Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2012 Páx. 2809

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 28 de decembro de 2011 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada 2012.

Os artigos 46 e 47 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), recollen a obriga da Administración de adoptar, mediante unha orde anual, as normas xerais de pesca fluvial de distintas especies ictícolas e dos demais seres vivos que habitan as augas continentais de Galicia, e a de adoptar os réximes especiais que se consideren pertinentes en determinadas masas de augas.

Neste sentido, establécense nestes artigos os contidos mínimos das normas xerais que deben figurar na orde, así, épocas hábiles, tamaños mínimos das especies e as cotas de captura, tipos de engado que se empregarán con cada especie e as modalidades de pesca permitidas, prevéndose, así mesmo, a súa aprobación polo conselleiro do Medio Rural e a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

En virtude do anterior, en concordancia co disposto no artigo 27.15 do Estatuto de autonomía e no uso das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Normas para a pesca do salmón.

A normativa que afecta os coutos compartidos co Principado de Asturias no río Eo recóllese no anexo XIV desta orde.

1. Períodos hábiles.

a) Coutos da Pontenova (lotes 1, 2 e 3), Betanzos, Celeiro, Couso, A Frieira, Monteporreiro, Salmeán, Sinde e Ximonde: do 1 de maio ao 31 de xullo. Poderá adiantarse o remate da tempada en función das cotas de captura que se establecen máis adiante. Nos coutos do río Ulla, entre o remate anticipado da tempada e o 31 de xullo, poderá practicarse a pesca sen morte do salmón.

b) Outras masas de auga: non se autoriza a captura do salmón.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 40 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: un exemplar.

c) Cotas anuais de captura: 8 exemplares no río Lérez, 5 no río Mandeo, 15 no río Masma, 5 no río Miño, 10 no couto de Salmeán e 35 no río Ulla. No resto dos coutos autorizados no río Eo non se establece cota anual de captura.

d) Distribución da cota no río Ulla: coa captura dos 25 primeiros salmóns, finalizarase a tempada no couto de Ximonde, permanecendo hábiles os coutos de Couso e Sinde para a captura dos 10 salmóns restantes.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais ou semellantes.

Do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderán ter un anzol simple.

Para a pesca sen morte do salmón no río Ulla, autorízase unicamente a mosca artificial con anzol sen arponciño.

b) Engados naturais autorizados: miñoca e quisquilla. Só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

4. Prescricións especiais para as capturas de salmón.

As capturas accidentais fóra da tempada hábil de exemplares de menos de 40 cm e máis as capturas en tramos de pesca sen morte terán que ser devoltas á auga con rapidez, mantendo o peixe na auga mentres se libera do engado, podéndose valer dunha sacadeira, mais nunca deberá ser suspendido verticalmente suxeitándoo polo rabo e, de ser preciso, procederase a cortar a sedela para liberar o peixe.

En todos os salmóns capturados comprobarase a existencia de micromarcas magnéticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiados.

Dado que os salmóns micromarcados proceden das repoboacións efectuadas pola Administración galega ou por outras administracións españolas ou estranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción dun fragmento da cartilaxe nasal no que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanencia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para a recuperación da micromarca magnética, propiedade da Administración autora da repoboación.

Artigo 2. Normas para a pesca do reo.

A normativa que afecta aos coutos compartidos co Principado de Asturias no río Eo recóllese no anexo XIV desta orde.

1. Períodos hábiles.

a) Coutos de Celeiro (lotes 2 e 3), Couso, Lambre, Monteporreiro, Noia, Noval, Ombre, Ponte Arnelas, A Ponte do Porto, Ribeiras, Segade, Sinde, Viveiro (lotes 2 e 3), Ximonde e Xuvia: do 1 de maio ao 30 de setembro.

b) Couto de Betanzos: do 1 de maio ao 16 de setembro.

c) Zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002): non se autoriza a captura do reo.

d) Outras masas de auga: do 1 de maio ao 31 de xullo.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 35 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: 5 exemplares.

c) No tramo do río Umia comprendido entre o límite superior do couto de Caldas de Reis e o límite superior da zona de desembocadura, a cota diaria de captura por persoa e xornada será de 2 reos.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, risco e peixes artificiais e semellantes.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Prescricións especiais para cebos artificiais nas masas de auga salmoneiras do anexo II, incluídos os coutos de salmón: do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderan ter un anzol simple, agás o risco. A culleriña terá un tamaño máximo de 6,5 cm, medidos entre a argola superior e a curvatura do anzol.

d) Prescricións especiais para cebos naturais nas masas de auga salmoneiras do anexo II: queda prohibido o uso de cebos naturais agás para a pesca do salmón nos seus coutos.

Artigo 3. Normas para a pesca da troita.

A normativa que afecta os coutos compartidos co Principado de Asturias no río Eo recóllese no anexo XIV desta orde.

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo II desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

b) Masas de auga de reo do anexo III desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

c) Cabeceiras de ríos de montaña do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

d) Coutos e tramos de pesca sen morte: do 18 de marzo ao 30 de setembro con carácter xeral, aprazándose o inicio da tempada ata o 1 de maio nos casos de masas de auga salmoneiras, masas de auga de reo ou cabeceiras de ríos de montaña.

e) Coutos de pesca intensiva: do 18 de marzo ao 30 de setembro.

f) Tramo do río Navia compartido con Asturias: do 1 de abril ao 31 de xullo.

g) Tramo do río Bibei compartido con Zamora:

Encoro de San Sebastián: 1 de abril ao 31 de agosto.

Tamaño 19 cm.

Permitido o engado natural.

Tramo do río Bibei entre encoros de Pías e San Sebastián: 29 de abril ao 31 de agosto.

Tamaño 19 cm.

Permitido o engado natural.

Encoro de Pías: 29 de abril ao 31 de agosto.

Tamaño 19 cm.

Permitido o engado natural.

h) Outras masas de auga: do 18 de marzo ao 31 de xullo.

i) Zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002): non se autoriza a captura da troita común (Salmo trutta).

j) Nos coutos conveniados coas sociedades colaboradoras de pesca prolongarase a tempada de pesca ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 19 cm con carácter xeral, sen prexuízo das normas específicas que se establecen neste mesmo artigo para determinadas masas de auga.

Cota máxima de captura por persoa e xornada: 10 exemplares, sen prexuízo das normas específicas que se establecen neste mesmo artigo para determinadas masas de auga.

b) Normas específicas en masas de auga do anexo V: dimensión mínima 21 cm e cota de 8 exemplares por persoa e xornada.

c) Normas específicas en toda a masa de auga dos encoros dos anexos VI e VII: dimensión mínima 23 cm e cota de 5 exemplares por persoa e xornada.

d) Na zona compartida con Asturias no río Navia: dimensión mínima 21 cm e cota de 8 exemplares por persoa e xornada.

e) No tramo do río Umia comprendido entre o límite superior do couto de Caldas de Reis e o límite superior da zona de desembocadura, a cota diaria de captura por persoa e xornada será de 5 troitas.

f) Normas específicas nos coutos de pesca: no anexo X recóllense as dimensións mínimas e as cotas de captura específicas de cada couto de pesca.

g) Nunha masa de auga concreta non se poderá estar en posesión de troitas de menor tamaño có autorizado, mesmo cando fosen pescadas noutro lugar, agás no caso de que se estea de paso, con todos os aparellos e engados recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

h) Nos ríos en que haxa troita e máis reo só se poderá capturar un número de pezas igual ao da cota da troita, sen que o número de reos supere a súa propia cota.

i) Os salmónidos procedentes de fuxidas accidentais de centros de acuicultura, caso da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss), poderán ser capturados sen límite no tamaño mínimo nin na cota de captura, incluíndose nesta excepción os coutos e tramos libres de pesca sen morte.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais e semellantes.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Prescricións especiais para cebos artificiais nas masas de auga salmoneiras do anexo II, incluídos os coutos de salmón: do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderan ter un anzol simple. A culleriña terá un tamaño máximo de 6,5 cm, medidos entre a argola superior e a curvatura do anzol.

d) Prescricións especiais para cebos naturais nas masas de auga salmoneiras do anexo II: queda prohibido o uso de cebos naturais agás para a pesca do salmón nos seus coutos.

e) Outras prescricións especiais para engados naturais: no anexo VIII establécense as masas de auga en que se prohibe o engado natural a partir do 1 de xullo. Outras prescricións especiais para engados naturais recóllense nos réximes especiais do anexo XII.

Artigo 4. Normas para a pesca dos ciprínidos e da perca negra.

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo II desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

b) Masas de auga de reo do anexo III desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

c) Cabeceiras de ríos de montaña do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

d) Encoros do anexo VII: todo o ano.

e) Outras masas de auga: do 18 de marzo ao 31 de xullo.

2. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, peixes artificiais, engados de superficie (comunmente coñecidos como poppers e plugs) e engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como vinilos).

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Con carácter xeral, prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmónidos na mesma masa de auga e no mesmo período.

d) Autorízase cebar as augas para a captura de ciprínidos nos encoros do anexo VII. Esta ceba das augas poderá realizarse con engados vexetais ou pensos. Cando se trate de adestramentos e campionatos oficiais poderase empregar o asticot con autorización expresa do Servizo Provincial de Conservación da Natureza correspondente.

e) A partir do 31 de xullo, nos encoros do anexo VII e nos tramos autorizados todo o ano poderanse empregar anzois de calquera tamaño para a captura de ciprínidos con engados vexetais, quedando prohibidos outros engados. No mesmo período, para a captura de perca negra poderanse empregar, ademais dos anteriores, peixes artificiais, engados de superficie (comunmente coñecidos como poppers e plugs) e engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como vinilos).

Artigo 5. Normas para a pesca da saboga (Alosa fallax).

1. Períodos hábiles.

a) Tramo do río Ulla comprendido entre a presa de Couso e a desembocadura: do 1 de maio ao 10 de xuño.

b) Outras masas de auga: non se autoriza a captura da saboga.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 30 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: cinco exemplares.

3. Engados.

Con carácter xeral, prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmónidos na mesma masa de auga e no mesmo período.

Artigo 6. Normas para a pesca da anguía.

Védase a pesca deportiva da anguía en todas as augas continentais da Comunidade Autónoma e en todas as fases do ciclo vital da especie, incluíndo en todo caso os exemplares denominados comunmente como angula ou meixón.

Artigo 7. Réxime especial da lamprea.

A pesca da lamprea autorízase unicamente nos ríos Tea e Ulla.

As normas de pesca son as que se recollen nas ordes do 9 de novembro de 2011, da Consellería do Medio Rural, polas que se ditan as normativas para a pesca da lamprea nos ríos Ulla e Tea e se fixan os períodos e condicións para presentar as solicitudes para a súa adxudicación no ano 2012 (DOG n.º 217, do 14 de novembro de 2011).

Artigo 8. Réxime especial do cangrexo vermello americano e do cangrexo sinal.

1. Períodos hábiles.

a) Encoros de Sabón, As Forcadas e Cecebre (agás tramos vedados): todo o ano.

b) Ríos Sil e Bibei: todo o ano.

c) Ríos Furnia, Hospital e Pego (afluentes do Baixo Miño) augas abaixo da estrada PO-552 (Vigo-Tui) en todos os casos: todo o ano.

d) Canles e pozas da antiga lagoa de Antela, pozas dos Milagres (concello de Maceda), charcas de Rioseco (concello de Paderne de Allariz), pozas de Niñodaguia (concello de Xunqueira de Espadanedo) e coiñais de Oímbra (concello de Oímbra): todo o ano.

e) Tramo do río Xallas entre a presa de Ventín e a presa do encoro da Fervenza, incluíndo o tramo vedado augas abaixo da citada presa de Ventín: do 18 de marzo ao 31 de xullo.

f) Encoros de Belesar e Os Peares, nos tramos incluídos no réxime especial de encoros do anexo VII: todo o ano.

g) Outras masas de auga: non se autoriza a captura do cangrexo vermello americano.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

Non se establecen dimensións mínimas nin cotas de captura.

3. Artes de pesca.

A única arte autorizada é o retel. Cada persoa só poderá empregar un máximo de 10 reteis.

4. Normas adicionais.

a) Cada persoa non ocupará cos seus reteis máis de 100 m de río ou de beira de encoro.

b) Prohíbese a comercialización das capturas.

c) Todas as capturas deberán ser sacrificadas na zona de pesca, para isto, inmediatamente despois da captura de cada animal, haberá que quitarlle o apéndice central do rabo, de tal xeito que se saque tamén parte do tubo dixestivo do animal.

d) En función da evolución da tempada, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, por proposta do Servizo de Conservación da Natureza da Xefatura Territorial, poderá restrinxir a pesca nunha ou varias zonas, establecer cotas de captura, modificar as datas da campaña ou establecer cantas normas complementarias sexan precisas para garantir o correcto desenvolvemento da temporada de pesca.

Artigo 9. Réxime especial de especies de esteiro (robaliza, muxo, solla…).

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo II desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo, ou ata a finalización da tempada do reo naqueles coutos autorizados ata o 30 de setembro.

b) Masas de auga de reo do anexo III desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo, ou ata a finalización da tempada do reo naqueles coutos autorizados ata o 30 de setembro.

c) Zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002): todo o ano.

d) Outras masas de auga: do 18 de marzo ao 31 de xullo.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) A dimensión mínima de captura para cada unha destas especies será a establecida na normativa de pesca marítima.

b) A cota máxima de capturas por persoa e día será de 5 kg para o total de pezas capturadas, podendo non computarse o peso dunha peza. Só se permitirá a tenza dunha peza que exceda o peso do tope establecido.

3. Engados.

Engados autorizados: xorra ou becho de mar (Nereis sp), pulga de mar ou miolo de pan. Así mesmo, autorízase a pesca deportiva de cefalópodos con poteira.

Artigo 10. Especies vedadas.

Védanse en todas as masas de auga as seguintes especies: cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Rutilus arcasii), espiñento (Gasterosteus aculeatus), sábalo (Alosa alosa) e anguía (Anguilla anguilla).

Artigo 11. Xornadas hábiles.

Con carácter xeral, decláranse os luns como inhábiles para a pesca, agás festivos nacionais ou autonómicos.

Nos coutos de pesca serán tamén inhábiles os xoves, agás festivos nacionais ou autonómicos.

Nos coutos conveniados con sociedades colaboradoras de pescadores poderase pescar os xoves na modalidade de pesca sen morte ata o 30 de setembro.

Nos tramos do río Navia compartidos con Asturias serán inhábiles os xoves, agás festivos nacionais.

Nas zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002) e mais en encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano (anexo VII) serán hábiles todos os días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos.

Excepcionalmente, e logo de resolución do director xeral de Conservación da Natureza, nas xornadas inhábiles poderanse expedir permisos de pesca en coutos para atender aqueles compromisos institucionais que o requiran ou para compensar os erros que se poidan producir no sistema de expedición de permisos de pesca.

Artigo 12. Horas de pesca.

De conformidade co disposto no artigo 31.3 da Lei de pesca fluvial, só se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois do solpor. As horas oficiais serán as establecidas na páxina web de MeteoGalicia (http://www.meteogalicia.es/galego/prediccion/orto/orto.asp), debendo tomar como referencia a localidade máis próxima ao punto onde se estea pescando.

Dez minutos antes do comezo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca todos os aparellos e engados deberán estar recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

Para a pesca do reo e a fin de harmonizar os horarios de pesca desta especie en todos os ríos de Galicia, recóllense no anexo XIII desta orde os que resultan de aplicación durante a tempada de pesca de 2012.

Artigo 13. Modalidades de pesca.

Como regra xeral, e para todas as especies, só se autoriza a pesca con cana, sen prexuízo da regulamentación específica da lamprea, cangrexo vermello americano e cangrexo sinal.

Prohíbese o aparello coñecido como «de ninfa» e calquera outro semellante (que estea composto por máis dunha ninfa ou perdigón), lastrado no seu extremo e que arrastre polo fondo.

Artigo 14. Canas de pescar e utensilios auxiliares.

a) De conformidade co disposto no artigo 51 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, para a pesca en tramos de ríos só se permite o emprego dunha cana por persoa, a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros, e dunha sacadeira ou un lazo como elemento auxiliar.

b) Para a pesca desde embarcacións só se poderá empregar unha cana por persoa, autorizándose un máximo de tres canas por embarcación, aínda que o número de persoas embarcadas sexa maior.

c) Nas zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002) e nos encoros que se relacionan nos anexos VI e VII desta orde, autorízase o emprego de dúas canas desde a beira e a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros.

Artigo 15. Pesca desde embarcación.

De conformidade co disposto no artigo 17 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, só se poderá pescar desde embarcacións ou artefactos aboiantes nas zonas de desembocadura e naquelas masas de auga expresamente autorizadas nos anexos VI e VII desta orde, sen prexuízo das competencias dos organismos responsables da navegación e a flotación nas zonas de desembocadura ou nas masas de auga continentais.

Artigo 16. Pesca sen morte.

Nos coutos e tramos de pesca sen morte rexerán as seguintes normas:

– Autorízase unicamente a mosca artificial nas súas distintas modalidades e a culleriña, en ambos casos cun só anzol e sen arponciño, quedando prohibido para todos os efectos o engado natural.

– Todas as capturas deberán ser devoltas á auga inmediatamente despois da súa extracción agás os salmónidos procedentes de fuxidas accidentais de centros de acuicultura, caso da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss), que poderán ser capturados sen límite no tamaño mínimo nin na cota de captura.

– Non se poderá ter ningún peixe, aínda que fose pescado noutro tramo, agás o suposto mencionado no parágrafo anterior.

– Os mércores poderán reservarse os permisos de couto para actividades educativas, solicitadas por entidades interesadas na mellora do medio fluvial. Nestes casos expediranse os permisos gratuitamente, podéndose ampliar o número máximo de permisos por causas xustificadas.

No anexo IX recóllense os tramos libres en que unicamente se poderá practicar a pesca sen morte.

Artigo 17. Normativa dos coutos.

Apróbase a normativa dos coutos de pesca que figura no anexo X desta orde.

Artigo 18. Vedas e réximes especiais.

a) Védanse as masas de auga que se relacionan no anexo XI desta orde. A inclusión dunha masa de auga neste anexo prevalece fronte a súa inclusión en calquera outro anexo desta orde, a masa de auga considerarase vedada ara todos os efectos.

b) Apróbanse os réximes especiais provinciais que figuran no anexo XII desta orde.

Disposición adicional primeira.

No caso dos coutos de salmón nos cales remate a tempada ao chegar á cota anual, quen teña permisos expedidos con anterioridade poderá solicitar a devolución do importe ou trocalos por permisos para troita ou reo en calquera couto, en función das dispoñibilidades do servizo da xefatura territorial.

En todo caso, para o reintegro do importe, será preciso presentar unha solicitude escrita á cal se xunte o permiso e mais unha copia do impreso de pagamento no que figuren os datos do titular do permiso.

Con carácter xeral, o prazo de solicitude para devolucións ou trocos será de dez días naturais contados a partir do peche da tempada no couto; transcorrido este prazo, só procederá a devolución ou o troco cando se solicite antes da data de vixencia do permiso.

Disposición adicional segunda.

Facúltase o director xeral de Conservación da Natureza para ditar cantos actos e resolucións sexan necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Disposición adicional terceira.

Facúltase o director xeral de Conservación da Natureza para modificar a normativa de coutos de pesca que figura no anexo XI desta orde e facer as reservas dos permisos dos coutos de pesca, de conformidade co disposto nos artigos 30, 32 e 33 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio). Estas reservas requirirán unha solicitude da entidade titular da reserva de permisos con antelación mínima de quince días, o informe favorable do Servizo de Conservación da Natureza da Xefatura Territorial e, no caso dos concursos deportivos oficiais ou das entidades colaboradoras, a práctica da modalidade de pesca sen morte.

Disposición adiconal cuarta.

Co obxecto de facilitar a preparación dos pescadores galegos seleccionados para participar en competicións nacionais e internacionais, a Federación Galega de Pesca, co visto e prace da Secretaría Xeral para o Deporte, poderalle propoñer á Dirección Xeral de Conservación da Natureza a autorización para practicar a pesca sen morte nun tramo nas augas continentais da nosa comunidade autónoma, fóra do período hábil de pesca.

A solicitude haberá de ir acompañada coa identificación dos pescadores e, se é o caso, dos seus adestradores, e nela especificaranse as datas dos adestramentos que se pretenden autorizar.

Disposición derradeira.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e manterase vixente ata a publicación da orde correspondente á tempada do ano 2013.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2011.

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I
Dimensións mínimas do anzol para a pesca con engado natural

ANEXO II

Principais masas de auga habitadas polo salmón

Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo salmón. Nos límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan. En todos os casos, a masa de auga comprende o último quilómetro de todos os afluentes do tramo. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Deza

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces)

Desembocadura no río Ulla (Silleda e Vila de Cruces)

18

Eo

Pasarela da Volta da Teixeira, límite superior do couto de Vilarmide (Ribeira de Piquín)

Ponte do ferrocarril Ferrol–Xixón (Ribadeo e Asturias)

53

Landro

Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro)

Ponte de Portochao, límite inferior do couto de Viveiro (Viveiro)

7,5

Lañas

Salto natural de Fao (Touro)

Xunta co río Ulla (Touro)

3,1

Lérez

Presa da minicentral de Dorna (Cotobade e Campo Lameiro)

Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña (Pontevedra)

27

Liñares

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada)

Desembocadura no río Ulla (A Estrada)

4,7

Mandeo

O Tope (Coirós e Paderne)

Ponte Vella de Betanzos

10

Masma

Ponte de Viloalle, límite superior do couto de Mondoñedo (Mondoñedo)

Ponte da Espiñeira na estrada N-462 (Foz e Barreiros)

23

Ouro

Pasarela de Valmaior, límite superior do couto de Foz (Foz)

Ponte de Fazouro, límite inferior do couto de Foz (Foz)

8

Tea

Lugar de Foxaco, límite superior do couto de Mondariz (Mondariz)

Desembocadura no río Miño (Salvaterra de Miño)

29

Ulla

Presa do salto n.º 2 ou salto de Touro (Touro e Vila de Cruces)

Ponte de Catoira (Catoira e Rianxo)

80

Valga

Fervenza de Raxoi ou de Pedrafita (Valga)

Desembocadura no río Ulla (Valga)

8,6

ANEXO III

Principais masas de auga habitadas polo reo

Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo reo. Nos límites de cada tramo inclúense entre parénteses os concellos nos que se atopan. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a masa de auga inclúe todo o curso dos afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs» figura o texto «Afluentes»; nos demais casos, a masa de auga inclúe o último quilómetro de todos os afluentes do tramo.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Almofrei

Desembocadura do regato de Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade)

Desembocadura no río Lérez (Pontevedra)

7,4

Afluentes 1 km

Alvedosa

Nacemento (Pazos de Borbén)

Desembocadura (Redondela)

10

Afluentes 1 km

Anllóns

Ponte de Caldas (Ponteceso)

Canteira de Santa Mariña (Ponteceso e Cabana)

6,2

Afluentes

Baleo

Nacemento (Ortigueira)

Ponte do ferrocarril, límite superior da zona de desembocadura (Ortigueira)

22

Afluentes 1 km

Baxoi

Xunta dos ríos Vilariño e Anduriña (Vilarmaior)

Ponte do ferrocarril, límite superior da zona de desembocadura (Miño)

8,3

Afluentes 1 km

Belelle

A fervenza do Belelle (Neda e Fene)

Lugar de Subarreiros, límite superior da zona de desembocadura (Neda)

5,4

Afluentes 1 km

Coroño

Nacemento (Lousame)

Desembocadura no mar (Boiro)

13

Afluentes 1 km

Donas

Nacemento (Negreira)

Desembocadura (Outes)

18

Afluentes 1 km

Espasante ou Callobre

Nacemento (Ortigueira)

Desembocadura no mar (Ortigueira)

12

Afluentes 1 km

Esteiro

Nacemento (Ortigueira)

Desembocadura no mar (Ortigueira e Mañón)

11

Afluentes 1 km

Eume

Presa do encoro do Eume (As Pontes e Monfero)

Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda, límite inferior do couto de Ombre (Pontedeume e Cabanas)

13,3

Afluentes

Furnia

Pontillón augas arriba do cemiterio de Amorín (Tomiño)

Desembocadura no río Miño (Tomiño)

1,7

Afluentes 1 km

Gafos

Confluencia dos ríos Tomeza e Marcón (Pontevedra)

Desembocadura (Pontevedra)

2,6

Afluentes 1 km

Galdo ou de Bravos

Ponte de Baralla (Viveiro)

Desembocadura no río Landro (Viveiro)

1,7

Afluentes 1 km

Granda ou da Gándara

Desembocadura do río de Rons (Pontevedra)

Desembocadura no río Lérez (Pontevedra)

3,8

Afluentes 1 km

Grande

Presa de Castro Buxán (Vimianzo)

Ponte da Ponte do Porto, límite inferior do couto da Ponte do Porto (Camariñas)

8

Afluentes

Hospital

Presa da área recreativa da Pedra (Tomiño)

Desembocadura no río Miño (Tomiño)

2,5

Afluentes 1 km

Lambre

Central eléctrica de Goimil (Vilarmaior e Irixoa)

Ponte do Porco, límite superior da zona de desembocadura (Miño e Paderne)

6,3

Afluentes

Loureiro

Ponte de Galea (Viveiro)

Desembocadura no río Landro (Viveiro)

1,6

Afluentes 1 km

Louro

Ponte de Valo (O Porriño)

Desembocadura no río Miño (Tui)

16

Afluentes 1 km

Maceiras

Nacemento (Redondela)

Desembocadura no río Alvedosa (Redondela)

7

Afluentes 1 km

Maior

Nacemento (Ortigueira)

Muíño de liño, límite superior da zona de desembocadura (Ortigueira)

11

Afluentes 1 km

Mera

A Ponte de Soutochán (As Somozas e As Pontes de García Rodríguez)

Lugar de Castro-Areeira (Ortigueira)

26

Afluentes

Mero

Presa de Cecebre (Cambre)

100 m augas abaixo da presa da Barcala, límite superior da zona de desembocadura (Culleredo e Cambre)

10

Afluentes 1 km

Mestas e Porto do Cabo

Ponte da estrada AC-102 en Pontellas (Cedeira e Cerdido) e nacemento do Porto do Cabo (Moeche)

A Ponte Vella, límite superior da zona de desembocadura (Cedeira e Valdoviño)

18

Afluentes 1 km

Miñor

Fervenza da Torre de Chaín, límite superior do couto de Gondomar (Gondomar)

Ponte da Xunqueira, límite inferior do couto de Gondomar (Nigrán e Gondomar)

6,9

Afluentes 1 km

Oitavén

Presa do encoro das Eiras (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas)

Desembocadura no río Verdugo (Soutomaior)

8,3

Afluentes 1 km

Pedrafigueira

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota)

4,5

Afluentes

Pego

Ponte Tomiñesa, na estrada local que sae de Tomiño cara ao Torneiro (Tomiño)

Desembocadura no río Miño (Tomiño)

3,1

Afluentes 1 km

Río de Rois, Valeirón ou Liñares

Presa da praia fluvial de Seira (Rois)

Desembocadura no río Sar (Rois)

0,8

Sar

Presa do muíño de Concheiro (Padrón e Rois)

Desembocadura no río Ulla (Padrón)

6,7

Afluentes 1 km

Sóñora

Ponte da Parcelaria (Lousame)

Muíños de Pedrachán, límite superior da zona de desembocadura (Noia)

15

Afluentes 1 km

Sor

Nacemento (As Pontes e Muras)

Souto de Xancedo (O Vicedo e Mañón)

55

Afluentes

Tambre

Presa Barrié de la Maza (Brión e Negreira)

Desembocadura do regato de Castro, límite inferior do couto de Noia (Noia e Outes)

8,8

Afluentes

Tamuxe

Ponte Urgal, na estrada provincial que sae do Rosal cara a Valdemiñotos (O Rosal)

Desembocadura no río Miño (O Rosal)

3,6

Afluentes 1 km

Nacemento (Dodro)

Desembocadura no mar (Rianxo)

12

Afluentes 1 km

Tines

Ponte Sampaio (Outes e Mazaricos)

Peirao do Conchido, límite superior da zona de desembocadura (Outes)

7,8

Afluentes 1 km

Tollo

Ponte da estrada PO-552 (Tomiño e O Rosal)

Desembocadura no río Miño (Tomiño e O Rosal)

2,7

Afluentes 1 km

Uma

Nacemento (A Cañiza)

Desembocadura no río Tea (Ponteareas)

19

Afluentes 1 km

Umia

Fervenza de Segade (Caldas de Reis)

Ponte Estacas, na estrada C-550 (Ribadumia e Cambados)

29

Afluentes 1 km

Vadebois

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota)

4,6

Afluentes

Verdugo

Presa da central do Inferno (Ponte Caldelas)

Carballeira dos Franceses, no lugar de Comboa, na marxe dereita, e O Cafexo na marxe esquerda (Soutomaior e Pontevedra)

5,6

Afluentes 1 km

Xuvia

Nacemento (As Somozas)

Desembocadura no mar (Narón e Neda)

37

Afluentes

ANEXO IV

Masas de auga de montaña en que a tempada da troita comeza o 1 de maio

Nas masas de auga delimitadas neste anexo o comezo da tempada da troita aprázase ata o 1 de maio. Os límites de encoros son os que se fixan nos anexos VI e VII desta orde e os límites de coutos son os que se fixan no anexo X. Noutros límites, inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan.

Provincia de Lugo.

Bacía do Eo.

Río Rodil

Augas arriba da confluencia do río Pontigón, incluído este (A Fonsagrada)

Bacía do Miño.

Río Neira

Augas arriba do límite superior do couto de Baralla

Bacía do Navia.

Río Navia

Augas arriba do límite superior do couto das Nogais

Río Cancelada

Augas arriba do límite inferior do couto de Doiras, incluído este

Río Ser

Augas arriba da ponte de Vilaquinte (Cervantes)

Río Rao

Augas arriba da Ponte das Veigas (Navia de Suarna)

Río Agüeira

Toda a bacía na comunidade autónoma, incluídas as dos seus afluentes Allonca e Candesa (A Fonsagrada)

Bacía do Sil.

Río Selmo

Toda a bacía na comunidade autónoma (Folgoso do Courel-Quiroga)

Río Lor

Augas arriba do límite inferior do couto do Courel, incluído este

Río Lóuzara

Augas arriba da ponte de Santalla de Abaixo (Samos)

Río Cabe

Augas arriba da ponte de Santalla de Trascastro (O Incio)

Río Mao

Augas arriba da estación de captura de Goó (O Incio)

Provincia de Ourense.

Bacía do Douro.

Río Abredo ou do Pereiro

Toda a bacía, ata a súa confluencia co Pentes/Ribeira (A Gudiña)

Río de Cádavos

Toda a bacía na comunidade autónoma, incluída a do rego das Veigas (A Mezquita)

Río Pentes/Ribeira

Augas arriba da confluencia do regueiro do Fontao, incluído este (A Gudiña)

Río da Ribeiriña

Augas arriba da confluencia do rego de Boelle, incluído este (A Gudiña)

Río Parada

Augas arriba da confluencia do rego da Ribeira Grande, incluído este (A Gudiña)

Río Mente

Augas arriba da presa do Papeleiro (Riós)

Bacía do Limia.

Río Caldo

Augas arriba da xunta co corgo da Fecha do Curro, incluído este (Lobios)

Río de Vilameá (afluente do Caldo)

Augas arriba da ponte de Porta Paredes (Lobios)

Río de Lobios

Augas arriba da pontella da pista entre Chao das Casas e A Carballiña (Lobios)

Río Cabaleiro

Augas arriba da xunta do río do Chao de Requeixo co corgo da Carballa (Lobios)

Río Salas

Todas as augas que desembocan no encoro de Salas, excluído este

Río Mao (afluente do Salas)

Augas arriba da xunta coa corga da Poza, incluída esta (Lobios)

Río das Mestas ou Fírbeda

Augas arriba da xunta co río da Ponte Maior (Calvos de Randín)

Río Nocedo ou Airoa

Augas arriba da confluencia co regato de Guntín, incluído este (Os Blancos)

Río de Faramontaos

Augas arriba da Ponte de Penaguda (Baltar)

Río Agro

Augas arriba da xunta coa corga dos Bois ou de Guxinde, incluída esta (Entrimo)

Río Montaña ou Pacín (afluente do Agro)

Augas arriba da xunta coa corga da Ponticela ou de Queguas (Entrimo e Lobios)

Río Fragoso

Augas arriba da xunta co rego dos Pedrouzos (Lobeira)

Río Cadós

Augas arriba do límite superior do couto de Cadós (Bande)

Bacía do Miño.

Río Tuño (afluente do Arnoia)

Augas arriba da confluencia do río de Cexo, incluído este (Celanova)

Río Ourille (afluente do Arnoia)

Augas arriba da Ponte de San Pedro (Verea)

Río Deva Grande

Augas arriba da Ponte Retortoiro (Quintela de Leirado)

Río de Crespos ou Gorgúa

Augas arriba da Ponte de Freáns (Padrenda)

Bacía do Sil.

Ríos Galir e Malvela

Augas arriba de Robledo da Lastra (Rubiá)

Río Farelos

Augas arriba da ponte de San Xulián (Vilamartín de Valdeorras)

Río Leira

Augas arriba da xunta co regueiro de Preanes, incluído este (Vilamartín de Valdeorras)

Río Sotillo

Toda a bacía na comunidade autónoma (Carballeda de Valdeorras)

Río Casoio

Todas as augas arriba da xunta dos ríos Valborrás e de Riodolas (Carballeda de Valdeorras)

Regueiro de Candís

Toda a bacía (O Barco de Valdeorras e Carballeda de Valdeorras)

Río Bibei

Toda a bacía vertente no encoro do Vao, excluído este

Ríos de San Miguel, de San Lázaro, Cabalar, Fiscaíño e Cernado

Todas as súas bacías, ata as respectivas desembocaduras no Bibei

Río Xares

Toda a bacía e augas que verten no encoro de Prada, excluído este

Río das Azoreiras

Toda a súa bacía, ata a desembocadura no Xares

Río Navea

Toda a bacía e augas que verten no encoro de Guístolas, excluído este

Río Edo

Todas as augas arriba da confluencia dos ríos de Sas de Penelas, Castoi e Ferreiros (Castro Caldelas)

Río dos Vaos

Augas arriba da xunta do río de Vilariño das Uces e o regato do Carballiño (A Teixeira)

Río Mao

Todas as augas que verten aos encoros da Hedrada e Leboreiro, excluídos estes e o couto de Montederramo (Montederramo-Parada de Sil)

ANEXO V

Masas de auga con dimensión mínima da troita de 21 centímetros e cota
de captura de 8 exemplares por persoa e xornada (sen prexuízo da
normativa específica dos anexos X, XI e XII)

Os límites superiores de encoros son os que se fixan nos anexos VI e VII desta orde. Os límites das zonas de desembocadura son os do Decreto 282/2002. Os límites de coutos son os que se fixan no anexo X desta orde. Noutros límites, inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan.

Bacía

Masa de auga

Provincia

Límite superior

Límite inferior

Anllóns

Río Anllóns

A Coruña

Límite superior do couto de Verdes

Límite superior da zona de desembocadura

Baixo Miño

Río Tea

Pontevedra

Límite superior do couto de Mondariz

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño)

Baixo Miño

Río Uma

Pontevedra

Límite superior do couto de Uma

Desembocadura no Tea (Ponteareas)

Eo

Río Eo

Lugo

Límite superior do couto de Vilarmide

Límite superior do couto da Pontenova

Eume

Río Eume

A Coruña

Presa do encoro do Eume (As Pontes de García Rodríguez e Monfero)

Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda, límite inferior do couto de Ombre (Pontedeume e Cabanas)

Grande

Río Grande

A Coruña

Presa de Castro Buxán (Vimianzo)

Límite superior da zona de desembocadura

Lambre

Río Lambre

A Coruña

Central eléctrica de Goimil (Vilarmaior e Irixoa)

A Ponte do Porco, límite superior da zona de desembocadura (Miño e Paderne)

Landro

Río Landro

Lugo

Límite superior do couto de Viveiro

Límite superior da zona de desembocadura

Lérez

Río Lérez

Pontevedra

Presa de Dorna (Campo Lameiro e Cotobade)

Límite superior da zona de desembocadura

Lérez

Río Maneses

Pontevedra

Límite superior do couto de Cutián

Desembocadura no Lérez

Limia

Río Limia

Ourense

Límite superior do couto de Ponteliñares

Límite inferior do couto de Ponteliñares

Limia

Río Limia

Ourense

Presa das Conchas (Lobeira e Muíños)

Límite superior do encoro de Lindoso (Lobios)

Mandeo

Río Mandeo

A Coruña

Límite superior do couto de Betanzos

Límite superior da zona de desembocadura

Masma

Río Masma

Lugo

Límite superior do couto de Mondoñedo

Límite superior da zona de desembocadura

Mero

Río Mero

A Coruña

Límite superior do couto de Cecebre

Límite superior do encoro de Cecebre

Mero

Río Mero

A Coruña

Presa de Cecebre (Cambre)

Límite superior da zona de desembocadura

Miño

Río Arnoia

Ourense

Límite superior do couto de Allariz

Límite superior do encoro de Frieira

Miño

Río Avia

Ourense

Xunta do río Arenteiro (Boborás)

Desembocadura no Miño (Ribadavia)

Miño

Río Barbadás ou dos Muíños

Ourense

Xunta do rego de Santa Olaia (Barbadás)

Desembocadura no Barbaña (Ourense)

Miño

Río Barbantiño

Ourense

Ponte Mandrás, na estrada CV-101 (San Cristovo de Cea)

Desembocadura no Miño (Ourense e Punxín)

Miño

Río Barbaña

Ourense

Ponte Noalla (San Cibrao das Viñas)

Desembocadura no Miño (Ourense)

Miño

Río Deva

Ourense

Límite superior do couto de Pontedeva

Límite superior do encoro da Frieira

Miño

Río Ladra

Lugo

Límite superior do couto de Begonte

Desembocadura no Miño (Outeiro de Rei)

Miño

Río Loña

Ourense

Presa de Cachamuíña (O Pereiro de Aguiar)

Desembocadura no Miño (Ourense)

Miño

Río Miño

Lugo

Límite superior do couto de Castro de Rei

Límite superior do encoro de Belesar

Miño

Río Miño

Lugo

Presa de Belesar

Límite superior do encoro dos Peares

Miño

Río Miño

Ourense

Presa dos Peares

Límite superior do encoro de Velle

Miño

Río Miño

Ourense

Presa de Velle

Límite superior do encoro de Castrelo de Miño

Miño

Río Miño

Ourense

Presa de Castrelo de Miño

Límite superior do encoro da Frieira

Miño

Río Miño

Ourense e Pontevedra

Límite superior do couto da Frieira

Límite inferior do couto da Frieira

Miño

Río Neira

Lugo

Límite superior do couto de Láncara

Desembocadura no Miño (O Corgo e O Páramo)

Miño

Río Ourille

Ourense

Límite superior do couto de Celanova

Desembocadura no Arnoia (Celanova)

Miño

Río Sarria

Lugo

Ponte da estrada de Samos (Sarria)

Desembocadura no Neira (Láncara e O Páramo)

Miño

Río Tórdea

Lugo

Límite superior do couto de Tórdea

Desembocadura no Neira (O Corgo)

Navia

Río Navia

Lugo

Límite superior do couto de San Martiño da Ribeira

Límite superior do encoro de Grandas de Salime

Navia

Ríos Suarna e Lamas

Lugo

Límite superior do couto da Fonsagrada

Límite superior do encoro de Grandas de Salime

Ouro

Río Ouro

Lugo

Límite superior do couto de Foz

Límite superior da zona de desembocadura

Sil

Río Bibei

Ourense

Presa do Vao (Manzaneda e O Bolo)

Límite superior do encoro de Montefurado

Sil

Río Cabe

Lugo

Límite superior do couto de Monforte

Límite superior do encoro de San Pedro

Sil

Río Lor

Lugo

Ponte Baldomir, na estrada LU-P-1901 (Folgoso do Courel)

Límite superior do encoro de Santo Estevo

Sil

Río Sil

Lugo e Ourense

Todo o seu percorrido pola comunidade autónoma, agás encoros

Tambre

Río Tambre

A Coruña

Ponte de Brates (Boimorto e Frades)

Límite superior do couto da Ponte Maceira

Tambre

Río Tambre

A Coruña

Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira)

Límite inferior do couto de Noia

Támega

Río Támega

Ourense

Xunta do río Vilaza (Verín)

Fin do tramo internacional (Verín)

Traba

Río Traba

A Coruña

Límite superior do couto de Traba

Límite superior da zona de desembocadura

Ulla

Río Deza

Pontevedra

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces)

Desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces)

Ulla

Río Sar

A Coruña

Ponte de Chave, na estrada AC-300 (Brión)

Desembocadura no Ulla (Padrón)

Ulla

Río Ulla

A Coruña e Pontevedra

Presa de Portodemouros (Arzúa e Vila de Cruces)

Límite superior da zona de desembocadura

Verdugo

Río Oitavén

Pontevedra

Límite superior do couto de Soutomaior

Desembocadura no Verdugo

Verdugo

Río Verdugo

Pontevedra

Límite superior do couto de Soutomaior

Límite superior da zona de desembocadura

Xallas

Río Beba

A Coruña

Límite superior do couto de Xallas

Desembocadura no Xallas (Mazaricos)

Xallas

Río Xallas

A Coruña

Presa de Castrelo (Dumbría e Mazaricos)

Límite superior do encoro de Santa Uxía

Xallas

Río Xallas

A Coruña

Presa de Santa Uxía (Dumbría e Mazaricos)

Desembocadura no mar

Xallas

Río Xallas

A Coruña

Presa da Ponte Olveira (Dumbría e Mazaricos)

Límite superior do encoro de Castrelo

Xallas

Río Xallas

A Coruña

Presa da Fervenza (Dumbría e Mazaricos)

Límite inferior do couto do Xallas

Xuvia

Río Xuvia

A Coruña

Límite superior do couto de Xuvia

Límite superior da zona de desembocadura

ANEXO VI

Réxime especial de encoros con normativa específica nos
cales non se autoriza a pesca todo o ano

Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que non se autoriza a pesca durante todo o ano pero que teñen unha normativa específica no referente a número de canas, pesca desde embarcación e tamaño mínimo da troita.

Cando no límite superior figure o texto «Augas encoradas» considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal como en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga.

Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos aboiantes, na columna titulada «Pesca desde embarcación» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados.

Río

Encoro

Provincia

Límite superior

Límite inferior

Pesca desde embarcación

Cenza

Cenza

Ourense

Augas encoradas

Presa do encoro

Non autorizada

Eume

Eume

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Eume

A Ribeira

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Forcadas

As Forcadas

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Mandeo

A Castellana

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada só con tubo flotador

Mao

A Hedrada

Ourense

Augas encoradas

Presa do encoro

Non autorizada

Meicende

Meicende

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Navia

Grandas de Salime

Lugo

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Pórtico de Vilasenín

San Cosmade ou de Vilasenín

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Rons

Pontillón de Castro

Pontevedra

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Roufrío

Beche

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Non autorizada

Salas

Salas

Ourense

Augas encoradas

Presa do encoro

Non autorizada

Seixedo

Sabón ou de Rosadoiro

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Tambre

Barrié de la Maza

A Coruña

Ponte Nova, límite inferior do couto de Ponte Maceira

Presa do encoro

Autorizada

Xallas

Castrelo

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Xallas

A Fervenza

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Xallas

A Ponte Olveira

A Coruña

Desembocadura do río Beba, límite inferior do couto do Xallas, e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Xallas

Santa Uxía

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Zamáns

Zamáns

Pontevedra

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada sen motor

ANEXO VII

Réxime especial de encoros autorizados todo o ano
para a pesca de ciprínidos e/ou perca negra

Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos e/ou perca negra durante todo o ano.

Cando no límite superior figure o texto «augas encoradas», considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal coma en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga.

Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos asboiantes, na columna titulada «Pesca a flote» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados.

Río

Encoro

Provincia

Límite superior

Límite inferior

Pesca desde
embarcación

Avia

Albarellos

Ourense

Ponte Albarellos no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Bibei

O Vao

Ourense

Ponte da Residencia no río Bibei, ponte de Vilariño de Conso no río Conso, ponte de Bembibre no río Camba e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Bibei

Montefurado

Lugo e Ourense

Ponte da estrada OU-636 (A Pobra de Trives-Freixido) no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Camba

As Portas

Ourense

Desembocadura da corga das Pías no río Camba, liña recta imaxinaria que une Pena Anduriña coa desembocadura do río de Cabras nos ríos Ribeira Grande e Ribeira Pequena, e as augas encoradas nos demais afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Limia

Conchas

Ourense

Ponte da estrada Bande-Mugueimes no río Limia, límite inferior do couto de Cadós no río Cadós e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro

Autorizada sen motor de explosión

Limia

Lindoso

Ourense

Ponte da estrada a Lobios e á Madalena no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Fronteira con Portugal

Autorizada sen motor de explosión

Loña

Cachamuíña

Ourense

Pasarela sobre o río Loña na cola do encoro e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Non autorizada

Mao

Vilasouto

Lugo

Augas encoradas

Presa do encoro

Non autorizada

Mero

Cecebre

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada só con tubo flotador

Miño

Belesar

Lugo

Ponte de Areas no curso principal, presa do encoro de Galego no río Ferreira e as augas encoradas no resto dos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Miño

Castrelo de Miño

Ourense

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo do río, que une o acceso ao pantalán de Alongos e a beira oposta no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada sen motor de explosión

Miño

A Frieira

Ourense e Pontevedra

Desembocadura do río Avia no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Miño

Os Peares

Lugo

Curso principal, marxe esquerda: ponte da antiga estrada Monforte-Chantada.

Curso principal, marxe dereita: 50 m augas abaixo da desembocadura do rego de Camporramiro.

Afluentes: augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Miño

Velle

Ourense

Desembocadura do regato do Fontao no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada sen motor

Navea

Chandrexa de Queixa

Ourense

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Navea

Guístolas

Ourense

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Paradela e Biduído

Vilagudín

A Coruña

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Sil

Pumares

Ourense

Ponte de Roldán no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Sil

San Martiño

Lugo e Ourense

Desembocadura do caborco da Bioca no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada sen motor de explosión

Sil

San Pedro

Lugo e Ourense

Ponte de Barca, na estrada Ferreira-Luíntra, no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Sil

Santiago

Ourense

Desembocadura do río Leira no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Sil

Santo Estevo

Lugo e Ourense

Ponte vella de San Clodio no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Sil

Sequeiros

Lugo

Saída do túnel de Montefurado no curso principal, presa de Montefurado no Bibei e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

Ulla

Portodemouros

A Coruña e Pontevedra

Augas encoradas

Presa do encoro

Autorizada

Xares

Prada

Ourense

Ponte da estrada A Veiga-Covelo no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro

Autorizada

ANEXO VIII

Masas de auga nas que se prohibe o engado natural a partir do 1 de xullo

Provincia da Coruña.

Río Furelos: couto de Furelos.

Provincia de Lugo.

Río Asma e afluentes: entre o nacemento (concello de Carballedo) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 26 km.

Rego Bieitas e afluentes: entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 11 km.

Río Búbal e afluentes.

Río Cabe e afluentes.

Rego de Camporramiro: entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 9 km.

Río Eo e afluentes: desde o nacemento do río ata o límite superior do couto de Vilarmide.

Rego de Fondós e afluentes: entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Carballedo), nunha lonxitude aproximada de 13 km.

Río Ladra: couto de Begonte.

Río da Lama e afluentes: entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 14 km.

Río Landro: entre a desembocadura do río das Balsadas (concello de Ourol) e a presa de Salto do Can (concellos de Ourol e Viveiro), nunha lonxitude aproximada de 3,6 km.

Río Loio: entre o nacemento (concellos de Sarria e Paradela) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Paradela), nunha lonxitude aproximada de 20 km.

Río Lor e afluentes: agás no tramo comprendido entre o límite inferior do couto da Labrada e a desembocadura no río Sil, cunha lonxitude aproximada de 6,1 km, e no tramo comprendido entre ponte de Froxán (concello de Folgoso do Courel) e o límite superior do couto da Labrada, cunha lonxitude aproximada de 6,5 km.

Río Lóuzara.

Rego de Moreda e afluentes: entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 17 km.

Río Navia e afluentes.

Río Neira e afluentes: agás no tramo autorizado para a pesca de ciprínidos, augas abaixo do couto da Pobra, no tramo do río Sarria augas abaixo da ponte da estrada de Samos (rúa Calvo Sotelo do núcleo urbano de Sarria) e no curso principal do río Tórdea.

Río da ponte de Enviande e afluentes: entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concellos de Chantada e Taboada), nunha lonxitude aproximada de 20 km.

Rego de Portocelo e afluentes: entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 5 km.

Río Sil e afluentes: toda a rede hidrográfica vertente no río Sil non incluída noutros parágrafos, coa excepción do curso principal deste.

Rego de Souto Varela e afluentes: entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 4 km.

Rego de Vilela e afluentes: entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 6 km.

Rego de Xamogo e afluentes: entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concellos de Portomarín e Taboada), nunha lonxitude aproximada de 6 km.

Provincia de Ourense.

Todas as masas de agua da provincia agás nas que a seguir se relacionan:

– Encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano (anexo VII desta orde).

– Encoros de Penarrubia (río Sil), Cenza (río Cenza), Leboreiro (río Mao), San Agustín ou Pías (río Bibei).

– Río Miño: curso principal.

– Río Sil: curso principal.

– Río Avia: entre a presa de Albarellos e a desembocadura no río Miño.

– Río Támega: entre a ponte da estrada N-525 e a fronteira con Portugal.

– Río Arnoia: entre a desembocadura do río Ourille e a desembocadura no río Miño.

– Río Arenteiro: tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño.

ANEXO IX

Tramos libres de pesca sen morte

Na táboa deste anexo inclúense os tramos fluviais nos que unicamente se poderá practicar a modalidade de pesca sen morte. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros.

