Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Martes, 1 de abril de 2014 Páx. 14306

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2014 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia de sistemas de tecnoloxía da información, do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala de xestión de sistemas de información, e do corpo administrativo da Xunta de Galicia, escala técnica auxiliar de informática.

Mediante a Orde do 30 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 106, do 5 de xuño) convocouse concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia de sistemas de tecnoloxía da información, do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala de xestión de sistemas de información, e do corpo administrativo da Xunta de Galicia, escala técnica auxiliar de informática.

Examinadas e resoltas as reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos, a comisión de valoración, na súa xuntanza do día 20 de marzo de 2014, acordou elevar á Consellería de Facenda a proposta definitiva de resolución do concurso.

Debido a que existen postos adxudicados que están ocupados provisionalmente por funcionarios/as que superaron os últimos procesos selectivos convocados, para asegurar a continuidade na prestación de servizos, aprázanse as tomas de posesión nos destinos obtidos no concurso ata a data en que aqueles funcionarios elixan destino definitivo e poidan tomar posesión del.

Polo exposto, esta dirección xeral, ao abeiro do disposto na Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia número 136, do 18 de xullo), modificada pola Orde da Consellería de Facenda do 26 de agosto de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 162, do 27 agosto) e de conformidade co previsto na base VIII.5 da convocatoria.

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicarlle aos/ás funcionarios/as que se relacionan nos anexos I (primeira fase) e II (resultas) os postos de traballo que neles se especifican.

Segundo. Diferir os prazos posesorios ata que rematen os actos de elección de destino definitivo dos/as funcionarios/as en destino provisional. A data de inicio dos prazos posesorios publicarase no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que con anterioridade á finalización dos prazos posesorios se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, caso en que poderá optar por un dos dous.

Os/as adxudicatarios/as están obrigados/as a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública dentro dos tres días seguintes ao da publicación da resolución pola que se abren os prazos posesorios.

Os traslados que deriven da resolución deste concurso terán a consideración de voluntarios, en consecuencia non xerarán dereito a indemnización.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a Consellería de Facenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase impugnar directamente ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2014

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Anexo I
Primeira fase

1º Apelido

2º Apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

Álvarez

Vilariño

José Jorge

32771193B

B

10

TR.C02.00.006.15770.008

Xefatura Sección Informática II

PX

Santiago de Compostela

25

14.550

Amado

Castro

Cristina

34889644R

B

70

CU.C03.00.003.15770.009

Analista-programador/a

CU

Santiago de Compostela

22

14.500

Amado

Castro

Martín

79313678H

A

26

PR.901.00.000.15770.050

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

PR

Santiago de Compostela

25

14.900

Armada

Rodríguez

Juan Isaías

76409278N

B

42

PR.901.00.001.15770.025

Xefe/a Sección de Incidencias

PR

A Coruña

25

19.450

Barros

Leboreiro

Jaime

34914813P

A

47

FC.C08.00.000.15770.055

Xefatura Sección Informática I

FC

Santiago de Compostela

25

18.100

Brión

Santos

Isolino

52453475C

C

84

TR.C02.00.006.15770.035

Xefatura Sección Informática IV

TR

Santiago de Compostela

25

15.400

Calderón

Otero

Francisco Javier

36129261X

C

21

TR.C99.10.000.36560.607

Operador/a de ordenador

PX

Vigo

18

15.100

Cela

Montes

Francisco Javier

34260758G

B

79

TR.C02.00.006.15770.009

Xefatura Sección Informática III

TR

Santiago de Compostela

25

15.150

Cerradelo

Seara

José Eduardo

44456149R

C

19

TR.C99.10.000.32001.011

Operador/a de ordenador

PX

Ourense

18

14.600

Couto

Losada

José Alberto

33290537S

B

50

MA.K01.00.000.15770.130

Xefatura Sección de Informática

MA

Santiago de Compostela

25

16.550

Cruz

Fraguela

Gabriel Ibán

32672029T

C

78

SA.S99.10.001.36560.060

Operador/a de ordenador

SA

Vigo

18

13.400

Diz

Alonso

José Andrés

32821176S

B

66

ED.C02.00.004.15770.027

Analista

ED

Santiago de Compostela

25

14.750

Fernández

Fernández

Rosa María

52497247T

B

86

TR.C02.00.006.15770.042

Xefatura Sección Informática

TR

Santiago de Compostela

25

14.750

Forján

Gómez

Juan Carlos

32800314Z

B

65

ED.C02.00.004.15770.026

Analista

ED

Santiago de Compostela

25

15.700

Gómez

Duaso

Juan Manuel

32748188Y

A

43

FC.A01.00.001.15770.041

Sección Informática I

FC

Santiago de Compostela

25

20.450

González

Díaz

María Teresa

21419641V

C

20

TR.C99.10.000.36560.003

Xefatura Unidade de Informática

PX

Vigo

25

20.300

López

Francisco

María Dolores

34889466F

C

76

SA.C99.10.000.15001.007

Operador/a de ordenador

SA

A Coruña

18

13.850

Nieves

Becerra

Francisco Javier

33271644M

C

102

PE.C02.00.001.15770.049

Xefatura Sección Informática

PE

Santiago de Compostela

25

17.350

Núñez

Alonso

Luis Fernando

33267448H

A

3

MA.C02.00.005.15770.053

Xefatura Sección I

PX

Santiago de Compostela

25

16.300

Paseiro

Pardal

Enrique

36021602Z

B

71

SA.C02.00.003.15770.010

Xefatura Sección Informática I

SA

Santiago de Compostela

25

19.350

Pillado

Quintáns

Isabel

32799765V

A

39

PR.901.00.000.15770.063

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

PR

Santiago de Compostela

25

16.300

Piñeiro

Álvarez

Carlos Enrique

36032418C

B

9

TR.C02.00.006.15770.007

Xefatura Sección Informática I

PX

Santiago de Compostela

25

15.350

Piñeiro

Esperante

David

33301634A

A

48

FC.C08.00.000.15770.057

Xefatura Sección Informática II

FC

Santiago de Compostela

25

17.500

Ponte

Estévez

Óscar Javier

44077352Z

B

4

MA.C02.00.005.15770.055

Xefatura Sección II

PX

Santiago de Compostela

25

15.800

Reboredo

Vázquez

Ricardo Antonio

35436797F

C

87

TR.C04.00.901.15770.003

Xefatura técnica

TR

Santiago de Compostela

25

19.350

Remuiñán

Suárez

Jorge

32778651V

A

40

PR.901.00.000.15770.064

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

PR

Santiago de Compostela

25

18.600

Rodríguez

Aros

Juan Víctor

44077108T

B

88

TR.C04.00.901.15770.011

Xefatura Sección Infraestructuras Informáticas

TR

Santiago de Compostela

25

16.550

Salvado

Cibes

Francisco Xavier

33287431Z

C

93

MA.C02.00.002.15770.053

Xefe sección

MR

Santiago de Compostela

25

16.050

Troiteiro

Iglesias

Diego Andrés

34891851T

B

41

PR.901.00.001.15770.024

Xefe Sección de Análise e Deseño Informático

PR

Santiago de Compostela

25

14.700

Valdés

Álvarez

Pablo

34990435Y

B

1

CU.C03.00.003.15770.006

Analista-programador/a

PX

Santiago de Compostela

22

15.150

Valiño

García

Juan Antonio

44809169V

B

2

MA.C02.00.005.15770.020

Xefatura Sección I

PX

Santiago de Compostela

25

16.950

Varela

Artime

Cristóbal

32769099X

A

60

ED.C02.00.004.15770.011

Xefe sección de Arquitectura do Software

ED

Santiago de Compostela

25

16.500

Varela

Iglesias

Ricardo

32819638H

B

44

FC.A01.00.001.15770.042

Sección Informática II

FC

Santiago de Compostela

25

17.550

Veiga

Cando

Manuel

33844937T

B

18

TR.C99.10.000.27001.005

Xefatura Unidade de Informática

PX

Lugo

25

20.950

Viso

López

Freddy

34971235B

C

72

SA.C02.00.003.15770.012

Xefatura Sección Informática II

SA

Santiago de Compostela

25

14.150

Anexo II

Resultas

1º Apelido

2º Apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

Bande

Cortizo

Alberto

33349522M

B

123

TR.C99.10.000.27001.006

Analista-programador/a

PX

Lugo

22

16.400

Lois

Rúa

Francisco José

32811200K

C

130

MA.A01.00.000.15770.030

Sección de Informática

MA

Santiago de Compostela

25

14.050

Tella

Dorrío

Nicolás

32649997W

C

132

IN.C02.00.000.15770.133

Xefe/a Sección I

IN

Santiago de Compostela

25

14.100

Código

Consellería

CU

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ED

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

FC

Facenda

IN

Economía e Industria

MA

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

MR

Medio Rural e do Mar

PE

Medio Rural e do Mar

PR

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza

PX

Presidencia da Xunta de Galicia

SA

Sanidade

TR

Traballo e Benestar