DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 19 de xaneiro de 2011 Páx. 1.029

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DECRETO 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece os principios xerais que debe rexer o sistema educativo e dedica os artigos 45º, 46º, 47º, 48º, 49º e 50º á ordenación das ensinanzas de música e de danza de réxime especial.

En consonancia co disposto no artigo 6º.2 da dita lei, o Goberno fixou no Real decreto 1577/2006, do 22 de decembro, e no Real decreto 85/2007, do 26 de xaneiro, os aspectos básicos dos currículos que constitúen as ensinanzas mínimas de música e de danza respectivamente, conducentes aos títulos correspondentes.

O Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, aprobou o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecendo as datas en que se implantarían as ensinanzas de música e de danza de réxime especial; débese rematar a súa implantación rematarno curso 2008-2009 coa incorporación dos cursos 5º e 6º do grao profesional nas ensinanzas de música e de danza.

En consecuencia, a Comunidade Autónoma de Galicia estableceu os currículos das ensinanzas elementais e profesionais de música e de danza.

Así, o Decreto 196/2007, do 20 de setembro, e o Decreto 198/2007, do 27 de setembro, establecen respectivamente as ensinanzas elementais de danza e de música na Comunidade Autónoma de Galicia.

Posteriormente, o Decreto 203/2007, do 27 de setembro, e o Decreto 204/2007, do 11 de outubro, establecen respectivamente as ensinanzas profesionais de música e de danza na Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo, o Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, establece os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Cómpre, pois, dadas as características singulares dos conservatorios de música e de danza, dotalos tamén dun marco de organización, funcionamento e goberno diferenciado dos centros docentes públicos que imparten ensinanzas de réxime xeral. Isto implica que os ditos centros precisen dunha regulación específica que lles permita poñer en marcha dinámicas de funcionamento propias, nas cales concreten tanto os aspectos relacionados co seu goberno e administración coma aqueles de tipo organizativo que permitan realizar de maneira singular as actividades académicas e artísticas propias destes centros.

É, pois, a finalidade deste decreto regular a nivel autonómico os criterios comúns para a organización e funcionamento dos conservatorios de música e de danza, dentro do marco de autonomía tanto no pedagóxico, a través da elaboración dos seus proxectos educativos, como no que respecta á xestión económica dos recursos e á elaboración das súas normas de organización e funcionamento, tal como que se lles recoñece a estes centros, no capítulo II do título V da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Igualmente, este decreto, coa finalidade de garantir a calidade e promover a excelencia dos conservatorios de música e de danza, establece a realización de avaliacións internas, por parte de cada centro, e externas, baixo a responsabilidade da consellería competente en materia de educación, destinadas a pescudar o nivel de logros destes centros docentes públicos de acordo cos requirimentos sociais da formación nas ensinanzas profesionais de música e de danza. A información obtida mediante estas avaliacións deberá permitir determinar os elementos que actúan sobre a eficiencia e a eficacia dos conservatorios de música e de danza para, en consecuencia, ratificalos, modificalos ou substituílos coa finalidade de asegurar a súa calidade.

Así, coa finalidade de lograr nos conservatorios actuacións de excelencia, por unha parte este decreto establece medidas de coordinación entre o profesorado e promove a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación e, pola outra, a consellería competente en materia de educación fomentará a formación do profesorado de música e de danza establecendo programas específicos para tal fin.

De conformidade co exposto, e por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34º da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, logo do informe do Consello Escolar de Galicia, oído o ditame do Consello Consultivo de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trinta de decembro de dous mil dez,

DISPOÑO:

Título I

Disposicións de carácter xeral

Disposicións preliminares

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este decreto establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de titularidade da Xunta de Galicia.

2. Tamén será de aplicación aos conservatorios de música e de danza de titularidade das entidades locais, e aos centros privados de ensinanzas de música e de danza en todos aqueles aspectos que non contraveñan o establecido na súa lexislación específica e os límites fixados por ela.

Artigo 2º.-Carácter e ensinanzas dos conservatorios profesionais de música e de danza da Xunta de Galicia.

1. Os conservatorios elementais e profesionais de música e de danza dependentes da consellería competente en materia de educación son centros docentes públicos que imparten as ensinanzas elementais e as ensinanzas artísticas profesionais de música e de danza de réxime especial definidas no artigo 45º.2 a) e b) da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. A autorización e modificación das ensinanzas e da oferta formativa para impartir as ditas ensinanzas correspóndelle á consellería competente en materia de educación.

Artigo 3º.-Creación, denominación e supresión dos centros que impartan ensinanzas regradas de música ou de danza.

1. A creación e supresión dos conservatorios de música e de danza dependentes da consellería competente en materia de educación correspóndelle á Xunta de Galicia mediante decreto, por proposta do titular da dita consellería.

2. As corporacións locais poderán promover a creación de conservatorios de música ou de danza. Correspóndelle á consellería competente en materia de educación a autorización dos ditos centros que, en todo caso, deberán reunir as condicións establecidas no Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

3. Os conservatorios de música e de danza creados de acordo co que se establece no punto anterior terán, para todos os efectos, o carácter de centros públicos, de acordo coa disposición adicional segunda da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.

4. Así mesmo, é competencia da consellería competente en materia de educación a autorización de centros privados que impartan ensinanzas de música ou de danza que, en todo caso, deberán reunir as condicións establecidas no Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

5. Os centros públicos que impartan as ensinanzas de música ou de danza establecidas no artigo 48º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación denominaranse xenericamente, segundo as ensinanzas que imparta:

a) Conservatorio elemental de música.

b) Conservatorio elemental de danza.

c) Conservatorio profesional de música.

d) Conservatorio profesional de danza.

6. Os conservatorios de música e de danza poderán ter unha denominación específica que aprobará a consellería competente en materia de educación, por proposta do consello escolar do conservatorio.

7. Non poderán existir na mesma localidade conservatorios de música e de danza coa mesma denominación específica.

8. Os centros privados denominaranse xenericamente centros autorizados, e deberán ter unha denominación específica que os identifique e non poderán utilizar denominacións que induzan a erro.

9. Todos os conservatorios de música e de danza utilizarán a denominación xenérica en lingua galega nos seus letreiros, impresos e selos e, en xeral, sempre que se utilice o nome do conservatorio.

10. En todos os conservatorios de música e de danza dependentes da consellería competente en materia de educación da Xunta de Galicia figurará na fachada do edificio, en lugar visible, un letreiro co escudo de Galicia e as expresións: Xunta de Galicia, a denominación específica da consellería competente en materia de educación e a denominación do conservatorio. Tamén poderá figurar o escudo e o nome do concello en que estea situado o conservatorio.

11. Todos os conservatorios de música e de danza dependentes da consellería competente en materia de educación da Xunta de Galicia terán un sitio web coa mesma imaxe corporativa co fin de conseguir unha maior proxección exterior e potencialo como canle de información da súa actividade.

Título II

Órganos de goberno e de coordinación docente

Capítulo I

Órganos de goberno unipersoais

Artigo 4º.-Órganos unipersoais.

Son órganos de goberno unipersoais en todos os conservatorios de música e de danza a dirección, a vicedirección, a xefatura de estudos e a secretaría.

Artigo 5º.-O equipo directivo.

O equipo directivo é o órgano executivo de goberno do conservatorio. Está integrado polos órganos unipersoais de goberno que traballarán de forma coordinada para lograr os obxectivos do proxecto educativo e a calidade e excelencia da oferta formativa.

Sección primeira

Dirección

Artigo 6º.-Competencias.

As competencias da dirección son:

1. De representación.

a) Ter e exercer a representación oficial do conservatorio.

b) Representar oficialmente no conservatorio a consellería competente en materia de educación, sen prexuízo das atribucións das demais autoridades educativas, e facerlle chegar a esta as propostas, aspiracións e necesidades da comunidade educativa.

2. De dirección e coordinación.

a) Cumprir e garantir o cumprimento da normativa vixente.

b) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao conservatorio e exercer as súas atribucións en materia disciplinaria respecto do alumnado de acordo coas disposicións aplicables.

c) Elaborar e redactar xunto co resto do equipo directivo, e vistas as propostas do claustro e do consello escolar, os distintos documentos de autonomía pedagóxica e de xestión do conservatorio, e darlle traslado, cando corresponda, á consellería competente en materia de educación.

d) Dirixir e coordinar todas as actividades do conservatorio, sen prexuízo das competencias atribuídas ao claustro de profesores e profesoras e ao consello escolar, de cara á consecución e ao desenvolvemento do proxecto educativo e da programación xeral anual, establecendo medidas para garantir a igualdade entre mulleres e homes.

e) Convocar e presidir os actos académicos, así como as reunións dos órganos de goberno e de coordinación docente.

f) Garantir a execución dos acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia.

g) Propoñer á consellería competente en materia de educación o nomeamento e cesamento dos restantes membros do equipo directivo; débense informar o claustro e o consello escolar.

h) Nomear as xefaturas dos departamentos así como os responsables das distintas coordinacións docentes de acordo co establecido neste regulamento.

i) Redistribuír temporalmente, por causa motivada, as funcións dos diferentes membros do equipo directivo co fin de acadar unha maior eficacia na xestión do conservatorio.

3. De información e avaliación.

a) Garantirlles o coñecemento e dispoñibilidade da información aos diferentes sectores da comunidade educativa sobre os seus dereitos e deberes, así como daqueloutra que lle permita ao alumnado o coñecemento da organización do conservatorio e a súa participación activa na vida académica e cultural.

b) Promover e impulsar a avaliación interna do conservatorio e os plans de innovación educativa, así como colaborar coa consellería competente en materia de educación nas avaliacións externas e na avaliación da función pública docente.

4. De réxime económico e administrativo.

a) Visar as certificacións e os documentos oficiais do conservatorio, realizar as contratacións de obras, servizos e subministración, e facer o seu seguimento, así como autorizar e supervisar os gastos e ordenar os pagamentos de acordo co orzamento asignado e as disposicións vixentes.

5. Calquera outra encomendada pola consellería competente en materia de educación no ámbito das súa competencias.

Sección segunda

Vicedirección, xefatura de estudos e secretaría

Artigo 7º.-Nomeamento e competencias da vicedirección.

1. A dirección, logo de informar o claustro e o consello escolar, proporá a persoa que ocupará a vicedirección á xefatura territorial da consellería competente en materia de educación co fin de que sexa nomeada por esta. O nomeamento e toma de posesión realizaranse con efectos do 1 de xullo seguinte ao da realización do proceso de selección, por un período de catro anos.

2. Non poderá ser proposto para a vicedirección o profesorado que, por calquera causa, non vaia prestar servizo no conservatorio no curso académico inmediatamente seguinte a aquel en que tomaría posesión deste cargo.

3. Nos conservatorios de nova creación a vicedirección será ocupada por unha persoa designada e nomeada pola xefatura territorial da consellería competente en materia de educación.

4. É competencia da vicedirección:

a) Substituír a dirección en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións desta.

b) Por delegación da dirección, organizar e supervisar a xestión da información xeral aos diferentes sectores da comunidade educativa, en especial, ao profesorado e ao alumnado.

c) Por delegación da dirección, establecer mecanismos de xestión do sitio web do conservatorio.

d) Por delegación da dirección, promover e organizar os plans de avaliación interna do conservatorio, e colaborar, cando cumpra, na avaliación externa e da función pública docente.

e) Impulsar e organizar a participación do alumnado na actividade cultural do conservatorio.

f) Coordinar o equipo de actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

g) Responsabilizarse do desenvolvemento dos plans de innovación e investigación educativa así como dos proxectos europeos.

h) Coordinar as actividades de formación para o profesorado do conservatorio, propoñendo e impulsando a súa participación nun plan de formación.

i) Asistir ás reunións da comisión de coordinación pedagóxica.

j) Calquera outra función encomendada pola dirección no ámbito da súa competencia.

2. Cando non exista vicedirección, asumirá con carácter xeral as súas funcións a xefatura de estudos.

Artigo 8º.-Nomeamento e competencias da xefatura de estudos.

1. A dirección, logo de informar o claustro e o consello escolar, proporá a persoa que ocupará a xefatura de estudos á xefatura territorial da consellería competente en materia de educación co fin de que sexa nomeada por esta. O nomeamento e toma de posesión realizaranse con efectos do 1 de xullo seguinte ao da realización do proceso de selección, por un período de catro anos.

2. Non poderá ser proposto para a xefatura de estudos o profesorado que, por calquera causa, non vaia prestar servizo no conservatorio no curso académico inmediatamente seguinte a aquel en que tomaría posesión deste cargo.

3. Nos conservatorios de nova creación a xefatura de estudos será ocupada por unha persoa designada e nomeada pola xefatura territorial da consellería competente en materia de educación.

4. É competencia da xefatura de estudos:

a) Cando non exista vicedirección, asumir as funcións establecidas para ese órgano unipersoal.

b) Por delegación da dirección, exercer a xefatura do profesorado e do alumnado en relación co réxime académico e disciplinario.

c) Organizar, coordinar e supervisar o exercicio da función docente do profesorado e a actividade académica do alumnado.

d) Coordinar as actividades das xefaturas de departamento, das coordinacións e das titorías que se desenvolvan no conservatorio.

e) Elaborar, co resto do equipo directivo, o horario académico do alumnado e do profesorado, garantindo a aplicación de criterios pedagóxicos e organizativos establecidos polo claustro e que respondan exclusivamente ás necesidades de formación do alumnado.

f) Organizar, coordinar e supervisar todas as actividades de avaliación e probas de acceso.

g) Establecer medidas para atender calquera eventualidade que incida no normal funcionamento do conservatorio.

h) Calquera outra función encomendada pola dirección no ámbito das súas competencias.

Artigo 9º.-Nomeamento e competencias da secretaría.

1. A dirección, logo de informar o claustro e o consello escolar, proporá a persoa que ocupará a secretaría á xefatura territorial da consellería competente en materia de educación co fin de que sexa nomeada por esta. O nomeamento e toma de posesión realizaranse con efectos do 1 de xullo seguinte ao da realización do proceso de selección, por un período de catro anos.

2. Non poderá ser proposto para a secretaría o profesorado que, por calquera causa, non vaia prestar servizo no conservatorio no curso académico inmediatamente seguinte a aquel en que tomaría posesión deste cargo.

3. Nos conservatorios de nova creación, a secretaría será ocupada por unha persoa designada e nomeada pola xefatura territorial da consellería competente en materia de educación.

4. É competencia da secretaría:

a) Ordenar o réxime administrativo do conservatorio, de conformidade coas instrucións da dirección.

b) Por delegación da dirección, organizar e supervisar a actividade e o funcionamento do persoal de administración e servizos.

c) Actuar como secretario/a dos órganos colexiados de goberno, elaborar a acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace da dirección.

d) Expedir as certificacións que se soliciten.

e) Elaborar o anteproxecto de orzamento do conservatorio de acordo coas directrices do consello escolar e oída a comisión económica.

f) Realizar a contabilidade e presentar contas ante o consello escolar e as autoridades correspondentes.

g) Elaborar e actualizar o inventario xeral do conservatorio coa colaboración das xefaturas de departamento e as coordinacións que corresponda.

h) Custodiar e supervisar a conservación do equipamento e material didáctico do conservatorio en colaboración coas xefaturas de departamento e coas coordinacións que corresponda.

i) Custodiar os libros, arquivos e bases de datos do conservatorio.

j) Supervisar a conservación, mantemento, limpeza e vixilancia do edificio do conservatorio.

k) Dar a coñecer e difundir a información sobre normativa, disposicións legais e asuntos de interese profesional e académico de relevancia para toda a comunidade educativa.

l) Por delegación da dirección, establecer mecanismos de xestión da correspondencia electrónica do conservatorio, derivando a súa resposta a quen corresponda.

m) Presidir, se é o caso, e por delegación da dirección, a comisión económica.

n) Calquera outra función que lle poida encomendar a dirección no ámbito das súas competencias.

Sección terceira

Equipo directivo

Artigo 10º.-Substitución e cesamento.

1. Co fin de permitir o adecuado funcionamento do conservatorio, no suposto de ausencia prolongada dalgún membro do equipo directivo, a dirección poderá designar, para levar a cabo as funcións directivas, unha persoa que sexa, preferentemente, do mesmo departamento que a titular do cargo. En tal caso, a persoa substituta realizará as funcións docentes do membro do departamento designado. Este extremo precisará a autorización expresa da inspección educativa.

2. A vicedirección, a xefatura de estudos e a secretaría cesarán nas súas funcións ao remate do seu mandato e nos seguintes supostos:

a) Cando cese a dirección que propuxo o seu nomeamento.

b) Por renuncia motivada aceptada pola dirección e ratificada pola xefatura territorial.

c) Por incapacidade física o psíquica.

d) Por proposta motivada da dirección, informados o claustro e o consello escolar e logo da audiencia ao interesado.

e) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servizos especiais, xubilación e excedencia voluntaria ou forzosa de acordo co disposto na lexislación vixente.

3. Cando se produza o cesamento dun membro do equipo directivo, a consellería competente en materia de educación nomeará polo resto do mandato outro docente por proposta da dirección, quen informará o claustro e o consello escolar.

Capítulo II

Órganos colexiados de goberno

Artigo 11º.-Composición.

Os conservatorios de música e de danza terán os seguintes órganos colexiados de goberno: o consello escolar e o claustro docente.

Sección primeira

Consello escolar

Artigo 12º.-Definición.

1. O consello escolar é o órgano de participación no control e goberno dos conservatorios de música e de danza por parte dos distintos sectores da comunidade educativa.

Artigo 13º.-Composición.

