Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Luns, 24 de outubro de 2011 Páx. 31182

III. Outras disposicións

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2011 pola que se resolve a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2011.

A Orde do 6 de xullo de 2011 (DOG núm. 136, do 15 de xullo) establece as bases que rexerán a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral, no marco do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2011, en réxime de concorrencia competitiva.

No artigo 2 da dita orde de convocatoria determínanse os requisitos que deberían cumprir os candidatos das axudas correspondentes ao Programa de apoio á etapa predoutoral.

De acordo co establecido no artigo 5 desta convocatoria, desde o día 30 de agosto ao 8 de setembro de 2011 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, e durante ese mesmo prazo os interesados puideron formular as reclamacións para emendar erros e faltas de documentos ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Rematado este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión de selección definida no artigo 6 da propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, e atendendo á proposta de concesión elevada pola citada comisión de selección, na súa reunión de 14 de outubro de 2011, a través da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral para o ano 2011 ás universidades do SUG que contraten os solicitantes dunha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no anexo I.

Segundo. Establecer a seguinte listaxe de agarda cos solicitantes que, non resultando seleccionados, teñan unha puntuación total igual ou superior a 2,6105 puntos para determinar posibles substitucións, que se relacionan no anexo II.

Terceiro. As solicitudes que figuran relacionadas no anexo III desta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas, de acordo coas causas que nel se indican.

Cuarto. As axudas concedidas serán financiables polo FSE, no eixe 3, tema prioritario 74, no marco do Programa operativo FSE Galicia 2007-2013, nunha porcentaxe máxima do 80%. Por iso, as universidades beneficiarias das axudas e os/as solicitantes contratados/as deberán cumprir as normas recollidas no Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Feder, ao FSE e ao Fondo de Cohesión; no Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao FSE e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1748/1999; as normas de información e publicidade dos fondos contidos no Regulamento 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (L 371/1, DOUE do 27 de decembro de 2006), e no resto de normativa que resulte de aplicación.

O artigo 8 da orde de convocatoria establece que as universidades serán as encargadas do pagamento dos correspondentes contratos, así como da presentación da xustificación ante a Secretaría Xeral de Universidades para proceder ao libramento das axudas.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a universidade correspondente remita, na data límite do 30 de novembro do exercicio correspondente á anualidade de que se trate, a xustificación da axuda. O cofinanciamento co Fondo Social Europeo (FSE) implica que os/as beneficiarios deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Primeiro pagamento: presentar certificación do gasto e pagamentos realizados, xunto coas nóminas, os recibos de pagamento e os boletíns de cotización á Seguridade Social dos/as contratados/as.

b) Seguintes pagamentos: certificación dos gastos e pagamentos realizados, xunto coas nóminas, os recibos de pagamento e os boletíns de cotización á Seguridade Social dos/as contratados/as. Para estes pagamentos a universidade poderá presentar a xustificación con periodicidade semestral, antes do 31 de maio para o primeiro semestre e antes do 30 de novembro para o segundo.

c) Último pagamento: corresponde ao período final do contrato, no ano 2014, ademais do indicado na alínea b) o beneficiario presentará unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou dos seus organismos, entes ou sociedades.

Enténdese que os pagamentos que se efectúen desde a data límite de xustificación da anualidade corrente ata final de ano corresponden á anualidade seguinte e, polo tanto, poderán presentarse como xustificante para o cobramento desta anualidade.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Quinto. A duración dos contratos será dun máximo de tres anos, que se desenvolverán entre o 1 de novembro de 2011 e o 31 de outubro de 2014.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2011.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Universidade da Coruña:

Expediente

Solicitante

Contía 2011

Contía 2012

Contía 2013

Contía 2014

PRE/2011/192

Guillán Dopico, Amanda

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/101

Mosquera Castro, Estefanía

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/172

Leira Landeira, Grial

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/119

Sánchez Fernández, Alba Cristina

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/095

Calo García, Estefanía

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/046

Paz Lamela, Ramón Santiago

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/170

Fandiño García, Jorge

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/203

Vincze, Orsolya

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/096

Puente Castelo, Luis Miguel

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/053

Lista Paz, Ana

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/093

De Nieves Gutiérrez de Rubalcava, Arturo

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/168

Sánchez Fernández, Blanca

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/074

Vizoso Vázquez, Ángel José

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/100

Remeseiro López, Beatriz

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/058

Pardo Carabias, Cristina

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/048

Rodríguez Fernández, Silvia

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/103

Rebollo Quintela, Nuria

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/056

Fondevila Marón, Manuel

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/023

Tedín Álvarez, Rafael

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/054

López Alonso, Virginia

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/196

García Taibo, Olalla

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/052

Peteiro Barral, Diego

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/206

Rivas Quarneti, Natalia Yanaina

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/097

Cancela Barizo, Brais

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/051

Bolón Canedo, Verónica

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/136

Aguiar Pulido, Vanessa

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/180

Corral Bergantiños, Yoanna

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/078

Antelo Cuns, Tania

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

TOTAL

98.000 €

588.000 €

588.000 €

490.000 €

Universidade de Santiago de Compostela:

Expediente

Solicitante

Contía 2011

Contía 2012

Contía 2013

Contía 2014

PRE/2011/076

Pereira Ares, Noemí

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/182

Enríquez Martínez, Iván

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/197

González Peñas, Javier

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/145

García Varela, Ana Patricia

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/211

García García, Jesús Horacio

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/150

Díaz Rodríguez, Patricia

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/006

Aira Gallardo, Maika

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/151

Dapena Sieiro, Ana Isabel

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/059

Veiga Blanco, Tania

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/111

Pereira Méndez, Beatriz

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/019

Seoane Bascoy, Javier

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/015

Pereira Sánchez, María Ángeles

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/070

Díaz López, Juan David

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/029

Silva Bautista, Sergio

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/002

Alonso Ferreiro, Almudena

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/166

Lago Almeida, Héctor

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/034

Calvo Benzies, Yolanda Joy

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/060

Mato Míguez, Beatriz

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/120

Coira Pociña, Juan

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/001

Gómez Román, Cristina

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/112

Ordás Díaz, Pablo

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/031

González Chomón, Clara

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/035

Gómez López, David

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/265

Barba Núñez, María

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/130

Vila Vázquez, José Ignacio

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/072

Lendoiro Belío, Elena

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/067

Álvarez Seoane, Carmen Denébola

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/198

Nachón García, David José

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/116

Coto Orge, M.ª Pilar

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/189

Gómez-Ibarlucea Traba, Esther

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/105

Iglesias González, Yaiza

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/144

Taboada Penoucos, Xoana

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/139

Carreira Blanco, Carlos

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/165

Rodríguez Paz, Diego

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/212

Illera Vives, Marta

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/230

Guiu Souto, Jacobo

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/223

Gago Arias, María Araceli

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/141

Osorio Castelao, Lidia

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/005

Franco Barrera, Alberto José

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/181

Longueira Monelos, Ángel

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/131

Golán Cancela, Irene

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/038

Conde Cid, Natalia

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/115

Piñeiro Maseda, Lucas

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/016

Martínez Pradeda, Úrsula

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/154

Cañón Voirin, Julio Lisandro

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/021

Gargallo Fernández, Ana

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

TOTAL

161.000 €

966.000 €

966.000 €

805.000 €

Universidade de Vigo:

