DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Sábado, 12 de marzo de 2011 Páx. 4.280

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MAR

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertidos erros no Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia publicado no Diario Oficial de Galicia do 15 de febreiro de 2011 (número 31) fanse as oportunas correccións:

Na páxina 2.542, marxe dereita, 3º parágrafo, liña 8, onde di: «Lei 11/2008, do 11 de decembro», debe dicir: «Lei 11/2008, do 3 de decembro».

Na páxina 2.543, marxe esquerda, 2º parágrafo, liña 8, onde di: «en determinados bancos marisqueiros», debe dicir: «en determinadas pesqueiras».

Na páxina 2.543, marxe dereita, 3º parágrafo, liña 1, onde di: «Lei 11/2008, do 11 de decembro», debe dicir «Lei 11/2008, do 3 de decembro».

Na páxina 2.544, marxe dereita, artigo 6º, punto 2, liña 3, onde di: «tonelaxe», debe dicir: «toneladas».

Na páxina 2.545, marxe esquerda, artigo 8º, punto 1, letra c), liña 1, onde di: «no punto anterior», debe dicir: «nas letras a) e b)».

Na páxina 2.545, marxe esquerda, artigo 8º, punto 2, letra b), liña 4, onde di: «durante todos os días do ano, incluídos os sábados, logo de comunicación por parte das entidades á consellería competente en materia de pesca marítima», debe dicir: «durante todos os días laborais do ano, logo de comunicación por parte das entidades á consellería competente en materia de pesca marítima e marisqueo, que deberá autorizalo».

Na páxina 2.545, marxe esquerda, artigo 8º, punto 3, onde di: «Tanto na actividade profesional pesqueira como marisqueira deberá terse en conta que:», debe dicir: «Tanto na actividade profesional pesqueira como marisqueira, excepto para o marisqueo a pé, deberá terse en conta que:».

Na páxina 2.545, marxe dereita, artigo 11º, punto 1, liña 3, onde di: «cor vermella, laranxa ou amarela», debe dicir: «cor laranxa ou amarela».

Na páxina 2.545, marxe dereita, artigo 11º, punto 2, letra f), onde di: «(V): vetas», debe dicir: «(B): vetas».

Na páxina 2.546, marxe esquerda, artigo 11º, punto 3, liña 4, onde di: «da forma indicada no artigo anterior», debe dicir: «da forma indicada nos puntos anteriores».

Na páxina 2.547, marxe esquerda, artigo 21º, punto 2, onde di: «As embarcacións despachadas para palangre de fondo poderán levar a bordo exclusivamente aparellos de palangre de fondo, podendo conservar a bordo unicamente especies de fondo ou demersais», debe dicir: «As embarcacións despachadas para palangre de fondo poderán levar a bordo exclusivamente aparellos de palangre de fondo».

Na páxina 2.548, marxe dereita, artigo 39º, liña 3, onde di: «calamento», debe dicir: «calado».

Na páxina 2.549, marxe esquerda, artigo 46º, apartados 1 e 2, onde di: «pesquen», debe dicir: «pescar».

Na páxina 2.552, marxe esquerda, artigo 79º, liña 1, onde di: «fixas de fondo», debe dicir: «fixas ao fondo».

Na páxina 2.556, marxe esquerda, artigo 129º, punto 1, liña 3, onde di: «no artigo 84º.5», debe dicir: «no artigo 83º».

Na páxina 2.556, marxe esquerda, artigo 132º, punto 2, liña 3, onde di: «despois», debe dicir: «antes».

Na páxina 2.556, marxe esquerda, artigo 133º, punto 2, liña 2, onde di: «a terra», debe dicir: «a porto».

Na páxina 2.556, marxe dereita, artigo 134º, letra d), liña 2, onde di: «mínimo», debe dicir: «máximo».

Na páxina 2.556, marxe dereita, artigo 137º, punto 3, liña 2, onde di: «a terra», debe dicir: «a porto».

Na páxina 2.556, marxe dereita, artigo 138º, letra d), liña 2, onde di: «mínimo», debe dicir: «máximo».

Na páxina 2.557, marxe esquerda, artigo 140º, liña 4, onde di: «consellería competente en materia de pesca marítima.», debe dicir: «consellería competente en materia de pesca marítima e marisqueo.».

Na páxina 2.557, marxe esquerda, artigo 142º, letra e), liña 2, onde di: «será de 50 milímetros de lado do cuadrado», debe dicir: «será de 50 milímetros».