1. O consello escolar dos conservatorios terá a seguinte composición:

a) A dirección do conservatorio, que exercerá a presidencia.

b) A xefatura de estudos do conservatorio.

c) Un representante do concello do municipio en que estea situado o conservatorio, que preferentemente estará relacionado co ámbito cultural.

d) Dous representantes de pais e nais ou titores legais.

e) Un representante do persoal de administración e servizos do conservatorio.

f) Os representantes do profesorado que se relacionan na subepígrafe seguinte.

g) Os representantes do alumnado que se relacionan na subepígrafe seguinte.

h) O secretario ou secretaria, con voz e sen voto.

1.1. No suposto de conservatorios con 60 ou máis docentes:

-Nove docentes elixidos por e entre os membros do claustro.

-Sete representantes do alumnado elixidos por e entre este colectivo.

1.2. No suposto de conservatorios de ata 60 docentes:

-Sete docentes elixidos por e entre os membros do claustro.

-Cinco representantes do alumnado elixidos por e entre este colectivo.

1.3 No suposto de conservatorios de ata 20 docentes:

-Tres docentes elixidos por e entre os membros do claustro.

-Dous representantes do alumnado elixidos por e entre este colectivo.

2. Un dos representantes do alumnado será a persoa que presida a xunta de delegados.

3. Un representante de pais e nais ou titores legais será designado pola asociación máis representativa do conservatorio.

4. Só pode ser elector e elixible do consello escolar o alumnado matriculado nas ensinanzas correspondentes ao grao profesional.

5. Unha vez constituído o consello escolar, este designará unha persoa que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

6. O procedemento de elección, constitución, renovación e substitución do consello escolar rexerase polo disposto na normativa establecida para o efecto.

Artigo 14º.-Competencias.

O consello escolar terá as seguintes competencias:

a) Formular propostas ao equipo directivo para a elaboración dos proxectos educativo e de xestión, da programación xeral anual e das normas de organización e funcionamento, e aprobalos e avalialos sen prexuízo das competencias do claustro en relación coa planificación e organización docente, así como emitir informe sobre a memoria anual do conservatorio.

b) Aprobar o proxecto de orzamento e a súa execución.

c) Analizar e avaliar a organización e o funcionamento xeral do conservatorio, especialmente, a evolución do rendemento académico do alumnado, os resultados das avaliacións internas e externas e a xestión da información entre os diferentes sectores da comunidade educativa.

d) Decidir sobre a admisión do alumnado de acordo coa normativa vixente.

e) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no conservatorio, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos.

f) Coñecer a iniciación e resolución dos expedientes disciplinarios ao alumnado e velar pola súa adecuación á normativa vixente.

g) Coñecer as candidaturas á dirección e os seus proxectos.

h) Participar, se é o caso, na selección da dirección de acordo co establecido na normativa de aplicación. Ser informado do nomeamento e cesamento dos membros do equipo directivo e propoñer a revogación motivada da dirección por maioría de dous terzos dos seus membros.

i) Elaborar propostas e informes por iniciativa propia ou por petición da consellería competente en materia de educación sobre o funcionamento xeral do conservatorio e a mellora da súa calidade.

j) Establecer os criterios para colaborar, con fins educativos e culturais, coas administracións local e autonómica, centros docentes, e outras entidades públicas e privadas.

k) Promover a renovación das instalacións e equipamento do conservatorio e velar pola súa conservación.

l) Promover políticas de igualdade no conservatorio.

m) Calquera outra que lle sexa atribuída pola consellería competente en materia de educación no ámbito das súas competencias.

Artigo 15º.-Comisións.

1. No seo do consello escolar, constituirase unha comisión económica integrada pola dirección, un docente elixido polo seu sector no consello escolar, a presidencia da xunta de delegados e o secretario ou secretaria.

2. Igualmente, deberase constituír o observatorio da convivencia adaptando a composición establecida no Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar ás características do cadro docente dos conservatorios de música e de danza.

3. Poderán constituírse outras comisións para asuntos específicos nas cales estarán presentes, cando menos, a dirección, un docente e un representante do alumnado. En todo caso, as comisións informarán o consello escolar sobre os temas que se lles encomenden e colaborarán con el nas cuestións da súa competencia.

Sección segunda

Claustro docente

Artigo 16º.-Definición.

1. O claustro é o órgano de participación dos docentes no control e goberno dos conservatorios música e de danza e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, informar e decidir sobre todos os aspectos educativos destes.

2. O claustro será presidido pola dirección e estará integrado polos docentes que prestan servizos no conservatorio.

Artigo 17º.-Competencias.

a) Formular propostas ao equipo directivo para a elaboración e o desenvolvemento do proxecto educativo e da programación xeral anual, así como propor iniciativas no ámbito da innovación educativa e da formación docente.

b) Aprobar, informar e avaliar o desenvolvemento do currículo nas diferentes especialidades, así como todos os aspectos educativos do proxecto educativo e da programación xeral anual e emitir informe sobre as normas de organización e funcionamento do conservatorio.

c) Analizar e avaliar a organización e o funcionamento xeral do conservatorio, especialmente, a evolución do rendemento académico do alumnado e os resultados das avaliacións internas e externas e propoñer, se é o caso, medidas de mellora.

d) Coñecer as candidaturas á dirección e os seus proxectos, e ser informado das propostas de nomeamento e cesamento dos membros do equipo directivo.

e) Elixir os seus representantes no consello escolar e no equipo de dinamización da lingua galega, e participar, se é o caso, na selección da dirección de acordo coa normativa vixente.

f) Coñecer a resolución de expedientes disciplinarios e a imposición de sancións ao alumnado, verificando a súa adecuación á normativa vixente.

g) Calquera outra atribuída pola consellería competente en materia de educación no ámbito das súas competencias.

Sección terceira

Réxime de funcionamento dos órganos colexiados de goberno

Artigo 18º.-Constitución e sesións.

1. Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre que os convoque a súa presidencia ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. Neste último caso, a Presidencia realizará a convocatoria no prazo máximo de vinte (20) días contados desde o seguinte día a aquel en que se presente a petición. A sesión realizarase como máximo no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da entrega da petición de convocatoria.

En todo caso reuniranse ao inicio e ao remate de curso.

2. Nas reunións ordinarias, a dirección, cunha antelación mínima dunha semana, convocará a sesión e porá á disposición dos membros do órgano colexiado a documentación necesaria para o seu mellor desenvolvemento. Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse convocatorias extraordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas e sen suxeición a prazo previo nos casos de urxencia.

3. Para a válida constitución dos órganos colexiados de goberno, para a realización das sesións, deliberacións e adopción de acordos, requirirase a presenza da dirección, da secretaría ou, de ser o caso, daqueles que os substitúan, e cando menos da metade dos membros do correspondente órgano colexiado. Se non existise quórum, o órgano constituirase en segunda convocatoria. Neste caso será suficiente a asistencia da terceira parte dos membros e, en todo caso, un número non inferior a tres, sen prexuízo da presenza da dirección e da secretaría ou, de ser o caso, daqueles que os substitúan.

4. A dirección presidirá as sesións, moderará o desenvolvemento dos debates e poderá suspendelas por causas xustificadas.

Artigo 19º.-Acordos e actas.

1. Os acordos adoptaranse por maioría de votos. A consellería competente en materia de educación poderá establecer unha maioría cualificada en determinados supostos.

2. Non poderán ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que no conste na orde do día, a non ser que estean presentes todos os membros do órgano colexiado e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría.

3. De cada sesión, a secretaría redactará unha acta coas seguintes epígrafes: asistentes, orde do día, lugar e duración da sesión, asuntos principais tratados e acordos adoptados.

4. A Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, será a norma reguladora dos aspectos non tratados especificamente neste regulamento.

Artigo 20º.-Asistencia do profesorado aos órganos colexiados.

1. A asistencia do profesorado ás sesións dos órganos colexiados de goberno que corresponda é obrigatoria, polo que as ausencias terán o carácter de horas lectivas para os efectos de faltas de asistencia e de permisos.

2. Non poderá asistir ás ditas reunións o profesorado en situación de incapacidade temporal, agás naqueles casos específicos que así determine a consellería competente en materia de educación, entre os cales se encontran a elección de horario, cargos directivos, membros do eonsello escolar e análogos.

Capítulo III

Órganos de coordinación docente

Artigo 21º.-Composición.

Nos conservatorios de música e de danza existirán os seguintes órganos de coordinación docente:

a) Departamentos didácticos.

b) Comisión de coordinación pedagóxica.

c) Equipo de dinamización da lingua galega.

d) Equipo de actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

e) Coordinación do grao elemental.

f) Coordinación das tecnoloxías da información e a comunicación.

g) Coordinación de biblioteca.

h) Titorías.

Artigo 22º.-Asistencia do profesorado.

1. A asistencia do profesorado ás sesións dos órganos de coordinación docente é obrigatoria, polo que as ausencias terán o carácter de horas lectivas para os efectos de faltas de asistencia e de permisos.

2. Non poderá asistir ás ditas reunións o profesorado en situación de incapacidade temporal, agás naqueles casos específicos que así determine a consellería competente en materia de educación.

Sección primeira

Departamentos didácticos

Artigo 23º.-Definición.

1. Os departamentos didácticos son órganos de coordinación docente organizados como equipos de traballo para lograr os obxectivos establecidos na súa programación didáctica, no proxecto educativo e na programación xeral anual do conservatorio. O seu funcionamento debe basearse na interacción dos seus membros que colaborarán coordinadamente nas funcións que este órgano ten encomendadas.

2. A cada departamento didáctico pertencerán os profesores e as profesoras das especialidades que impartan as ensinanzas propias das materias asignadas ao departamento. Estará adscrito a un departamento o profesorado que, mesmo pertencendo a outro, imparta algunha materia do primeiro.

3. Cando nun conservatorio de música ou de danza se impartan materias que non estean asignadas a un departamento pola normativa vixente, ou ben poidan ser impartidas polo profesorado de distintos departamentos e a prioridade da súa atribución non estea establecida pola normativa vixente, a dirección, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica, adscribirá estas ensinanzas a un dos departamentos didácticos.

4. Cada departamento didáctico terá unha xefatura de departamento.

5. Nos conservatorios de música existirán, en función das especialidades autorizadas, os seguintes departamentos didácticos:

a) Departamento de Corda.

b) Departamento de Corda Pulsada.

c) Departamento de Composición.

d) Departamento de Linguaxe Musical.

e) Departamento de Canto.

f) Departamento de Conxunto.

g) Departamento de Tecla.

h) Departamento de Vento Madeira.

i) Departamento de Vento Metal.

j) Departamento de Percusión.

k) Departamento de Música Tradicional.

l) Departamento de Música Antiga.

m) Departamento de Piano Acompañante.

6. Nos conservatorios de danza existirán, en función das especialidades autorizadas, os seguintes departamentos didácticos:

a) Departamento de Danza Clásica.

b) Departamento de Danza de Carácter.

c) Departamento de Danza Contemporánea.

d) Departamento de Música.

e) Departamento de Piano Acompañante.

f) Departamento de Materias Teóricas.

7. A consellería competente en materia de educación, atendendo ás peculiaridades dos conservatorios profesionais de música e de danza, poderá autorizar unha estrutura departamental diferente á recollida nos dous puntos anteriores.

Artigo 24º.-Funcións dos departamentos didácticos.

É competencia dos departamentos didácticos:

a) Impartir a oferta educativa que lles corresponda en relación coa súa especialidade e segundo o establecido na programación didáctica do departamento.

b) Formular propostas ao equipo directivo e ao claustro sobre os documentos que desenvolven a autonomía pedagóxica, organizativa e de xestión do conservatorio.

c) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas ao desenvolvemento curricular e á organización e á planificación docentes.

d) Elaborar e redactar, antes do comezo do curso académico, a programación didáctica da oferta educativa que lles corresponda, baixo a coordinación e dirección da xefatura de departamento e de acordo coas directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica.

e) Promover e organizar actividades culturais e de promoción das ensinanzas e participar nelas dentro e fóra do conservatorio, cando estas se realicen en horario lectivo.

f) Participar no seguimento mensual, cando menos, da programación didáctica, e elaborar, rematado o curso escolar, unha memoria anual en que se avalíe a súa aplicación.

g) Participar na resolución motivada das reclamacións sobre as probas que afecten o departamento.

h) Participar na elaboración dun banco de actividades didácticas do seu departamento.

i) Investigar e participar na mellora continua dos procesos de ensino da especialidade correspondente.

j) Participar nos plans de avaliación que determine a consellería competente en materia de educación ou o propio conservatorio.

k) Colaborar coas coordinacións das tecnoloxías da información e da comunicación e de biblioteca para o adecuado cumprimento das súas funcións.

l) Calquera outra actividade que no ámbito das competencias dun departamento didáctico lle poidan asignar a dirección do conservatorio ou a consellería competente en materia de educación.

Artigo 25º.-Nomeamento.

1. As xefaturas dos departamentos didácticos serán nomeadas pola dirección do conservatorio, oído o departamento, que o comunicará á xefatura territorial da consellería competente en materia de educación.

2. As xefaturas dos departamentos didácticos desempeñarán o seu cargo durante un período de catro anos.

3. A xefatura de departamento será desempeñada por un docente do departamento que estea en situación de servizo activo no corpo de profesores de música e artes escénicas.

4. No caso de que non haxa profesorado do corpo de profesores de música e artes escénicas con destino definitivo, a xefatura de departamento recaerá, por esta orde, nun profesor ou profesora de música e artes escénicas en expectativa de destino ou nun profesor ou profesora interino. En ambos os casos o nomeamento terá unha duración dun curso académico.

5. En caso de ausencia prolongada da xefatura de departamento, a dirección designará un membro do departamento para desenvolver as súas funcións.

Artigo 26º.-Funcións.

É competencia da xefatura de departamento:

a) Representar o departamento na comisión de coordinación pedagóxica e cando sexa convocada no ámbito das súas competencias, e informar dos acordos acadados aos membros do departamento.

b) Convocar e presidir as reunións do departamento e levantar a acta correspondente.

c) Elaborar a previsión da oferta educativa do departamento e colaborar coa dirección na planificación desta e de actividades culturais.

d) Dirixir e coordinar as actividades académicas que o departamento teña encomendadas.

e) Coordinar a elaboración da programación didáctica da oferta educativa do departamento e responsabilizarse da súa redacción cos restantes membros do departamento.

f) Garantir a impartición do currículo das ensinanzas correspondentes a través do seguimento mensual, cando menos, da programación didáctica, que se realizará mediante protocolos establecidos para tal fin. No caso de incumprimento, deberá elevar informe á dirección no cal se incorporarán os motivos que correspondan e que quedará á disposición da inspección educativa.

g) Redactar a memoria do departamento ao remate do curso académico.

h) Garantir que o alumnado dispoña da información relativa á programación, con especial referencia aos obxectivos, criterios de avaliación, corrección, cualificación e mínimos exixibles, así como ás características das distintas probas e da cualificación destas.

i) Resolver as reclamacións de final de curso que afecten o seu departamento, de acordo coas deliberacións dos seus membros, e elaborar o informe motivado pertinente.

j) Custodiar as probas e documentos de avaliación do alumnado durante un ano desde a finalización do curso académico, e responsabilizarse de que a organización de toda a documentación do departamento permita a súa dispoñibilidade cando cumpra.

k) Coordinar coa xefatura de estudos a organización de espazos e instalacións do conservatorio e velar pola correcta conservación do equipamento específico do departamento e das aulas, cando estas estean asignadas ao departamento.

l) Responsabilizarse da xestión do orzamento do departamento didáctico e administralo segundo as instrucións da dirección.

m) Asesorar o profesorado de nova incorporación no ámbito das súas funcións.

n) Facilitar a información sobre a actividade académica do departamento que lle soliciten os distintos sectores da comunidade educativa.

o) Dinamizar a actividade profesional dos membros do departamento, promover a investigación educativa no ámbito das ensinanzas que lle corresponda e propoñer á vicedirección actividades do ámbito das ensinanzas del.

p) Calquera outra actividade que no ámbito das súa competencia a dirección ou a consellería competente en materia de educación lle poida encomendar.

Artigo 27º.-Finalización do mandato.

1. A xefatura de departamento finalizará as súas funcións ao remate do seu mandato ou ao producirse algunha das circunstancias seguintes:

a) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servizos especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa.

b) Cesamento pola consellería competente en materia de educación, de oficio ou por proposta motivada da dirección, por causa de incumprimento de funcións, oído o departamento e a persoa interesada, e logo do informe da inspección educativa.

c) Renuncia motivada, oída a persoa interesada, e aceptada pola dirección.

2. Cando a xefatura de departamento finalice ou cese nas súas funcións por calquera causa das enumeradas neste artigo, a dirección do conservatorio procederá a designar o novo xefe ou xefa de departamento, de acordo co establecido no artigo 26º deste decreto.

Artigo 28º.-Réxime de funcionamento dos departamentos.

1. Os departamentos reuniranse, con carácter xeral, unha vez por semana. Unha vez ao mes a reunión dedicarase a facer o seguimento da programación didáctica.

2. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, durante os meses de xuño e setembro os departamentos realizarán as reunións que sexan precisas para a elaboración da memoria anual do curso, da programación didáctica e das propostas que corresponda para a programación xeral anual.

3. De cada reunión a xefatura de departamento levantará acta en que deixe constancia dos asistentes e dos acordos adoptados.

Sección segunda

Outros órganos e coordinacións

Artigo 29º.-Comisión de coordinación pedagóxica.

1. A comisión de coordinación pedagóxica é o órgano responsable de velar pola coherencia pedagóxica entre as programacións didácticas dos distintos cursos, así como de garantir a coordinación entre o equipo directivo e os departamentos didácticos.

2. Constituirase en todos os conservatorios unha comisión de coordinación pedagóxica.

3. Este órgano estará integrado:

a) Pola dirección, que exercerá a súa presidencia.

b) Pola vicedirección.

c) Pola xefatura de estudos.

d) Polas xefaturas de todos os departamentos didácticos.

e) Pola persoa coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega.

f) Pola persoa responsable da coordinación do grao elemental.

g) Pola persoa coordinadora das tecnoloxías da información e a comunicación.

h) Pola persoa coordinadora da biblioteca.

4. Actuará como secretario un membro da comisión, designado pola dirección, oídos os restantes membros.

5. Ás reunións da comisión de coordinación pedagóxica poderá ser convocado calquera membro do claustro cando se traten temas relacionados directamente coas súas funcións.

6. O funcionamento da comisión de coordinación pedagóxica aterase ao establecido nos artigos 19º, 20º e 21º deste decreto, relativos ao réxime de funcionamento dos órganos colexiados de goberno.

Artigo 30º.-Competencias.

Serán competencias da comisión de coordinación pedagóxica:

a) Coñecer a oferta educativa do conservatorio e elevar propostas á dirección.

b) Establecer as directrices xerais para a elaboración e revisión das programacións didácticas e do Programa de potenciación da lingua galega, e velar polo seu cumprimento, así como elaborar protocolos para avaliar o resultado do seu desenvolvemento.

c) Proporlle ao claustro, para a súa aprobación, as programacións didácticas dos diferentes departamentos.

d) Establecer directrices para o funcionamento adecuado das titorías.

e) Proporlle ao claustro, para a súa aprobación, os criterios pedagóxicos para a elaboración do horario do alumnado.

f) Proporlle ao claustro o calendario das probas ordinarias e extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudos.

g) Fomentar iniciativas de creación de grupos de traballo en función das necesidades do conservatorio.

h) Propor criterios para a elaboración de actividades culturais e artísticas e deseñar accións de colaboración interdepartamental encamiñadas a favorecer a práctica de conxunto.

i) Garantir que as programacións didácticas dos distintos departamentos presentan coherencia secuencial entre todas elas, e indicar, se é o caso, modificacións pertinentes que deberán ser realizadas polos departamentos.

j) Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.

k) Realizar propostas ao equipo directivo para a distribución dos recursos do conservatorio.

l) Deseñar instrumentos de avaliación interna para a súa aplicación e procesar e analizar a información obtida para identificar fortalezas e debilidades do conservatorio, e proporlle ao claustro as medidas de mellora, se é o caso, que correspondan.

m) Analizar os resultados da avaliación externa do conservatorio e proporlle ao claustro plans de mellora cando cumpra.

Artigo 31º.-Equipo de dinamización da lingua galega.

1. Para potenciar o uso da lingua galega constituirase en cada conservatorio un equipo de dinamización da lingua galega do cal formarán parte os distintos colectivos da comunidade educativa:

a) Tres representantes do profesorado, por proposta do claustro.

b) Dous representantes do alumnado, por proposta da xunta de representantes deste colectivo.

c) Un representante do persoal non docente, por proposta deste colectivo.

2. Na constitución deste órgano tenderase a unha composición equilibrada de mulleres e homes.

3. Os membros do equipo de dinamización da lingua galega serán nomeados pola dirección do conservatorio.

Artigo 32º.-Competencias.

É competencia do equipo de dinamización da lingua galega:

a) Presentar, a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación de obxectivos de dinamización da lingua galega que se incluirán no proxecto educativo.

b) Deseñar un programa anual de promoción da lingua galega para o logro dos obxectivos previstos no proxecto educativo.

c) Presentarlle á dirección o orzamento de investimento dos recursos económicos que lle sexan asignados para a súa aprobación no consello escolar.

d) Calquera outra encomendada pola consellería competente en materia de educación no ámbito das súas competencias.

Artigo 33º.-Coordinación do equipo de dinamización da lingua galega.

1. A coordinación do equipo de dinamización da lingua galega será desempeñada por un dos representantes do profesorado, preferentemente con destino definitivo.

2. A persoa coordinadora será nomeada pola dirección por proposta dos compoñentes do equipo, desempeñará as súas funcións durante catro anos, renovables, se é o caso, e cesará ao final destes ou cando se dea algunha das circunstancias recollidas no artigo 28º deste regulamento.

3. Cando a persoa responsable da coordinación cese antes de finalizar o período para o cal foi nomeada, a dirección nomeará un representante do profesorado polo tempo que quede de mandato, de acordo co procedemento establecido no artigo 32º.3.

Artigo 34º.-Competencias.

É competencia da persoa coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega:

a) Representar o equipo de dinamización da lingua galega na comisión de coordinación pedagóxica e cando sexa convocada no ámbito das súas competencias, e informar os membros do equipo dos acordos acadados.

b) Convocar e presidir as reunións do equipo e levantar a acta correspondente.

c) Coordinar a elaboración do programa de promoción da lingua galega e responsabilizarse da súa redacción.

d) Realizar o seguimento trimestral, cando menos, do programa de promoción da lingua galega, que se realizará mediante protocolos establecidos para tal fin.

e) Redactar a memoria do equipo de dinamización da lingua galega ao remate do curso académico.

f) Velar pola correcta conservación e uso dos recursos didácticos, pedagóxicos e material en galego que lle sexan asignados ao equipo.

g) Responsabilizarse da xestión do orzamento do equipo e administralo segundo as instrucións da dirección.

h) Facilitar a información á comunidade educativa sobre o programa de promoción da lingua galega e sobre aqueles aspectos de interese relacionados coa realidade e a cultura galega.

Artigo 35º.-Equipo de actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

1. Os conservatorios de música e de danza poderán ter un equipo de actividades culturais e de promoción das ensinanzas que estará integrado polo seu coordinador e, para cada actividade concreta, polo profesorado e alumnado responsable dela.

2. É competencia da vicedirección do conservatorio coordinar o equipo de actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

3. Cando non exista vicedirección, estas funcións serán realizadas por un membro do claustro, que será designado pola dirección por proposta da comisión de coordinación pedagóxica.

4. As funcións da persoa coordinadora do equipo de actividades culturais e de promoción das ensinanzas son:

a) Promover, organizar e coordinar a realización de actividades culturais, artísticas e de promoción das ensinanzas que se impartan no conservatorio.

b) Deseñar, seguindo as directrices establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica, actividades culturais e artísticas que impliquen todas as ensinanzas que se imparten no conservatorio.

c) Elaborar o programa anual das actividades, para o cal se terán en conta as propostas dos distintos sectores da comunidade educativa.

d) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, momento e lugar de realización, orzamento e forma de participación do alumnado.

e) Proporcionar a información relativa ás actividades culturais e de promoción das ensinanzas dos distintos departamentos.

f) Elaborar unha memoria anual de curso coa avaliación das actividades realizadas, que se incluirá na memoria anual do conservatorio.

Artigo 36º.-Coordinación do grao elemental.

1. Os conservatorios profesionais en que se imparta tamén o grao elemental contarán cun coordinador ou coordinadora do grao elemental.

2. O profesor ou profesora encargada da coordinación do grao elemental será nomeada pola dirección do conservatorio, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica, entre o profesorado con destino definitivo no conservatorio que imparta ensinanzas correspondentes ao grao elemental.

3. A duración do mandato da persoa coordinadora do grao elemental será de catro anos.

4. O coordinador ou coordinadora do grao elemental terá as seguintes competencias:

a) Trasladar aos departamentos didácticos correspondentes as propostas de axustes da programación didáctica que garantan o carácter global das ensinanzas de cada curso do grao elemental.

b) Colaborar coa xefatura de estudos na coordinación do proceso de avaliación dos alumnos e alumnas, trasladando aos departamentos didácticos correspondentes as propostas relacionadas co mellor desenvolvemento dos procesos de avaliación, e coas medidas correctoras que esa avaliación aconselle.

c) Trasladar á xefatura de estudos as propostas relacionadas coa composición dos grupos de alumnos e alumnas, e colaborar na coordinación dos horarios das diferentes especialidades.

d) Coordinar a acción tutelar de orientación, especialmente no que respecta ás decisións relacionadas coa continuidade do alumnado no centro, ou co posible cambio de especialidades, de acordo coas súas aptitudes e intereses e coas prazas dispoñibles no centro.

e) Realizar propostas á comisión de coordinación pedagóxica sobre as probas de aptitude.

Artigo 37º.-Coordinación das tecnoloxías da información e a comunicación.

1. Os conservatorios profesionais de música e de danza poderán contar cunha persoa responsable das tecnoloxías da información e a comunicación.

2. O profesor ou profesora encargada da coordinación das tecnoloxías da información e a comunicación será nomeada pola dirección do conservatorio, por proposta da vicedirección, entre o profesorado con destino definitivo no conservatorio.

3. A duración do mandato da persoa coordinadora das tecnoloxías da información e da comunicación será de catro anos.

4. A persoa coordinadora das tecnoloxías da información e a comunicación terá as seguintes funcións:

a) Impulsar o uso das tecnoloxías da información e da comunicación.

b) Identificar e recompilar os recursos das tecnoloxías da información e da comunicación necesarios para que o profesorado realice as actividades didácticas previstas e propor, se é o caso, a súa adquisición.

c) Arquivar e xestionar os recursos das tecnoloxías da información e da comunicación do centro e facilitar a súa utilización ao profesorado.

d) Asesoramento ao profesorado dos recursos das tecnoloxías da información e da comunicación.

e) Realizar o mantemento e actualización do sitio web do conservatorio en colaboración coa vicedirección.

f) Aqueloutras que no ámbito da súa actuación lle encomende a dirección.

Artigo 38º.-Coordinación de biblioteca.

1. Os conservatorios profesionais de música e de danza poderán contar cunha persoa responsable da biblioteca do centro.

2. O profesor ou profesora encargada da coordinación da biblioteca será nomeada pola dirección do conservatorio, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica, entre o profesorado con destino definitivo no conservatorio.

3. A duración do mandato da persoa coordinadora da biblioteca será de catro anos.

4. A persoa coordinadora da biblioteca terá as seguintes funcións:

a) Identificar e recompilar os recursos bibliográficos, fonográficos e videográficos do conservatorio necesarios para que o profesorado realice as actividades didácticas previstas e propor, se é o caso, a súa adquisición.

b) Supervisar a catalogación e, se é o caso, dixitalización dos fondos da biblioteca.

c) Impulsar o uso da biblioteca entre a comunidade educativa.

d) Aqueloutras que no ámbito da súa actuación lle encomende a dirección.

Artigo 39º.-Titorías.

1. Cada profesor ou profesora será responsable da titoría do alumnado matriculado nos cursos en que imparta docencia e, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando menos, as seguintes funcións:

a) Proporcionarlles, no principio de curso, ao alumnado e, se é o caso, aos seus pais, nais ou titores legais, información documental ou, no seu defecto, indicar onde pode consultar todo o referente a calendario escolar, horarios, actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

b) En relación coas programacións didácticas, proporcionarlle ao alumnado información, cando menos, dos criterios de avaliación, criterios de cualificación e mínimos exixibles.

c) Realizar unha avaliación inicial do alumnado para establecer as medidas pedagóxicas adecuadas e conducentes ao logro dos obxectivos do curso que imparta.

d) Efectuar o seguimento dos procesos de aprendizaxe do alumnado para detectar dificultades e necesidades individuais, co obxecto de facilitar os oportunos asesoramentos e apoios.

e) Facilitar a integración do alumnado e fomentar a súa participación nas actividades do conservatorio.

f) Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración coa persoa delegada do grupo, nos problemas que se presenten.

g) Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu alumnado.

h) Controlar a falta de asistencia do alumnado e ter informada a xefatura de estudos mediante os procedementos que estableza a dirección.

i) Participar nas actividades do conservatorio, dentro e fóra del, cando estas se realicen en horario lectivo.

2. O profesorado titor deberá coordinarse co profesorado que imparta docencia a grupos do mesmo curso e nivel, cumprindo os acordos acadados, e manter actualizada a metodoloxía didáctica.

Título III

Autonomía pedagóxica e de xestión

Capítulo I

Autonomía dos conservatorios de música e de danza

Artigo 40º.-Aspectos xerais.

1. Os conservatorios de música e de danza disporán de autonomía tanto no pedagóxico como no organizativo e na xestión económica dos seus recursos nos termos establecidos neste decreto.

2. A autonomía pedagóxica concretarase no proxecto educativo, e a organizativa na programación xeral anual e nas normas de organización e funcionamento.

3. A autonomía de xestión económica reflectirase na elaboración e execución do proxecto de xestión, debendo axustar o seu contido ao disposto na normativa vixente.

4. Corresponde á consellería competente en materia de educación fixar as bases para que os conservatorios, no exercicio da súa autonomía, poidan adoptar innovacións, plans de traballo e formas de organización experimentais ou ampliación do horario lectivo do centro, sen que, en ningún caso, se lles impoñan achegas ás familias nin exixencias para a Administración educativa.

5. O exercicio da autonomía pedagóxica, de organización e de xestión rexerase polo principio de mellora continua da calidade educativa, tanto dos procesos coma dos resultados.

Capítulo II

Autonomía pedagóxica

Artigo 41º.-Proxecto educativo.

1. O proxecto educativo é unha proposta global e colectiva de actuación a medio prazo que debe ter en conta as características do contorno social, cultural e económico en que están situados os conservatorios de música e de danza. O obxectivo deste documento é amosar as características singulares de cada conservatorio, contextualizar as súas actuacións e establecer mecanismos de coordinación e actuación pedagóxica para asegurar que se satisfagan as necesidades de aprendizaxe dos seus usuarios.

2. O proxecto educativo deberá respectar os principios de non-discriminación como valores fundamentais dos conservatorios de música e de danza.

3. O proxecto educativo incluirá as seguintes alíneas:

a) A descrición do contorno social, cultural e económico.

b) Os obxectivos do conservatorio para dar resposta ás necesidades do seu contorno, para promover o uso da lingua galega, para a promoción da igualdade entre mulleres e homes e para a propia mellora do conservatorio, e as prioridades de actuación.

c) As medidas e recursos de organización e de xestión para a consecución dos obxectivos establecidos.

d) As relacións con institucións, organismos ou entidades para a consecución dos obxectivos previstos.

e) A oferta formativa.

f) Os principios metodolóxicos e os criterios de selección de material didáctico.

g) As directrices xerais para a elaboración e seguimento das programacións didácticas.

h) As directrices xerais para a elaboración das actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

i) As directrices para o funcionamento adecuado das titorías.

j) O plan de utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.

k) O plan de avaliación de todos os proxectos pedagóxicos e de funcionamento e de xestión do conservatorio.

l) O proxecto lingüístico do conservatorio.

4. O proxecto educativo do conservatorio elaborarase baixo a coordinación do equipo directivo coa participación da comunidade educativa nos termos establecidos nas normas de organización e funcionamento, e de acordo cos criterios fixados polo consello escolar e as propostas realizadas polo claustro e a xunta de representantes do alumnado.

5. O proxecto educativo será aprobado e avaliado polo consello escolar sen prexuízo dos aspectos docentes, establecidos nas alíneas f), g), i), que serán aprobados e avaliados polo claustro.

6. O equipo directivo daralle publicidade ao proxecto educativo de maneira que permita un mellor coñecemento do conservatorio e de cara a orientar o labor do profesorado e a favorecer a transparencia e visibilidade da súa oferta formativa.

7. O proxecto educativo poderá ser modificado segundo propostas de calquera membro ou sector da comunidade educativa. As modificacións deberán ser aprobadas polos mesmos órganos responsables da aprobación do proxecto educativo e entrarán en vigor o curso académico seguinte ao da súa aprobación.

8. A inspección educativa supervisará o proxecto educativo para comprobar a súa adecuación ao establecido nas disposicións vixentes, informará sobre a oferta formativa, formulando, de ser o caso, as suxestións que xulgue oportunas, e indicará as correccións que procedan.

Artigo 42º.-Programacións didácticas.

1. As programacións didácticas son o instrumento de planificación curricular específico de cada departamento para cada un dos cursos das ensinanzas que se imparten nun conservatorio de música ou de danza.

2. A programación didáctica dun departamento seguirá as directrices propostas pola comisión de coordinación pedagóxica e establecidas no proxecto educativo, e elaborarase segundo os principios recollidos nel.

3. A programación didáctica dun departamento incluirá os seguintes aspectos:

a) Os obxectivos de cada unha das materias e cursos que imparte o departamento.

b) Os contidos, a súa secuencia e temporalización nos distintos cursos.

c) Os criterios de avaliación de cada curso, especificando os mínimos exixibles para superalo.

d) Os procedementos e instrumentos de avaliación da aprendizaxe do alumnado.

e) Os criterios de cualificación que se vaian aplicar.

f) O enfoque metodolóxico.

g) Os recursos didácticos, incluídos as tecnoloxías da información e da comunicación, os materiais curriculares e bibliografía para uso do alumnado.

h) Os procedementos de acceso ao currículo, se é o caso, para o alumnado con necesidades específicas.

i) As actividades culturais e de promoción das ensinanzas programadas polo departamento.

j) Os procedementos para que o departamento coordine, valore e revise o desenvolvemento e o resultado da súa programación didáctica.

k) Os procedementos para realizar a avaliación interna do departamento.

4. Todas as ensinanzas que se impartan nos conservatorios de música e de danza de Galicia deberán contar coa oportuna programación didáctica.

5. O profesorado desenvolverá a súa actividade docente de acordo co establecido no proxecto educativo e na programación didáctica correspondente, e respectará os acordos acadados nos distintos órganos.

6. Os conservatorios de música e de danza daranlles publicidade na súa páxina web, polo menos, aos criterios de avaliación mínimos exixibles para superar o curso, así como á estrutura e cualificacións mínimas necesarias para a superación das diferentes probas de avaliación.

