvemento de programas de investigación aplicada e tecnoloxía e da asignación a estes de recursos públicos de calquera procedencia, para os efectos de conseguir a máxima produtividade dos investimentos, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os programas de investigación aplicada e tecnoloxía no ámbito da pesca, do marisqueo e da acuicultura para desenvolver tanto en augas coma en materias competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, solicitados polas distintas administracións públicas, organizacións do sector ou empresas, requirirán, previamente á súa aprobación, o informe preceptivo da consellaría competente en materia de pesca.

3. A consellaría competente en materia de pesca participará na elaboración de plans e programas que sobre investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica emanen das políticas xerais de investigación científica e xestión dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas, e os seus produtos, incluíndo os transformados e comercializados, as maquinarias e o demais instrumental preciso para o desenvolvemento das actividades reguladas nesta lei».

Sesenta e nove.-Os artigos 120º, 121º e 122º quedan sen contido.

Setenta.-Engádese un artigo 123º bis coa seguinte redacción:

«Artigo 123º bis.-Colaboración na vixilancia.

Os gardapescas marítimos, debidamente habilitados conforme a súa normativa específica, poderanlle prestar a súa colaboración ao Servizo de Gardacostas de Galicia no exercicio das súas funcións, coa finalidade de potenciar e mellorar as actividades de inspección e vixilancia pesqueira, marisqueira e acuícola atribuídas ao referido servizo».

Setenta e un.-O número 3 da alínea A) do artigo 136º queda redactado do seguinte modo:

«3. A falta de colaboración das entidades representativas do sector coa administración no cumprimento dos requirimentos de documentación, prazos e trámites por realizar, cando se estea obrigado a prestar colaboración segundo a lexislación vixente, agás causa de forza maior debidamente xustificada».

Setenta e dous.-O número 1 da alínea B) do artigo 136º queda redactado do seguinte modo:

«1. Non levar consigo ou non exhibir o título administrativo habilitante ou a documentación que se estableza regulamentariamente sobre a actividade pesqueira ou marisqueira.

Malia o anterior, quedarase exento de responsabilidade de se presentar no prazo máximo de vinte e catro horas perante a autoridade competente a documentación requirida».

Setenta e tres.-O número 2 da alínea C) do artigo 136º queda redactado do seguinte modo:

«2. O incumprimento das normas relativas á autorización administrativa así como das condicións establecidas na devandita autorización necesaria para a transferencia dos establecementos de cultivos mariños».

Setenta e catro.-O número 2 da alínea A) do artigo 137º queda sen contido.

Setenta e cinco.-O número 2 da alínea B) do artigo 137º queda redactado do seguinte modo:

«2. O exercicio da actividade extractiva sen o título administrativo habilitante».

Setenta e seis.-O número 9 da alínea B) do artigo 137º queda redactado do seguinte modo:

«9. A obtención dos títulos administrativos habilitantes con base en documentos, datos ou informes falsos».

Setenta e sete.-O número 13 da alínea B) do artigo 137º queda redactado do seguinte modo:

«13. A captura de especies ovadas ou de talla ou peso inferior ao establecido, segundo os límites e as condicións que se fixen regulamentariamente».

Setenta e oito.-Os números 18, 19 e 20 da alínea B) do artigo 137º quedan redactados do seguinte modo:

«18. A posesión na embarcación de artes de pesca en maior número do autorizado regulamentariamente, así como a súa utilización sen ningún tipo de identificación.

19. O uso ou a tenza a bordo de artes, aparellos ou útiles de pesca ou marisqueo distintos dos autorizados no título administrativo habilitante, ou non anotar a devandita actividade na forma que regulamentariamente se estableza, agás casos puntualmente autorizados.

20. A alteración dos datos ou das circunstancias que figuren no correspondente título administrativo habilitante».

Setenta e nove.-O número 2 da alínea A) do artigo 138º queda sen contido.

Oitenta.-A letra i) da alínea 1 do artigo 139º queda sen contido.

Oitenta e un.-A alínea 2 do artigo 142º queda sen contido.

Oitenta e dous.-As alíneas 1 e 2 e a letra a) da alínea 3 do artigo 153º quedan redactadas do seguinte modo:

«1. A competencia para acordar a iniciación do procedemento sancionador corresponderalle ao xefe ou á xefa territorial do departamento territorial da consellaría competente en materia de pesca.

2. Será competente para a instrución do procedemento o funcionario ou a funcionaria designada polo xefe ou pola xefa territorial do departamento territorial».

«3.a) Aos xefes ou ás xefas territoriais do departamento territorial do ámbito no que se cometese a infracción, nos casos de infraccións sancionadas con multas de contía inferior a 15.000 euros».

Oitenta e tres.-A alínea 1 do artigo 155º queda redactada do seguinte modo:

«1. As actas de inspección redactadas polo persoal funcionario do Servizo de Gardacostas de Galicia terán a condición de documento público e gozarán de eficacia probatoria respecto dos feitos nelas denunciados, sen prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos e intereses poidan sinalar ou achegar as persoas interesadas».

Oitenta e catro.-A alínea 4 do artigo 155º queda redactada do seguinte modo, e engádeselle a alínea 5 coa seguinte redacción:

«4. Cando no exercicio das súas funcións de asesoramento o persoal funcionario do Servizo de Gardacostas de Galicia detecte deficiencias ou simples inobservancias da normativa facilmente reparables, substituirá a acta á que se refire a alínea primeira deste artigo por unha acta de advertencia, na que, sen dar lugar á incoación dun procedemento sancionador, se farán constar:

a) As deficiencias ou as inobservancias detectadas.

b) As advertencias ou as medidas correctoras propostas e o prazo de reparación».

«5. A resolución administrativa que, se for o caso, poña fin ao procedemento sancionador poderá ser solicitada, para o seu coñecemento, polo persoal funcionario do Servizo de Gardacostas de Galicia que redactase a acta de inspección que deu lugar á apertura do procedemento».

Oitenta e cinco.-As alíneas 3 e 4 do artigo 156º quedan redactadas do seguinte modo:

«3. As medidas cautelares poderaas adoptar, así que se inicie o procedemento sancionador, o xefe ou a xefa territorial do departamento territorial da consellaría competente en materia de pesca. Durante a súa tramitación, poderán ser alzadas ou modificadas en virtude de circunstancias sobrevidas ou que non puideron ser tidas en conta no momento da súa adopción.

4. Antes de se iniciar o procedemento, cando resulte preciso por razóns de urxencia ou de necesidade, o persoal funcionario do Servizo de Gardacostas de Galicia poderá adoptar verbalmente as medidas cautelares previstas na alínea 1, letras a) e b), deste artigo; proceder do que dará razón na correspondente acta. En defecto desta, deberase reflectir o oportuno acordo e a súa motivación por escrito coa maior brevidade posible, e en todo caso nun prazo non superior a cinco días, e daráselles traslado del ás persoas interesadas e ao departamento territorial. As medidas cautelares deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no acordo de iniciación do procedemento, que se deberá efectuar dentro dos quince días seguintes á súa adopción.

En todo caso, as devanditas medidas cautelares quedarán sen efecto de non se iniciar o procedemento no devandito prazo ou cando o acordo de iniciación non conteña un pronunciamento expreso acerca delas».

Oitenta e seis.-A alínea 3 do artigo 157º queda redactada do seguinte modo:

«3. As artes, os aparellos, os útiles de pesca e marisqueo, os vehículos, as embarcacións, os equipos ou os outros accesorios regulamentarios incautados serán liberados logo da constitución de fianza, cuxa contía fixará o xefe ou a xefa do departamento territorial da consellaría competente en materia de pesca, e aquela non poderá exceder do importe da sanción que poida corresponder pola infracción ou as infraccións cometidas».