Expediente

Solicitante

Contía 2011

Contía 2012

Contía 2013

Contía 2014

PRE/2011/039

Vidal González, Ana

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/263

Vila Barbosa, M.ª Magdalena

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/124

Lozano Fernández, Tamara

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/088

Torrado Mariñas, Laura

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/264

Vilachá Pérez, Carlos

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/256

Pérez Álvarez, David

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/126

Peleteiro Olmedo, Mercedes

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/152

Gómez Sousa, Hipólito

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/011

Gómez Álvarez, Belén

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/252

Muradás Sanromán, Macarena

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/081

Covelo Soto, Lara

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/163

Sartal Rodríguez, Antonio

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/045

Corderí Gándara, Sandra

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/255

Peleteiro Ramallo, Ana María

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/254

Otero Doval, Herminda

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/241

Cuba López, Soledad

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/123

Alonso Alonso, María

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/009

Otero Cerdeira, Lorena

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/240

Cortizas Varela, Olalla

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/244

Gómez Conde, Iván

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/028

López López, Marta

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/251

Molanes Rial, Mónica

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/082

Fajardo Blanco, Daniel

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/248

González Palomares, Alba

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/246

Domínguez Alonso, José Manuel

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

PRE/2011/084

Justo Cousiño, Lorenzo Antonio

3.500 €

21.000 €

21.000 €

17.500 €

TOTAL

91.000 €

546.000 €

546.000 €

455.000 €

ANEXO II

Expediente

Solicitante

Nota

Área de coñecemento

Universidade

PRE/2011/178

Méndez Martínez, Alba

4,3043

Ciencias sociais e xurídicas

USC

PRE/2011/243

Fiestras Cachafeiro, Basilisa

4,2706

Artes e humanidades

Uvigo

PRE/2011/221

Carreño López, Iván Reynaldo

4,2407

Ciencias sociais e xurídicas

UDC

PRE/2011/049

Fraga Cadórniga, Ignacio

4,2171

Enxeñaría e arquitectura

UDC

PRE/2011/194

López Moreira, Iván

4,2041

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/153

López Gallego, Mario

4,1589

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/159

Bouzada Jabois, Carla

4,1259

Artes e humanidades

Uvigo

PRE/2011/176

Fernández Feijoo, Elisa Carolina

4,0700

Ciencias sociais e xurídicas

UDC

PRE/2011/232

Salgueiro Ferreño, Lorena

4,0643

Ciencias

USC

PRE/2011/231

Escudero Roldós, Carlos

4,0374

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/057

Harsanyi, Csilla

4,0023

Ciencias

USC

PRE/2011/033

Caamaño Castro, José Miguel

3,9247

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/106

García Porta, Nery

3,8840

Ciencias da saúde

USC

PRE/2011/156

Regueiro Méndez, Rosalía

3,8745

Artes e humanidades

USC

PRE/2011/121

Otero Fernández, Inés

3,7557

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/140

Castro Ramos, Ángel

3,6942

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/064

González Cabaleiro, Rebeca

3,6658

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/158

Martínez Pazos, Fátima

3,6346

Artes e humanidades

USC

PRE/2011/117

Escala, Darío Martín

3,5722

Ciencias

USC

PRE/2011/020

Comesaña Santos, M.ª Milagros

3,4894

Artes e humanidades

USC

PRE/2011/173

García Calleja, Jorge

3,4060

Enxeñaría e arquitectura

UDC

PRE/2011/259

Romero González, Rubén

3,3690

Enxeñaría e arquitectura

Uvigo

PRE/2011/236

Ramos Castro, José Víctor

3,2286

Enxeñaría e arquitectura

USC

PRE/2011/030

Regueiro Seoane, Manuel Antonio

2,6105

Enxeñaría e arquitectura

USC

ANEXO III

Expediente

Solicitante

Causa

Universidade

PRE/2011/003

Carballeira Coego, Rafael

A; 5.ª

UDC

PRE/2011/004

Conde Aranda, Javier

A; 4.ª

USC

PRE/2011/007

Sánchez Amboage, Eva

A; 5.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/008

Rodríguez Tuñas, Noelia

A; 5.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/010

Ares Peón, Iria Ana

A; B

Uvigo

PRE/2011/012

Peleteiro Prieto, Susana

A

Uvigo

PRE/2011/013

Fraiz García, Adriana

B

Uvigo

PRE/2011/014

Rodríguez García, Gonzalo

B; 5.ª

USC

PRE/2011/017

Yebra-Pimentel Álvarez, Iria

B

Uvigo

PRE/2011/018

López Fernández, Olalla

A; B

Uvigo

PRE/2011/022

Vicente Díaz, Jorge

A

USC

PRE/2011/024

Pérez Gilarte, Yamile

B; 3.ª; 9.ª

USC

PRE/2011/025

Sánchez Amor, María Carmen

B

USC

PRE/2011/026

González Chenlo, José Manuel

A; 1; 4.ª

UDC

PRE/2011/027

Sagyntai Uulu, Arstanbek

B; 3.ª; 15.ª

USC

PRE/2011/036

Sexto Iglesias, Alexia

A

UDC

PRE/2011/037

Domínguez Valencia, Ruben

A

Uvigo

PRE/2011/040

González Álvarez, Mariana

A

Uvigo

PRE/2011/041

Estévez Telle, Natalia

A

Uvigo

PRE/2011/042

González González, Roberto

A

Uvigo

PRE/2011/043

Sánchez Otero, Nuria

A; 8.ª; 13.ª

Uvigo

PRE/2011/044

García Fraga, Belén

A

Uvigo

PRE/2011/047

Gómez López, Diego

A

UDC

PRE/2011/050

Porto Díaz, Iago

A

UDC

PRE/2011/055

Llago García de Dios, Sara

A

USC

PRE/2011/061

Cristobal Andrade, Laura

A

USC

PRE/2011/062

Lojo Seoane, Cristina

A; C; 15.ª

USC

PRE/2011/063

Martínez Menéndez, Jesús

A

USC

PRE/2011/065

Méndez Fernández, Roi

B

USC

PRE/2011/066

Royé, Dominic

A

USC

PRE/2011/068

Rodríguez Carracedo, Javier

B

USC

PRE/2011/069

Lestón Outón, Víctor

A; 2ª.; 5.ª; 12.ª; 15.ª

USC

PRE/2011/073

García Feal, Xabier

A; 1.ª; 4.ª; 5.ª

USC

PRE/2011/075

Guerrero Alonso, Pablo

A

USC

PRE/2011/077

Cotón Díaz, Santiago

A; B; 11.ª

UDC

PRE/2011/079

Santana Nogueira, Daniel

2.ª; 5.ª; 11.ª

USC

PRE/2011/080

Concheiro Castiñeira, Miguel

A

Uvigo

PRE/2011/083

Gestoso García, Ignacio

A

Uvigo

PRE/2011/085

Landeira Dabarca, Andrea

A; 4.ª; 13.ª

Uvigo

PRE/2011/086

Pazos Vázquez, José Luis

A

Uvigo

PRE/2011/087

Pozo Antonio, José Santiago

A

Uvigo

PRE/2011/089

Solveira Fontenla, Cristina

A; 2.ª; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/090

Rodil Fernández, Xiana

A; B; 2.ª; 5.ª

USC

PRE/2011/091

Fontes Torres, Rodrigo

A; 2.ª; 4.ª; 5.ª; 16.ª

UDC

PRE/2011/092

Tomé Lourido, Gisela

2.ª; 5.ª; 12.ª

UDC

PRE/2011/094

Fernández Arias, Alba

A

UDC

PRE/2011/098

Lobeiras Blanco, Jacobo

A

UDC

PRE/2011/099

Mon López, Alba

A; 2.ª; 5.ª; 8.ª

UDC

PRE/2011/102

Nantón Varela, Ana

A; 2.ª

UDC

PRE/2011/104

Freire Cobo, Raquel

A; 1.ª; 2.ª; 5.ª; 15.ª

USC

PRE/2011/107

Abal Fabeiro, José Luis

B; 2.ª; 4.ª; 5.ª; 12.ª; 16.ª

USC

PRE/2011/108

García Tomillo, Aitor

B; 2.ª; 5.ª; 11.ª; 12.ª; 15.ª

USC

PRE/2011/109

Torres Chedraui, Ana María

B; 3.ª; 15.ª

UDC

PRE/2011/110

Ramos Lema, Sonia

A

USC

PRE/2011/113

Gómez Vázquez, Ibán

A

USC

PRE/2011/114

Pérez Rodríguez, Fernando

A; 5.ª; 7.ª

USC

PRE/2011/118

Rivero Fernández, Sandra

A; B; 11.ª

UDC

PRE/2011/122

Roca Posada, Eva Paula

3.ª; 10.ª

USC

PRE/2011/125

Mariño Crespo, Óscar

A; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/127

Rodríguez Flores, M.ª Shantal

A; 2.ª; 5.ª; 12.ª; 15.ª

Uvigo

PRE/2011/128

Stefanov, Stefan Ivanov

B

Uvigo

PRE/2011/129

Tamajón Álvarez, Fco. Javier

A; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/132

Barbeito González, Pablo

A; B; 2.ª; 5.ª

USC

PRE/2011/133

Grueiro Domínguez, M.ª Teresa

B; 2.ª; 5.ª; 8.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/134

Lorenzo Aspres, Alberta

A; B; 4.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/135

Prieto González, Nuria

2.ª

UDC

PRE/2011/137

Porta Trinidad, Juan

A; B

UDC

PRE/2011/138

Fraga Encinas, Luis

A

UDC

PRE/2011/142

Vieites Montes, Esteban

A; B

USC

PRE/2011/143

Crutchik Pedemonte, Dafne

B; 3.ª

USC

PRE/2011/146

García Blanco, Verónica

A; 7.ª

USC

PRE/2011/147

López Golán, Mónica

1.ª; 2.ª; 4.ª; 5.ª; 7.ª; 11.ª; 15.ª; 17.ª

USC

PRE/2011/149

Fernández Agulló, Adela

A; B; 4.ª

USC

PRE/2011/155

Bouso Bouso, Natalia

A; 4.ª; 5.ª; 7.ª

USC

PRE/2011/157

Rodríguez Gutiérrez, Alejandro

A; 1.ª; 4.ª; 5.ª

USC

PRE/2011/160

Martínez Suárez, José Antonio

A; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/161

Rivera Fernández, Leticia

A; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/162

Román Caldelas, Manuel

A; 4.ª

Uvigo

PRE/2011/164

Riveiro Naveira, Romina Rosario

A

UDC

PRE/2011/167

Pérez Burgos, Rafael

A; 4.ª; 5.ª; 7.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/169

González Otero, Sofía

A

UDC

PRE/2011/171

Lemos Alonso, Haizea

A; B; 2.ª; 5.ª; 11.ª; 12.ª; 15.ª; 17.ª

Uvigo

PRE/2011/174

Rodríguez Rodríguez, Fátima

A; 4.ª; 5.ª

UDC

PRE/2011/175

Perina Cedrón, Alejandra

A

UDC

PRE/2011/177

Penín Guillén, M.ª del Mar

A; 11.ª

UDC

PRE/2011/179

Catoira Franco, Alba

A; 13.ª

UDC

PRE/2011/183

Velasco Martínez, Luís

2.ª; 4.ª; 5.ª; 11.ª; 12.ª; 15.ª; 17.ª

USC

PRE/2011/184

Jimeno Rodríguez, María

2.ª; 4.ª; 5.ª; 11.ª; 12.ª; 15.ª; 17.ª

UDC

PRE/2011/185

Hanrahan, Feidhlim John

B; 2.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª; 11.ª; 12.ª; 15.ª

Uvigo

PRE/2011/187

Silva Rodríguez, Alba

2.ª; 4.ª; 5.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª; 15.ª

USC

PRE/2011/188

Fernández Fernández, Yolanda

A; 1.ª; 2.ª; 7.ª; 11.ª; 13.ª

USC

PRE/2011/190

Rey González, Danel

A

USC

PRE/2011/193

Vázquez Barreiro, Eva Carolina

A

USC

PRE/2011/195

Ferreiro Alvelo, Lucía

5.ª

Uvigo

PRE/2011/199

Rivas Rodríguez, Sheila

B; 4.ª; 6.ª

USC

PRE/2011/200

Rey Rey, Daniel

A, B

USC

PRE/2011/201

Arias Balsa, Iván

A; 5.ª

USC

PRE/2011/202

Mondelo López, Silvia

A; B

UDC

PRE/2011/204

Sierra Martínez, Silvia

8.ª; 11.ª

USC

PRE/2011/205

Martelo Vidal, María José

A; 4.ª; 11.ª

USC

PRE/2011/207

Martínez Cortés, Teresa

A; 13.ª

UDC

PRE/2011/208

Quinteiro Otero, Esther

A

USC

PRE/2011/209

Lema Martínez, Rebeca

A

Uvigo

PRE/2011/213

Pérez Vázquez, David

A; B; 4.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/214

Rodríguez Rigueiro, María Teresa

A

UDC

PRE/2011/215

Da Silva Dias, Rosane

B; 2.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª

UDC

PRE/2011/216

Davite Aguiar, Fátima

2.ª; 5.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª

UDC

PRE/2011/217

Tubío Gómez, Gloria

A

UDC

PRE/2011/218

Tubío Gómez, Ana

A

UDC

PRE/2011/219

García Bescansa, Felipe Daniel

A; B

UDC

PRE/2011/220

Salgueiro González, Noelia

A; 5.ª

UDC

PRE/2011/222

Colón Alonso, Marta

B; 1.ª; 2.ª; 3.ª; 4.ª; 6.ª; 7.ª; 9.ª; 11.ª; 13.ª

UDC

PRE/2011/224

Fidalgo Soto, Laura

A; 1.ª; 2.ª; 4.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/225

Alexandre Nascimento Da Fonseca, Pedro Nuno

2.ª, 3.ª, 5.ª, 10.ª

USC

PRE/2011/227

Moure Diéguez, Pablo

B

USC

PRE/2011/228

Ruscica, María Victoria

A

USC

PRE/2011/229

Pérez Fórneas, Sofía

A; 3.ª, 11.ª

USC

PRE/2011/233

Abalo Sánchez, Marta

2.ª

Uvigo

PRE/2011/234

Sancho Silva, Ana Rita

A

USC

PRE/2011/235

Fraga Varela, Ángela

A; 2.ª; 4.ª; 5.ª; 7.ª; 11.ª; 15.ª

USC

PRE/2011/237

Araújo Vila, Noelia

B

Uvigo

PRE/2011/238

Blanco Cerradelo, Lidia

A; B

Uvigo

PRE/2011/239

Casal Mosquera, Tamara

A; 1.ª; 2.ª; 4.ª; 7.ª; 11.ª; 16.ª

Uvigo

PRE/2011/242

Díaz Vilariño, Lucía

2.ª; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/245

Gómez Rodríguez, Marina

A; 3.ª; 8.ª

Uvigo

PRE/2011/247

Martín de la Cruz, María del Carmen

2.ª; 5.ª; 12.ª; 16.ª

Uvigo

PRE/2011/249

Martínez-Peñalver Mas, Ana

5.ª

Uvigo

PRE/2011/250

Martínez Valado, María

A; C; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/253

Novoa López, José Antonio

A; C; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/257

Piñeiro Pontevedra, Carolina

A; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/258

Ramírez Pérez, Alexandra M.ª

A; 2.ª; 5.ª; 12.ª

Uvigo

PRE/2011/261

Sánchez Pellicer, Raquel

A; 4.ª; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/262

Sieiro Caramés, Beatriz

A

Uvigo

PRE/2011/266

Castro López, Sara

A; 2.ª; 4.ª; 5.ª; 13.ª

Uvigo

PRE/2011/267

Gómez López, Manuel

A

USC

PRE/2011/268

González-Llanos Navarro, Diego Ramón

A; B; 2.ª; 7.ª; 11.ª

UDC

PRE/2011/269

Fernández Vázquez, Jessica

2.ª

Uvigo

PRE/2011/270

Feijoo Fernández, Beatriz

2.ª; 5.ª

Uvigo

PRE/2011/271

Caride González, M.ª del Carmen

A; B; 2.ª; 4.ª; 11.ª; 12.ª

Uvigo

PRE/2011/148

Pintor Iglesias, Noelia

18

UDC

PRE/2011/260

Rúa Vila, Jacobo Salvador

5.ª

Uvigo

PRE/2011/032

García Perea, Verónica

A

USC

PRE/2011/210

Permuy Mendaña, María

B; 1.ª

USC

PRE/2011/071

Cwiklinska, Magdalena Marta

A

USC

PRE/2011/226

Maseda Bello, Rosa Mar

A

USC

PRE/2011/191

Ordóñez Ugalde, Andrés Esteban

8.ª; 9.ª

USC

PRE/2011/186

González Martínez, Ángela

B; 1.ª; 4.ª; 6.ª; 15.ª

USC

Motivo da exclusión:

A. Non acadar a nota media simple do expediente académico establecida (art. 3.5).

B. Rematou os estudos nunha data anterior ás fixadas (art. 2).

C. A aprobación do proxecto de traballo de investigación é posterior á publicación da orde de convocatoria (art. 2.6).

1.ª Falta a sinatura do/a solicitante e/ou do/a seu/súa director/a no proxecto do traballo de investigación (art. 4 f).

2.ª Falta certificación expedida pola Comisión Académica ou ben esta non está completa (art. 4 g1 e g2).

3.ª Na certificación académica da titulación e/ou do 3.º ciclo non constan as convocatorias esgotadas en cada materia.

4.ª Falta declaración de non ter sido contratado/a a través das axudas María Barbeito ou outras homologadas (art. 4 i).

5.ª Non haber constancia expresa de estar matriculado/a nun programa de doutoramento oficial impartido nunha universidade do SUG e/ou realizar a tese nun centro do SUG (art. 2.6).

6.ª A nota media da/s certificación/s non está en base 4 e/ou non está calculada segundo o protocolo subscrito entre a Consellería e as Universidades do SUG.

7.ª Falta o visto e prace do director do proxecto (art. 4 f).

8.ª Falta a nota media na certificación académica do título e/ou do 3.º ciclo (arts. 4 d e 4 h).

9.ª Na certificación académica da titulación non constan o número de créditos por materia (art. 4 d1).

10.ª As certificacións académicas da titulación e/ou do 3.º ciclo están en idioma distinto do galego e do castelán (art. 4).

11.ª Falta a sinatura da persoa que representa legalmente á universidade, a sinatura do/a solicitante e/ou anexo II incompleto.

12.ª Falta o proxecto do traballo de investigación (art. 4 f).

13.ª As certificacións académicas da titulación e/ou do 3.º ciclo non son orixinais (art. 4 d e 4 h).

14.ª Na certificación académica da titulación non consta a data de superación das materias (art. 4 d3).

15.ª Falta a certificación académica do 3.º ciclo ou ben esta non cumpre cos requisitos fixados (art. 4 h).

16.ª Falta a folla de declaracións responsables ou está incompleta (art. 4).

17.ª Falta a certificación académica da titulación (art. 4 d).

18.ª A documentación complementaria foi entregada fóra de prazo.