7. Dado o seu carácter anual, as programacións didácticas serán unha achega da programación xeral anual.

8. A inspección educativa supervisará as programacións didácticas para comprobar a adecuación ao establecido nas disposicións vixentes, formulará as suxestións que xulgue oportunas e indicará as correccións que procedan.

9. Á vista das actas correspondentes, os departamentos, despois das avaliacións ordinarias de final de curso, recollerán nunha memoria, cando menos, os seguintes aspectos:

a) Modificacións introducidas durante o curso na programación didáctica.

b) Motivo das modificacións.

c) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriores.

d) Propostas para a programación didáctica do curso seguinte.

A memoria, redactada pola xefatura de departamento, será entregada á xefatura de estudos no prazo que estableza a dirección do centro, de acordo co calendario disposto para facer a avaliación da programación xeral anual prevista no artigo 46º deste decreto.

Artigo 43º.-Proxecto lingüístico do conservatorio.

1. Os conservatorios de música e de danza establecerán os procedementos que aseguren que o alumnado acade a competencia lingüística en ambas as dúas linguas oficiais.

2. Igualmente, establecerán obxectivos xerais e liñas de actuación deseñadas especificamente para o fomento da lingua galega.

3. O proxecto lingüístico será elaborado polo equipo directivo e pola persoa coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega, e aprobado polo consello escolar.

4. O proxecto lingüístico do conservatorio observará, en todo caso, o establecido na normativa de aplicación.

Artigo 44º.-Programa de promoción da lingua galega.

1. Anualmente, para o logro dos obxectivos establecidos no proxecto educativo, o equipo de dinamización da lingua galega, seguindo as directrices establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica, elaborará un programa de promoción da lingua galega que recollerá, polo menos, os aspectos seguintes:

a) Os obxectivos para o curso académico, que deberán estar en consonancia cos establecidos na programación xeral anual.

b) As medidas para potenciar o uso da lingua galega no conservatorio, a súa secuencia e temporalización.

c) Os recursos de que se dispón para o desenvolvemento das medidas propostas.

d) Os procedementos para que o equipo coordine, valore e revise, polo menos trimestralmente, o desenvolvemento do programa.

e) Os procedementos para realizar a avaliación interna do equipo.

2. Este programa será aprobado polo consello escolar e formará parte da programación xeral anual.

Capítulo III

Autonomía organizativa

Artigo 45º.-Programación xeral anual.

1. Os conservatorios de música e de danza elaborarán anualmente, ao principio de cada curso, unha programación xeral anual que recollerá todos os aspectos relativos á organización e funcionamento do centro e todos os plans de actuación acordados e aprobados para ese curso académico.

2. A programación xeral anual será elaborada polo equipo directivo e terá en conta as propostas do claustro e as directrices do consello escolar.

3. Os distintos sectores da comunidade educativa, a través das súas organizacións ou individualmente, poderanlle presentar as propostas que coiden convenientes ao equipo directivo para a programación xeral anual.

4. A programación xeral anual incluirá as seguintes alíneas:

a) Obxectivos específicos que o conservatorio se propón conseguir no curso académico, tomando como referencia o proxecto educativo e a memoria anual do curso anterior.

b) Medidas que se van desenvolver para a consecución dos obxectivos propostos e recursos previstos para o efecto.

c) Horario xeral e criterios para a súa elaboración.

d) Horario de atención ao público.

e) Cadro xeral horario de atención titorial.

f) Participación do profesorado do conservatorio en programas de innovación educativa, se é o caso.

g) Programa anual de formación do profesorado.

h) Programa de promoción da lingua galega.

i) Programa anual de actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

j) Plan de autoprotección, modificacións, de ser o caso, ou a observación de que segue vixente.

k) Horario de utilización das instalacións do centro.

l) Calendario de avaliación da programación xeral anual e de autovaliación do conservatorio.

m) Documento de organización do centro.

n) As modificacións do proxecto educativo, de ser o caso, e as programacións didácticas dos departamentos incluiranse como anexo á programación xeral anual.

5. A programación xeral anual será aprobada polo claustro de profesores no ámbito da súa competencia e elevada, para a súa aprobación posterior, ao consello escolar, que respectará, en todo caso, os aspectos docentes que competen ao claustro.

6. Unha vez aprobada a programación xeral anual, un exemplar desta quedará na secretaría do centro á disposición dos membros da comunidade educativa e outro, acompañado dunha copia da acta das sesións do claustro e do consello escolar en que se aprobou, remitirase á inspección educativa.

7. A programación xeral anual será de obrigado cumprimento para todos os membros da comunidade educativa.

8. A inspección educativa supervisará a programación xeral anual para comprobar a súa adecuación ao establecido nas disposicións vixentes e no proxecto educativo do conservatorio, formulará as suxestións que xulgue oportunas e indicará as correccións que procedan.

9. Polo menos cunha periodicidade trimestral, os órganos colexiados reuniranse para avaliar, cada un no ámbito das súas competencias, o grao de cumprimento da programación xeral anual e propor as oportunas modificacións, se as houber.

10. O equipo directivo establecerá os protocolos que corresponda para o seguimento do grao de cumprimento da programación xeral anual.

Artigo 46º.-Memoria anual do conservatorio.

1. A dirección do conservatorio establecerá un calendario que permita a avaliación, por parte do consello escolar, do claustro e do equipo directivo, da programación xeral anual e o seu grao de cumprimento. As conclusións máis relevantes serán recollidas polo equipo directivo nunha memoria que se lle remitirá antes do 10 de xullo á inspección educativa.

2. A estrutura da citada memoria será semellante á establecida para a programación xeral anual e fará referencia ás modificacións introducidas, de ser o caso, durante o curso e as causas que as motivaron.

3. O equipo directivo incorporará á memoria anual os informes presentados por cada un dos órganos de coordinación docente, así como das coordinacións específicas existentes, que recollerán a avaliación do grao de consecución dos obxectivos que se propuxeron, analizando as dificultades e os resultados obtidos, propoñendo solucións e sacando as conclusións que coiden oportunas.

4. A memoria anual conterá tamén unha sección económica, realizada polo/a responsable da secretaría, de acordo co establecido no proxecto de xestión.

5. De ser o caso, tanto as asociacións de nais e pais como de alumnado legalmente constituídas poderán presentarlle ao equipo directivo o informe das actividades desenvolvidas e cantas achegas e suxestións coiden oportunas sobre elas. Este informe unirase como anexo á memoria anual elaborada polo conservatorio.

6. As conclusións recollidas na memoria anual do conservatorio serán tidas en conta na elaboración da programación xeral do ano seguinte.

Artigo 47º.-Normas de organización e funcionamento.

1. As normas de organización e funcionamento establecerán a estrutura organizativa e funcional de cada conservatorio. Nelas estableceranse as condutas, tarefas e actividades do conservatorio necesarias para acadar os obxectivos previstos. En todo caso, observarase o disposto no establecido na normativa de aplicación referente aos dereitos e deberes do alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

2. As normas de organización e funcionamento serán elaboradas polo equipo directivo, sometidas a informe do claustro e aprobadas polo consello escolar, e incorporaranse ao proxecto educativo do conservatorio.

3. Deberán concretar, tendo en conta as características e os recursos propios de cada conservatorio, entre outros, os seguintes aspectos:

a) Organización e repartición de responsabilidades non definidas na normativa vixente.

b) A organización práctica da participación de todos os membros da comunidade educativa.

c) Normas que favorezan as relacións entre os distintos membros da comunidade educativa.

d) As canles de colaboración entre os distintos órganos de goberno, e de coordinación docente

e) A organización dos espazos e instalacións do conservatorio e as normas para o correcto uso.

4. Modificacións.

As normas de organización e funcionamento poderán ser modificadas segundo propostas de calquera membro ou sector da comunidade educativa. As modificacións deberán ser aprobadas polo mesmo procedemento establecido para a aprobación das ditas normas, entrarán en vigor o curso académico seguinte ao da súa aprobación e incluiranse no proxecto educativo e na programación xeral anual.

5. A inspección educativa supervisará as normas de organización e funcionamento para comprobar a súa adecuación ao establecido nas disposicións vixentes, formulará as suxestións que coide oportunas e indicará as correccións que procedan.

Artigo 48º.-Proxecto de xestión.

1. De acordo co establecido no artigo 123º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, os conservatorios de música e de danza disporán de autonomía na súa xestión económica no marco establecido na citada lei e na normativa autonómica vixente, elaborando para o efecto o proxecto de xestión, que incluirá o plan anual de ordenación e utilización do seu orzamento.

2. Sen prexuízo de que reciban os recursos económicos necesarios para cumprir os seus obxectivos con criterios de calidade, os conservatorios de música e de danza poderán obter recursos complementarios pola prestación de servizos distintos dos gravados por prezos públicos, como outros fondos procedentes de entidades públicas, privadas ou particulares. Estes recursos deberán ser aplicados aos seus gastos de funcionamento e non poderán proceder das actividades desenvolvidas polas asociacións de pais e de alumnos no cumprimento dos seus fins.

3. Os conservatorios poderán, ademais, recibir achegas voluntarias dos pais de alumnos, de acordo co establecido na lexislación vixente.

4. A consellería competente en materia de educación poderá delegar nos órganos de goberno dos conservatorios dependentes dela a adquisición de bens, contratación de obras, servizos e subministracións cos límites que legalmente se establezan.

5. A comisión económica, logo da aprobación no consello escolar, deberá presentar para a súa autorización pola xefatura territorial da consellería competente en materia de educación o plan de accións, se o houber, encamiñadas á obtención dos recursos complementarios a que se refire o punto 2 deste artigo.

Título IV

Xunta de representantes do alumnado

Artigo 49º.-Composición e competencias.

1. Nos conservatorios profesionais de música e de danza poderá existir unha xunta de representantes integrada polos delegados e delegadas do alumnado oficial matriculado no grao profesional, e polos representantes do alumnado no consello escolar.

2. A dita xunta estará presidida por un dos seus membros elixido entre os seus compoñentes.

3. É competencia da presidencia da xunta:

a) Convocar, presidir e coordinar as reunións que se precisen e responsabilizarse de que se elabore a acta correspondente.

b) Facer chegar as propostas da xunta aos distintos órganos de dirección ou de coordinación didáctica do conservatorio.

Artigo 50º.-Reunións e comisións.

1. A xunta poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza dos problemas o faga máis conveniente, en comisións que reúnan o alumnado delegado dos cursos que se impartan no conservatorio, logo do coñecemento da dirección e sen que isto implique alteración no normal desenvolvemento das actividades docentes.

2. A xefatura de estudos facilitará á dita xunta un espazo adecuado para que poida celebrar as súas reunións.

Artigo 51º.-Eleccións.

1. Nas ensinanzas profesionais de música, o alumnado que curse as materias comúns de linguaxe musical, harmonía e análise elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable no prazo máximo de dous meses desde o inicio do curso escolar, unha persoa delegada de curso, que formará parte da xunta de representantes do alumnado. Elixirase tamén unha persoa subdelegada, que substituirá a delegada en caso de ausencia ou enfermidade e que a apoiará nas súas funcións.

2. Nas ensinanzas profesionais de danza, o alumnado que curse a materia común de acondicionamento físico elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable no prazo máximo de dous meses desde o inicio do curso escolar, unha persoa delegada de curso, que formará parte da xunta de representantes do alumnado. Elixirase tamén unha persoa subdelegada, que substituirá a delegada en caso de ausencia ou enfermidade e que apoiará nas súas funcións.

3. As eleccións de representantes do alumnado, así como a do delegado ou delegada que presidirá a xunta, serán convocadas pola xefatura de estudos, e organizadas por ela en colaboración co profesorado e os representantes do alumnado no consello escolar.

4. A designación de alumnado delegado e subdelegado e delegado-presidente poderá ser revogada, logo do informe razoado dirixido ao docente que corresponda, pola maioría absoluta do alumnado do grupo que os elixiron. Neste caso, procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de quince días e de acordo co establecido no punto anterior.

5. A xunta de representantes do alumnado terá as seguintes funcións:

a) Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do conservatorio por iniciativa propia ou por petición daquel.

b) Informar os representantes do alumnado no consello escolar dos aspectos do seu interese.

c) Recibir información dos representantes do alumnado no consello escolar sobre os temas tratados nel, e das organizacións estudantís legalmente constituídas.

d) Elaborar informes para o consello escolar por iniciativa propia ou por petición deste.

e) Elaborar propostas de modificación das normas de organización e funcionamento do conservatorio dentro do ámbito da súa competencia.

f) Informar o alumnado do conservatorio das actividades da xunta de representantes do alumnado.

g) Formular propostas á xefatura de estudos para a elaboración dos horarios.

h) Formular propostas á vicedirección para organización das actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

i) Debater os asuntos que vaia tratar o consello escolar no ámbito da súa competencia e elevar propostas de resolución aos seus representantes nel.

6. Cando o solicite, a xunta de representantes do alumnado, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos órganos de goberno do centro nos asuntos que, pola súa índole, requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a:

a) Realización de probas.

b) Establecemento e desenvolvemento no conservatorio de actividades culturais e de promoción das ensinanzas.

c) Presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento das tarefas educativas por parte dalgún membro do equipo docente.

d) Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do rendemento académico do alumnado.

Artigo 52º.-Alumnado delegado de grupo.

1. Funcións:

a) Asistir ás reunións da xunta de representantes do alumnado e participar nas súas deliberacións.

b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ao cal representan.

c) Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu grupo.

d) Colaborar co profesorado e co equipo directivo do conservatorio para o bo funcionamento deste.

e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do conservatorio.

2. Os representantes do alumnado non poderán ser sancionados polo exercicio das súas funcións como voceiros dos alumnos e alumnas, nos termos da normativa vixente.

Título V

Calidade e excelencia

Artigo 53º.-Procesos de avaliación da calidade.

1. Os conservatorios de música e de danza deberán participar en procesos de avaliación interna e externa co obxectivo de estimular a mellora da súa calidade ata niveis de excelencia, ou ben demostrar os niveis de excelencia acadados nun ou en máis ámbitos da súa actuación.

2. A avaliación estenderase a todos os ámbitos de actuación, especialmente os relativos aos procesos de aprendizaxe e resultados do alumnado, á actividade do profesorado, á función directiva e ao funcionamento e organización dos conservatorios.

Artigo 54º.-Avaliación interna.

1. Os conservatorios de música e de danza deberán realizar procesos de avaliación interna como procedemento para obter a información necesaria para establecer, de ser o caso, medidas de mellora da calidade nos ámbitos que cumpra.

2. A consellería competente en materia de educación apoiará a avaliación interna dos conservatorios mediante a elaboración de protocolos e aplicacións informáticas que faciliten este labor.

Artigo 55º.-Avaliación externa.

1. Correspóndelle á consellería competente en materia de educación realizar a avaliación externa dos conservatorios de música e de danza. Esta avaliación realizarase para obter e analizar información sobre a adecuación do proxecto educativo, e do funcionamento, organización e xestión do conservatorio, e, de acordo coas valoracións resultantes, tomar as decisións de política educativa que conveñan, encamiñadas á mellora do ensino de música e de danza.

2. Para a realización da avaliación externa utilizarase o soporte de estándares relevantes de calidade axustados ás características dos conservatorios de música e de danza.

3. A inspección educativa, no ámbito das súas competencias, apoiará e supervisará os procesos de avaliación dos conservatorios.

Disposicións adicionais

Primeira.-Redes de formación musical e de danza.

1. As redes de formación musical e de danza de Galicia estarán formadas por todos os centros específicos de formación musical e de danza de titularidade pública dunha determinada área xeográfica: conservatorios profesionais de música e de danza, conservatorios elementais de música e de danza e escolas de música e de danza.

2. A delimitación das áreas xeográficas a que se refire o punto anterior realizarase por orde da consellería competente en materia de educación atendendo a datos de poboación escolarizada nos centros específicos de formación musical e posibles conexións e características comúns dos conservatorios e escolas que permitan o desenvolvemento de proxectos de mellora das ensinanzas de música e de danza en Galicia.

3. Os conservatorios e escolas pertencentes a unha mesma rede de formación musical e de danza establecerán cantos instrumentos e procedementos sexan necesarios con obxecto de acadar un mellor aproveitamento dos seus recursos e un enriquecemento das experiencias que se leven a cabo na zona que abarca a rede. Para tal fin, os conservatorios e escolas pertencentes a unha mesma rede de formación musical e de danza poderán coordinarse para realizar proxectos conxuntos.

4. En ningún caso as redes de formación musical e de danza que se creen poderán ser consideradas como zonas para os efectos de escolarización.

Segunda.-Correspondencia con outras ensinanzas.

De acordo co establecido no artigo 47º da Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación, a consellería competente en materia de educación determinará os centros que ofrezan ensinanzas integradas de música ou de danza coa educación secundaria obrigatoria e/ou bacharelato, e establecerá as medidas de ordenación académica que sexan necesarias para o seu desenvolvemento.

Terceira.-Seccións.

Cando as necesidades de planificación educativa así o aconsellen, a consellería competente en materia de educación poderá crear seccións de grao elemental adscritas a conservatorios profesionais de música e de danza de titularidade da Xunta de Galicia, nas condicións que se determinen.

Disposición transitoria

Única.-Os consellos escolares e os órganos unipersoais de goberno elixidos con anterioridade á entrada en vigor deste regulamento orgánico continuarán desempeñando as súas funcións ata o remate do prazo para o cal foron elixidos.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o conselleiro competente en materia de educación para ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento e aplicación do que se establece neste decreto.

Segunda.-Entrada en vigor.

Este decreto será de aplicación ao inicio do curso académico 2011-2012.

Santiago de Compostela, trinta de decembro de dous mil dez.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Jesús Vázquez Abad

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria