Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 47200

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 12 de decembro de 2012 pola que se procede ao nomeamento como funcionarios do corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de arquitectos técnicos, dos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 27 de xullo de 2011.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de arquitectos técnicos, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 27 de xullo de 2011 (DOG núm. 144, do 28 de xullo), e realizado o acto de elección de destino previsto na Orde do 28 de novembro de 2012 (DOG núm. 232, do 5 de decembro), esta consellería, de conformidade co disposto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Nomear funcionarios do corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de arquitectos técnicos, os aspirantes aprobados que se relacionan no anexo desta orde, ordenados de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais os que figuran no mesmo anexo, de acordo co acto de elección de destino que tivo lugar o día 12 de decembro de 2012.

Para adquiriren a condición de funcionarios/as, as persoas a que se refire o anexo desta orde deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 47 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2012

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO

Núm.

Apelidos e nome

DNI

Posto elixido

Código do posto

Consellería

Denominación

Nivel

Centro de destino

Centro directivo

Concello

1

Anula Rodríguez, Carlos María

32787827Q

7

MAS010000215770036

MA

Arquitecto/a técnico/a de funcións facultativas

22

Dirección Técnica de Construcións e Calidade

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

2

González González, Eva Laura

47361723P

10

TRC020000315770048

TR

Arquitecto/a técnico/a de funcións facultativas

22

S. X. de Contratación e Control

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

3

López Yebra, Ana

44479543G

9

TRC020000015770065

TR

Arquitecto/a técnico/a de funcións facultativas

22

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

4

Luaces Monjardín, Paula

32687770D

1

MAC991000027001010

MA

Arquitecto/a técnico/a de funcións facultativas

22

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

5

Santos Miñones, María Esther

76367976H

4

MAC991000036001016

MA

Arquitecto/a técnico/a de funcións facultativas

22

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra