DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Venres, 12 de novembro de 2010 Páx. 18.607

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA LARACHA

ANUNCIO de expropiación dun terreo en Xermaña entre o campo de fútbol e o polideportivo.

A Xunta de Goberno local, en sesión ordinaria do 17 de setembro de 2010, acordou aprobar inicialmente o expediente expropiatorio polo procedemento de taxación conxunta para os efectos da obtención do terreo existente entre o polideportivo e o campo de fútbol proxectado no lugar de Xermaña, parroquia de Caión, coa finalidade de comunicar as dúas instalacións deportivas e darlles maior funcionalidade, segundo proxecto expropiatorio redactado para tal fin.

O acordo notifícaselles aos interesados titulares de bens e dereitos que figuran no expediente, conferíndolles un mes, durante o que poderán formular as observacións e reclamacións que estimen convenientes, en particular, no que atinxe á titularidade ou valoración dos respectivos dereitos.

O proxecto de expropiación sométese a información pública polo prazo dun mes, mediante a inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia e nun xornal dos de maior circulación da provincia, cos documentos sinalados no artigo 143 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, para que aqueles que poidan resultar interesados formulen as observacións e reclamacións que consideren convenientes, en particular no que atinxe á titularidade ou valoración dos respectivos dereitos.

A Laracha, 13 de outubro de 2010.

José Manuel López Varela

Alcalde