Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2011 Páx. 11213

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2011 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil.

Tras obter a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e acordado o carácter oficial do título polo Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011 (publicado no BOE do 16 de marzo de 2011 por resolución do secretario de Estado de Universidades do 25 de febreiro de 2011).

Esta reitoría, de conformidade co que dispón o art. 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007,

resolve:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

A Coruña, 30 de marzo de 2011.

José María Barja Pérez
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Plan de estudos do título de graduado ou graduada
en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

1. Estrutura das ensinanzas.

1.1.Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos

Formación básica (FB)

105

Obrigatorias (OB)

120

Optativas (OP)

9

Traballo de fin de grao (TFG)

6

Créditos totais

240

1.2.Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia

Materias vinculadas

ECTS

Curso

Enxeñaría e arquitectura

Métodos matemáticos

Cálculo infinitesimal I

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Cálculo infinitesimal II

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Ecuacións diferenciais

9

2.º

Enxeñaría e arquitectura

Álxebra lineal I

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Álxebra lineal II

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Modelización matemática

Fundamentos de mecánica computacional

6

2.º

Enxeñaría e arquitectura

Métodos numéricos e programación

6

3.º

Enxeñaría e arquitectura

Cálculo de probabilidades e estatística

9

2.º

Enxeñaría e arquitectura

Física aplicada

Física aplicada I

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Física aplicada II

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Mecánica

6

2.º

Enxeñaría e arquitectura

Sistemas de re
presentación

Debuxo en enxeñaría civil I

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Topografía e cartografía

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Debuxo en enxeñaría civil II

9

2.º

Ciencias

Xeoloxía

Xeoloxía aplicada

6

2.º

Enxeñaría e arquitectura

Economía e empresa

Economía e empresa

6

2.º

1.3 Plan de estudos resumido (por módulo).

Módulo

Materia

Tipo

Curso

Cuadrimestre

Formación básica

Cálculo infinitesimal I

FB

1.º

1.º

Cálculo infinitesimal II

FB

1.º

2.º

Ecuacións diferenciais

FB

2.º

3.º e 4.º

Álxebra lineal I

FB

1.º

1.º

Álxebra lineal II

FB

1.º

2.º

Fundamentos de mecánica computacional

FB

2.º

4.º

Métodos numéricos e programación

FB

3.º

5.º

Cálculo de probabilidades e estatística

FB

2.º

3.º e 4.º

Física aplicada I

FB

1.º

1.º

Física aplicada II

FB

1.º

2.º

Mecánica

FB

2.º

4.º

Debuxo en enxeñaría civil I

FB

1.º

1.º

Topografía e cartografía

FB

1.º

2.º

Debuxo en enxeñaría civil II

FB

2.º

3.º e 4.º

Xeoloxía aplicada

FB

2.º

3.º

Economía e empresa

FB

2.º

3.º

Tecnoloxía específica

Xeotecnia I

OB

3.º

5.º

Xeotecnia II

OB

3.º

6.º

Materiais de construción I

OB

1.º

1.º

Materiais de construción II

OB

1.º

2.º

Formigón estrutural, edificación e prefabricación I

OB

4.º

7.º

Formigón estrutural, edificación e prefabricación II

OB

4.º

8.º

Resistencia de materiais

OB

2.º

3.º e 4.º

Estruturas I

OB

3.º

5.º

Estruturas II

OB

3.º

6.º

Estruturas metálicas e construcións mixtas

OB

4.º

7.º

Enxeñaría ambiental

OB

4.º

7.º

Hidráulica e hidroloxía I

OB

3.º

5.º

Hidráulica e hidroloxía II

OB

3.º

6.º

Obras hidráulicas e enerxía

OB

4.º

7.º

Obras marítimas e portuarias

OB

3.º

6.º

Urbanismo

OB

3.º

5.º

Camiños

OB

4.º

7.º

Ferrocarrís

OB

4.º

8.º

Materias proxectuais

OXPO e lexislación

OB

3.º

6.º

Proxecto fin de grao

OB

4.º

8.º

1.4. Plan de estudos resumido por curso académico.

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Cálculo infinitesimal I

FB

6

1.º

Debuxo en enxeñaría civil I

FB

6

1.º

Física aplicada I

FB

6

1.º

Álxebra lineal I

FB

6

1.º

Materiais de construción I

OB

6

1.º

Cálculo infinitesimal II

FB

6

2.º

Física aplicada II

FB

6

2.º

Topografía e cartografía

FB

6

2.º

Álxebra lineal II

FB

6

2.º

Materiais de construción II

OB

6

2.º

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Xeoloxía aplicada

FB

6

3.º

Economía e empresa

FB

6

3.º

Cálculo de probabilidades e estatística

FB

9

3.º e 4.º

Debuxo en enxeñaría civil II

FB

9

3.º e 4.º

Ecuacións diferenciais

FB

9

3.º e 4.º

Resistencia de materiais

OB

9

3.º e 4.º

Mecánica

FB

6

4.º

Fundamentos de mecánica computacional

FB

6

4.º

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Xeotécnica I

OB

6

5.º

Urbanismo

OB

6

5.º

Métodos numéricos e programación

FB

6

5.º

Estruturas I

OB

6

5.º

Hidráulica e hidroloxía I

OB

6

5.º

Xeotécnica II

OB

6

6.º

Estruturas II

OB

6

6.º

Obras marítimas e portuarias

OB

6

6.º

OXPO e lexislación

OB

6

6.º

Hidráulica e hidroloxía II

OB

6

6.º

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Formigón estrutural, edificación e prefabricación I

OB

6

7.º

Estruturas metálicas e construcións mixtas

OB

6

7.º

Obras hidráulicas e enerxía

OB

6

7.º

Enxeñaría ambiental

OB

9

7.º e 8.º

Camiños

OB

6

7.º

Formigón estrutural, edificación e prefabricación II

OB

6

8.º

Ferrocarrís

OB

6

8.º

Optativa

OP

4,5

8.º

Optativa

OP

4,5

8.º

Proxecto fin de grao

OB

6

8.º

Optativas

Materia

ECTS

Linguaxes de programación en enxeñaría

4,5

Historia da enxeñaría

4,5

Arte e estética en enxeñaría

4,5

Ciencia de materiais

4,5

Sistemas expertos en enxeñaría civil

4,5

Cooperación para o desenvolvemento en enxeñaría civil

4,5