Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Xoves, 23 de xuño de 2011 Páx. 16448

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

ORDE do 10 de xuño de 2011 pola que se convocan para o ano 2011, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a investimentos a bordo dos buques pesqueiros para mellorar o rendemento enerxético, cofinanciadas co Fondo Europeo de Pesca.

Mediante a Orde do 31 de maio de 2010 (DOG n.º 105 do 4 de xuño) establecéronse as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas aos investimentos a bordo de buques pesqueiros e selectividade, cofinanciadas co Fondo Europeo de Pesca, en virtude do Regulamento (CE) n.º 1198/2006 do Consello, do 27 de xullo, relativo ao Fondo Europeo de Pesca (FEP).

Mediante a Orde do 13 de xaneiro de 2011 convocáronse as axudas a investimentos a bordo do ano 2011, e a disposición transitoria terceira establecía que as axudas a investimentos a bordo que mellorasen o rendemento enerxético mediante actuacións diferentes aos cambio de motor serían obxecto dunha convocatoria específica. Esta convocatoria tería a finalidade de estimular entre o sector este tipo de investimentos, toda vez que, o consumo de combustible é un dos custos que ten maior porcentaxe na explotación dun buque, especialmente no caso dalgunhas frotas. Así mesmo, considérase importante estimular este tipo de investimentos no marco actual de crise económica e de incremento do prezo do combustible.

Procede, polo tanto, publicar mediante esta orde a convocatoria para o ano 2011 de investimentos a bordo que melloren o rendemento enerxético empregando medidas distintas aos cambios de motor.

Por todo isto, e de acordo co disposto no artigo 30.1.º 3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso da competencia que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto.

O obxecto desta orde é convocar axudas a investimentos a bordo dos buques pesqueiros para o ano 2011, que teñan a finalidade de mellorar o rendemento enerxético do buque pesqueiro, sempre que esta mellora se consiga dunha maneira distinta ao cambio de motor propulsor.

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos desta orde, enténdese por mellora do rendemento enerxético todos aqueles investimentos que tenten optimizar a xeración de enerxía en relación coa súa demanda no buque, o aproveitamento da enerxía residual, así como aqueles investimentos que reduzan o consumo de combustible no buque.

Artigo 3. Crédito orzamentario.

As axudas concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 14.02.723A.770.3 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para este ano, con un importe de 7.000.000 €. A concesión da subvención queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente.

2. Os importes fixados no punto anterior deste artigo poderanse ampliar con fondos incorporados e remanentes adicionais, sen que iso dea lugar á apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes.

3. As axudas estarán limitadas, en todo caso, ás dispoñibilidades orzamentarias.

4. As axudas mencionadas contan co financiamento do FEP nun 61% e do Estado membro nun 39%.

Artigo 4. Investimentos subvencionables.

1. Serán subvencionables os investimentos que proporcionen unha mellora do rendemento enerxético, segundo a definición establecida no artigo 2 desta orde.

2. Non serán subvencionables os investimentos que se refiran a estudos sobre a mellora do rendemento enerxético do buque ou auditorías enerxéticas, así como aqueles investimentos que impliquen a renovación total ou parcial do casco. Non obstante o anterior, si serán subvencionables aqueles investimentos realizados sobre o casco, que non supoñan a súa renovación total ou parcial e que diminúan a resistencia ao avance do buque. Tampouco serán subvencionables as meras substitucións de motor.

Artigo 5. Prazo de presentación de solicitudes.

1. Para esta convocatoria de 2011 o prazo de presentación de solicitudes será ata o 15 de xuño de 2011, sempre que houbese como mínimo un mes contado dende o día seguinte ao da publicación desta orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. No caso contrario o prazo será dun mes contado dende o día seguinte ao da publicación desta orde no devandito diario oficial. Neste último caso, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

2. A documentación indicada no artigo 12, punto 2.º, da Orde reguladora destas axudas (Orde do 31 de maio de 2010; DOG n.º 105, do 4 de xuño), presentarase nas delegacións territoriais da Xunta de Galicia ou, en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común

Artigo 6. Criterio de selección.

1. Aplicarase o criterio de selección establecido no artigo 15 da orde reguladora destas axudas (Orde do 31 de maio de 2010; DOG n.º 105, do 4 de xuño).

2. Ademais, nesta convocatoria, e segundo o o investimento de que se trate, engadiranse os seguintes puntos:

a) Investimentos que optimicen a xeración de enerxía en relación á súa demanda: 10 puntos.

b) Investimentos que optimicen o aproveitamento da enerxía residual: 8 puntos.

c) Investimentos que reduzan o consumo de combustible no buque: 6 puntos.

3. No caso de que o buque teña unha auditoría enerxética engadiranse 6 puntos máis. Para obter a puntuación nesta epígrafe deberá presentar unha copia da auditoría enerxética.

Disposición transitoria primeira.

Para esta convocatoria de 2011 entenderase por folla de asento actualizada, segundo indica o artigo 12, punto 2.º, letra f), aquela que sexa expedida nos tres meses anteriores contados desde a data de publicación desta orde.

Disposición transitoria segunda.

Cando o buque se atope nalgún porto fóra do territorio nacional, para esta convocatoria do ano 2011 e en relación ás certificacións de non inicio e fin de obra reguladas, respectivamente, nos artigos 9 e 19 da devandita orde reguladora, a Administración, por causas xustificadas, poderá determinar a necesidade de que unha(s) persoa(s) designada polo director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica se desprace(n) ata onde se atope o buque para realizar a visita in situ, e correrá cos gastos do devandito desprazamento o solicitante da axuda.

Disposición transitoria terceira.

Nesta convocatoria, para a concesión da axuda deberá quedar acreditado que se obtén a mellora do rendemento enerxético segundo o definido no artigo 2 que, se é o caso, se realizará mediante informe do enxeñeiro naval e oceánico, ao abeiro do Convenio da Consellería do Mar co Colexio de Enxeñeiros Navais e Oceánicos.

Disposición derradeira.

Esta orde producirá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2011.

Rosa M.ª Quintana Carballo
Conselleira do Mar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file