Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 7 de abril de 2015 Páx. 13257

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (1383/2012).

Encarnación Mercedes Tubío Lariño, secretaria do Xulgado do Social número 4 da Coruña, da fe e certifica que neste xulgado se seguen autos número 1383/2012 por instancia de Andrés Miguel Orgueira Nogueira, Beatriz Regueiro Gómez, Carlos López Picado e Luis Rubén López Teijido contra as empresas Renfe Operadora, S.L., Servigestión Pérez de Llanos, S.L., Ute Uni2 Acciona, na actualidade Acciona Servicios Ferroviarios Ute, Acciona Servicios Ferroviarios, S.L. e o Fondo de Garantía Salarial sobre cantidade, en que recaeu sentenza con data do 5 de febreiro de 2015 que copiada nos particulares necesarios di así:

Parte dispositiva:

Estímase parcialmente a demanda interposta por Andrés Miguel Orgueira Nogueira, Beatriz Regueiro Gómez, Carlos López Picado e Luis Rubén López Teijido fronte a Renfe Operadora, S.L, Servigestión Pérez de Llanos, S.L., Ute Uni2 Acciona (ahora Acciona Servicios Ferroviarios Ute) y Acciona Servicios Ferroviarios, S.L., con intervención do Fogasa e, en consecuencia:

– Absólvese a Renfe Operadora, S.L. das pretensións fronte a ela exercidas.

– Condénase a Servigestión Pérez de Llanos, S.L.; Ute Uni2 Acciona; Acciona Servicios Ferroviarios Ute e Acciona Servicios Ferroviarios, S.L. a aboar solidariamente aos demandantes as seguintes cantidades:

• A Andrés Miguel Orgueira Nogueira a cantidade de douscentos oito euros con vinte e seis céntimos de euro (208,26 euros).

• A Beatriz Regueiro Gómez a cantidade de douscentos noventa e sete euros con quince céntimos de euro (297,15 euros).

• A Carlos López Picado a cantidade de douscentos noventa e cinco euros con setenta e catro céntimos de euro (295,74 euros).

• A Luis Rubén López Teijido a cantidade de cento sesenta e nove euros con sesenta e dous céntimos de euro (169,62 euros).

Notifíquese esta resolución ás partes e fágaselles saber que contra ela non cabe recurso de suplicación por razón da contía, sen prexuízo dos demais motivos previstos no artigo 191 da LRXS.

A competencia para coñecer o recurso de suplicación corresponderá, se é o caso, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución, para o cal é suficiente a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado, ou representante dentro do indicado prazo.

Se o recorrente no goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, ao tempo de anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina, Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña.

E para que conste, para os efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia co fin de que sirva de notificación en forma á empresa Servigestión Pérez de Llanos, S.L. expido e asino esta notificación.

A Coruña, 13 de marzo de 2015

A secretaria xudicial