Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 7 de abril de 2015 Páx. 13129

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 25 de marzo de 2015 pola que se modifica a composición do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.

Mediante a Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro) fíxose pública a composición dos consellos sociais das universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.

A Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, establece que o Consello Social estará integrado por un máximo de trinta e un membros.

O artigo 77 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, establece que serán membros do Consello Social, entre outros, un membro designado pola asociación de antigos alumnos de cada unha das universidades.

Con data do 23 de marzo de 2015 tivo entrada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia un escrito do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela en que se lle comunica ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que, como consecuencia da renovación da Xunta Directiva da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC, acordan a designación de Ángel López Conde como representante da Asociación de Antigos Alumnos da Universidade de Santiago de Compostela en substitución de José Santiago Pérez; xúntase declaración de non estar incurso nas incompatibilidades sinaladas no artigo 78 da citada Lei 6/2013, do 13 de xuño.

O artigo 77.4 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, establece que os acordos de designación de membros do Consello Social lle serán comunicados á persoa titular da consellería competente en materia de universidades, quen procederá ao seu nomeamento mediante orde da súa consellería.

Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo único

Nomear a Ángel López Conde como representante da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela no Consello Social da citada universidade, en substitución de José Santiago Pérez. De acordo co artigo 79 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, o mandato do membro substituto estenderase só polo tempo que reste para concluír o do substituído.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria