DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Venres, 05 de novembro de 2010 Páx. 18.152

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

UNIVERSIDADE DE VIGO

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2010, pola que se publica o Plan de estudos da titulación de grao en Administración e Dirección de Empresas.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, acordado o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009 (publicado no BOE do 5 de xaneiro de 2010, por resolución da Secretaría de Estado de Universidades do 13 de novembro de 2009), e a efectos de cumprimento do previsto no artigo 35.4º da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, e na redacción dada por la Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establecen que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado (BOE) e no Diario Oficial de Galicia (DOG), neste caso, do primeiro inciso do punto 5.1 da Memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais, segundo o anexo do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, segundo comunicado de 14 de outubro de 2008 da Subdirección Xeral de Coordinación Académica e

Réxime Xurídico do Ministerio de Ciencia e Innovación, relativo á estrutura das ensinanzas, e segundo o artigo 26 do Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 15 de outubro de 2010.

Salustiano Mato de la Iglesia

Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Plan de estudos da titulación de grao en Administración

e Dirección de Empresas pola Universidade de Vigo

Denominación do título: graduado ou graduada en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento á que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): Ciencias Sociais e Xurídicas.

Código da titulación: O04G020 (Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. Campus de Ourense). V03G020 (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Campus de Vigo).

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Ver referencia pdf "21300D006P014.PDF"

Ver referencia pdf "21300D007P016.PDF"

Ver referencia pdf "21300D008P018.PDF"