Oitenta e sete.-A disposición adicional primeira queda sen contido.

Oitenta e oito.-A disposición adicional terceira queda redactada do seguinte modo:

«Disposición adicional terceira.-Infraccións cometidas no ámbito territorial da provincia de Ourense. Os procedementos sancionadores que se inicien por infraccións tipificadas nesta lei cometidas no ámbito territorial da provincia de Ourense tramitaranse no departamento territorial da consellaría competente en materia de pesca con sede en Vigo».

Oitenta e nove.-A disposición adicional quinta queda redactada do seguinte modo:

«Disposición adicional quinta.-Axentes da autoridade.

Terán a condición de axentes da autoridade os funcionarios e as funcionarias doutras escalas, adscritos á consellaría competente en materia de pesca, que teñan atribuídas funcións de control do cumprimento da lexislación vixente en materia de seguranza alimentaria, sanidade animal e ambiente, atribuíndolles para o exercicio destas funcións o establecido nos artigos 3 e 4 da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia».

Noventa.-As disposicións adicionais sexta e sétima quedan sen contido.

Noventa e un.-A disposición adicional oitava queda redactada do seguinte modo:

«Disposición adicional oitava.-Do persoal funcionario da escala básica de vixilancia pesqueira, subgrupo C2.

O persoal funcionario do subgrupo C2 da escala básica de vixilancia pesqueira previsto na disposición transitoria segunda da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia, que á data da entrada en vigor desta lei aínda non optase á integración prevista na devandita disposición manterá o seu dereito a se integrar na escala de axentes do Servizo de Gardacostas, subgrupo C.1; este prazo para exercer tal dereito expira o 31 de decembro de 2011 e sempre que dentro do citado prazo acrediten estar en posesión da titulación requirida.

Así mesmo, e dentro do mesmo prazo, manterá o dereito a obter un posto de traballo reservado ao corpo auxiliar de Administración xeral da Xunta de Galicia, subgrupo C2».

Noventa e dous.-As disposicións adicionais novena e décima quedan sen contido.

Noventa e tres.-A disposición transitoria segunda queda sen contido.

Noventa e catro.-A disposición transitoria cuarta queda redactada do seguinte modo:

«Disposición transitoria cuarta.-Concesións, autorizacións e permisos de actividade.

Á entrada en vigor desta lei, as concesións, as autorizacións e os permisos de actividade seguirán vixentes nas condicións e nos prazos polos que foron concedidos ou autorizados.

Sen prexuízo do anterior, para os efectos do previsto do artigo 61 consideraranse como primeira concesión aquelas cuxa caducidade non fose declarada á entrada en vigor desta lei».

Noventa e cinco.-A disposición transitoria quinta queda redactada do seguinte modo:

«Disposición transitoria quinta.-Permisos de explotación.

Á entrada en vigor desta lei, os permisos de explotación seguirán vixentes nas condicións e nos prazos polos que foron outorgados».

Noventa e seis.-A disposición transitoria sexta queda sen contido.

Noventa e sete.-Engádese unha disposición transitoria oitava coa seguinte redacción:

«Disposición transitoria oitava.-Comité Científico Galego da Pesca.

Á entrada en vigor desta lei, o Comité Científico Galego da Pesca permanecerá coas funcións e coa composición que se determinan na disposición regulamentaria vixente».

Noventa e oito.-A disposición derrogatoria única queda redactada do seguinte modo:

«Disposición derrogatoria única.-Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido nesta lei, e expresamente:

a) A Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia.

b) A Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira de Galicia».

Disposición adicional única.-Vixencia de determinadas disposicións legais.

Á entrada en vigor desta lei decláranse expresamente vixentes as seguintes disposicións legais:

a) A Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de Galicia.

b) A Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia.

c) A Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.

Disposición derradeira única.-Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de decembro de dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente