Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2012 Páx. 32424

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 26 de xullo de 2012 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle a esta Administración as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os seus niveis e graos, e nas súas modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que sexan de aplicación, competencias que na actualidade están asignadas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no seu artigo 30, establece que lles corresponde ás administracións educativas organizar programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnas e alumnos maiores de 15 anos, cumpridos antes do 31 de decembro do ano de inicio do programa, para os cales se considere que é a mellor opción para alcanzar os obxectivos da etapa de educación secundaria obrigatoria, co fin de que alcancen competencias profesionais propias dunha cualificación de nivel 1 da estrutura actual do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, así como que teñan a posibilidade dunha inserción sociolaboral satisfactoria e amplíen as súas competencias básicas para proseguiren estudos nas diferentes ensinanzas.

A disposición adicional primeira da Orde do 13 de xullo de 2011 prevé que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria determine anualmente a oferta de programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Por isto, de acordo coas competencias que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Determinar a oferta formativa dos módulos do primeiro e do segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial para o curso 2012/13, nos centros públicos que se relacionan nos anexos I e II. O Fondo Social Europeo cofinancia nun 80 por cento os gastos de funcionamento dos módulos profesionais dos programas de cualificación profesional inicial.

Artigo 2. Réximes e modalidades

1. Os programas de cualificación profesional inicial poderán cursarse no réxime ordinario ou no réxime integrado a través de distintas modalidades.

2. No réxime ordinario, os módulos do primeiro curso poderán cursarse a través das seguintes modalidades e condicións:

a) Modalidade A, en que todos os módulos profesionais e os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso se imparten nun mesmo centro educativo, agás o de formación en centros de traballo.

b) Modalidade B, en que os módulos profesionais se imparten nun centro educativo, agás o de formación en centros de traballo, e os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso se imparten noutro.

c) Modalidade C, en que poderán participar as corporacións locais, as asociacións profesionais, as asociacións non gobernamentais e outras entidades, baixo a coordinación e logo de autorización da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unicamente na opción de programas mixtos en que os módulos formativos de carácter xeral se imparten en centros educativos e os módulos específicos fóra deles.

Nesta modalidade o centro poderá ofrecer calquera dos perfís relacionados no anexo III, tendo en conta as posibilidades de establecemento de convenios coas empresas e as institucións do contorno, as características e necesidades do alumnado solicitante, e o número máximo de prazas autorizadas.

3. No réxime integrado, os módulos poderán cursarse a través das seguintes modalidades e condicións:

a) Modalidade integrada A, en que todos os módulos do programa se imparten nun mesmo centro educativo, agás o de formación en centros de traballo.

b) Modalidade integrada B, en que os módulos profesionais se imparten nun centro educativo, agás o de formación en centros de traballo, e os módulos formativos de carácter xeral e os módulos voluntarios se imparten noutro. Os módulos profesionais de réxime integrado poden impartirse en calquera dos dous centros educativos.

Artigo 3. Número máximo de alumnado con matrícula

O número máximo de alumnas e alumnos matriculados no primeiro curso dun programa de cualificación profesional inicial e nos módulos profesionais do segundo curso do réxime integrado será de quince. Para estes efectos, o alumnado con necesidades educativas especiais computará dobre.

Excepcionalmente, a xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que corresponda poderá modificar o límite establecido, considerando as posibilidades organizativas do centro.

Artigo 4. Número mínimo de solicitudes de matrícula

A autorización da oferta nos centros públicos no primeiro curso dun programa de cualificación profesional inicial quedará condicionada a que exista un número mínimo de persoas para cursar os programas de cualificación profesional inicial, que será o seguinte:

a) Nas modalidades A e B para impartir os módulos deberá existir un mínimo de oito matrículas formalizadas no momento de rematar o prazo de matrícula.

b) Na modalidade C, na opción de programas mixtos para impartir os módulos formativos de carácter xeral, deberá existir un mínimo de oito matrículas formalizadas no momento de rematar o prazo de matrícula.

Artigo 5. Autorización de varios grupos

Naqueles centros en que se autoricen dous ou máis grupos do mesmo perfil profesional, no caso das modalidades A e B, ou dous ou máis grupos, no caso da modalidade C, deberán cubrir o total de prazas dos primeiros grupos antes de pór en funcionamento os seguintes. Neste caso terase en conta o número mínimo de oito solicitudes, segundo se indica no artigo anterior.

Artigo 6. Perfil das persoas formadoras na modalidade C-mixta

O perfil das persoas formadoras que impartan os módulos profesionais do perfil profesional en ámbitos produtivos deberá incluír os requisitos de formación académica e de experiencia profesional determinados na resolución pola que se establece o perfil de cada un dos programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, e a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Oferta de módulos correspondentes ao primeiro curso de programas
de cualificación profesional inicial para o curso 2012/13

Réxime ordinario. Modalidade A.

A Coruña.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Código
do perfil

Denominación do perfil

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

PADG01

PCPI de servizos administrativos

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

PIMA01

PCPI de fabricación mecánica

Coruña, A

15004204

IES Calvo Sotelo

PARG01

PCPI de reprografía

15005269

IES Urbano Lugrís

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

PIFC01

PCPI de informática

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Curtis

15022620

IES de Curtis

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Ferrol

15006729

CEE Terra de Ferrol

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

15025645

IES Ricardo Carballo Calero

PIMP02

PCPI de peiteado

15028038

ESCO Náutico-Pesqueira

PMAP01

PCPI de pesca e transporte marítimo

Fene

15032081

IES de Fene

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

PIMA01

PCPI de fontanaría, climatización e calefacción doméstica

Narón

15025268

IES As Telleiras

PMAM01

PCPI de carpintaría

15026455

IES Terra de Trasancos

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Ordes

15027782

IES Nº 1

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

PMAM01

PCPI de carpintaría

Ponteceso

15026406

IES de Ponteceso

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

PHOT02

PCPI de servizos de restauración

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

PHOT02

PCPI de servizos de restauración

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

PIMP02

PCPI de peiteado

15027502

CEE Manuel López Navalón

PAGA02

PCPI de producións agrícolas

PMAM01

PCPI de carpintaría

PTCP01

PCPI de costura

PVIC01

PCPI de cerámica

Lugo.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Código do perfil

Denominación do perfil

Becerreá

27000617

CFEA Alta Montaña

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

27016315

IES de Becerreá

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Burela

27013934

IES Perdouro

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Foz

27020562

IES de Foz

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PHOT02

PCPI de servizos de restauración

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Lugo

27006528

IES As Mercedes

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

27014057

CEE Santa María

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

PIMP02

PCPI de peiteado

27016455

IES Sanxillao

PHOT02

PCPI de servizos de restauración

27601509

EPAPU Albeiros

PADG01

PCPI de servizos administrativos

Monforte de Lemos

27007260

CFEA de Monforte de Lemos

PAGA02

PCPI de producións agrícolas

27015311

IES A Pinguela

PADG01

PCPI de servizos administrativos

27015360

CEE Infanta Elena

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

Ribadeo

27010921

CFEA Pedro Murias

PAGA02

PCPI de producións agrícolas

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

PIFC01

PCPI de informática

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

PTMV02

PCPI de mantemento estrutural e superficial de embarcacións

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

PIFC01

PCPI de informática

Ourense.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Código do perfil

Denominación do perfil

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Carballiño, O

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Ourense

32008902

IES A Carballeira

PIFC01

PCPI de informática

32009131

IES Universidade Laboral

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

32015463

CEE Miño

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

Pobra de Trives, A

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Ribadavia

32015475

IES de Ribadavia

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Verín

32013582

IES García-Barbón

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

PAGA02

PCPI de producións agrícolas

PHOT01

PCPI de cociña

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

32015232

IES Lagoa de Antela

PHOT01

PCPI de cociña

Pontevedra.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Código
do perfil

Denominación do perfil

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

PIMP02

PCPI de peiteado

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Cangas

36019475

IES de Rodeira

PADG01

PCPI de servizos administrativos

Cañiza, A

36015101

IES da Cañiza

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Estrada , A

36002359

IES Antón Losada Diéguez

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Grove , O

36019232

IES Monte da Vila

PADG01

PCPI de servizos administrativos

Moaña

36004745

IES A Paralaia

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Mos

36020131

IES de Mos

PADG01

PCPI de servizos administrativos

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

36024781

IES de Ponteareas

PIFC01

PCPI de informática

Pontevedra

36006419

IES Montecelo

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

PARG01

PCPI de reprografía

PIMP01

PCPI de estética

PIMP02

PCPI de peiteado

PMAM01

PCPI de carpintaría

PTCP01

PCPI de costura

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Porriño, O

36019529

IES Ribeira do Louro

PCOM01

PCPI de comercio

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

PMAM01

PCPI de carpintaría

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

PADG01

PCPI de servizos administrativos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Tomiño

36019751

IES de Tomiño

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Valga

36020362

IES de Valga

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Vigo

36010733

CEE Saladino Cortizo

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

PARG01

PCPI de reprografía

PIMP02

PCPI de peiteado

PMAM01

PCPI de carpintaría

PSSC01

PCPI de emprego doméstico

36011634

IES Politécnico de Vigo

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

36017430

IES Ricardo Mella

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PSAN01

PCPI de traslado e mobilización en centros sanitarios

36018173

IES de Teis

PIFC01

PCPI de informática

PIMP01

PCPI de estética

PIMP02

PCPI de peiteado

36019426

IES Coruxo

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Réxime ordinario. Modalidade B.

A Coruña.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Nome do centro asociado

Código
do perfil

Denominación do perfil

Coruña, A

15024513

CIFP Someso

IES Elviña

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

PIMP02

PCPI de peiteado

IES A Sardiñeira

PIMP02

PCPI de peiteado

PIMA01

PCPI de fontanaría, calefacción e climatización domésticas

15027897

CIFP Paseo das Pontes

IES Urbano Lugrís

PTCP01

PCPI de costura

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

IES Sofía Casanova

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

IES Leliadoura

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

IES de Sar

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PQUI01

PCPI de almacenaxe en industrias e laboratorios químicos

15016000

CIFP Compostela

IES Lamas de Abade

PARG01

PCPI de reprografía

PHOT01

PCPI de cociña

PHOT02

PCPI de servizos de restauración

Lugo.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Nome do centro asociado

Código
do perfil

Denominación do perfil

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

IES Lucus Augusti

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

IES Dionisio Gamallo Fierros

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

Ourense.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Nome do centro asociado

Código
do perfil

Denominación do perfil

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

IES Xesús Ferro Couselo

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PAFD01

PCPI de asistencia en actividades e en instalacións deportivas

32016765

CIFP Portovello

IES As Lagoas

PSSC02

PCPI de limpeza de edificios, locais e moblaxe

PADG01

PCPI de servizos administrativos

Pontevedra.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Nome do centro asociado

Código
do perfil

Denominación do perfil

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

ESCO de FP marítimo pesqueira

PMAP01

PCPI de pesca e transporte marítimo

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

IES Pedra da Auga

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

IES A Xunqueira I

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

PMAM01

PCPI de carpintaría

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

IES Ricardo Mella

PHOT04

PCPI de pastelaría

Réxime ordinario. Modalidade C-mixta.

A Coruña.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Ames

15027721

IES de Ames

Arteixo

15023314

IES de Sabón

15032145

IES de Pastoriza

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

Boimorto

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

Camariñas

15027861

IES Pedra da Aguia

Cambre

15026704

IES David Buján

15027873

IES Afonso X O Sabio

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

15002591

IES Monte Neme

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carnota

15027885

IES Lamas de Castelo

Carral

15003005

CPI Vicente Otero Valcárcel

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

Cerceda

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Coruña, A

15004204

IES Calvo Sotelo

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

15005269

IES Urbano Lugrís

Dodro

15023399

CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

Fene

15032081

IES de Fene

Ferrol

15006687

IES de Catabois

15021470

IES Canido

15025566

IES Ferrol Vello

Laracha, A

15027654

IES Agra de Leborís

Melide

15008817

IES de Melide

Monfero

15009241

CPI Virxe da Cela

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muxía

15027927

IES Ramón Caamaño

Narón

15010058

CPI do Feal

15025268

IES As Telleiras

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

Oleiros

15027228

IES María Casares

Ordes

15027939

IES Maruxa Mallo

Oroso

15027964

IES de Oroso

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

Outes

15027976

IES Poeta Añón

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

15023090

IES Macías o Namorado

Pobra do Caramiñal, A

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Ponteceso

15026406

IES de Ponteceso

Pontedeume

15020556

IES Breamo

Pontes de García Rodríguez, As

15025694

IES Moncho Valcarce

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

Rois

15014738

CPI dos Dices

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

Trazo

15020994

CPI de Viaño Pequeño

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

Zas

15019281

CPI de Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Lugo.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Burela

27013958

IES Monte Castelo

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

Fonsagrada, A

27014811

IES Fontem Albei

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

27601509

EPAPU Albeiros

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

Mondoñedo

27006966

IES San Rosendo

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

27007259

IES Río Cabe

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

Palas de Rei

27016352

IES de Palas de Rei

Pastoriza, A

27016716

IES Fonmiñá

Pontenova , A

27016297

IES Enrique Muruais

Rábade

27016613

IES Río Miño

Ribadeo

27010933

IES Dionisio Gamallo Fierros

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Taboada

27012504

CPI San Tomé do Carballo

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

27013648

IES Vilar Ponte

Ourense.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

Carballeda de Valdeorras

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

Celanova

32016625

IES de Celanova

Maceda

32016431

IES San Mamede

Ribadavia

32015475

IES de Ribadavia

San Cristovo de Cea

32012103

CPI Virxe da Saleta

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

32016790

IES Castro de Baronceli

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

Pontevedra.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

Barro

36020234

IES de Barro

Caldas de Reis

36000405

CPI Alfonso VII

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

Cangas

36000922

IES María Soliño

36018501

IES Monte Carrasco

Estrada , A

36020258

IES Nº 1

Gondomar

36019220

IES Auga da Laxe

Grove , O

36019232

IES Monte da Vila

Guarda , A

36019244

IES A Sangriña

Illa de Arousa, A

36020283

IES da Illa de Arousa

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

36013758

IES Laxeiro

Marín

36015159

IES Chan do Monte

36020295

IES Mestre Landín

Meaño

36020301

IES de Meaño

Moaña

36018999

IES As Barxas

Moraña

36005142

CPI Santa Lucía

Mos

36020131

IES de Mos

Neves , As

36019402

IES Pazo da Mercé

Nigrán

36005865

CPI de Panxón

Pazos de Borbén

36006079

CPI Curros Enríquez

Poio

36020143

IES de Poio

Ponte Caldelas

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Porriño, O

36019529

IES Ribeira do Louro

36007011

IES Pino Manso

36017685

CPI da Ribeira

Redondela

36019566

IES de Chapela

Ribadumia

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Salceda de Caselas

36024628

IES Pedras Rubias

Silleda

36020350

IES Pintor Colmeiro

Valga

36020362

IES de Valga

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

36020374

IES Valadares

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

Vilaboa

36013588

CPI do Toural

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Réxime integrado. Modalidade A.

A Coruña.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Código
do perfil

Denominación do perfil

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

PHOT02

PCPI de servizos de restauración

Ourense.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Código do perfil

Denominación do perfil

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

ANEXO II
Oferta de módulos correspondentes ao segundo curso de programas
de cualificación profesional inicial para o curso 2012-2013

Réxime ordinario.

A Coruña.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Arteixo

15023314

IES de Sabón

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

Cambre

15026704

IES David Buján

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

Coruña, A

15005211

IES Salvador de Madariaga

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

Fene

15032081

IES de Fene

Ferrol

15025751

EPAPU Sta. María de Caranza

Melide

15008817

IES de Melide

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Narón

15025268

IES As Telleiras

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

Ordes

15027782

IES Nº 1

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

Outes

15027976

IES Poeta Añón

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

Ponteceso

15026406

IES de Ponteceso

Pontedeume

15020556

IES Breamo

Pontes de García Rodríguez, As

15021767

IES Castro da Uz

Ribeira

15014568

IES Nº 1

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

Lugo.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Burela

27013958

IES Monte Castelo

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

Foz

27020562

IES de Foz

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

27601509

EPAPU Albeiros

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

Ribadeo

27010933

IES Dionisio Gamallo Fierros

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

Ourense.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

Ourense

32015581

EPA de Ourense

Ribadavia

32015475

IES de Ribadavia

Verín

32013582

IES García-Barbón

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

Pontevedra.

Concello

Código
do centro

Nome do centro

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

Cangas

36019475

IES de Rodeira

Estrada , A

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Guarda , A

36019244

IES A Sangriña

Lalín

36013758

IES Laxeiro

Marín

36015159

IES Chan do Monte

Moaña

36004745

IES A Paralaia

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

36024781

IES de Ponteareas

Porriño, O

36007011

IES Pino Manso

36019529

IES Ribeira do Louro

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

Silleda

36020350

IES Pintor Colmeiro

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

36018173

IES de Teis

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ANEXO III
Perfís de programas de cualificación profesional inicial autorizados
no curso 2012-2013 na modalidade C-mixta

Familia profesional

Código
do perfil

Denominación do perfil

Actividades físicas e deportivas

PAFD01

PCPI de asistencia en actividades e en instalacións deportivas

Administración

PADG01

PCPI de servizos administrativos

Agraria

PAGA01

PCPI de xardinaría e viveirismo

PAGA02

PCPI de producións agrícolas

PAGA03

PCPI de arranxos florais

PAGA04

PCPI de gandaría

PAGA05

PCPI de aproveitamento forestal e conservación e mellora de montes

Artes e artesanías

PART01

PCPI de moldes e pezas cerámicas artesanais

Artes gráficas

PARG01

PCPI de reprografía

PARG02

PCPI de operacións en industrias gráficas

Comercio e márketing

PCOM01

PCPI de comercio

Edificación e obra civil

PEOC01

PCPI de albanelaría

PEOC02

PCPI de revestimentos de obra

Electricidade e electrónica

PELE01

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións

PELE02

PCPI de montaxe de redes eléctricas

PELE03

PCPI de montaxe e mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos

Fabricación mecánica

PFME01

PCPI de fabricación mecánica

Hostalaría e turismo

PHOT01

PCPI de cociña

PHOT02

PCPI de servizos de restauración

PHOT03

PCPI de aloxamento

PHOT04

PCPI de pastelaría

Imaxe persoal

PIMP01

PCPI de estética

PIMP02

PCPI de peiteado

Industrias extractivas

PIEX01

PCPI de pedra natural

Informática e comunicacións

PIFC01

PCPI de informática

Instalación e mantemento

PIMA01

PCPI de fontanaría, calefacción e climatización doméstica

Madeira, moble e cortiza

PMAM01

PCPI de carpintaría

Química

PQUI01

PCPI de almacenaxe en industrias e laboratorios químicos

Sanidade

PSAN01

PCPI de traslado e mobilización en centros sanitarios

Servizos socioculturais e á comunidade

PSSC01

PCPI de emprego doméstico

PSSC02

PCPI de limpeza de edificios, locais e moblaxe

Téxtil, confección e pel

PTCP01

PCPI de costura

PTCP02

PCPI de reparación de calzado e marroquinaría

PTCP03

PCPI de tapizaría

PTCP04

PCPI de cortinaxe e complementos de decoración

PTCP05

PCPI de lavandaría

Transporte e mantemento de vehículos

PTMV01

PCPI de mantemento de vehículos

PTMV02

PCPI de mantemento estrutural e superficial de embarcacións

Vidro e cerámica

PVIC01

PCPI de cerámica