DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Venres, 04 de xuño de 2010 Páx. 10.101

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DECRETO 86/2010, do 3 de xuño, polo que se concede a Medalla Castelao.

En atención aos méritos que neles concorren, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día tres de xuño de dous mil dez, concédeselles a Medalla Castelao a:

-María Luz Casal Paz.

-Rosalina Celada Juan.

-Antón Manuel Lamazares Silva.

-César Antonio Molina Sánchez.

-Prudencia Santasmarinas Raposo.

Santiago de Compostela, tres de xuño de dous mil dez.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza