Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2011 Páx. 11218

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 11 de abril pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Enfermaría.

Tras obter a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e acordado o carácter oficial do título polo Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009 (publicado no BOE do 5 de xaneiro de 2011, por resolución do secretario de Estado de universidades do 13 de novembro de 2009).

Esta reitoría, de conformidade co que dispón o artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007,

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enfermaría, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

A Coruña, 11 de abril de 2011.

Jose María Barja Pérez
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Plan de estudos do titulo de graduado ou graduada en Enfermaría

Escola Universitaria de Enfermaría e Podoloxía (Ferrol)

Escola Universitaria de Enfermaría A Coruña (centro adscrito)

1.1. Estrutura das ensinanzas.

1.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos

Formación básica (FB)

60

Obrigatorias (OB)

84

Optativas (OP)

6

Prácticas externas (PE)

84

Traballo fin de grao (TFG)

6

Créditos totais

240

1.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia

Materias vinculadas

ECTS

Curso

Ciencias da saúde

Anatomía humana

Anatomía

9

1

Ciencias da saúde

Bioloxía

Bioloxía

6

1

Ciencias da saúde

Psicoloxía

Psicoloxía

9

1

Enxeñaría e arquitectura

Informática

Sistemas de información e comunicación en ciencias da saúde

6

1

Ciencias da saúde

Fisioloxía

Fisioloxía I

6

1

Ciencias da saúde

Fisioloxía

Fisioloxía II

6

2

Formación básica outras xustificadas (artigo 12.5 do Real decreto 1393/2007): as materias corresponden a competencias que deben adquirirse no módulo de formación básica común que recolle o anexo da Orde CIN/2134/2008, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de enfermeiro.

Nutrición

6

1

Farmacoloxía

6

2

Situacións de risco para a saúde

6

2

1.1.3. Plan de estudos resumido por módulos e materias.

Módulo

Materia

Materias vinculadas

Carácter

ECTS

Módulo 1.

Formación básica común

Anatomía

Anatomía

FB

9

Bioloxía

Bioloxía

FB

6

Psicoloxía

Psicoloxía

FB

9

Sistemas de información e comunicación en ciencias da saúde

Sistemas de información e comunicación en ciencias da saúde

FB

6

Fisioloxía

Fisioloxía I

FB

6

Fisioloxía II

FB

6

Nutrición

Nutrición

FB

6

Farmacoloxía

Farmacoloxía

FB

6

Situacións de risco para a saúde

Situacións de risco para a saúde

FB

6

Módulo 2. Ciencias da enfermaría

Coidados básicos de enfermaría

Coidados básicos de enfermaría

OB

6

Fundamentos de enfermaría

Fundamentos de enfermaría

OB

6

Bases para a interpretación do coñecemento científico

Bases para a interpretación do coñecemento científico

OB

6

Enfermaría clínica

Enfermaría clínica I

OB

6

Enfermaría clínica II

OB

6

Enfermaría clínica III

OB

9

Enfermaría comunitaria

Enfermaría comunitaria I

OB

6

Enfermaría comunitaria II

OB

6

Enfermaría materno-infantil

Enfermaría materno-infantil

OB

9

Enfermaría da saúde mental

Enfermaría da saúde mental

OB

6

Enfermaría xerontolóxica

Enfermaría xerontolóxica

OB

6

Ética profesional, marco legal e filosofía do coidado

Ética profesional, marco legal e filosofía do coidado

OB

6

Xestión dos servizos de enfermaría

Xestión dos servizos de enfermaría

OB

6

Módulo 3.

Optativas

Enfermaría laboral

Enfermaría laboral

OP

6

Métodos e ferramentas avanzadas en investigación cualitativa

Métodos e ferramentas avanzadas en investigación cualitativa

OP

6

Farmacoterapia

Farmacoterapia

OP

6

Módulo 4. Prácticas tuteladas e traballo de fin de grao

Prácticas tuteladas nivel básico

Estadía clínica I

OB

6

Estadía clínica II

OB

6

Prácticas tuteladas nivel intermedio

Estadía clínica III

OB

18

Estadía clínica IV

OB

12

Estadía clínica V

OB

6

Estadía clínica VI

OB

6

Estadía clínica VII

OB

6

Prácticas tuteladas nivel avanzado

Prácticum

OB

24

Traballo de fin de grao

Traballo de fin de grao

OB

6

Plan de estudos resumido por curso académico

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Anatomía

FB

9

Anual

Bioloxía

FB

6

1.º cuadrimestre

Psicoloxía

FB

9

Anual

Sistemas de información e comunicación en ciencias da saúde

FB

6

2.º cuadrimestre

Fisioloxía I

FB

6

1.º cuadrimestre

Coidados básicos de enfermaría

OB

6

1.º cuadrimestre

Fundamentos de enfermaría

OB

6

2.º cuadrimestre

Bases para a interpretación do coñecemento científico

OB

6

2.º cuadrimestre

Nutrición

FB

6

2.º cuadrimestre

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Fisioloxía II

FB

6

1.º cuadrimestre

Farmacoloxía

FB

6

1.º cuadrimestre

Enfermaría clínica I

OB

6

1.º cuadrimestre

Situacións de risco para a saúde

FB

6

1.º cuadrimestre

Estadía clínica I

OB

6

1.º cuadrimestre

Enfermaría clínica II

OB

6

2.º cuadrimestre

Estadía clínica II

OB

6

2.º cuadrimestre

Enfermaría comunitaria I

OB

6

2.º cuadrimestre

Enfermaría da saúde mental

OB

6

2.º cuadrimestre

Ética profesional, marco legal e filosofía do coidado

OB

6

2.º cuadrimestre

Terceiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Enfermaría clínica III

OB

9

Anual

Enfermaría materno-infantil

OB

9

Anual

Enfermaría comunitaria II

OB

6

1.º cuadrimestre

Estadía clínica III

OB

18

Anual

Enfermaría xerontolóxica

OB

6

2.º cuadrimestre

Xestión dos servizos de enfermaría

OB

6

2.º cuadrimestre

Optativas (para elixir entre as tres ofertadas)

OP

6

2.º cuadrimestre

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Estadía clínica IV

OB

12

1.º cuadrimestre

Estadía clínica V

OB

6

1.º cuadrimestre

Estadía clínica VI

OB

6

1.º cuadrimestre

Estadía clínica VII

OB

6

1.º cuadrimestre

Prácticum

OB

24

2.º cuadrimestre

Traballo de fin de grao

OB

6

2.º cuadrimestre

A optatividade ofértase no terceiro curso, segundo cuadrimestre. O alumno cursará 6 créditos das tres materias ofertadas.

Optativas ofertadas

Materias

Carácter

Créditos

Enfermaría laboral

OP

6

Métodos e ferramentas avanzadas en investigación cualitativa

OP

6

Farmacoterapia

OP

6