DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 09 de febreiro de 2011 Páx. 2.182

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2011 pola que se convocan as xornadas sobre a Lei de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia.

Dentro do Plan de actividades da Escola Galega de Administración Pública para o ano 2011 e de acordo coas funcións atribuídas pola Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da escola, e pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, de modificación da anterior, convócanse, en colaboración co Consello Consultivo de Galicia e coa Asesoría Xurídica Xeral, as xornadas sobre a Lei de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia, conforme as seguintes bases:

1. Obxectivos.

Analizar, debater e estudar a nova Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, nos seus principais aspectos; como son os seus principios xerais, o exercicio da competencia, órganos colexiados, a organización da Administración xeral, entre outros.

2. Contidos.

Serán tratados, entre outros, os seguintes temas:

-Réxime xurídico do exercicio das competencias pola Administración.

-A estrutura da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Réxime xurídico dos órganos colexiados.

-A titularidade da potestade regulamentaria e o principio de reserva de lei.

-Procedemento de elaboración das disposicións de carácter xeral.

-Entidades instrumentais do sector público: introdución xeral e encomendas de xestión.

-Réxime xurídico dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

-Réxime xurídico das entidades empresariais e os consorcios.

-Réxime xurídico das sociedades mercantís públicas autonómicas e as fundacións do sector público autonómico.

3. Destinatarios.

Letrados da Xunta de Galicia, do Consello Consultivo, membros do servizo xurídico do Estado, empregados públicos, funcionarios da Administración local con habilitación de carácter estatal, persoal con destino nas xerencias das universidades, persoal das entidades do sector público e interesados en xeral.

4. Desenvolvemento.

Lugar: salón de actos nº 2 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do edificio administrativo de San Caetano, Santiago de Compostela.

Datas: 23 e 24 de febreiro de 2011 pola mañá.

Duración: 6 horas lectivas.

5. Número de prazas.

Limitado pola capacidade do local.

6. Solicitudes.

-Tramitación de solicitudes: as solicitudes irán dirixidas ao director da Escola Galega de Administración Pública (polígono das Fontiñas, rúa Madrid 2-4, CP 15707 Santiago de Compostela), segundo o modelo que figura como anexo a esta convocatoria, e serán presentadas no rexistro xeral da EGAP, ou ben de calquera das formas previstas no artigo 38º.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Serán admitidas inscricións por medio de fax enviado ao número 981 54 63 30 ou por correo electrónico dirixido ao enderezo novas.egap@xunta.es

-Inscricións fóra de prazo: só serán admitidas, de quedaren prazas libres, coa condición de que cumpran os requisitos xerais antes indicados.

As persoas solicitantes poderán obter a confirmación da súa admisión se chaman por teléfono, das 8.30 ás 14.30 horas, aos seguintes números: 981 54 62 41-881 99 70 14.

7. Prazo.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o martes 21 de febreiro de 2011.

8. Modificacións.

A EGAP reserva para si a facultade de interpretar e de resolver as incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento destas xornadas, así como a facultade de cancelalas se o escaso número de solicitudes non xustificase a súa realización.

9. Certificado de asistencia.

Será entregado un certificado de asistencia, ao final das xornadas, a aquelas persoas inscritas que teñan asistido a estas, sempre que a súa asistencia sexa igual ou superior ao 85% das horas lectivas programadas. Neste documento aparecerán de forma expresa a natureza da actividade e a data de realización.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2011.

Pablo Figueroa Dorrego

Director da Escola Galega de Administración Pública

Ver referencia pdf "02700D007P018.PDF"