Río

Provincia

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Río Anllo ou rego de Abadín

Lugo

Abadín

Ponte da estrada N-634

Ponte da pista que parte da estrada LU-113 e vai das Regas a Gaúte

4,1

Anllóns

A Coruña

Carballo

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses

Desembocadura do río de Rosende

2,4

Arnoia

Ourense

A Merca e Allariz

Presa da minicentral da Merca (A Merca e Allariz)

Ponte de Rubillós (A Merca)

2,8

Arnoia

Ourense

Baños de Molgas

Ponte do campo de fútbol en Penouzos; límite inferior do couto dos Medos

Pasarela da piscina de Baños de Molgas

0,7

Arnoia

Ourense

Baños de Molgas e Xunqueira de Ambía

Desembocadura do río Ambiela (Baños de Molgas)

Desembocadura do regato da Farria (Xunqueira de Ambía)

1,9

Arnoia

Ourense

Cartelle e Ramirás

Desembocadura do regueiro de Boia

A Ponte Nova

6,2

Asma

Lugo

Chantada

Presa da captación de auga para Chantada, límite inferior do couto de Chantada

Ponte da estrada N-540

2,8

Avia

Ourense

Boborás e Leiro

Restitución da central eléctrica de Albarellos (Boborás)

Desembocadura do regueiro que nace cabo da igrexa de Serantes e se xunta co río Avia en Volta de Valfrío (Leiro)

1,9

Avia

Ourense

Ribadavia

Presa da Veronza, cabo da desembocadura do rego Maquiás

Ponte do ferrocarril

0,8

Azúmara

Lugo

Castro de Rei

Ponte de Barxa

Desembocadura no río Miño

5,6

Belelle

A Coruña

Neda

Ponte Grande

Desembocadura no mar

1,4

Bibei

Ourense

Viana do Bolo

Desembocadura do regueiro da Porta da Arca

Ponte cabo da estrada de entrada ao túnel da central hidroeléctrica de San Agustín

4,8

Cabe

Lugo

Monforte de Lemos

Pasarela do Clube Fluvial

Presa do Cubano

1,4

Camba

Ourense

Viana do Bolo e Vilariño de Conso

Presa do encoro das Portas (Viana do Bolo e Vilariño de Conso)

Ponte do camiño que sae de Fornelos de Filloás cara ás Covelas e A Veiga (Viana do Bolo)

5,3

Castro

A Coruña

Cee, Dumbría e Muxía

Ponte de Salgueiros (Dumbría e Muxía)

Ponte de Constante (Cee e Muxía)

3,0

Comezo

Lugo

Chantada

A Ponte Nova

Desembocadura no río Asma, no couto de Chantada

1,4

Deza

Pontevedra

Silleda e Vila de Cruces

Desembocadura do río de Mera ou de Oisa

Presa de Saídres

4,1

Eo

Lugo

A Pontenova

Ponte da Pontenova

Ponte do Pico

0,5

Iso

A Coruña

Arzúa

Ponte Nova de Lema, límite inferior do couto de Arzúa

Ponte Maroxo

3,1

Ladroil

Lugo

Guitiriz

Piscina dos Sete Muíños

Ponte Forxá

0,9

Lor

Lugo

Folgoso do Courel

Desembocadura do río Lóuzara

Ponte de Baldomir

1,4

Lor

Lugo

Quiroga

Ponte de Parada

Augas encoradas, límite superior do réxime especial do encoro de Santo Estevo

0,8

Maceda

Ourense

Baños de Molgas

Presa da Luz

Desembocadura no Arnoia

1,3

Madanela ou Miñotelo

Lugo

A Pastoriza

Ponte da estrada que vai de Miñotelo á Igrexa

Desembocadura no río Miño

7,9

Madanela

Lugo

Vilalba

Ponte cabo da capela da Madanela, límite inferior do couto de Vilalba

Xunta co río Trimaz

2,3

Mao

Ourense

A Teixeira e Parada de Sil

10 m augas arriba da ponte entre os concellos da Teixeira e Parada de Sil

Desembocadura no encoro de Santo Estevo

1,3

Masma

Lugo

Mondoñedo

Ponte da pista que sae da estrada LU-160 cara á Cabana

Puente de Viloalle, límite superior do couto de Mondoñedo

2,7

Mente

Ourense

A Gudiña e Riós

Presa do muíño de Pisón

Ponte de Veiga, na estrada entre O Seixo e A Veiga do Seixo

1,1

Mera

A Coruña

Cerdido e Ortigueira

Presa de Pita

Ponte do Cardeal

1,6

Miño

Lugo

Lugo

Caneiro do Vilar

Depuradora de augas de Lugo

2,3

Miño

Lugo

Begonte, Outeiro de Rei e Rábade

Presa do muíño da Trabanca (Begonte e Outeiro de Rei), aproximadamente 300 m augas abaixo da desembocadura do río Támoga

Ponte da autovía A-6 (Outeiro de Rei e Rábade)

5,2

Miño

Ourense

Barbadás e Ourense

Ponte do Ribeiriño, das Caldas ou Novísima (Ourense)

Pasarela de Outariz (Barbadás e Ourense)

4,1

Miño

Ourense

Ourense e Toén

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo do río, situada 300 m augas arriba da desembocadura do regato de Alongos

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo do río, que une o acceso ao pantalán de Alongos e a beira oposta

1

Narla

Lugo

Friol e Outeiro de Rei

Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU-234) cara a Cotá (Friol)

Ponte das Veigas, na estrada que sae de Vilalvite (estrada LU-234) cara a Bravos (Friol e Outeiro de Rei)

2,3

Navea-Queixa

Ourense

Chandrexa de Queixa e Montederramo

Desembocadura da corga de Torneiros (Chandrexa de Queixa e Montederramo)

Desembocadura do regato das Taboazas, cabo dos Pasais das Taboazas (Chandrexa de Queixa)

2,1

Ourille

Ourense

Celanova

Desembocadura do rego do Porto Sandín

Ponte Ribeiro, límite superior do couto de Celanova

3,2

Parada

Pontevedra

Fornelos de Montes

Ponte medieval da Laxe

Confluencia do camiño do antigo campo de fútbol

1,9

Dos Pasos

A Coruña

Ames

Presa da canle de alevinaxe

Desembocadura no río Sar

0,7

Sarria

Lugo

Samos

Presa do Vizarro

A Ponte Nova, na estrada LU-633

2,9

Támega

Ourense

Verín

Presa de Peláez

Ponte do Campo do Río en Pazos

1,5

Támoga

Lugo

Cospeito

Ponte do Arco

Ponte de Sistallo

0,8

Trimaz

Lugo

Vilalba

Ponte Trimaz

Desembocadura no río Madanela

3,3

Ulla

A Coruña e Pontevedra

A Estrada e Vedra

Viaduto da autoestrada AP-53

Desembocadura do río de Oca no río Ulla

1,2

Umia

Pontevedra

A Estrada

Ponte de Ribela

Tosta do muíño dos Lourenzos, aproximadamente 560 m augas arriba do límite superior do couto de Codeseda

2,1

Umia

Pontevedra

A Estrada

Ponte Paradola, na Penela, límite inferior do couto de Codeseda

Presa da minicentral na Goleta

2,9

Xallas

A Coruña

Carnota, Dumbría e Mazaricos

Presa do encoro de Santa Uxía (Dumbría e Mazaricos)

Desembocadura na fervenza do Ézaro (Carnota e Dumbría)

1,3

ANEXO X

Normativa de coutos

Nas táboas deste anexo inclúense os coutos de pesca fluvial da comunidade autónoma xunta coas súas normas básicas de funcionamento. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Na columna titulada «Cat.» figura a categoría dos permisos de pesca, tendo en conta que nun mesmo couto ou tramo os permisos de inferior categoría só se expiden no caso de veda da especie principal. Na columna titulada «cm troita» figura a dimensión mínima da troita, en centímetros, que rexerá no couto. Na columna titulada «Núm. troita» figura a cota de captura de troitas por persoa e xornada. Na columna titulada «Lab.» figura o número de permisos diarios de martes a venres. Na columna titulada «S-D-F» figuran os permisos de pesca diarios os sábados, domingos ou festivos.

Provincia da Coruña.

Río

Couto

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm troita

Núm. troita

Lab.

S-D-F

Anllóns

A Laracha

A Laracha

Ponte Formigueiro

A Ponte do Porto ou Ponte Pereiro

4,2

Troita/pesca sen morte

19

10

4

8

Anllóns

Carballo

Carballo

Km 28 da estrada xeral A Coruña-Fisterra

Ponte Lagoa

5,8

Troita/pesca sen morte

19

10

6

12

Anllóns

Verdes

Carballo, Coristanco e Ponteceso.

Presa do Muíño Reigoso (Carballo e Coristanco)

Ponte Dona, a nova (Coristanco e Ponteceso)

7,1

Troita/pesca sen morte

21

8

8

20

Barcala e Alvariño

Negreira

Troita/pesca sen morte

17

10

16

16

Barcala

Negreira-tramo 1

Negreira

Ponte Rial

Ponte Vilachán

8,2

Alvariño

Negreira-tramo 2

Negreira

Ponte Triáns

Xunta co río Barcala

0,9

Deo

Vilarraso

Curtis e Aranga

Ponte de Cencasas (Curtis)

Desembocadura no río Mandeo, na ponte da Castellana (Curtis e Aranga)

6,4

Troita/pesca sen morte

17

10

6

12

Eume

As Pontes

As Pontes

Presa do encoro da Ribeira

Presa da Fábrica

3,7

Troita/pesca sen morte

19

10

7

19

Eume

Ombre

A Capela, Monfero, Pontedeume e Cabanas

Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e Monfero)

Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda (Pontedeume e Cabanas)

7,7

Reo

21

8

30

30

Furelos

Furelos

Toques e Melide

Ponte da Fraga (Toques)

Ponte romana (Melide)

11,5

Troita/pesca sen morte

19

10

6

15

Grande e regato Cruz de Canle

A Ponte do Porto

Cruz de Canle

A Ponte do Porto-tramo 1

Vimianzo

Central eléctrica de Carantoña

Desembocadura no río Grande

0,6

Tramo vedado

Grande

A Ponte do Porto-tramo 2

Vimianzo e Camariñas

Desembocadura do regato Cruz de Canle

Ponte da Ponte do Porto (Camariñas)

2,5

Reo/pesca sen morte

21

8

10

10

Grande

Baio

Zas e Vimianzo

Ponte Lodoso (Zas)

Ponte de Vadalama (Vimianzo)

9

Troita/pesca sen morte

19

10

7

16

Iso

Arzúa

Arzúa

Ponte de Castromil

Ponte Nova de Lema

9,1

Troita

19

10

10

20

Lambre

Lambre

Irixoa, Vilamaior, Miño e Paderne

Central eléctrica de Goimil (Irixoa e Vilamaior)

Ponte do Porco (Miño e Paderne)

6,3

Reo/pesca sen morte

21

8

20

30

Lengüelle

Boicalvo

Cerceda, Ordes e Tordoia

Desembocadura do regato Lodeiro (Cerceda)

Desembocadura do río Biduído (Tordoia)

8,8

Troita

19

10

7

19

Mandeo

Aranga

Aranga e Irixoa

Desembocadura do regato Cambás (Aranga)

Desembocadura do regato do Porto (Aranga e Irixoa)

8,8

Troita/pesca sen morte

19

10

5

10

Mandeo

Betanzos

Coirós, Paderne, Aranga e Irixoa

O Inferniño (Irixoa e Aranga)

Desembocadura do regato Meizoso (Coirós e Paderne)

11

Salmón/reo/pesca sen morte

21

8

30

30

Mera

Noval

Cerdido e Ortigueira

Ponte do Cardeal (Cerdido e Ortigueira)

Ponte de Mera (Ortigueira)

8,7

Reo

19

10

7

10

Mero

Cecebre

Mero

Cecebre-tramo 1

Abegondo e Betanzos

Ponte Limiñón (Abegondo)

Presa do muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos)

3,7

Troita/pesca sen morte

21

8

4

10

Mero

Cecebre-tramo 2

Cambre

Ponte Galiñeiros

Rego do Piñeiro

2,8

Pesca sen morte

5

5

Mero

Cecebre-tramo 3

Cambre

Rego do Piñeiro

Presa da Telva

5,7

Troita/pesca sen morte

21

8

4

10

Rois, Valeirón ou Liñares e rego de Buxán

Rois

Troita/pesca sen morte

19

6

8

14

Rois, Valeirón ou Liñares

Rois-tramo 1

Rois

Desembocadura do rego do Ribeiriño no río Valeirón

Presa da praia fluvial de Seira

5,5

Rois, Valeirón ou Liñares

Rois-tramo 2

Rois

Presa da praia fluvial de Seira

Desembocadura no río Sar

0,8

Buxán

Rois-tramo 3

Rois

Desembocadura do rego do Vispeiro

Xunta co río de Rois

3,1

Sar

Padrón

Sar

Padrón-tramo 1

Padrón e Rois

Presa do muíño de Concheiro (Padrón e Rois)

Ponte do Carme (Padrón)

4,2

Reo/pesca sen morte

21

8

12

15

Sar

Padrón-tramo 2

Dodro e Padrón

Ponte do Carme (Padrón)

Desembocadura no río Ulla (Padrón)

2,5

Pesca sen morte

10

10

Sóñora

Traba

Lousame, Noia e Rois

Ponte da Parcelaria (Lousame e Rois)

A Ponte de Portobravo (Lousame e Noia)

12,6

Troita/pesca sen morte

21

8

9

21

Sor

Ribeiras

Mañón e O Vicedo (Lugo)

Afluente Panda ou río das Forxas (Mañón e O Vicedo)

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón)

10,6

Reo

19

10

25

25

Sor

Segade

Mañón, Ourol (Lugo) e O Vicedo (Lugo)

Desembocadura do regato do Rosario (Mañón e Ourol)

Muíño de Cubelas (Mañón e O Vicedo)

8,3

Reo

19

10

25

25

Tambre

Chaián

Santiago e Trazo

Muíños do Gato

A Ponte Albar

7,9

Troita/pesca sen morte

21

8

25

45

Tambre

Noia

Brión, Noia, Negreira e Outes

Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira)

Desembocadura do regato de Castro (Noia e Outes)

8,8

Reo/pesca sen morte

21

8

30

40

Tambre

Ponte Castro

Vilasantar, Boimorto e Mesía

Pasos de Mezonzo (Vilasantar e Boimorto)

Ponte As Vegas (Mesía e Vilasantar)

8,5

Troita/pesca sen morte

19

10

14

38

Tambre

Ponte Maceira

Ames, A Baña e Negreira

A Ponte da Madalena-Muíño de Portochán (Ames e A Baña)

Ponte Nova, cola do encoro de Barrié de la Maza (Ames e Negreira)

9

Pesca intensiva/pesca sen morte

19

10

75

75

Tambre

Sigüeiro

Troita

21

8

21

36

Tambre

Sigüeiro-tramo 1

O Pino, Oroso e Santiago

Carolliño de Arriba (Oroso e O Pino)

Presa de Chan de Castro (Oroso e Santiago)

8,4

Tambre

Sigüeiro-tramo 2

Oroso e Santiago

Ponte de Sigüeiro, na estrada A Coruña-Santiago (Oroso e Santiago)

Desembocadura do río Lengüelle

2,4

Tines

Outes

Outes e Mazaricos

Ponte Sampaio (Outes e Mazaricos)

Peirao do Conchido, enseada do Engano (Outes)

7,7

Troita/pesca sen morte

19

10

13

28

Xallas e Abuín

Santa Comba

Troita/pesca sen morte

19

10

7

22

Xallas

Santa Comba-tramo 1

Santa Comba

Presa da Xesteira

Ponte de Truebe

9,9

Abuín

Santa Comba-tramo 2

Santa Comba

Ponte Pereira

Xunta co río Xallas

2

Xallas e Beba

Xallas

Pesca sen morte

10

10

Xallas

Xallas-tramo 1

Dumbría e Mazaricos

Presa da Fervenza

Xunta do río Beba

5,2

Beba

Xallas-tramo 2

Mazaricos

Ponte de Pontenova

Xunta co río Xallas

3,8

Xuvia

San Sadurniño

San Sadurniño

Ponte de Prospes

Ponte Cornide

3,9

Pesca sen morte

10

10

Xuvia

Xuvia

Narón e Neda

Ponte Doso (Narón)

Ponte de Xuvia, na estrada AC-862 (Narón e Neda)

6,4

Reo/pesca sen morte

21

8

20

30

Provincia de Lugo.

Río

Couto

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm troita

Núm. troita

Lab.

S-D-F

Asma

Chantada

Carballedo e Chantada

Ponte de Esmoriz (Carballedo e Chantada)

Presa da captación de auga para Chantada (Chantada)

10,5

Troita

19

10

17

17

Cabe

Monforte

Cabe

Monforte- tramo 1

A Pobra do Brollón e Monforte de Lemos

Ponte da estrada LU-652 (A Pobra do Brollón)

Ponte da estrada LU-546 (Monforte de Lemos)

7

Troita/pesca sen morte

21

8

16

16

Cabe

Monforte-tramo 2

Monforte de Lemos

Ponte da estrada LU-546

Presa do muíño do Clube Fluvial

4,1

Tramo vedado

Cancelada ou das Casas

Doiras

Cervantes

Ponte de Doiras

Ponte Cubelas

9,4

Troita

17

10

5

5

Cancelada ou Cervantes

Pontes de Gatín

Cervantes e Becerreá

Ponte de Santa Xusta (Cervantes)

Desembocadura no río Navia (Becerreá)

9,4

Troita

19

10

3

3

Eo

A Pontenova

Eo

A Pontenova-lote 1

A Pontenova

Ponte do Pico

A Penouta

1,8

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

A Pontenova-lote 2

A Pontenova

A Penouta

Ponte de Ervelle

1,7

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

A Pontenova-lote 3

A Pontenova

Ponte de Ervelle

Ponte do Cairo (A Pontenova e Asturias)

1,5

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

A Pontenova-lote 4 (O Cairo)

A Pontenova

Ponte do Cairo (A Pontenova e Asturias)

Regato de Vilaouruz (A Pontenova e Asturias)

1,7

Salmón/pesca sen morte

25

8

3

3

Eo

A Pontenova-lote 5 (Pedrido)

A Pontenova e Trabada

Regato de Vilaouruz (A Pontenova e Asturias)

Presa de Pé de Viña (Trabada e Asturias)

1,5

Pesca sen morte

3

3

Eo

Abres

Eo

Abres-lote 4 (Reiboa)

Trabada

Río Trabada (Trabada e Asturias)

Reiboa (Trabada e Asturias)

1

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

Abres-lote 5 (Louside)

Trabada

Reiboa (Trabada e Asturias)

Louside (Trabada e Asturias)

1

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

Abres-lote 6 (Barcas)

Trabada

Louside (Trabada e Asturias)

Ponte da Ferrería (Trabada e Asturias)

0,6

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

Abres-lote 7 (Carballón)

Trabada

Ponte da Ferrería (Trabada e Asturias)

Pena de Abraido (Trabada e Asturias)

0,8

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

Abres-lote 8 (Pozón)

Trabada

Pena de Abraido (Trabada e Asturias)

Presa de Abres (Trabada e Asturias)

1,2

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

Abres-lote 9 (Canaveiras)

Trabada

Presa de Abres (Trabada e Asturias)

Pozo de Fornacho (Trabada e Asturias)

0,9

Salmón/reo

25

8

3

3

Eo

Salmeán

Eo

Salmeán-lote 1

A Pontenova

Presa de Xinzo

Presa de Losada

0,8

Salmón/reo

21

8

3

3

Eo

Salmeán-lote 2

A Pontenova

Presa de Losada

Pasarela do refuxio

1,6

Salmón/reo

21

8

3

3

Eo

San Tirso

Eo

San Tirso-lote 1 (Piago Maior)

Trabada

Presa de Pé de Viña (Trabada e Asturias)

Estreitos (Trabada e Asturias)

0,7

Tramo vedado

Eo

San Tirso-lote 2 (Estreitos)

Trabada

Estreitos (Trabada e Asturias)

Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Asturias)

1,2

Pesca sen morte

3

3

Eo

San Tirso-lote 3 (Louredal)

Trabada

Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Asturias)

Pasarela da Volta (Asturias)

0,8

Pesca sen morte

3

3

Eo

Vilarmide

Ribeira de Piquín, Meira, A Pontenova e Riotorto

Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín)

Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto)

6,9

Troita/pesca sen morte

21

10

25

25

Eo

Xinzo

A Pontenova e Riotorto

Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto)

Presa de Xinzo (A Pontenova)

9,2

Reo/pesca sen morte

21

8

12

12

Eo e Rodil

Ribeira de Piquín

30

30

Rodil

Ribeira de Piquín-tramo 1

Ribeira de Piquín

Presa do muíño de Andrés

Xunta co río Eo

2

Troita/pesca sen morte

19

10

Eo

Ribeira de Piquín-tramo 2

Ribeira de Piquín

Xunta do río Rodil

Desembocadura do rego do Salgueiro

4,1

Troita/pesca sen morte

19

10

Eo

Ribeira de Piquín-tramo 3

Ribeira de Piquín

Desembocadura do rego do Salgueiro

Ponte da estrada que vai de Chao do Pousadoiro cara a Barcia e Soutelo

1

Pesca sen morte

2

2

Eo

Ribeira de Piquín-tramo 4

Ribeira de Piquín

Ponte da estrada que vai de Chao do Pousadoiro cara a Barcia e Soutelo

Pasarela da Volta da Teixeira

4,4

Troita/pesca sen morte

19

10

Eume

Muras

Muras

Ponte de Saamil

Ponte de Casateita (O Batán)

9,7

Troita

17

10

8

8

Ferreira

Guntín

Guntín e Palas de Rei

Ponte de Lousa, na pista de terra que sae de Carteire cara a Vilamaior de Negral (Palas de Rei)

Ponte cabo da piscifactoría do Ferreira (Guntín)

11,2

Troita

19

6

10

10

Ladra

Begonte

Begonte e Outeiro de Rei

Ponte da estrada N-VI (Begonte)

Caneiro de toma de auga de Rábade e Outeiro de Rei (Outeiro de Rei)

11,1

Troita/pesca sen morte

21

8

35

35

Ladra

Ladra

Outeiro de Rei

Caneiro de toma de auga de Rábade e Outeiro de Rei

Desembocadura no río Miño

1,9

Pesca sen morte

4

4

Ladra

Pígara

Vilalba, Begonte e Guitiriz

Ponte de Rebordaos, Insua (Vilalba)

Muíño de Carballido (Begonte)

6,8

Troita/pesca sen morte

19

10

16

16

Suarna e de Lamas

A Fonsagrada

12

12

Lamas

A Fonsagrada-tramo 1

A Fonsagrada

Ponte de Cereixido

Ponte da estrada entre Cereixido e Vilagocende

2,1

Pesca sen morte

4

4

Lamas

A Fonsagrada-tramo 2

A Fonsagrada

Ponte da estrada entre Cereixido e Vilagocende

Xunta co río Suarna

1,4

Troita

21

6

Suarna

A Fonsagrada- tramo 3

A Fonsagrada

Xunta do río de Lamas

Ponte da Ferraría da Cuíña

7

Troita

21

6

Landro

Viveiro

Landro

Viveiro-lote 1

Ourol e Viveiro

Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro)

Presa de Chavín (Viveiro)

1,4

Reo

21

8

3

3

Landro

Viveiro-lote 2

Viveiro

Presa de Chavín

Cruzamento da estrada a Valcarría

2,9

Reo

21

8

3

3

Landro

Viveiro-lote 3

Viveiro

Cruzamento da estrada a Valcarría

Ponte de Portochao

3,3

Reo

21

8

3

3

Landro

Viveiro-tramo 4

Ourol e Viveiro

Desembocadura do río das Balsadas (Ourol)

Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro)

3,9

Troita

21

8

10

10

Landro e Xanceda

Xerdiz

Troita

19

10

10

10

Landro

Xerdiz-tramo 1

Ourol

Ponte da Ferraría

Presa de Piegalbo

5,2

Xanceda

Xerdiz-tramo 2

Ourol

Ponte Currás

Xunta co río Landro

3,3

Lor

A Labrada

A Pobra do Brollón e Quiroga

Desembocadura do regueiro de Loureiro en Paramedela (A Pobra do Brollón e Quiroga)

Ponte da estrada Monforte-Quiroga (N-120) no km 503 (Quiroga)

9,5

Troita/pesca sen morte

21

8

21

21

Lor

Courel

Folgoso do Courel

Ponte de Esperante

Desembocadura do regato Ferreiros de Abaixo ou rego da Veiga

6,7

Troita

19

10

10

10

Lóuzara

Santalla de Lóuzara

Samos

Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo

Ponte de Santalla de Abaixo, na estrada cara á igrexa

9,8

Troita

19

6

10

10

Madanela

Vilalba

Vilalba

Ponte Nova en Lanzós

Ponte cabo da capela da Madanela

6,8

Troita /pesca sen morte

19

6

6

6

Masma

Celeiro

Masma

Celeiro-lote 1

Lourenzá

Ponte da Cazolga

Presa da central de Pozo Capitán

3,6

Salmón/reo

21

8

3

3

Masma

Celeiro-lote 2

Lourenzá e Barreiros

Presa da central de Pozo Capitán (Lourenzá)

Presa Vella (Barreiros)

2,3

Salmón/reo

21

8

3

3

Masma

Celeiro-lote 3

Barreiros

Presa Vella

Pozo de Pividal

1,8

Salmón/reo

21

8

3

3

Masma

Mondoñedo

Mondoñedo e Lourenzá

Ponte de Viloalle (Mondoñedo)

Ponte da Cazolga (Lourenzá)

9,1

Reo/pesca sen morte

21

8

23

23

Miño

Castro de Rei

Castro de Rei e Cospeito

Ponte de Outeiro (Castro de Rei)

Pontes de Quintela (Castro de Rei e Cospeito)

9,2

Troita

21

8

16

16

Miño

Cospeito

Castro de Rei e Cospeito

Ponte de Xustás (Cospeito)

Ponte de Ponte Vilar (Castro de Rei e Cospeito)

14,6

Troita

21

8

35

35

Miño

Ombreiro

Lugo e Outeiro de Rei

Presa de Piago (Outeiro de Rei)

Presa da Acea do Rei Chiquito (Lugo)

9,7

Troita/pesca sen morte

21

8

50

50

Miño

Quinte

O Corgo, Lugo, Guntín e O Páramo

Río Chamoso (O Corgo e Lugo)

Ponte de Areas (Guntín e O Páramo)

8,7

Troita

21

8

55

55

Miño

Terrachá

A Pastoriza e Castro de Rei

Ponte de Santandrea (A Pastoriza), na estrada que sae da LU-122 cara a Val de Duque

Ponte de Condado (Castro de Rei)

12,3

Troita

19

10

19

19

Narla

Friol

Friol

Ponte da estrada que sae do empalme, en Prado, cara ao Outeiro e A Castronela

A Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU-234) cara a Cotá

13,5

Troita/pesca sen morte

19

6

10

10

Navia

As Nogais

As Nogais e Becerreá

Ponte da Ferrería (As Nogais)

Central eléctrica de Horta (Becerreá)

4,6

Troita

19

10

8

8

Navia

Becerreá

Becerreá

Central eléctrica de Horta

Pontes de Gatín (ponte da estrada Becerreá-Doiras)

6

Troita

19

10

16

16

Navia

Cervantes

Becerreá e Cervantes

Ponte de Liber (Becerreá)

A Ponte de San Martiño (Becerreá e Cervantes)

5

Troita/pesca sen morte

19

10

18

18

Navia

Navia

Navia de Suarna

Hortas das Veigas (enlace estrada de Moia)

Límite da Comunidade Autónoma de Galicia

4,9

Troita/pesca sen morte

21

8

12

12

Navia

Penamil

Navia de Suarna

Desembocadura do río Ser

Presa da central eléctrica de Maseiriños

6

Troita

21

8

10

10

Navia

San Martiño da Ribeira

Navia de Suarna, Cervantes e Becerreá

Ponte de San Martiño da Ribeira (Cervantes e Becerreá)

Desembocadura do río Ser (Navia de Suarna)

7,1

Troita

21

8

16

16

Neira

Baralla

Baralla

Ponte dos Mazos

Ponte da estrada N-VI

7,6

Troita

19

10

8

8

Neira

Covas

Baralla e Láncara

Ponte de Santo Estevo (Baralla)

Pasarela de Carballal (Láncara)

10,1

Troita

19

10

15

15

Neira

Láncara

Neira

Láncara-tramo 1

Láncara

Pasarela de Carballal

Presa do muíño de Corveira

4,2

Pesca sen morte

8

8

Neira

Láncara-tramo 2

Láncara

Presa do muíño de Corveira

A Ponte de Marzán

5,6

Troita

21

8

8

8

Neira

Pobra

Láncara, O Corgo e O Páramo

Ponte Grande na estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo)

A Ponte de Neira (O Corgo e O Páramo)

5

Troita/pesca sen morte

21

8

10

10

Neira

Valdriz

Láncara e O Corgo

Ponte de Valdriz (Láncara)

Ponte da estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo)

1,7

Pesca sen morte

2

2

Ouro

Foz

Ouro

Foz-lote 1

Foz

Pasarela de Valmaior

Ponte de Trasmonte

2,9

Pesca sen morte

3

3

Ouro

Foz-lote 2

Foz

Ponte de Trasmonte

Antiga fábrica da luz

2,2

Reo

21

8

3

3

Ouro

Foz-lote 3

Foz

Antiga fábrica da luz

Ponte de Fazouro

2,9

Reo

21

8

3

3

Ouro

Val do Ouro

Ouro

Val do Ouro-tramo 1

Alfoz e O Valadouro

Ponte Frexulfe, na estrada que sae de Suaigrexa cara aos lugares da Abelleira e O Leirado (O Valadouro)

Presa da Galea (Alfoz), aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro

7,1

Troita/pesca sen morte

19

6

6

6

Ouro

Val do Ouro-tramo 2

Alfoz

Presa da Galea, aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro

Desembocadura do rego de Adelán

2,6

Pesca sen morte

4

4

Pambre

Palas de Rei

Palas de Rei

Ponte Santar

Ponte do camiño entre Pambre e Vilariño

9,2

Troita

19

10

12

12

Parga

Baamonde

Guitiriz e Begonte

Ponte de San Alberte (Guitiriz)

Desembocadura no río Ladra (Begonte)

7,4

Troita

19

10

14

14

Parga e Ladroíl

Parga

Troita

19

10

5

5

Ladroil

Parga-tramo 1

Guitiriz

Ponte de Moeiro

Xunta co río Parga

2,3

Parga

Parga-tramo 2

Guitiriz

Xunta do río Ladroil

Ponte de Parga

1,6

Sardiñeira

Sardiñeira

O Saviñao

Desembocadura do río Portiño

Desembocadura do rego de Pantrigal

9,5

Troita

19

10

4

4

Sarria

Frollais

Samos e Sarria

Ponte da Veiga de Reiriz (Samos)

Ponte de Fafián (Sarria)

11,4

Troita

19

10

12

12

Sarria ou Oribio

Oribio Alto

Triacastela e Samos

Ponte da Balsa (Triacastela)

Ponte da Capela do Ciprés (Samos)

12,2

Troita

19

10

20

20

Sarria

Ronfe

Láncara e Sarria

Ponte de Céltigos (Láncara e Sarria)

Ponte do ferrocarril (Láncara)

9,1

Troita

21

8

7

7

Támoga

Támoga

Cospeito

Ponte de Sistallo

Ponte de Támoga

8

Troita

19

10

18

18

Tórdea

Tórdea

O Corgo

Muíño de Rizo

Ponte de Laxes

3,7

Troita

21

8

16

16

Ulla

A Ulloa

Antas de Ulla e Monterroso

Presa de Parteme

Ponte Pedriña, na estrada N-640

2,6

Pesca intensiva

17

10

20

20

Ulla

Antas de Ulla

Antas de Ulla e Palas de Rei

Pasarela de Toande (Antas de Ulla e Palas de Rei)

Límite provincial Lugo-Pontevedra (Palas de Rei)

4,2

Troita/pesca sen morte

19

10

20

20

Ulla

Monterroso

Ulla

Monterroso-tramo 1

Antas de Ulla e Monterroso

Ponte Pedriña, na estrada N-640

Presa do Alemán

1,5

Pesca sen morte

4

4

Ulla

Monterroso-tramo 2

Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei

Presa do Alemán (Antas de Ulla e Monterroso)

Ponte Mercé, na desembocadura do río Pequeno ou do Estanco (Antas de Ulla e Palas de Rei)

7,5

Troita/pesca sen morte

17

10

16

16

Vaos

Lourenzá

Lourenzá

Ponte de Camacho, en Pereiro

Desembocadura no río Masma

8,8

Troita

19

10

20

20

Provincia de Ourense.

Río

Couto

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm troita

Núm. troita

Lab.

S-D-F

Arenteiro

O Carballiño sen morte

O Carballiño

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia

Ponte de Godás

1,6

Pesca sen morte

4

4

Arenteiro e Marañao

O Carballiño

19

10

72

140

Arenteiro

O Carballiño-tramo 1

O Carballiño, Piñor e San Cristovo de Cea

Ponte de Trigás (O Carballiño e Piñor)

Presa da Xesteira (O Carballiño)

9,3

Troita/pesca sen morte

Arenteiro

O Carballiño-tramo 2

O Carballiño

Presa da Xesteira

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia

3,4

Pesca intensiva

60

125

Marañao

O Carballiño-tramo 3

O Carballiño e San Cristovo de Cea

Ponte de Segade ou Ponte do Rancheiro (San Cristovo de Cea)

Desembocadura no río Arenteiro (O Carballiño e San Cristovo de Cea)

4,3

Troita/pesca sen morte

Arnoia

Allariz

10

20

Arnoia

Allariz-tramo 1

Allariz

Presa do Rexo

Presa da acea de Meire

1,4

Troita/pesca sen morte

25

6

Arnoia

Allariz-tramo 2

Allariz

Presa da acea de Meire

Viaduto da A-52

0,4

Pesca sen morte

3

3

Arnoia

Allariz-tramo 3

Allariz

Viaduto da A-52

Presa de Abuín

0,9

Troita/pesca sen morte

25

6

Arnoia

Allariz-tramo 4

Allariz

Presa do Buraco

EDAR de Allariz

0,6

Troita/pesca sen morte

25

6

Arnoia

Allariz-tramo 5

Allariz

EDAR de Allariz

Pasarela do Briñal

1,9

Tramo vedado

Arnoia

Allariz-tramo 6

Allariz

Pasarela do Briñal

Desembocadura do regato Fulón

1

Troita/pesca sen morte

25

6

Arnoia e Ourille

Celanova

10

20

Arnoia

Celanova-tramo 1

A Merca e Celanova

Ponte Pulido (A Merca)

Presa do muíño das Pitas (Celanova)

3,6

Troita/pesca sen morte

21

8

Arnoia

Celanova-tramo 2

Celanova

Presa do muíño das Pitas

Xunta do río Ourille

1,4

Pesca sen morte

3

3

Ourille

Celanova-tramo 3

Celanova

Ponte Ribeiro na estrada Celanova-Ponte Fechas

Desembocadura do Ourille no Arnoia

5,6

Troita/pesca sen morte

21

8

Arnoia

Os Medos

Troita/pesca sen morte

19

10

8

9

Arnoia

Os Medos-tramo 1

Vilar de Barrio

Ponte de Parada á Eirexa

Ponte da estrada Maceda-Vilar de Barrio

5,6

Arnoia

Os Medos-tramo 2

Baños de Molgas

A Ponte de Froufe no camiño Froufe-Os Milagres

Ponte do campo de fútbol en Penouzos

3,9

Avia

Ribadavia

Leiro, Cenlle, Beade e Ribadavia

Ponte das Poldras (Leiro)

Presa do muíño de S. Cristovo (Ribadavia)

8,1

Troita

21

8

10

15

Barbantiño

Barbantiño

Maside, Amoeiro, Punxín e Ourense

Fervenza do Barbantiño (Maside e Amoeiro)

Ponte da estrada N-120 (Ourense e Punxín)

6,3

Pesca sen morte

6

6

Cadós

Cadós

Bande

Ponte Pereira

Desembocadura no encoro das Conchas

9

Troita

19

10

4

6

Cenza

Cenza sen morte

Vilariño de Conso

Presa do alto Cenza

Canteira de Castiñeira

6,9

Pesca sen morte

6

6

Conso

Conso

Vilariño de Conso

Desembocadura do regato Valboa

Ponte da Edrada

6

Troita

19

10

10

14

Deva

Pontedeva

Pontedeva e Cortegada

Ponte de Entrerríos, na estrada Entrerríos-Trigueira (Pontedeva)

Ponte romana (Pontedeva e Cortegada)

4,7

Troita

21

8

6

12

Limia

Ponteliñares

Bande, Muíños e Porqueira

Ponteliñares, na estrada Güín-Fontemoura (Bande e Porqueira)

Ponte de Bande a Mugueimes (Bande e Muíños)

10,3

Troita/pesca sen morte

21

8

14

24

Mao

Montederramo

20

40

Mao

Montederramo-tramo 1

Montederramo

Ponte de Touzal

Ponte de Gabín

2,4

Troita/pesca sen morte

19

10

Mao

Montederramo-tramo 2

Montederramo

Ponte de Gabín

Ponte Mazaira

1,2

Pesca sen morte

4

6

Mao

Montederramo-tramo 3

Montederramo

Ponte Mazaira

Presa de Leboreiro

11,4

Troita/pesca sen morte

19

10

Miño

A Frieira

Padrenda

50 m augas abaixo da presa da Frieira

Desembocadura do río Troncoso na marxe esquerda e a súa prolongación imaxinaria á marxe dereita

0,37

Salmón

21

8

4

4

Támega

Laza

Laza e Castrelo do Val

Ponte Pedriña (Laza)

Ponte de Nocedo (Castrelo do Val)

7

Troita

19

10

5

8

Viñao

Boborás

O Irixo e Boborás

Ponte de Barcia (O Irixo)

Muíño da Teixeira (Boborás)

9,3

Troita/pesca sen morte

19

10

9

13

Xares

A Veiga

A Veiga

200 m augas abaixo da desembocadura do río Canda

Pozo dos Mouros

4,2

Troita

19

10

6

10

Provincia de Pontevedra.

Río

Couto

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm troita

Núm.troita

Lab.

S-D-F

Almofrei

Lagoas

Cotobade

Ponte de Loureiro, na estrada PO-235

Pozo do Couto, na Xesteira, augas abaixo da praia fluvial da Ponte Borela

9,6

Troita/pesca sen morte

19

10

10

10

Almofrei

Portomuíño

Cotobade e Pontevedra

Desembocadura do regato de Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade)

Ponte Bora (Pontevedra)

7

Couto vedado

Arnego

Rodeiro

Rodeiro e Lalín

Ponte Hospital, na estrada PO-533 (Rodeiro)

Ponte Alemparte, augas arriba da desembocadura do rego da Eirexe (Rodeiro e Lalín)

10,5

Troita/pesca sen morte

19

10

15

22

Asneiro

Lalín

Lalín

Ponte da Xesta

Antiga fábrica da luz (Presa Botos)

8,1

Troita/pesca sen morte

19

10

17

17

Curantes

Rubín

A Estrada

Ponte Bede, no camiño do Bede a Pousada

Desembocadura no río Liñares

7,1

Troita/pesca sen morte

19

10

13

13

Deva

Touzosas

A Cañiza e Arbo

Pontillón de Pedrás, aproximadamente 500 m augas arriba da ponte da estrada entre As Touzosas e Pintelos (A Cañiza)

Presa da praia fluvial de Arbo (Arbo)

8,3

Troita

19

10

5

5

Deza

Taboada

Lalín e Silleda

Ponte Taboada

Ponte Penide, entre a desembocadura do rego de Busto e a do río de Mera ou de Oisa

7,4

Troita/pesca sen morte

19

10

16

20

Lagares e afluentes

Fragoso

Couto vedado

Lagares

Fragoso-tramo 1

Vigo

Lugar de Riomao, 100 m augas arriba da desembocadura do rego de Cernades

Ponte da Fábrica de Álvarez

2,8

Eifonso

Fragoso-tramo 2

Vigo

Ponte da estrada Bembrive-Beade

Desembocadura no río Lagares

3,1

Barxa

Fragoso-tramo 3

Vigo

Ponte Babío

Desembocadura no río Lagares

3

Comesaña

Fragoso-tramo 4

Vigo

Santo André de Comesaña

Desembocadura no río Lagares

2,1

Lérez

Bora

Campo Lameiro, Cotobade e Pontevedra

Desembocadura do regato de Gargallóns ou regato do Xorrón (Campo Lameiro e Cotobade)

Presa da Celulosa (Pontevedra)

6,3

Troita/pesca sen morte

21

8

10

14

Lérez

Forcarei

Forcarei e Cerdedo

Ponte Loureiro ou Ponte do Crego, na estrada entre Loureiro e Quintelas (Forcarei)

Ponte Pego (Cerdedo)

9,4

Troita/pesca sen morte

19

10

16

16

Lérez

Monteporreiro

Pontevedra

Presa da Celulosa

Embarcadoiro

3,4

Salmón/reo

21

8

5

5

Lérez e Castro

Cerdedo

Troita

19

10

10

10

Lérez

Cerdedo-tramo 1

Cerdedo

Muíño de Penedo

Desembocadura do regato de Quireza

5,2

Castro

Cerdedo-tramo 2

Cerdedo

Pasos de Arén

Xunta co río Lérez

2,3

Lérez e Maneses

Cutián

Troita

21

8

10

10

Lérez

Cutián-tramo 1

Cotobade e Campo Lameiro

Central eléctrica de Ponte San Xusto (Cotobade)

Illa Rociña (Cotobade e Campo Lameiro)

5,4

Maneses

Cutián-tramo 2

Campo Lameiro

1 km augas arriba da desembocadura

Xunta co río Lérez

1

Liñares

Ponte Liñares

A Estrada

Desembocadura do regato de Tabeirós

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa

8,1

Troita/pesca sen morte

19

10

10

10

Loira e afluentes

Seixo

Troita

19

10

9

9

Loira

Seixo-tramo 1

Marín

Ponte de Neibó

Ponte da praia de Loira

5,6

Miñán ou de Maceira

Seixo-tramo 2

Marín

Carballeira de Rei, no paso situado 200 m augas abaixo da ponte da estrada entre Miñán e Allariz

Xunta co río Loira

1,6

Cadrelo ou de Cachadiñas

Seixo-tramo 3

Marín

Ponte da estrada PO-313

Xunta co río Loira

1

Louro e Perral

Porriño-Mos

Troita

19

10

6

6

Louro

Porriño-Mos-tramo 1

Mos e O Porriño

Ponte Novelda, na estrada que vai da N-550 cara a Espaín (Mos)

Ponte de Valo, na estrada PO-331 (O Porriño)

6,4

Perral

Porriño-Mos-tramo 2

Mos e O Porriño

Ponte do Matadoiro, na estrada que vai da N-120 cara a Piñeiro (Mos)

Xunta co río Louro (Mos e O Porriño)

1,9

Miñor

Gondomar

Gondomar e Nigrán

Fervenza da Torre de Chaín (Gondomar)

Ponte da Xunqueira (Gondomar e Nigrán)

6,9

Troita

19

8

18

18

Oitavén e Parada

As Eiras

Troita/pesca sen morte

19

10

36

36

Parada

As Eiras-tramo 1

Fornelos de Montes

Desembocadura do río Ventín

Xunta co río Oitavén

1

Oitavén

As Eiras-tramo 2

Fornelos de Montes e Ponte Caldelas

Xunta do río Parada (Fornelos de Montes)

Liña imaxinaria que une o centro da presa de Eiras co Coto da Raposa (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas)

6,6

Tea

Fillaboa

Ponteareas e Salvaterra de Miño

Desembocadura do río Uma no Tea (Ponteareas)

Presa entre os lugares de Rañe e Monte de Abaixo (Salvaterra de Miño)

3,3

Troita

21

8

4

4

Tea

Mondariz

Tea

Mondariz-tramo 1

Mondariz

Lugar de Foxaco ou desembocadura do río Pequeno

Presa do Val

2,4

Troita

21

8

7

7

Tea

Mondariz-tramo 2

Mondariz e Mondariz-Balneario

Presa do Val (Mondariz)

Final do Paseo de Mondariz-Balneario

2,9

Pesca sen morte

4

4

Tea

Ponteareas

Ponteareas

Muíño das Pías, aproximadamente 1000 m augas arriba da ponte da estrada PO-253

Ponte romana de Ponteareas

6,9

Troita

21

8

15

15

Tea e Alén

Lougares

Troita

19

10

10

10

Tea

Lougares-tramo 1

Covelo e Mondariz

Ponte da estrada entre Lourido e Redondo (Covelo)

Pasos de Tatín, en Outerelo (Mondariz)

7,7

Alén

Lougares-tramo 2

Covelo e Mondariz

Ponte Caxil, na estrada entre A Carballeira e Alén

Xunta co río Tea

3,2

Termes

As Neves

As Neves

Ponte da Fenteira, na estrada entre A Fenteira e A Aldea

Desembocadura no río Miño

9

Couto vedado

Toxa

Toxa

Silleda

Ponte de Graba

Ponte Medelo

10,9

Troita/pesca sen morte

19

10

4

4

Ulla

Couso

A Estrada e Teo

Presa de Couso

100 m augas abaixo da Pedra de Fernández

0,55

Salmón/reo

21

8

6

6

Ulla

Sinde

A Estrada e Padrón

Presa de Sinde

Desembocadura do regato de Fontao

0,6

Salmón/reo

21

8

6

6

Ulla

Ximonde

A Estrada e Vedra

200 m augas abaixo da presa de Ximonde

Canle de Cubelas

0,8

Salmón/reo

21

8

4

4

Uma

Uma

Ponteareas e Salvaterra de Miño

Ponte Alta (Salvaterra de Miño)

Presa da Manguiña, entre A Valboa e As Covas (Ponteareas)

5,7

Troita

21

8

5

5

Umia

Caldas de Reis

Umia

Caldas de Reis-tramo 1

Caldas de Reis

Fervenza de Segade

Final da alameda de Caldas de Reis, cabo do instituto

1,6

Pesca sen morte

3

3

Umia

Caldas de Reis-tramo 2

Caldas de Reis

Final da alameda de Caldas de Reis, cabo do instituto

Desembocadura do río Bermaña

0,8

Tramo vedado

Umia

Caldas de Reis- tramo 3

Caldas de Reis e Portas

Desembocadura do río Bermaña (Caldas de Reis)

Ponte do ferrocarril (Caldas de Reis e Portas)

3,3

Troita

19

5

5

5

Umia

Codeseda

A Estrada

Presa de Loureiro, en Entrecastrelo

Ponte Paradola, na Penela

8,2

Couto vedado

Umia

Ponte Arnelas

Meis, Vilanova de Arousa, Ribadumia e Cambados

Ponte Baión (Meis e Vilanova de Arousa)

Con de Posta (Ribadumia)

13,6

Reo/pesca sen morte

19

5

4

4

Vea

Souto de Vea

A Estrada

Ponte Ribeira

Ponte de Riba de Vea

5,2

Troita/pesca sen morte

19

10

8

8

Verdugo

Ponte Caldelas

13

13

Verdugo

Ponte Caldelas-tramo 1

Ponte Caldelas

Desembocadura do río Pequeno

Presa da piscina fluvial (área recreativa)

3

Troita/pesca sen morte

19

10

Verdugo

Ponte Caldelas-tramo 2

Ponte Caldelas

Presa da piscina fluvial (área recreativa)

Presa de Parada

1,3

Pesca sen morte

3

3

Verdugo

Ponte Caldelas-tramo 3

Ponte Caldelas

Presa de Parada

Presa de Coveliño

3

Troita/pesca sen morte

19

10

Verdugo

Ponte Verdugo

Verdugo

Ponte Verdugo - tramo 1

A Lama

Muíño das Partidas, en Abelaído

Ponte de Carrizáns

2,6

Tramo vedado

Verdugo

Ponte Verdugo- tramo 2

A Lama e Cotobade

Ponte de Carrizáns (A Lama)

Presa dos muíños de Castro Bo (A Lama e Cotobade)

3,6

Troita/pesca sen morte

19

10

5

5

Verdugo e Oitavén

Soutomaior

Verdugo

Soutomaior- tramo 1

Soutomaior

Central do Inferno

Ponte Canal, entre Romariz e Comboa

1,6

Tramo vedado

Oitavén

Soutomaior-tramo 2

Soutomaior e Ponte Caldelas

Muíño da Tereixa, en Aranza (Soutomaior e Ponte Caldelas)

Xunta co río Verdugo (Soutomaior)

3,4

Troita/pesca sen morte

21

8

3

4

ANEXO XI

Masas de auga vedadas

Nas táboas deste anexo inclúense os tramos fluviais que permanecerán vedados durante toda a tempada de pesca. A inclusión dunha masa de auga neste anexo prevalece fronte á súa inclusión en calquera outro anexo da presente orde, a masa de auga considerarase vedada para todos os efectos. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a veda inclúe todos os afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs.» figura o texto «Afluentes»; nesta mesma columna tamén se fan constar, se é o caso, algunhas outras particularidades da veda.

Provincia da Coruña.

Masa de auga

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Río Anllóns

A Laracha

Ponte a 700 m augas arriba da área recreativa de Gabenlle

Ponte Formigueiro

2,9

Río Anllóns

Carballo

Ponte Lagoa

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses

0,8

Río Anllóns

Ponteceso

Presa da Saímia

50 m augas abaixo da presa da Saímia

0,05

Río Baa

Fene e Mugardos

Ponte da estrada LCV-1223 (Fene)

Ponte da estrada AC-133 (Fene)

2,6

Río de Barbeira

Negreira e Santa Comba

Nacemento en Pesaduira (Negreira)

Desembocadura no río das Maroñas (Santa Comba)

5,8

Afluentes

Río Bolaños ou Arteixo

Arteixo

Ponte de Ba

Desembocadura

3,3

Inclúe o afluente Candame

Río Cádavo

Fene

Ponte da estrada N-651

Desembocadura

2,3

Afluentes

Rego de Cambeda

Vimianzo

Nacemento

Ponte da igrexa de Cambeda

6,9

Afluentes

Rego do Campo e rego do Brixeo

As Pontes de García Rodríguez

Nacemento

Desembocadura

4,3

Rego da Carballosa

Mazaricos

Nacemento

Desembocadura no río de Mazaricos

3,5

Afluentes

Río Catasol

Melide

Nacemento

Desembocadura no río Furelos

15

Afluentes

Encoro de Cecebre

Abegondo e Betanzos

Presa do muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos)

Liña recta imaxinaria que une Agrolongo coa beira oposta, atravesando a illa existente (Abegondo)

4

Encoro de Cecebre

Abegondo e Carral

Ponte do viaduto da autoestrada A-6 (Abegondo e Carral)

Liña recta imaxinaria, perpendicular á beira, que une o embarcadoiro de Carril coa beira oposta (Abegondo)

3,4

Río Chamoselo

As Pontes de García Rodríguez e Xermade

Nacemento (Xermade)

Desembocadura (As Pontes de García Rodríguez)

17

Afluentes

Río Chancela

Mazaricos

Nacemento

Desembocadura no río das Maroñas

5,7

Afluentes

Regato Cruz de Canle

Vimianzo

Central eléctrica de Carantoña

Desembocadura no río Grande, no tramo 2 do couto da Ponte do Porto

0,64

Tramo 1 do couto da Ponte do Porto

Rego de Esternande

Santa Comba

Nacemento

Desembocadura no río de Mira

6,3

Afluentes

Río Eume

A Capela, Monfero e As Pontes de García Rodríguez

Presa do encoro do Eume (Monfero e As Pontes de García Rodríguez)

Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e Monfero), límite superior do couto de Ombre

5,6

Rego Fondo ou da Trapa

Arzúa e Boimorto

Nacemento (Boimorto)

Desembocadura no río Iso (Arzúa)

6,3

Afluentes

Regato Frai Bermuz

Monfero

Ponte da Feira do Dez

Desembocadura no río Eume

2,1

Río Furelos

Melide

Ponte romana (límite inferior do couto de Furelos)

Ponte de Portochao, na estrada que vai dende a AC-840 cara ao lugar de Piñor

1,8

Río Grande

Vimianzo

Minicentral de Gaioso

Presa da Furaqueira

4,2

Río de Hospital

Dumbría

Nacemento

Desembocadura no río Xallas

7,5

Afluentes

Rego de Lariño

Carnota

Nacemento

Desembocadura no mar

3,2

Afluentes

Río Maior

Muros

Nacemento

Desembocadura no mar en Esteiro

6,9

Afluentes

Río das Maroñas

Mazaricos e Santa Comba

Desembocadura do río de Barbeira

Ponte Vella de Grille ou A Ponte de Antes

2,7

Río Mera

Ortigueira

Ponte de Mera, límite inferior do couto de Noval

Límite da zona de desembocadura

0,3

Río Mercurín (rego da Fraga)

Ordes

Camiño entre Vilaverde e O Casal

Ponte da estrada N-550

2,2

Río Mero

Cambre

Presa de Cecebre

Ponte Galiñeiros

0,4

Río das Mestas

Cedeira e Cerdido

Nacemento

Ponte de Arón

6,8

Afluentes

Río Millares ou de Lamas

Sobrado

Nacemento

Desembocadura no río Rodelo

2,5

Río de Mira

Zas

Nacemento

Desembocadura no río Grande

10,1

Afluentes

Rego de Neiros

San Sadurniño

Nacemento

Desembocadura no río Castro, no couto de Naraío

1,7

Afluentes

Ríos do parque natural de Corrubedo

Ribeira

Límite do parque natural

Desembocadura

Río de Pedrafigueira

Carnota

Nacemento

Desembocadura no mar

6,0

Afluentes

Río de Prados ou Bello

Narón

Nacemento

Desembocadura no río Xuvia

4,7

Afluentes

Rego de Quenxe

A Laracha

Estrada AC-552, no tramo entre O Chamusco e A Telleira

Ponte da estrada que vai da AC-552 cara á igrexa de Cabovilaño

0,3

Río da Rateira

Carnota

Nacemento

Desembocadura no río de Pedrafigueira

5,9

Afluentes

Río da Rateira

Muros

Nacemento

Desembocadura no mar en Abelleira

8,1

Afluentes

Rego Rodelo

Sobrado

Nacemento

Desaugamento da lagoa de Sobrado

3,5

Afluentes e toda a superficie da lagoa

Rego de San Martiño

Muxía

Nacemento

Desembocadura no río do Lago

5,7

Afluentes

Río de Santa Lucía

Teo

Ponte da estrada AC-841 en Pontevea

Desembocadura no río Ulla

1,3

Río Sar

Padrón

Inicio da canle de Padrón

Desembocadura da canle no río Ulla

2

Regato Segade ou dos Castros

Mañón

Nacemento

Desembocadura no couto de Segade

8,8

Afluentes

Rego da Serra Cova

Mazaricos

Nacemento

Desembocadura no río Beba

2,8

Afluentes

Río das Somozas

As Somozas

Nacemento

Ponte da estrada AC-110

6

Afluentes

Río Sor

Mañón e O Vicedo

Ponte de Ribeiras do Sor (Mañón)

Souto de Ribeira, Xancedo (Mañón e O Vicedo)

1,6

Río Sor

Mañón e O Vicedo

200 m augas arriba da presa de Rafael

200 m augas abaixo de Ponte Ulló

1,1

Río Sor

As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras

Nacemento do rego de Tras da Serra

Desembocadura do rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da ponte de Ambosores

15,2

Afluentes, incluído o rego de Solloso

Río Tambre

Negreira e Brión

Límite superior do couto de Noia

Desembocadura do río Corzán

0,8

Río de Traba

Laxe

Nacemento

Desembocadura na lagoa de Traba

4,4

Afluentes

Río Vadebois

Carnota

Nacemento

Desembocadura no mar

5,6

Afluentes

Rego de Vilachán

Muxía

Nacemento

Desembocadura no río Castro

4,8

Afluentes

Río de Vimianzo

Vimianzo

Ponte da estrada AC-432 na Ponterroda

Desembocadura no río Grande

2,5

Río Xallas

Santa Comba

100 m augas arriba da presa de Outeiro

100 m augas abaixo da presa de Outeiro

0,2

Río Xallas

Zas

Ponte da estrada AC-441 (A Pereira-Berdoias)

200 m augas abaixo da ponte romana de Brandomil

0,3

Río Xuvia

Narón e Neda

Presa do muíño de Xuvia

A Ponte de Xuvia

0,1

Provincia de Lugo.

Masa de auga

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Obs

Río Antigua

O Incio

Nacemento

Desembocadura no Cabe

6,8

Afluentes

Río Azúmara

Castro de Rei

300 m augas arriba da ponte da estrada de Castro

Ponte da estrada de Castro

0,3

Río de Brego ou de Cereixedo

Cervantes

Nacemento

Lugar de Deva

5,5

Rego de Cabanavella ou do Salgueiro

Cervantes

Nacemento

Desembocadura no río das Cales

2,9

Río Cabarcos ou Pusigo

Barreiros

Nacemento

Desembocadura no río Masma

8,7

Afluentes

Río Cabe

A Pobra do Brollón

Ponte do Agro

Ponte da estrada LU-652, límite superior do couto de Monforte

3,4

Afluentes

Río Cabe

Monforte de Lemos

Ponte da estrada LU-546, no couto de Monforte

Pasarela do Club Fluvial, augas abaixo do límite inferior do couto de Monforte

4,1

Afluentes

Rego de Candaíde (río Narla)

Friol

Nacemento

Ponte do Vao, na estrada entre Xiá e A Torre da Luz

5,8

Afluentes

Lagoa de Caque ou Bardancos

Castro de Rei

Río Centiño

Foz

Nacemento

Desembocadura na ría de Foz

11

Afluentes

Río Chamoselo

As Pontes de García Rodríguez e Xermade

Nacemento (Xermade)

Desembocadura (As Pontes de García Rodríguez)

17

Afluentes

Rego dos Coruxos

Muras

Nacemento

Desembocadura no Landro

7,8

Lagoa de Cospeito

Cospeito

Río Eo

Baleira

Nacemento

Piscifactoría Ovapiscis, en Fonteo

10,3

Afluentes

Río Eo

Ribadeo e Trabada

Pozo de Fornacho (Trabada e Asturias), límite inferior do couto de Abres

Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón (Ribadeo e Asturias)

7,2

Río Eo

Trabada

Presa de Pé de Viña (Trabada e Asturias)

Estreitos (Trabada e Asturias)

0,7

Regato de Feás

Lugo

Nacemento

Desembocadura no río Guimarás

1,7

Afluentes

Rego de Ferreira

O Valadouro

Nacemento

Desembocadura no río Ouro

13,7

Afluentes

Río Figueiras

Abadín, Alfoz e Mondoñedo

Nacemento (Abadín)

Ponte da Coutada, na pista que vai cara a Coutada desde a estrada entre Viloalle e Figueiras (Mondoñedo)

13

Afluentes

Río de Guisande

Cospeito e Vilalba

Ponte de Guisande (Cospeito)

Desembocadura no río Támoga (Cospeito)

4,3

Río Landro

Muras

Nacemento

Ponte de Cabana, na estrada que sae de Cabana cara á Barreira e Fornelos

11

Río Landro

Ourol e Viveiro

Presa de Salto do Can

250 m augas abaixo da presa de Salto do Can

0,25

Río Landro

Viveiro

100 m augas arriba da presa do muíño de Landrove

100 m augas abaixo da presa do muíño de Landrove

0,2

Río Landro

Viveiro

100 m augas arriba da presa de Chavín

100 m augas abaixo da presa de Chavín

0,2

Río Lodoso

Friol

Nacemento

Ponte da estrada entre As Pardellas e Guimarei

3,5

Afluentes

Río Lóuzara

Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro e Samos

Nacemento (Pedrafita do Cebreiro)

Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo (Samos)

11,2

Afluentes

Río Lúa

Pol e Ribeira de Piquín

Nacemento (Pol)

Desembocadura no río Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín)

9,4

Río Madanela

Vilalba

Nacemento

Ponte Nova en Lanzós, límite superior do couto de Vilalba

9,2

Afluentes

Regueiro das Malloadas

Monforte de Lemos

Rúa do Escultor Francisco Moure, no límite do Parque dos Condes

Desembocadura no río Cabe

0,15

Río Mao

O Incio

Presa de Vilasouto

200 m augas abaixo da presa de Vilasouto

0,2

Río Mao

O Incio

Ponte da Ribeira, na parroquia de Goó

Mosteiró

1,5

Río Masma

Barreiros

100 m augas arriba da presa de Fontela

100 m augas abaixo da presa de Fontela

0,2

Río Masma

Lourenzá

100 m augas arriba da presa da central de Pozo Capitán

100 m augas abaixo da presa da central de Pozo Capitán

0,2

Río Mera

Lugo

Ponte do muíño de Mazuco

Ponte nova da estrada LU-232, na parroquia do Veral

1,1

Río Miño

Lugo

Caneiro de Seixas, aproximadamente 200 m augas abaixo da desembocadura do río Narla

Caneiro de Castelo

0,5

Río Miño

Meira e A Pastoriza

Nacemento (Meira)

Ponte de Rapafoles, na estrada que vai da N-640 cara ao Gruñedo (A Pastoriza)

5,6

Afluentes

Rego de Moreda

Taboada

Nacemento

Xunta co rego de Anguieira

16

Afluentes

Río Ouro

Alfoz

50 m augas arriba da presa de Cuba

50 m augas abaixo da presa de Cuba

0,1

Río Ouro

Alfoz

50 m augas arriba da presa da Galea

50 m augas abaixo da presa da Galea

0,1

Río Ouro

Alfoz

50 m augas arriba da presa de Dona Lola

50 m augas abaixo da presa de Doña Lola

0,1

Río Ouro

Alfoz

50 m augas arriba da presa de Damián

50 m augas abaixo da presa de Damián

0,1

Río Ouro

Alfoz e Foz

50 m augas arriba da presa de San Acisclo (Alfoz e Foz)

50 m augas abaixo da presa de San Acisclo (Foz)

0,1

Río Ouro

Alfoz e O Valadouro

Nacemento (Alfoz)

Desembocadura do rego das Cancelas ou da Fraga das Leiras (Alfoz e O Valadouro)

8,5

Afluentes, incluído o rego das Cancelas

Río Ouro

O Valadouro

50 m augas arriba da presa da Maciñeira

50 m augas abaixo da presa da Maciñeira

0,1

Rego dos Outeiros ou de Sirgal

Monterroso

Nacemento

Desembocadura no río Ulla

10

Afluentes

Río Parga

Begonte

100 m augas arriba da presa do muíño da praia fluvial

Ponte de Vilariño

0,3

Río Pequeno

Folgoso do Courel

Ponte da estrada Folgoso-Seoane

Desembocadura no río Lor

1,3

Río de Pol

Pol

Nacemento

Desembocadura no río Azúmara

9,3

Afluentes

Lagoa Pozos de Ollo

Begonte

Rego de Puza ou da Fonte

Lugo

Nacemento

Desembocadura no río Narla

5,3

Afluentes

Río Rato

Lugo

Ponte de Galegos

Desembocadura no río Miño

4,9

Rego das Reigadas

A Pontenova, Ribeira de Piquín e A Fonsagrada

Nacemento (A Fonsagrada)

Ponte da Ferrería de Bogo (A Pontenova)

8,6

Afluentes

Rego de Riotorto

Riotorto e Mondoñedo

Nacemento (Riotorto e Mondoñedo)

Ponte Machín (Riotorto)

4,6

Afluentes

Río Sarria

Samos

Ponte da Capela do Ciprés

Presa do Vizarro

0,3

Río Sarria

Sarria

Ponte da rúa Castelao

Ponte da estrada de Samos

0,8

Río Seco

A Pobra do Brollón e Monforte de Lemos

Nacemento (A Pobra do Brollón)

Desembocadura no río Cabe (Monforte de Lemos)

15

Afluentes

Río Sor

Mañón e O Vicedo

Ponte de Ribeiras do Sor (Mañón)

Souto de Ribeira, Xancedo (Mañón e O Vicedo)

1,6

Río Sor

Mañón e O Vicedo

200 m augas arriba da presa de Rafael

200 m augas abaixo de Ponte Ulló

1,1

Río Sor

As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras

Nacemento do rego de Tras da Serra

Desembocadura do rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da ponte de Ambosores

15,2

Afluentes, incluído o rego de Solloso

Río Trimaz

Xermade

Nacemento

Ponte da pista que sae da estrada LU-861, na Ribeira, cara ás Mariñas

19

Afluentes

Río Valiñadares

Mondoñedo e Abadín

Nacemento (Mondoñedo)

Ponte do Pasatempo (Mondoñedo)

21

Afluentes

Río da Vara ou das Cales

Cervantes

Nacemento

500 m augas abaixo da xunta co rego de Cabanavella ou do Salgueiro

6,1

Rego de Vilarpandín ou de Corveira

Navia de Suarna

Ponte da estrada Becerreá-Navia

Desembocadura no río Navia

0,38

Provincia de Ourense.

Masa de auga

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Regato da Abelleira

A Merca, Celanova e Cartelle

Nacemento (A Merca)

Desembocadura no río Arnoia (Celanova)

6,1

Río Arenteiro

O Carballiño e San Cristovo de Cea

Ponte de Veneres (O Carballiño e San Cristovo de Cea)

Pasarela da Granxa (O Carballiño)

1,1

Río Arnoia

Allariz

EDAR de Allariz

Pasarela do Briñal

1,9

Río Arnoia

Cartelle e Celanova

Parte inferior da presa de Varela

600 m augas abaixo da presa de Varela

0,6

Río Arnoia

Vilar de Barrio

Nacemento

Ponte de Prado

10

Afluentes

Corga da Auguela

Bande

Nacemento

Desembocadura

1,8

Afluentes

Río Barra

Coles e A Peroxa

A Fervenza (Coles)

Desembocadura no río Miño (Coles e A Peroxa)

3,4

Rego de Caldelas

Leiro, Carballeda de Avia e Beade

Nacemento en Faramontaos e Orega (Leiro e Carballeda de Avia)

Desembocadura no río Avia (Leiro)

9,7

Afluentes

Rego de Carpazás

Bande

Nacemento

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares

6,7

Afluentes

Río Cenza

Manzaneda e Chandrexa de Queixa

Nacemento (Manzaneda)

Estrada de circunvalación do encoro de Cenza (Chandrexa de Queixa)

5,1

Afluentes

Río Collas ou Codias

Castrelo do Val e Laza

Nacemento (Castrelo do Val)

Desembocadura no río Támega (Laza)

8,8

Afluentes

Río Conso

Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso

Nacemento (Chandrexa de Queixa)

Desembocadura do regueiro de Valboa (Vilariño de Conso)

11

Afluentes

Rego Currelo

Bande

Nacemento

Desembocadura

4,1

Afluentes

Regato de Fechiñas

A Merca, Celanova e A Bola

Nacemento (A Bola)

Desembocadura (A Merca e Celanova)

8,2

Afluentes

Regato do Fragoso

Castrelo de Miño, Cartelle e Toén

Nacemento (Toén)

Desembocadura no río Miño (Castrelo de Miño)

9,7

Regato de Groil

Montederramo

Nacemento

Desembocadura no río Mao

7,6

Regato de Güín

Bande

Nacemento

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares

1,6

Afluentes

Río Limia

Sandiás

Pozas das areeiras da Limia sinalizadas

Regato de Lobios

Porqueira

Nacemento

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares

1,1

Afluentes

Río Maceda

Xunqueira de Espadanedo, Esgos e Parada de Sil

Nacemento (Parada de Sil)

Ponte da estrada OU-536 (Xunqueira de Espadanedo)

7,6

Afluentes

Río Maceda

Baños de Molgas e Maceda

Ponte de Maceda, na estrada cara á parroquia de Asadur

Presa da Luz, límite superior do tramo libre de pesca sen morte (Baños de Molgas)

3,6

Río Mao

Montederramo

200 m augas arriba de Ponte Mazaira

Ponte Mazaira, augas abaixo da área recreativa de Montederramo

0,2

Río Mao

Montederramo

Nacemento

A Ponte de Touzal

9,6

Afluentes

Río Marañao

O Carballiño, Piñor e San Cristovo de Cea

Ponte da estrada N-525 (Piñor e San Cristovo de Cea)

Ponte de Segade ou Ponte do Rancheiro (O Carballiño e San Cristovo de Cea)

1,7

Río Marañao

O Carballiño e San Cristovo de Cea

Presa do Gabián, aproximadamente 200 m augas arriba do viaduto da AG-53 (San Cristovo de Cea)

Ponte de San Bieito ou Ponte Marañao (O Carballiño e San Cristovo de Cea)

0,6

Río Mirela

Piñor e San Cristovo de Cea

Ponte da estrada N-525 (Piñor)

Desembocadura no río Arenteiro, no couto do Carballiño (San Cristovo de Cea)

2,6

Río Navea-Queixa

Laza, Chandrexa de Queixa e Montederramo

Nacemento (Laza)

Desembocadura da corga de Torneiros (Chandrexa de Queixa e Montederramo)

12

Afluentes

Río Ourille

Celanova

Matadoiro municipal na Barxiña

Desembocadura no río Arnoia

1,3

Río Pacín

Entrimo, Lobeira e Lobios

Nacemento (Entrimo e Lobeira)

A Ponte Nova (Entrimo)

10

Afluentes

Río de Puga

Barbadás e Toén

Nacemento (Barbadás)

Desembocadura no río Miño (Toén)

13

Afluentes

Corga Reigosiña

Vilariño de Conso

Nacemento

Desembocadura no río Conso

3,4

Afluentes

Regato de Reixa

Montederramo

Nacemento

Desembocadura no río Mao

3,4

Afluentes

Río Ribeira Grande

Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso

Nacemento nos montes do Invernadeiro (Chandrexa de Queixa)

500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas (Vilariño de Conso)

17

Afluentes

Río Ribeira Pequena

Vilariño de Conso

Nacemento nos montes do Invernadeiro

500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas

11

Afluentes

Corga do Salto do Gato

Quintela de Leirado

Nacemento

Desembocadura no río Deva

6,2

Afluentes

Corga de San Tomé

Muíños

Nacemento

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares

3

Afluentes

Regato de Sever

Porqueira

Nacemento

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares

1,2

Afluentes

Río Támega

Laza

Desembocadura do río Cabras ou Cereixo na ponte da Veiga

Ponte Pedriña

1,5

Río Támega

Laza

Nacemento

Desembocadura do regato de Braxón en Tamicelas

6

Afluentes

Río Tioira

Maceda

Nacemento

A Ponte de Pías

9,4

Afluentes

Río Viñao

O Irixo

Ponte de Santiso

Límite superior do couto de Boborás

1,2

Río Viñas

Boborás

Presa situada a 1 km da desembocadura

Desembocadura

1

Provincia de Pontevedra.

Masa de auga

Concellos

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Rego de Abeleda

Lalín

Nacemento

Xunta do rego Valiño de Sante ou de Seixas

7

Afluentes

Río Almofrei

Cotobade

Toma de auga da piscifactoría de Carballedo

Presa de Pozo Negro

0,9

Río Almofrei

Cotobade e Pontevedra

Desembocadura do regato de Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade)

Ponte Bora (Pontevedra)

7

Couto de Portomuíño

Río Arnego

Agolada e Vila de Cruces

A Frisca

50 m augas abaixo da Frisca

0,05

Río Barosa

Barro e Portas

Ponte de Búa (Barro)

Ponte da estrada N-550 (Barro e Portas)

1,5

Río Borbén

Ponteareas

Ponte das Cortellas, na estrada entre O Ramallal (estrada PO-253) e As Cortellas

Ponte de ferro, no camiño entre Fozara e o lugar de Maínza

2,6

Río dos Calvos

A Estrada, Campo Lameiro e Cotobade

Nacemento (A Estrada)

Desembocadura no río Lérez (Campo Lameiro e Cotobade)

9,1

Afluentes

Río do Carrio

Lalín e Vila de Cruces

Nacemento (Lalín e Vila de Cruces)

Desembocadura no río Deza (Vila de Cruces)

7

Afluentes

Regato de Castiñeiras

Marín e Vilaboa

Nacemento

Lagoa de Castiñeiras

0,8

Río Castro

Cerdedo e Forcarei

Desembocadura do regato de Carballás (Cerdedo e Forcarei)

Pasos de Arén, límite superior do couto de Cerdedo (Cerdedo)

3,6

Lagoa ou barreira de Centeáns

O Porriño

Río da Chanca

Meaño

Ponte da estrada que vai desde Galiñáns (estrada PO-303) cara a Lores

Desembocadura na ría de Arousa

3

Río do Con

Vilagarcía de Arousa

Nacemento

Presa do encoro do Con

3,1

Afluentes

Río do Con

Vilagarcía de Arousa

Ponte da N-640

Desembocadura no mar

2,4

Rego das Cortes

Pontevedra, Moraña e Barro

Nacemento (Moraña)

Desembocadura no encoro de Pontillón de Castro (Pontevedra)

3,1

Afluentes

Regato Cotarel ou do Seixal

Tui

Nacemento no parque natural do monte Aloia

Ponte do Cotarel ou do Lugariño

3,6

Afluentes (regatos Udencias, Cabanas, Tripes, Tabernas...)

Río Curantes

A Estrada

Ponte da estrada Nogueira-Vilapouca

Desembocadura no río Liñares

0,3

Río Deique

Tui

Nacemento no parque natural do monte Aloia

Límite territorial do parque natural do monte aloia

2,8

Afluentes

Río Deva

A Cañiza

Nacemento

Presa da minicentral da Ibia

11,7

Río Deva

Arbo

Presa da praia fluvial de Arbo

Desembocadura no río Miño

1

Río Deza

Lalín

300 m augas arriba da ponte da praia fluvial de Vilatuxe

100 m augas abaixo da ponte da praia fluvial de Vilatuxe

0,4

Río Deza

Lalín, Silleda e Vila de Cruces

Ponte Penide (Lalín e Silleda), límite inferior do couto de Taboada

Desembocadura do río de Mera ou de Oisa (Silleda e Vila de Cruces), límite superior do tramo libre de pesca sen morte

0,13

Río Freixeira

Cerdedo e Forcarei

Ponte da Porreta (Forcarei), aproximadamente 140 m augas arriba da ponte da estrada PO-534 entre Folgoso e O Cachafeiro

Desembocadura no río Lérez (Cerdedo)

2

Río Gafos

Pontevedra

Confluencia dos ríos Tomeza e Marcón

Desembocadura

2,6

Río Gallo

Cuntis

Ponte do Candán, na estrada N-640, preto da Anllada

Desembocadura no río Umia

5

Regueiro do Inferno (río de San Simón)

Tui

Nacemento no parque natural do monte Aloia

Límite territorial do parque natural do monte Aloia

1,2

Afluentes

Río Lagares

Vigo

Nacemento

Desembocadura no mar

19

Afluentes

Río Lameiriña

Marín

Nacemento

Desembocadura no mar

3,8

Río Lérez

Cotobade e Pontevedra

Ponte colgante de Calvelo

Presa da praia fluvial de Calvelo

0,5

Río Liñares

A Estrada

Ponte Fouleiro

Ponte da praia fluvial do Liñares

0,6

Río Liñares

A Estrada

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa, límite inferior do couto de Ponte Liñares

Desembocadura no río Ulla

4,7

Rego de Lobeira

Cambados e Vilanova de Arousa

Nacemento (Vilanova de Arousa)

Desembocadura no río Umia (Cambados)

4

Afluentes

Río Maceiras

Redondela

Ponte do ferrocarril

Ponte entre Fortóns e O Quinteiro

2,2

Río de Mera ou de Oisa

Silleda

Nacemento

Desembocadura no río Deza

9,1

Afluentes

Arroio de Miñán

Marín

Nacemento

Carballeira de Rei

1,1

Río Miñor

Gondomar

Ponte da estrada PO-340 Tui-Gondomar

Ponte xunto á desembocadura do río Zamáns

0,4

Río Muíños

Nigrán

Nacemento

Desembocadura no mar

7

Afluentes

Rego de Neibó

Marín

Nacemento

Ponte de Neibó

1,9

Río Oitavén

Fornelos de Montes

Desembocadura do río Parada

Ponte da estrada C-251 en Porto Vilán

0,3

Lagoa ou barreira de Orbenlle

O Porriño

Río de Orza

Vila de Cruces

Nacemento

Desembocadura no río Deza

12

Afluentes

Río Pequeno

Soutomaior

Ponte da Cachopa

Desembocadura no río Oitavén

0,5

Regato de Rebordáns

Tui

Nacemento no parque natural do monte Aloia

Límite territorial do parque natural do monte Aloia

0,4

Afluentes

Rego de Riádigos

Lalín

Xunta do rego de Portos

Desembocadura no río Asneiro

2,3

Afluentes, incluído o rego de Portos

Río de Rodeiro

Rodeiro

Nacemento

Desembocadura no río Arnego

7

Afluentes

Río Rons

Pontevedra

Nacemento

Desembocadura no encoro de Pontillón de Castro

1,7

Afluentes

Rego de Seixas

Dozón

Nacemento

Xunta do rego de Pulgán, preto da praia fluvial de Sanguiñeda

4

Afluentes, incluído o rego de Pulgán

Regato de Silvestre

Marín

Nacemento

Desembocadura no regato de Cadrelo

1

Río Tea

Mondariz

Presa do Val

Ponte da Poeira

0,3

Río Tea

Mondariz e Mondariz-Balneario

Desembocadura do río Xabriña

Ponte Vilar

0,2

Río Tea

Mondariz e Ponteareas

Final do paseo de Mondariz-Balneario

250 m augas abaixo do final do paseo de Mondariz-Balneario

0,25

Río Tea

Salvaterra de Miño

Ponte do ferrocarril

Desembocadura no río Miño

0,8

Inclúe as dúas canles polas que desemboca o río

Río Tenorio

Cotobade

Nacemento

Desembocadura no río Lérez

5

Afluentes

Río Termes

As Neves

Nacemento

Desembocadura no río Miño

11

Río Ulla

A Estrada e Teo

Desembocadura do río Vea

Ponte romana de Pontevea

1,8

Río Ulla

A Estrada e Vedra

Presa de Ximonde

200 m augas abaixo da presa de Ximonde

0,2

Río Ulla

Vila de Cruces e Arzúa

Presa de Portodemouros

Ponte San Xusto

1,7

Río Ulla

Vila de Cruces e Boqueixón

Tosta do Muíño do Boticario

Ponte nova interprovincial de Ponte Ledesma

0,5

Río Uma

A Cañiza, As Neves e Salvaterra de Miño

Nacemento (A Cañiza)

Ponte Pomar, na estrada PO-402 (As Neves e Salvaterra de Miño)

6,7

Afluentes 1 km

Río Uma

Ponteareas

Ponte de Angoares

Desembocadura no río Tea

1,1

Río Umia

A Estrada

Tosta do muíño dos Lourenzos, límite inferior do tramo libre de pesca sen morte

Ponte Paradola, na Penela, límite inferior do couto de Codeseda

8,7

Afluentes 100 m. Inclúe o couto de Codeseda

Río Umia

Caldas de Reis

Final da alameda de Caldas de Reis, cabo do instituto

Desembocadura do río Bermaña

0,8

Río Umia

Caldas de Reis, Cuntis e Moraña

Ponte vella entre Vilabar de Abaixo (Cuntis) e Grixó (Moraña)

Presa do encoro da Baxe (Caldas de Reis)

3,5

Afluentes 100 m

Río Vea

A Estrada

Límite inferior do couto de Souto de Vea

Desembocadura no río Ulla

2,9

Río Verdugo

A Lama

Muíño das Partidas, en Abelaído

Ponte de Carrizáns

2,6

Afluentes 100 m. Tramo do couto de Ponte Verdugo

Río Verdugo

Ponte Caldelas e Soutomaior

Presa de Coveliño, límite inferior do couto de Ponte Caldelas

Límite superior da zona de desembocadura

9,5

Afluentes 1 km, agás Oitavén

Río Xabriña

Covelo, Mondariz e Mondariz-Balneario

Nacemento (Covelo)

Desembocadura no río Tea (Mondariz e Mondariz-Balneario)

18

ANEXO XII

Réximes especiais

Réximes especiais da provincia da Coruña.

– Lagoa da Frouxeira (concello de Valdoviño).

Autorízase a pesca de especies de esteiro (robaliza, muxo, solla...) durante todo o ano.

– Río Ulla e afluentes.

No curso principal augas abaixo da presa de Portodemouros e no último quilómetro de todos os afluentes que verten neste tramo, a pesca rexerase polos réximes especiais da provincia de Pontevedra, agás o río Sar.

Réximes especiais da provincia de Lugo.

– Río Cabe e afluentes.

Autorízase a pesca de ciprínidos ata o 1 de novembro desde a Presa do Cubano (concello de Monforte de Lemos) ata a Ponte Vella de Canaval (concellos de Sober e Pantón), nunha lonxitude aproximada de 7,8 km.

– Río Eo e afluentes.

Con motivo da Festa da Troita na Pontenova autorízase un concurso de pesca o día 1 de maio nos coutos de Vilarmide, Xinzo, Salmeán e A Pontenova (lotes 1, 2 e 3), así como no tramo libre da Pontenova. Neste tramo, só poderá pescar quen participe no concurso.

Védase a pesca do reo no couto de Vilarmide.

– Río Masma.

No tramo comprendido entre o Pozo dos Cantos (concellos de Barreiros e Foz) e a ponte da Espiñeira prorrógase ata o 30 de setembro a pesca de robaliza, muxe e solla con xorra (Nereis sp.), pulga de mar ou miolo de pan.

– Río Miño.

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano no tramo comprendido entre a Presa do Rei Chiquito (concello de Lugo) e Acea do Vilar (concello de Lugo), nunha lonxitude aproximada de 5 km.

Nos caneiros autorizados nos concellos do Páramo, Portomarín, Guntín e Paradela, os períodos hábiles serán os que estableza a Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural.

– Río Neira e afluentes.

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano entre ponte de Neira, límite inferior do couto da Pobra, (concellos do Corgo e O Páramo) e a desembocadura no río Miño, nunha lonxitude aproximada de 4 km.

-Río Ulla.

Tramo de pesca sen morte: desde Ponte Pedriña (límite superior do couto de Monterroso) ata Presa do Alemán (concellos de Antas de Ulla e Monterroso), nunha lonxitude aproximada de 1,6 km. A partir do 15 de agosto expediranse diariamente catro permisos de pesca sen morte.

Réximes especiais da provincia de Ourense.

– Río Arenteiro.

Á altura das plataformas existentes no tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño, resérvanse 150 m para uso exclusivo por persoas con mobilidade reducida.

No tramo 1 do couto do Carballiño, a tempada de pesca finalizará o 30 de xuño.

– Río Arnoia.

No primeiro tramo do couto dos Medos, comprendido entre a ponte de Parada á Igrexa e a ponte da estrada Maceda-Vilar de Barrio, prohíbese o uso de engado natural durante toda a tempada hábil. No resto do couto, prohíbese a pesca de calquera especie utilizando como engado o asticot.

No couto de Celanova inclúense nas xornadas inhábiles os venres, agás festivos nacionais ou autonómicos. Neste mesmo couto prohíbese a pesca de calquera especie utilizando como engado o asticot.

Autorízase durante todo o ano a pesca de ciprínidos no tramo comprendido entre A Presa de Acearrica (concello de Allariz) e A Presa do Buraco (concello de Allariz), nunha lonxitude aproximada de 0,7 km.

– Río Limia.

No couto de Ponteliñares prohíbese a pesca de calquera especie utilizando como engado o asticot.

– Río Mao.

No tramo de pesca sen morte do couto de Montederramo, a tempada de pesca finalizará o 31 de xullo.

No encoro de Leboreiro (couto de Montederramo) permítese o uso de dúas canas ao parado.

– Río Miño.

Permítese a pesca de ciprínidos e black-bass ou perca negra desde a beira do río durante todo o ano no tramo comprendido entre o viaduto do ferrocarril (concello de Ourense) e a Ponte do Ribeiriño ou Ponte Novísima (concello de Ourense), nunha lonxitude aproximada de 1,2 km.

– Río Sil.

Autorízase a pesca de criprínidos e black-bass ou perca negra durante todo o ano no tramo comprendido entre a ponte de San Fernando (concello do Barco de Valdeorras) e a depuradora (concello do Barco de Valdeorras), nunha lonxitude aproximada de 2,5 km.

– Río Viñao.

No couto de Boborás prohíbese o uso do asticot como engado para todas as especies.

Réximes especiais da provincia de Pontevedra.

– Río Louro.

No couto do Porriño-Mos inclúense nas xornadas inhábiles os martes e venres, agás festivos nacionais ou autonómicos.

– Río Pontiñas ou de Cabirtas (afluente do Deza).

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano no tramo comprendido entre a parte superior da lagoa do Auditorio (límite superior) e a ponte da Devesa (límite inferior), no concello de Lalín.

– Río Vea.

No couto de Souto de Vea inclúense nas xornadas inhábiles os martes e venres, agás festivos nacionais ou autonómicos.

– Río Ulla.

No tramo desde a ponte de Catoira ata a ponte da estrada N-550 en Pontecesures, nunha lonxitude aproximada de 10 km, poderase pescar desde embarcacións ou artefactos aboiantes.

Do 1 de maio ao 15 de agosto poderase utilizar xorra no tramo comprendido entre a ponte de Catoira e a ponte da estrada N-550 en Pontecesures para a pesca de especies propias de esteiros (robaliza, muxe, solla, etc.).

– Río Oitavén.

Autorízase a pesca desde embarcacións sen motor, no encoro das Eiras.

– Río Verdugo.

Aprázase o inicio da tempada ata a data de celebración da Festa Municipal da Troita no tramo de pesca sen morte do couto de Ponte Caldelas. Con motivo desta festa autorízase a celebración dun concurso de pesca neste tramo, coas normas que estableza a entidade organizadora, logo de aprobación do servizo do departamento territorial.

ANEXO XIII

Horario de pesca do reo para todos os ríos de Galicia

Apertura

Peche

Do 1 ao 15 de maio

6.06

22.53

Do 16 ao 31 de maio

5.53

23.08

Do 1 ao 15 de xuño

5.49

23.17

Do 16 ao 30 de xuño

5.53

23.20

Do 1 ao 15 de xullo

5.54

23.20

Do 16 ao 31 de xullo

6.03

23.14

Do 1 ao 15 de agosto

6.19

22.58

Do 16 ao 31 de agosto

6.34

22.40

Do 1 ao 15 setembro

6.51

22.12

Do 16 ao 30 setembro

7.06

21.47

ANEXO XIV

Normativa que afecta os coutos compartidos co Principado de Asturias no Río Eo

● Salmón.

1. Períodos hábiles.

Do 18 de marzo de 2012 ao 31 de xullo de 2012. Couto de San Tirso, lote 1 (Piago Maior): vedado.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Dimensións mínimas: 45 cm

b) Cota de captura por persoa e xornada: un exemplar.

3. Engados.

– Desde a apertura ata o 31 de marzo, permítese a mosca artificial, a culleiriña e o devón.

– Desde o 1 de abril ata o 14 de xuño, permítense todos os engados autorizados.

– Desde o 15 de xuño ata o 15 de xullo permítense todos os engados autorizados agás a culleiriña e o devón.

– Desde o 16 de xullo ata o 31 de xullo só se permite a mosca artificial.

Nos coutos da Pontenova lote 5 (Pedrido) e San Tirso lote 2 (Estreitos), a partir do 1 de maio só poderá empregarse a mosca artificial.

Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

A culleriña de tamaño menor ou igual a 7 cm poderá empregarse para a captura doutras especies nos coutos de salmón de conformidade co disposto nos artigos 2 e 3 desta orde.

4. Prescricións especiais para as capturas de salmón.

As capturas accidentais fóra da tempada hábil e de exemplares de menos de 45 cm en calquera época, terán que ser devoltas á auga con rapidez, mantendo o peixe na auga mentre se libera do engado poidéndose valer dunha sacadeira, nunca deberá ser suspendido verticalmente suxeitándoo polo rabo, e, de ser preciso, procederase a cortar a sedela para liberar o peixe.

En todos os salmóns capturados comprobarase a existencia de micromarcas magnéticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiados.

Dado que os salmóns micromarcados proceden das repoboacións efectuadas pola Administración galega ou por outras administracións españolas ou estranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción dun fragmento da cartilaxe nasal no que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanencia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para a recuperación da micromarca magnética, propiedade da Administración autora da repoboación.

● Reo.

1. Períodos hábiles.

Iguais períodos hábiles e réximes de pesca que no caso do salmón, rematando en todos os casos a tempada o 15 de agosto.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) 25 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: 8 exemplares indistintamente troita ou reo.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e risco. Do 1 de xuño ata o fin da tempada só poderán ter un anzol simple, e para a pesca con culleriña aplicaranse as mesmas normas que no caso do salmón. Nos coutos da Pontenova lote 5 (Pedrido) e San Tirso lote 2 (Estreitos), a partir do 1 de maio só poderá empregarse a mosca artificial.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as se sinalan no anexo I desta orde.

● Troita.

1. Períodos hábiles.

Iguais períodos hábiles e réximes de pesca que no caso do salmón, rematando en todos os casos a tempada o 15 de agosto.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) 25 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: 8 exemplares indistintamente troita ou reo.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais e semellantes. Do 1 de xuño ata o fin da tempada só poderán ter un anzol simple, e para a pesca con culleriña aplicaranse as mesmas normas que no caso do salmón. Nos coutos da Pontenova lote 5 (Pedrido) e San Tirso lote 2 (Estreitos), a partir do 1 de maio só poderá empregarse a mosca artificial.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as se sinalan no anexo I desta orde.

Especies vedadas.

Ciprínidos e perca negra; sábalo (Alosa alosa); saboga (Alosa fallax); anguía (Anguilla anguilla); lamprea (Petromyzan marinus); cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Rutilus arcasii), espiñento (Gasterosteus aculeatus).

Xornadas hábiles.

Con carácter xeral, decláranse os xoves como inhábiles para a pesca, agás festivos nacionais.

missing image file