DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Venres, 15 de outubro de 2010 Páx. 17.202

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, prevé nos seus artigos 21 e 29 a realización dunha avaliación de diagnóstico de carácter censual que se deberá levar a cabo en todos os centros educativos. Pola súa parte, o Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, determinan nos artigos 17 e 19, respectivamente, a realización deste proceso avaliativo. A dita avaliación versará sobre as competencias básicas do alumnado e deberá dar lugar a compromisos de revisión e mellora a partir dos resultados que dela se obteñan.

A avaliación diagnóstica posúe carácter formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. A súa finalidade última é contribuír á mellora da calidade e da equidade da educación, a través do coñecemento da adquisición das competencias básicas dos estudantes. A súa realización pretende suscitar a reflexión sobre a práctica educativa e orientar procesos de transformación e mellora. En ningún caso substitúe a avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe que comunmente se desenvolve nos centros educativos, senón que complementa o coñecemento que aquela proporciona, e promove que a toma de decisións posterior sexa máis axustada á realidade de cada centro.

Nesta liña, as citadas normas establecen que corresponde ás administracións educativas desenvolver e controlar as avaliacións de diagnóstico e determinan que estas proporcionen modelos e apoios co obxecto de que se poidan desenvolver de modo adecuado.

En virtude do exposto, esta consellería

DISPÓN:

Artigo 1º.-Obxecto e finalidade.

1. Esta orde ten por obxecto regular as condicións e o procedemento de realización da proba de avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma galega.

2. A finalidade da avaliación de diagnóstico é contribuír a determinar o nivel de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado, de cara a promover accións de mellora do sistema educativo. En consecuencia, será formativa e orientadora para os centros e informativa para as familias e o conxunto da comunidade educativa. Así mesmo, carecerá de efectos académicos para o alumnado.

Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.

1. Esta proba realizarase en todos os centros educativos da comunidade autónoma que impartan ensinanzas correspondentes a cuarto curso de educación primaria e/ou segundo curso de educación secundaria obrigatoria.

2. Deberá ser realizada por todo o alumnado dos niveis referidos no punto anterior, agás naqueles casos que sinale a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Artigo 3º.-Competencias básicas obxecto de avaliación.

1. As probas versarán sobre as competencias básicas establecidas nos decretos 130/2007, do 28 de xuño e 133/2007, do 5 de xullo, polos que se establecen, respectivamente, os currículos de educación primaria e educación secundaria obrigatoria.

2. As probas realizaranse en consonancia co marco teórico establecido para a avaliación xeral diagnóstica e conxugarán as normas legais dos preceptos educativos coas correspondentes ao dereito á intimidade, honra e protección de datos.

3. A información que se obteña destas probas será tida en conta polos centros para organizar as medidas necesarias para mellorar a atención do alumnado. Así mesmo, será tida en conta, xunto cos demais datos obtidos na avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe, para analizar, valorar e reorientar, se procede, as actuacións encamiñadas ao desenvolvemento do currículo da etapa.

4. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa determinará en cada curso escolar cales serán as competencias básicas obxecto de avaliación.

Artigo 4º.-Datas de realización das probas.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa determinará en cada curso as datas en que se realizarán as probas.

Artigo 5º.-Comisión de coordinación da avaliación de diagnóstico nos centros educativos.

1. Nos centros educativos que impartan as ensinanzas referidas no artigo 2º.1 constituirase unha comisión de coordinación da avaliación de diagnóstico, formada polas seguintes persoas:

a) Director ou directora do centro, que a presidirá.

b) Xefe ou xefa de estudos.

c) Xefe ou xefa do departamento de orientación, de ser o caso.

d) Un titor ou titora de cada un dos niveis que se avalían, nomeados pola dirección do centro.

2. A súas funcións serán as seguintes:

a) Informar a comunidade educativa sobre o sentido e a finalidade da avaliación de diagnóstico.

b) Coordinar o proceso desta avaliación no centro.

c) Colaborar coa Administración educativa e cos servizos de inspección naqueles aspectos do proceso para os cales sexa requirida.

3. Esta comisión constituirase ao comezo de cada curso escolar e a súa composición reflectirase na correspondente programación xeral anual.

Artigo 6º.-Elaboración, aplicación e corrección das probas.

1. A elaboración das probas correrá a cargo dun equipo de traballo formado por profesionais especializados no coñecemento das diferentes competencias básicas. As probas estarán constituídas por cadernos para cada unha das competencias e cuestionarios de contexto dirixidos ao profesorado, á dirección do centro, ao alumnado e, eventualmente, ás súas familias.

2. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ditará instrucións cada curso escolar sobre o procedemento de aplicación e corrección das probas.

3. No desenvolvemento do proceso desta avaliación, os centros educativos contarán co apoio da plataforma informática avaldia, habilitada para este fin.

Artigo 7º.-Emisión de informes dos centros educativos.

1. Os centros educativos obterán un informe de resultados en que se achegará información sobre o nivel de desenvolvemento das competencias no seu centro.

2. Os centros educativos, con base na información contida nos informes, serán os encargados de informar as familias do resultado destas probas.

Artigo 8º.-Corrección de contraste.

Unha vez rematada a avaliación de diagnóstico, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa requirirá, dunha mostra significativa de centros, os seus exemplares, co fin de realizar unha segunda corrección que contribúa ao control da calidade do proceso.

Artigo 9º.-Confidencialidade das probas.

1. No uso da información derivada desta avaliación terase en conta o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. En consecuencia, só serán recollidos aqueles datos que se consideren pertinentes para a finalidade desta.

2. Co obxecto de preservar esta confidencialidade, establecerase un sistema restrinxido de acceso á información da plataforma informática a través da definición de perfís de usuario, de tal xeito que o acceso aos datos de cada centro quede reservado á Administración educativa e ao propio centro.

3. A dirección do centro educativo responsabilizarase da custodia dos cadernos e cuestionarios das probas, que deberán ser conservados mentres a Administración educativa non ordene a súa destrución.

Artigo 10º.-Análise dos resultados nos centros educativos.

Como consecuencia da avaliación de diagnóstico, os centros, a través dos seus órganos colexiados de goberno, realizarán unha reflexión interna tras a cal se establecerán as accións de mellora pertinentes, que serán incorporadas á súa programación xeral anual.

Artigo 11º.-Seguimento da inspección educativa.

Os servizos de inspección provincial velarán polo correcto desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos e colaborarán en todo o proceso relativo ao seu seguimento. Así mesmo, participarán na corrección de contraste e asesorarán os centros na toma de decisións posterior á realización da proba, encamiñada ao establecemento de accións de mellora.

Artigo 12º.-Informe xeral.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a través dun informe técnico, detallará os resultados xerais do proceso de avaliación de diagnóstico realizada.

Disposición derrogatoria

Queda derrogada a Orde do 16 de febreiro de 2009 (DOG do 23 de febreiro) pola que se regula o desenvolvemento da avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Segunda.-Facúltase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para ditar cantas resolucións sexan necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Terceira.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2010.

Jesús Vázquez Abad

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria