DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2010 Páx. 1.151

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2010 pola que se anuncia a licitación do procedemento aberto multicriterio harmonizado da obra de conexión do corredor Brión-Noia coa estrada AC-550 en Taramancos (Noia), de clave AC/09/112.01. (E/094/2009).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Infraestruturas. Subdirección Xeral de Planificación e Programación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección Xeral de Infraestruturas. Subdirección Xeral de Planificación e Programación.

2) Domicilio: edificios administrativos San Caetano, s/n.

3) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

4) Teléfono: 981 54 99 86.

5) Fax: 981 54 47 91.

6) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es.

7) Data límite de obtención da documentación e información: 17 de marzo de 2010.

d) Número de expediente: AC/09/112.01. (E/094/2009).

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: obras.

b) Descrición: conexión do corredor Brión-Noia coa estrada AC-550 en Taramancos (Noia).

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non.

d) Lugar de execución/entrega:

1) Localidade e código postal: A Coruña.

e) Prazo de execución/entrega: 36 meses.

f) CPV (referencia de nomenclatura): F45233100/42.11.20.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: multicriterio harmonizado.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en contra os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Orzamento base de licitación.

a) Importe neto: 32.977.979,53 euros. IVE (16%): 5.276.476,72 euros. Importe total: 38.254.456,25 euros.

b) Valor estimado: 32.977.979,53 euros.

5. Garantías exixidas.

Garantía definitiva: 5% do orzamento base de licitación (sen IVE). A devandita garantía poderá ser presentada na modalidade e polas persoas ou entidades que especifica a lexislación española vixente.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación:

Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

Grupo B, subgrupo 3, categoría f.

b) Solvencia técnica: segundo o especificado no punto J.2 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Para aquelas empresas non españolas de países integrados na Unión Europea que non estean clasificadas, exixirase a documentación que sinalan os artigos 64 e 65 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

7. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: 17 de marzo de 2010.

b) Modalidade de presentación:

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia:

Rexistro xeral da Xunta de Galicia, sito no edificio administrativo de San Caetano, s/n, Santiago de Compostela, e segundo o establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.

2) Domicilio: edificios administrativos San Caetano, s/n.

3) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

d) Admisión de variantes, se procede: admitiranse variantes, segundo a letra F do cadro de características.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mantener a súa oferta: 2 meses conforme o artigo 145 da Lei 30/2007, do 30 de octubro, de contratos do sector público.

8. Apertura de ofertas.

a) Enderezo: sala de xuntas da Dirección Xeral de Infraestruturas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Edificios administrativos San Caetano.

b) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

c) Data e hora: 5 de abril de 2010, ás 11.00 horas na sala de xuntas da Dirección Xeral de Infraestruturas.

9. Gastos de publicidade.

Serán por conta do adxudicatario.

10. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 25 de xaneiro de 2010.

11. Outras informacións.

a) Tamén se poderán obter o prego de cláusulas administrativas, cadro de características, proxecto e soporte dixital na copistaría Copy Nino, rúa dos Feáns nº 19 e Rosalía de Castro nº 58, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono 981 58 89 38.

b) Idioma (s): galego, castelán ou nos idiomas da Unión Europea, xunto coa de tradución oficial.

c) Modalidades básicas de financiamento ou de pagamento e/o referencias aos textos que as regulan: segundo o establecido na cláusula 5.5.1. Aboamentos contratista do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma xurídica para agrupacións de contratistas: axustarase aos requisitos previstos no artigo 48 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento.

e) Información complementaria: tipo de poder adxudicador: administración rexional. Trátase dun anuncio non obrigatorio: non.

f) A mesa de contratación comprobará en acto previo a documentación xeral (sobre A), segundo se especifica no 3.6. Constitución e funcionamento da mesa do prego de cláusulas administrativas particulares.

A apertura do sobre B (oferta técnica) reflectirase no punto 8 deste anuncio.

A apertura do sobre C (proposición económica) terá lugar na data e hora que será anunciada no perfil do contratante www.contratosdegalicia.es, con 3 días hábiles de antelación á realización do acto público na sala de xuntas da Dirección Xeral de Infraestruturas, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Se por algún motivo houbese que atrasar o acto público de apertura dos sobres B ou C, reflectirase a nova data no perfil do contratante www.contratosdegalicia.es.

No caso de que a información reflectida no enderezo da internet non concorde cos datos publicados no anuncio de licitación, prevalecerá este.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2010.

P.D. (Orde 9-7-2009, DOG nº 138, do 16 de xullo)

José Antonio Fernández Vázquez

Secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas