Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Xoves, 21 de agosto de 2014 Páx. 36050

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 8 de agosto de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas de carácter socioeconómico cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de Pesca (FEP) e se establece a súa convocatoria para o ano 2014.

O Regulamento (CE) nº 1198/2006 do Consello, do 27 de xullo, relativo ao Fondo Europeo de Pesca (FEP) define o marco de apoio comunitario a favor do desenvolvemento sustentable do sector pesqueiro.

Este fondo comunitario establece, entre outras, unha serie de medidas socioeconómicas de acompañamento á reestruturación das frotas pesqueiras comunitarias. Estas medidas teñen como obxectivo garantir que os traballadores poidan dispor de ferramentas axeitadas para adaptarse aos cambios sociais que se están a producir no ámbito pesqueiro, así como dispor de mecanismos que permitan paliar os problemas que implican a perda do posto de traballo polos axustes da frota pesqueira e a necesidade de atopar alternativas fóra do sector.

Segundo a Decisión C (2012) 9373 de execución da Comisión que modifica a Decisión C (2007) 6615, a taxa media de cofinanciamento do FEP é dun 75 % en todas as medidas.

A Consellería do Mar publicou, no seu momento, as bases reguladoras destas axudas a través da Orde do 6 de maio de 2010 (DOG núm. 94, do 20 de abril). Neste momento, cómpre publicar a convocatoria do ano 2014, introducir modificacións puntuais nas bases reguladoras e publicar a orde de bases íntegra para maior facilidade de cara ao administrado.

En consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras da concesión de axudas de carácter socioeconómico e proceder á súa convocatoria para o ano 2014.

Artigo 2. Finalidade das axudas

A finalidade das axudas reguladas nesta orde é a de establecer medidas de acompañamento, para os traballadores afectados polos axustes da frota pesqueira, que axuden a paliar os efectos da dita reestruturación e apoien a reconversión destes traballadores.

Artigo 3. Crédito orzamentario

1. Para o ano 2014 as axudas concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 12.30.723A.780.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. O importe total máximo das subvencións que se concedan no dito exercicio orzamentario será de 1.723.990,00 euros.

2. O período de elixibilidade do actual programa operativo (2007-2013), abrangue desde o 1 de xaneiro de 2007 ata o 31 de decembro de 2015, segundo dispón o artigo 55.1 do Regulamento (CE) nº 1198/2006.

3. O importe fixado na presente convocatoria, así como as aplicacións ás que se impute, poderase ampliar no caso de que exista crédito dispoñible derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, de remanentes doutras convocatorias ou en calquera dos casos e coas condicións establecidas no punto 2 do artigo 30 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro), sen que iso dea lugar á apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes salvo indicación expresa en contrario na orde que se publique para o efecto.

4. As axudas estarán limitadas, en todo caso, ás dispoñibilidades orzamentarias.

5. As axudas mencionadas contan co financiamento do FEP nun 75 % e do Estado membro nun 25 %.

Artigo 4. Tipos de axudas

A) Primas por reconversión.

1. Parcial. Diversificación de actividades: esta medida ten como obxecto o apoio ás actividades dos pescadores fóra do sector pesqueiro, permitíndolles que sigan pescando a tempo parcial, sempre que con isto se contribúa a reducir o seu esforzo pesqueiro. O proxecto de reconversión parcial deberá supoñer polo menos o 35 % da actividade dos solicitantes.

2. Total: esta medida ten como obxecto o apoio á reconversión profesional dos pescadores en actividades profesionais a tempo completo nun sector distinto ao da pesca marítima.

B) Prima non renovable.

Esta medida concíbese como unha compensación aos tripulantes de buques que paralizasen a súa actividade definitivamente como consecuencia dun plan de axuste do esforzo pesqueiro.

C) Prima pola compra do primeiro barco.

Esta medida ten a finalidade de facilitar o acceso á propiedade, parcial ou total, dun barco aos profesionais do sector que nunca tiveron un en propiedade.

Artigo 5. Requisitos xerais dos beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios tanto os tripulantes de buques pesqueiros afectados por medidas de reestruturación da frota que teñan porto base na Comunidade Autónoma de Galicia como os tripulantes que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, sempre que reúnan todos e cada un dos requisitos establecidos máis adiante para cada unha das medidas.

2. Os beneficiarios deberán cumprir os requisitos exixidos na normativa básica do Estado non sinalados no punto anterior.

3. Non poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 6. Requisitos específicos segundo o tipo de axuda

A) Prima por reconversión.

1. Estar dado de alta no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do Mar.

2. Ter menos de 55 anos de idade ou, sendo maior, non ter a posibilidade de xubilarse.

3. Acreditar un mínimo de cinco anos de exercicio da profesión de pescador.

B) Prima non renovable vinculada á paralización definitiva.

1. Tripulantes que traballasen a bordo dun buque pesqueiro polo menos doce meses, sempre que o buque se sometese á paralización definitiva das actividades pesqueiras e que a dita paralización forme parte dun plan de axuste do esforzo pesqueiro.

2. Estar dado de alta no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do Mar e ter cotizado neste réxime un período mínimo de doce (12) meses.

3. Ter menos de 55 anos de idade ou, sendo maior, non ter a posibilidade de xubilarse.

4. Estar enrolado, en alta ou nalgunha das situacións asimiladas á alta, ou ben atoparse en situación de expediente de regulación de emprego, no buque obxecto de axuste estrutural desde o momento en que o armador solicite a prima por paralización definitiva ata que se lle conceda a dita axuda.

C) Prima pola adquisición do primeiro barco.

1. Estar dado de alta no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do Mar.

2. Acreditar un mínimo de cinco anos de exercicio da profesión de pescador ou formación profesional equivalente.

3. Adquirir un buque das seguintes características:

3.1. Eslora total inferior a 24 metros.

3.2. Idade comprendida entre 5 e 20 anos.

4. Non ser propietario, nin na actualidade nin nun momento anterior, de ningunha outra embarcación de pesca.

5. Ter menos de 40 anos na data de adquisición da embarcación sempre que presente a solicitude na convocatoria aberta nese momento ou na inmediatamente seguinte á dita adquisición.

Artigo 7. Obrigas dos beneficiarios

1. Os beneficiarios, ao formalizaren a súa solicitude, sométense voluntariamente ao cumprimento das condicións que se establecen nesta orde para a concesión e pagamento das subvencións, así como ao cumprimento dos requisitos estipulados na normativa de aplicación a estas.

2. Os beneficiarios deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Executar as actuacións obxecto da subvención dentro dos prazos máximos que se establezan na respectiva resolución de concesión con cumprimento das condicións e prescricións establecidas nela, nesta orde de convocatoria e demais normativa de aplicación, de forma que se poida realizar a súa comprobación documental e material. Excepcionalmente, en casos xustificados, os prazos poderán ser prorrogados por acordo do secretario xeral do Mar sempre que non se prexudiquen dereitos de terceiros. A duración da prórroga non poderá exceder a metade dos prazos establecidos.

b) Acreditar mediante declaración responsable que non teñen pendente de pagamento ningunha obriga por reintegro de subvencións.

c) No caso das axudas previstas no artigo 6 letras A) e C), os bens subvencionados deberán ser destinados ao fin concreto para o cal se conceda a subvención durante un período mínimo de cinco anos, de acordo co previsto no artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1198/2006, do 27 de xullo, relativo ao Fondo Europeo da Pesca.

d) Someterse ás actuacións de comprobación que poida efectuar o órgano concedente ou calquera outra comprobación ou control financeiro que poidan realizar a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas ou calquera outro órgano de control competente, tanto nacional como comunitario, e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

e) Comunicarlle á Consellería do Medio Rural e do Mar a obtención doutras subvencións e axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente, tanto público como privado.

f) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos durante un mínimo de cinco anos desde a percepción do último pagamento, para os efectos de comprobación e control.

g) Os beneficiarios quedan obrigados a comunicar á Consellería do Medio Rural e do Mar calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a modificación das finalidades para as cales foi concedida a axuda, o que pode levar consigo unha minoración da axuda concedida ou á súa denegación, segundo a importancia das modificacións operadas.

h) Os beneficiarios terán a obriga de dar a axeitada publicidade ao carácter público do financiamento dos investimentos realizados no caso das axudas reguladas nas letras A e C do artigo 6, con expresa mención da participación do Fondo Europeo da Pesca, de conformidade co establecido no Regulamento 498/2007, do 26 de marzo.

i) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable específico en relación con todas as transaccións relacionadas coa subvención que permita seguir a pista de auditoría.

Artigo 8. Contía das axudas

A) Primas por reconversión.

1. Parcial.

Diversificación de actividades. A axuda máxima prevista nesta medida é de 21.000 euros por beneficiario individual.

2. Total.

A axuda máxima prevista nesta medida é de 52.000 euros por beneficiario individual.

Estas dúas medidas estarán encadradas dentro de plans sociais individuais ou colectivos, nos cales figurará un proxecto en que se indicará o tipo de medida que se vai tomar e os investimentos ou desembolsos que realizará o beneficiario; o dito proxecto servirá de base para o cálculo da axuda.

B) Prima non renovable vinculada á paralización definitiva.

A cantidade máxima subvencionable será de 10.500 euros por beneficiario individual. Esta compensación será reembolsada pro rata temporis no caso de que o beneficiario volva exercer a profesión de pescador nun prazo inferior a un ano tras o cobramento da compensación, mantendo unicamente o dereito á parte proporcional da prima que corresponda ao período transcorrido desde o momento do cobramento da axuda ata aquel en que volva exercer a dita profesión. No caso de que o beneficiario estea a exercer a profesión de pescador no momento do cobramento da axuda deberá reembolsar o seu importe total.

Para os efectos do cálculo desta devolución terase en conta que a axuda se devindica por meses vencidos e de forma proporcional. No suposto de que dentro dunha mensualidade comezase a traballar, detraeráselle a parte proporcional que corresponda segundo os días de inactividade.

C) Prima pola compra do primeiro barco.

A prima pola compra do primeiro barco non será superior ao quince por cento do custo de adquisición da propiedade nin excederá os 50.000 euros.

Artigo 9. Compatibilidade das axudas

1. As axudas establecidas nestas bases reguladoras serán compatibles con calquera outra concedida por outras administracións públicas ou por entidades públicas ou privadas, sempre que non teñan financiamento parcial ou total de fondos procedentes doutro instrumento financeiro comunitario e a suma total das axudas non supere a porcentaxe máxima fixada no Regulamento (CE) nº 1198/2006 para a contribución pública.

2. No suposto de que a suma de todas as axudas supere os devanditos límites, procederase por resolución do órgano concedente á minoración da axuda concedida.

Artigo 10. Prazos de solicitude

1. Para esta convocatoria de 2014 o prazo de presentación das solicitudes previstas nas letras A) e C) do artigo 4 será dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

2. O prazo de presentación das solicitudes previstas na letra B) será desde o día seguinte á publicación desta orde e ata o 31 de xullo de 2014 excepto que a data final que resulte da aplicación do número 1 sexa posterior, caso en que se aplicará esta última.

Artigo 11. Forma de presentación de solicitudes e documentación necesaria (anexos normalizados e documentación complementaria)

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedementos administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

4. No caso de que algún dos documentos que se van presentar por parte da persoa solicitante ou representante, de forma electrónica, supere os tamaños límite establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

5. A solicitude e demais anexos normalizados está formada por:

– Anexo I de solicitude de axuda.

6. A documentación complementaria está formada por:

a) Copia cotexada do DNI só no caso de non autorizar o órgano xestor para comprobar os datos de identidade mediante consulta ao Sistema de verificación de datos segundo o Decreto 255/2008, do 23 de outubro (DOG núm. 221, 13 de novembro) e Orde do 7 de xullo de 2009 (DOG núm. 134, do 10 de xullo).

b) Informe de vida laboral expedido polo Instituto Social da Mariña.

c) Copia cotexada de todas as follas de todos os cadernos de inscrición marítima que deberán estar actualizados.

d) Segundo o tipo de medida solicitada, ademais:

i) Primas por reconversión.

– Plan e proxecto detallado destinado á pluriactividade ou á reciclaxe profesional en áreas distintas da pesca marítima, en que se acreditará o cumprimento dos requisitos e a posesión das autorizacións para levalo a cabo, de ser o caso, así como a cuantificación do seu importe. Se o proxecto é de carácter técnico deberá estar visado polo colexio profesional correspondente. Da documentación relativa a este parágrafo achegaranse dous exemplares.

– Xustificante do Instituto Social da Mariña de non poder acceder á xubilación ordinaria no caso de ser maior de 55 anos.

– No caso de reconversión parcial, memoria explicativa en que se especifique o tempo que os solicitantes van dedicar á actividade de pesca e o tempo que van dedicar á actividade de reconversión parcial.

– Cando proceda, e para os efectos do artigo 13.1 I) ou II), plan detallado onde se especifique a conciliación da vida laboral e familiar.

ii) Prima non renovable vinculada á paralización definitiva.

– Documentos acreditativos da finalización da relación laboral coa empresa titular do buque paralizado definitivamente (Resolución sobre o recoñecemento de baixa no ISM e carta de despedimento da empresa).

– Xustificante do Instituto Social da Mariña de non poder acceder á xubilación ordinaria no caso de ser maior de 55 anos.

iii) Primas individuais a pescadores menores de 40 anos para a compra do primeiro barco:

– Documento acreditativo da formación profesional ou equivalente a cinco anos de exercicio da profesión de pescador, de ser o caso.

– Compromiso de adquisición da embarcación en que se cuantifique o importe da dita adquisición.

Artigo 12. Tramitación das solicitudes, resolución e recursos

1. O Servizo de Innovación Tecnolóxica da Frota da Consellería do Medio Rural e do Mar, como órgano instrutor dos expedientes, analizará os expedientes e requirirá a documentación necesaria, de ser o caso.

2. Se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos, requirirase o interesado para que nun prazo de dez días hábiles emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, e se así non o fai, terase por desistido da súa solicitude. Sen prexuízo do anterior, poderá requirirse o solicitante para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

3. Unha vez instruído o expediente, remitirase a unha comisión de selección formada pola persoa titular da Subdirección Xeral de Innovación Tecnolóxica, a persoa titular do Servizo de Innovación Tecnolóxica da Frota e mais unha persoa funcionaria deste servizo que emitirán un informe en que se concrete o resultado da avaliación efectuada. Aqueles que reúnan todos os requisitos e a documentación necesarias elevaranse á persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar para a súa resolución, quen poderá delegar na persoa titular da Secretaría Xeral do Mar.

4. A resolución de concesión indicará, entre outros aspectos, os compromisos asumidos polos beneficiarios; os créditos orzamentarios aos cales se imputa o gasto; a contía da subvención individualizada e a porcentaxe do financiamento do Fondo Europeo da Pesca; os prazos e modo de pagamento da subvención; e o prazo e a forma de xustificación por parte do beneficiario do cumprimento da finalidade para a cal se cobra a subvención.

5. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución da axuda será de cinco meses desde a data de publicación desta orde de convocatoria de axudas no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

6. Unha vez notificada a devandita resolución, o interesado terá un prazo de dez días hábiles a partir do seguinte ao da súa notificación para a súa aceptación. Transcorrido este prazo sen producirse manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada a axuda.

7. Contra a resolución que se dite, que pon fin á vía administrativa, cabe interpoñer recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar no prazo dun (1) mes a partir do día seguinte ao da súa notificación ou, alternativamente, recurso contencioso-administrativo perante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación. Se transcorrido o prazo para resolver establecido no punto 5 deste artigo non lle é notificada ao interesado a resolución, entenderase desestimada por silencio negativo e caberá interpoñer recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar no prazo de tres (3) meses ou, alternativamente, recurso contencioso-administrativo perante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de seis (6) meses contados, en ambos os casos, a partir do día seguinte ao que se produza o acto presunto.

8. Os expedientes que non cumpran os requisitos contidos nestas bases e na normativa de aplicación serán inadmitidos ou desestimados, segundo o caso.

Artigo 13. Criterios de selección

1. As solicitudes serán atendidas na orde que se relaciona a seguir:

I) Prima por reconversión total: terán preferencia aquelas solicitudes en que unha muller teña unha participación mínima do 50 %, seguido daqueles que conteñan un plan detallado para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar do home ou muller e, finalmente, priorizarase segundo o maior número de días de cotización ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do Mar (priorizando os de maior idade).

II) Prima por reconversión parcial: terán preferencia aquelas solicitudes en que unha muller teña unha participación mínima do 50 %, seguido de aqueles que conteñan un plan detallado para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar do home ou muller e finalmente, priorizarase segundo o maior número de días de cotización ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do Mar (priorizando os de maior idade).

III) Prima pola compra do primeiro buque: terán preferencia aquelas solicitudes nas que unha muller teña unha participación mínima do 50% na propiedade do buque adquirido, e finalmente, priorizarase segundo o maior número de días de cotización ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do Mar (priorizando os de maior idade).

IV) Prima non renovable vinculada á paralización definitiva: priorizarase segundo o maior número de días de cotización ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do Mar (e priorizando os de maior idade).

2. Os criterios de selección poderanse modificar coas respectivas ordes de convocatoria do ano correspondente.

Artigo 14. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en particular, a obtención concorrente de subvencións e axudas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, e o incumprimento dos prazos de realización das obras, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión á súa revogación, no caso de considerarse que a modificación afecta un aspecto substancial da concesión.

2. Calquera modificación da actuación considerada como subvencionable na resolución de concesión requirirá autorización previa e expresa por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar. Para estes efectos, o beneficiario deberá presentar unha solicitude por escrito en que quede constancia debidamente motivada das razóns que aconsellan a modificación proposta.

3. O acto polo que se acorde a modificación da resolución de concesión ou, se é o caso, o da súa denegación, será ditado polo órgano concedente, unha vez instruído o correspondente expediente, no que se dará audiencia ao interesado. Non obstante, poderase prescindir deste trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin se teñan en conta na resolución outros feitos, alegacións ou probas que as aducidas polo interesado.

Artigo 15. Xustificación e pagamento

1. A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no acto de concesión da subvención realizarase de acordo coas bases da convocatoria de axudas e a resolución de concesión. Con carácter xeral o prazo de xustificación rematará o 1 de decembro de 2014. Excepcionalmente, a resolución individual de concesión da axuda poderá dispoñer un prazo distinto. Por causas xustificadas poderá concederse unha prórroga por resolución do órgano concedente, que deberá solicitarse dentro do prazo de execución. A solicitude de prórroga deberá presentarse por escrito e estar suficientemente motivada.

2. A documentación orixinal para o pagamento presentarase no Rexistro Único e de Información do complexo administrativo de San Caetano ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A documentación que se presentará será a seguinte:

– Anexo II de declaración doutras axudas.

– Segundo o tipo de medida, ademais:

a) Reconversión:

– Acta final de inspección do investimento que se solicitará, unha vez realizados os investimentos, aos servizos periféricos da consellería.

– Facturas orixinais do investimento realizado.

– Certificación bancaria do pagamento das facturas.

b) Prima non renovable vinculada á paralización definitiva: as condicións tidas en conta para a concesión da axuda son as mesmas que para o pagamento desta axuda.

c) Adquisición do primeiro barco por pescadores menores de 40 anos.

– Certificación do rexistro mercantil acreditativa da propiedade do buque adquirido total ou parcialmente polo beneficiario.

– Documento público de compravenda do buque en que consten todas as circunstancias e pagamentos efectivamente realizados.

– Copia do documento xustificativo do pagamento do imposto de transmisións patrimoniais.

3. A axuda obxecto desta orde, no caso de que estea vinculada á paralización definitiva do buque (prima non renovable), farase efectiva unha vez que o buque teña o certificado acreditativo da paralización definitiva emitido pola capitanía marítima correspondente ou equivalente.

4. No suposto de falta de xustificación documental ou material, segundo o prazo establecido na resolución, o beneficiario perderá o dereito ao cobramento total ou parcial da subvención.

Artigo 16. Verificación posterior ao pagamento da axuda

Os servizos da Consellería do Medio Rural e do Mar realizarán os controis oportunos para verificar que a acción subvencionada non teña, nos cinco anos seguintes á data de resolución de pagamento da axuda, unha modificación fundamental das establecidas no artigo 56 do Regulamento (CE) 1198/2006, e que se manteñen as condicións que se exixiron para o seu outorgamento.

Artigo 17. Incumprimento e reintegro das axudas

1. Se o beneficiario incumpre calquera dos requisitos establecidos nestas bases e demais normas aplicables, así como as condicións que, se for o caso, se establezan na resolución de concesión da axuda, poderanse anular os beneficios concedidos coa obriga de reintegro da axuda ou subvención.

2. Procederá o reintegro total ou parcial da subvención concedida e dos xuros de demora correspondentes desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, nos supostos establecidos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Será causa de reintegro, de acordo coas directrices comunitarias para o exame das axudas estatais no sector da pesca e da acuicultura (2008/C 84/06), a comisión de infracción polo beneficiario do dereito comunitario e, en especial, das normas da Política Pesqueira Común, durante o período cuberto pola subvención. O reembolso das axudas será proporcional á gravidade da infracción cometida.

Artigo 18. Infraccións e sancións

Sen prexuízo do establecido nos parágrafos anteriores, aos beneficiarios das axudas reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 19. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a verificación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 35.f da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación, ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo presentar entón a certificación nos termos previstos regulamentariamente.

4. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

Artigo 20. Publicidade

En aplicación do establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas, expresando a convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención, coas excepcións previstas no dito artigo, de ser o caso.

Artigo 21. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña); ou a través dun correo electrónico a
secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

Disposición adicional única

A competencia para resolver o procedemento de concesión das axudas está delegada na persoa titular da Secretaría Xeral do Mar de acordo co artigo 2, terceiro, da Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 30 de marzo de 2012 (DOG do 12 de abril), sobre delegación de competencias.

Disposición derrogatoria

Quedan sen efecto as bases reguladoras para a concesión de axudas de carácter socioeconómico aprobadas por orde da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos do 6 de maio de 2010 (DOG núm. 94, do 20 de maio). Non obstante, aos procedementos derivados de solicitudes presentadas ao abeiro da citada orde seranlles aplicables as súas disposicións.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Secretaría Xeral do Mar para ditar as resolucións necesarias para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda

Esta orde producirá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira terceira

No non previsto nesta orde observarase o que establece o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e posteriores modificacións; o disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e os do seu regulamento de execución, e a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2014

Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

missing image file
missing image file
missing image file