DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Martes, 29 de marzo de 2011 Páx. 5.327

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DECRETO 47/2011, do 17 de marzo, polo que se modifica parcialmente o Decreto 292/2008, do 30 de decembro, que establece a estrutura orgánica da Axencia Galega de Emerxencias.

A Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, creou a Axencia Galega de Emerxencias configurada como un ente instrumental para a xestión das emerxencias segundo as instrucións emanadas do órgano administrativo que ten as facultades para a xestión das emerxencias e a protección civil.

A Axega ten natureza de ente público con personalidade xurídica propia que somete a súa actuación ao ordenamento xurídico privado, tal e como se describe no artigo 12º.1.1 b) do Real decreto lexislativo 1/1999, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, con patrimonio propio e plena capacidade para o desenvolvemento dos seus fins. O seu estatuto foi aprobado polo Decreto 223/2007, do 5 de decembro, co que se deu comezo efectivo ao funcionamento deste organismo.

No Diario Oficial de Galicia nº 7, do 12 de xaneiro de 2009, publicouse o Decreto 292/2008, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia Galega de Emerxencias.

Transcorrido xa un tempo prudencial desde a entrada en funcionamento do ente público a experiencia acumulada amosa unha certa disfuncionalidade na súa configuración orgánica en prexuízo da verdadeira natureza do cometido que legalmente e estatutariamente ten atribuído.

O obxectivo, en definitiva, é o de configurar un organización eficiente e eficaz, cunha estrutura sinxela na que predomine o carácter especializado na xestión e atención das emerxencias sen esquecer o necesario aparato administrativo, axeitadamente dimensionado para o cumprimento dos seus fins, respondendo todo iso a criterios de contención de gasto.

O Consello Reitor, na súa reunión do día 17 de xuño de 2010, aprobou, con carácter previo á súa aprobación polo Consello da Xunta de Galicia, a modificación da estrutura orgánica da axencia e o seu cadro de persoal, segundo dispón o artigo 21º.4 a) da Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, en relación co artigo 9º.2 g) dos seus estatutos, aprobados polo Decreto 223/2007, do 5 de decembro.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de conformidade co disposto no artigo 24º da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, en relación co artigo 9º.1 g) do Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o estatuto da Axega, facendo uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, modificada polas leis 2/2007, do 28 de marzo e 12/2007, do 27 de xullo, e logo da deliberación do Consello da Xunta na súa reunión de dezasete de marzo de dous mil once,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modificación do Decreto 292/2008, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia Galega de Emerxencias.

Modifícase o artigo 4º do Decreto 292/2008, do 30 de decembro, que queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 4º.-Unidades administrativas.

As restantes unidades administrativas que se crean son as seguintes:

4.1. Dependendo directamente da xerencia:

4.1.1. Área do Centro de Atención ás Emerxencias 112 (CAE112). As súas funcións son as seguintes:

a) A xestión operativa e a supervisión do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

b) A elaboración e revisión dos protocolos de actuación e xestión de emerxencias do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia, con suxeición a estándares de calidade.

c) A realización dos estudos e proxectos de dotación de medios e equipamentos do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

d) A elaboración dos informes que lle soliciten o/a xerente e outros órganos da Axencia Galega de Emerxencias, así como da memoria anual relativa ao funcionamento do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

e) A análise das necesidades tecnolóxicas e loxísticas dos axentes que interveñen na xestión das emerxencias no ámbito da Axencia Galega de Emerxencias e daqueles entes cos que se coordine.

f) A planificación da implantación de novas ferramentas tecnolóxicas, de comunicacións e loxísticas nos órganos da Axencia Galega de Emerxencias, no Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia e aqueles outros cos que se coordinen actuacións.

g) O control e supervisión das infraestruturas, equipamentos, e sistemas informáticos e de comunicación da Axencia Galega de Emerxencias e do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

h) A colaboración coas outras administracións que interveñen nas accións de emerxencias e outros grupos que se coordinen coa Axencia Galega de Emerxencias para a implantación das novas tecnoloxías nos seus ámbitos de actuación.

i) As demais funcións que, incluídas no ámbito respectivo, lle sexan asignadas.

4.1.2. Área de xestión de riscos e apoio á planificación. As súas funcións son as seguintes:

a) Estudo, identificación e localización dos riscos para a elaboración do mapa e catálogo de riscos de Galicia así como os catálogos de medios e recursos e o catálogo de servizos.

b) Realización dos estudos técnicos necesarios para a elaboración do Plan territorial de protección civil de Galicia, dos plans especiais e determinación das liñas directrices para a elaboracións dos plans territoriais que correspondan.

c) Apoio á xerencia no desenvolvemento de programas en materia de protección civil e xestión de riscos e de emerxencias así coma no eido da prevención e atenuación dos seus efectos.

d) Analizar e propor á xerencia a cualificación do risco que proceda cando sexa comunicada unha situación de emerxencia das que poden dar lugar á activación dun plan público de protección civil.

e) As demais funcións que, incluídas no ámbito respectivo, lle sexan asignadas.

4.2. Dependendo da Secretaría Xeral:

4.2.1. A área de coordinación xurídico-administrativa e asuntos financeiros. Ten encomendada a realización das seguintes funcións:

a) O asesoramento a todos os órganos da Axencia Galega de Emerxencias en materia legal e a de informar, cando se lle solicite, sobre a adecuación á legalidade de calquera actuación que vaia acometer a Axencia Galega de Emerxencias e, en xeral, a elaboración dos estudos e informes que lle sexan encomendados.

b) O estudo, tramitación e, se e o caso, a elaboración dos anteproxectos e proxectos de disposicións de carácter xeral, cando así se lle encomende, así como elaborar as propostas de informe de legalidade, acerto e oportunidade das disposicións de carácter xeral que deban ser informadas polo/a xerente.

c) O estudo, tramitación e elaboración das propostas de resolución das reclamacións e recursos formulados contra os actos e resolucións emanados dos distintos órganos da Axencia Galega de Emerxencias, cando aquelas non estean atribuídas a outros órganos desta, así como a coordinación dos órganos que interveñan na súa tramitación.

e) A tramitación dos requirimentos e peticións formulados á Axencia Galega de Emerxencias polos xulgados, tribunais, o Defensor do Pobo, o Valedor do Pobo e outros órganos e institucións.

f) A coordinación, para a súa remisión e correspondente publicación no Diario Oficial de Galicia, das disposicións e actos administrativos que teñan que ser publicados.

g) O rexistro, arquivo e custodia das disposicións xerais emanadas da Axencia Galega de Emerxencias ou dos seus centros directivos así coma a proposta de compilacións e refundicións das normas emanadas da Axencia Galega de Emerxencias.

h) Coidar que se lle faciliten aos letrados encargados da defensa xurisdicional todos os antecedentes que constan na Axencia Galega de Emerxencias.

i) Asistir ás mesas de contratación e ás sesións dos órganos colexiados cando así o estableza a normativa aplicable.

j) Elaborar os datos necesarios para que a xerencia poida redactar o anteproxecto de orzamentos anuais e as correspondentes programacións plurianuais.

k) Desenvolver todas as actuacións necesarias para o adecuado seguimento e control da xestión orzamentaria, propoñendo os axustes orzamentarios que resulten necesarios para garantir a adecuada xestión da Axencia Galega de Emerxencias.

l) Todas as cuestións relativas á xestión de persoal, nóminas, en relación coas disposicións en materia laboral (seguridade social, mutuas, etc.), incluíndo a tramitación dos expedientes administrativos relativos ao persoal funcionario, laboral e eventual e a habilitación dos gastos de persoal da Axencia Galega de Emerxencias.

m) A execución da xestión orzamentaria efectuando os trámites económico-administrativos dos expedientes de gastos e as propostas de pagamento.

n) A xestión da subministración de material de oficina, imprenta e consumibles informáticos, e demais subministracións que sexan necesarias, incluíndo os gastos de auga, electricidade, combustibles, seguros, etc.

o) As demais funcións que, incluídas no ámbito respectivo, lle sexan asignadas».

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan o establecido neste decreto.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dezasete de marzo de dous mil once.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza