Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Martes, 28 de xuño de 2011 Páx. 17236

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

ORDE do 15 de xuño de 2011 pola se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2011, correspondente á realización de proxectos de transformación de buques pesqueiros para a súa reconversión, con fins de formación ou de investigación no sector pesqueiro, ou para actividades distintas da pesca, por organismos públicos ou semipúblicos (con financiamento do fondo europeo de pesca 61%, Xunta de Galicia 39%), convocadas pola Orde do 20 de outubro de 2008 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento da súa concesión.

A Orde do 20 de outubro de 2008 (DOG n.º 211, do 30 de outubro), establecía as bases e regulaba o procedemento de concesión de axudas a organismos públicos ou semipúblicos para a realización de proxectos de transformación de buques pesqueiros para a súa reconversión, con fins de formación ou de investigación no sector pesqueiro ou para actividades distintas da pesca (con financiamento do Fondo Europeo de Pesca).

No artigo 6 da citada orde establece que a presentación das solicitudes se mantén aberta ata o 30 de marzo de 2013 e tamén establece os períodos anuais de resolución.

No artigo 4 da citada orde determinábase o crédito orzamentario con cargo ao cal se financiaba a concesión das axudas, establecendo no seu 2.º parágrafo o importe da contía para o ano 2008 e no 3.º que a contía de anos sucesivos ata 2013 se realizará por orde anual que determinará os seus importes.

Aprobados os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2011, pola Lei 14/2010, do 27 de decembro, cómpre, xa que logo, facer pública a contía do crédito orzamentario destinado a facer fronte ás ditas axudas.

Para tal obxecto, esta consellería

DISPÓN:

Artigo 1. Crédito orzamentario para o ano 2011.

Para as solicitudes de axuda tramitadas durante o exercicio do ano 2011, e a plurianualidade asociada ás axudas que se poidan conceder neste ano, acada o importe de douscentos sesenta e seis mil cincocentos euros (266.500 euros), dos cales corresponden ao ano 2011 cento sesenta e seis mil cincocentos euros (166.500 euros), que se concederán con cargo ao programa 722A e á partida orzamentaria 14.04.722A.780.2. (código de proxecto 2009 00 895) do orzamento en vigor; e ao ano 2012 cen mil euros (100.000 euros), con cargo á aplicación orzamentaria correspondente dese ano, gasto elixible para fondos europeos.

As axudas financiaranse con cargo a fondos do FEP (61%) e do Estado membro (39%).

Artigo 2. Ampliación do crédito.

A contía establecida no artigo anterior para a anualidade 2011 poderá ser incrementada na cantidade resultante das incorporacións de créditos remanentes doutros exercicios, unha vez realizada esta pola Consellería de Facenda.

Artigo 3. Concesión das axudas.

A concesión de axudas quedará limitada, en todo caso, ás dispoñibilidades orzamentarias.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2011.

Rosa M.ª Quintana Carballo
Conselleira do Mar