Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Martes, 26 de xullo de 2016 Páx. 32618

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 20 de xullo do 2016, da Dirección Xeral de Función Pública, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.

Mediante a Resolución do 19 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm.93, do 20 de maio) convocouse concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

Examinadas e resoltas as reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos, a Comisión de Valoración, na súa xuntanza do día 5 de xullo de 2016, acordou elevar á Dirección Xeral da Función Pública a proposta definitiva de resolución do concurso.

Debido a causas organizativas e para manter o bo funcionamento dos servizos públicos, dado que unha parte importante das persoas funcionarias afectadas pola resolución do concurso teñen que desfrutar o seu período vacacional preferentemente nos meses de xullo e agosto, tal e como se establece na Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 24 de febreiro de 2016, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas, cómpre diferir os prazos posesorios derivados da resolución do concurso co fin de asegurar a continuidade na prestación de servizos.

Polo exposto, esta dirección xeral, ao abeiro do disposto na Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 136, do 18 de xullo), modificada pola Orde da Consellería de Facenda do 26 de agosto de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 162, do 27 de agosto) de conformidade co previsto na base VIII.5 da convocatoria,

DISPÓN:

Primeiro

Adxudicarlles ás persoas funcionarias que se relacionan nos anexos I (primeira fase) y II (fase de resultas) os postos de traballo que neles se especifican.

Segundo

Diferir os prazos posesorios derivados da resolución do concurso ata que se publique no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se indique a data de inicio dos ditos prazos.

Terceiro

Os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que con anterioridade á finalización dos prazos posesorios se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, en cuxo caso poderá optar por un dos dous.

As persoas funcionarias adxudicatarias están obrigadas a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública dentro dos tres días seguintes ao da publicación da resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abran os prazos posesorios.

Os traslados que se deriven da resolución deste concurso terán a consideración de voluntarios, en consecuencia non xerarán dereito a indemnización.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a Dirección Xeral da Función Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase impugnar directamente ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2016

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I
(Primeira fase)

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

ABAD

BELLO

JESUS MANUEL

32746036Q

C1

362

IN.C99.10.000.15001.231

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

20.800

ABAD

PARDO

FRANCISCO JAVIER

34889565Z

A1

923

TR.C99.10.000.15001.015

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PS

A CORUÑA

20

12.400

ABALDE

COSTAS

LORENA

53180923R

C1

260

MA.C99.10.000.27001.093

XEFATURA NEGOCIADO III

IV

LUGO

18

18.000

ABELLEIRA

FREIRIA

JOSE MANUEL

33278003Q

C1

4

PX.201.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.200

ABIA

SARMENTERO

MARIA JOSE

01111104C

C2

335

MA.X99.10.000.15001.071

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

IV

A CORUÑA

18

19.900

ABUIN

LOPEZ

ANA

33309908C

C1

315

MA.O19.10.000.27001.060

XEFATURA NEGOCIADO VI

IV

LUGO

18

19.800

AGUIAR

TEIJEIRO

MARIA CONSUELO A.

32766922H

C2

929

TR.C99.10.000.15001.067

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

15.750

AGUIRRE

FERNANDEZ

OSCAR

76824581G

AP

36

PR.C02.00.000.15770.032

SUBALTERNO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

10.150

ALDREY

ALDREY

MERCEDES

33273413A

C1

883

TR.C03.00.002.15770.009

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.750

ALENDE

SANCHEZ

ANA MARIA

32807553P

C2

86

PR.C99.10.000.15001.103

XEFATURA DE GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN III

PR

A CORUÑA

14

21.500

ALMAZAN

ORTEGA

MARIA DEL MAR

33272116V

C2

70

PR.C06.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.250

ALMOYNA

SANCHEZ

JULIO

32801745L

C2

1127

TR.C99.40.101.15080.010

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

BERGONDO

12

15.450

ALONSO

AGUEDA

JORGE

34971480A

A2

386

IN.O11.00.000.15770.047

XEFATURA SECCIÓN SEGURIDADE DE PRODUTOS

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.800

ALONSO

CASTRO

ELENA

36126877H

A1

344

MA.X99.10.000.36001.050

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

IV

PONTEVEDRA

25

17.500

ALONSO

COSTA

SONIA

44452828S

C2

859

TR.C02.00.000.15770.037

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.700

ALONSO DA

CUNHA

MATILDE ISABEL

33852728V

A1

101

PR.C99.10.000.27001.141

INSPECTOR/A XOGO

PR

LUGO

25

22.700

ALVAR

VAZQUEZ

JOSE MANUEL

34728249C

C1

1224

MR.C99.10.000.36001.102

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN E CAIXA

MR

PONTEVEDRA

20

21.200

ALVAREZ

ARAUJO

PEDRO PABLO

44455285B

C2

1278

MR.C99.20.154.36590.015

XEFATURA GRUPO (VILAGARCÍA)

MR

VILAGARCíA DE AROUSA

14

14.500

ALVAREZ

CID

JOSE LUIS

34908790B

C1

477

ED.C99.10.000.32001.533

XEFATURA DE SECCIÓN DE RÉXIME INTERIOR

ED

OURENSE

25

22.800

ALVAREZ

FIDALGO

CARLOS

34918430Z

C2

339

MA.X99.10.000.32001.047

XEFATURA DE GRUPO III

IV

OURENSE

14

19.300

ALVAREZ

GONZALEZ

AMPARO

34955587A

C1

153

FC.A29.10.000.15001.125

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

A CORUÑA

18

18.900

ALVAREZ

GONZALEZ

MARIA ASUNCION

34922375A

C1

469

ED.C99.10.000.32001.040

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA

ED

OURENSE

25

22.400

ALVAREZ

LOPEZ

JULIA

34973044A

C2

778

ED.C99.50.101.32001.013

XEFATURA DE NEGOCIADO

ED

OURENSE

18

19.700

ALVAREZ

MENDEZ

OTILIA

33318779J

C2

203

FC.C03.00.030.27001.026

XEFATURA NEGOCIADO VII

FC

LUGO

18

18.650

ALVAREZ

MIGUEZ

MARGOT

34920352G

C1

375

IN.C99.10.000.32001.095

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN

IN

OURENSE

20

22.100

ALVAREZ

PARADA

ELVIRA

34607281D

A1

92

PR.C99.10.000.15001.206

XEFATURA SECCIÓN

PR

A CORUÑA

25

25.250

ALVAREZ

PEREZ

MARIA DEL CARMEN

34992517H

C2

508

ED.C99.40.101.36390.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PORTAS

14

16.450

ALVAREZ

PEREZ

YOLANDA MARIA

76361926V

C2

889

TR.C04.00.001.15770.026

XEFATURA NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.450

ALVAREZ

RIESGO

FERMINA

10575931W

A2

991

TR.C99.10.000.27001.652

XEFATURA SECCIÓN DE PRESTACIÓNS

PS

LUGO

25

23.200

ALVAREZ

RODRIGUEZ

SONIA

34964523S

C2

998

TR.C99.10.000.32001.054

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

OURENSE

12

18.400

ALVAREZ

ROMERO

ENRIQUE

32426690W

A1

419

ED.301.00.000.15770.036

XEFATURA DE SECCIÓN XURÍDICA II

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.100

ALVAREZ

TABOADA

MARTA

34976222F

C1

168

FC.A29.10.000.32001.140

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

OURENSE

18

19.750

ANDUJAR

GUNTIN

MANUEL MODESTO

76872433Q

C2

1150

MR.201.00.001.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.900

ANSEMIL

PARADA

PILAR

33254980Q

C1

21

PX.A11.00.002.15770.194

XEFATURA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN I

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.100

ANTA

RODRIGUEZ

ANXO

34267510V

C1

1143

MR.101.00.001.15770.084

XEFATURA NEGOCIADO SEG. ALIMENT. E SANIDADE ANIMAL

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.500

ANTELO

LEMA

JUAN MANUEL

52433253S

C2

959

TR.C99.10.000.15001.697

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

A CORUÑA

18

18.850

AÑON

DOMINGUEZ

ANA MARIA

33289436H

C2

430

ED.302.00.001.15770.034

XEFATURA DE NEGOCIADO III

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.800

AÑON

RODRIGUEZ

MARIA DOLORES

32775775Q

A1

453

ED.C99.10.000.15001.147

XEFATURA SECCIÓN PROFESORADO ENSINANZA SECUNDARIA

ED

A CORUÑA

25

23.650

ARACIL

ARCOS

JORGE JUAN DE

32693438L

A1

872

TR.C02.00.003.15770.072

XEFATURA SECCIÓN DE RECLAMACIÓNS E RECURSOS

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

13.550

ARANGO

FABEIRO

SOFIA ROSA

33272493A

C1

1058

TR.C99.20.901.15770.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.900

ARAUJO

GUTIERREZ

JUAN ALBERTO

34972432N

C2

316

MA.O19.10.000.32001.022

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

OURENSE

16

19.550

ARIAS

LOSADA

MARIA CONCEPCION

34951758S

C1

812

SA.C99.10.003.32001.020

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA

SA

OURENSE

25

22.300

ARIAS

LOVELLE

JOSE

76619377Y

C1

126

PR.V20.00.001.15770.030

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ORZAMENTARIA

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.150

ARIAS

MENDEZ

ROSA MARIA

34893206K

C2

951

TR.C99.10.000.15001.588

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

16.400

ARIAS

RIVAS

MARIA LUISA

36046004J

C2

326

MA.O19.10.000.36560.007

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

VIGO

16

18.700

ARISTEGUI DE

MIGUEL

BEATRIZ

00378579E

C1

1037

TR.C99.20.000.15350.002

XEFATURA ESTUDOS CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL

IN

FERROL

25

22.750

ARMESTO

FERREIRO

ANA

33857869Y

C1

990

TR.C99.10.000.27001.634

XEFATURA SECCIÓN DE EQUIPAMENTOS E SERVIZOS

PS

LUGO

25

21.800

ARMESTO

MIGUEL

MARIA ISABEL

32410143S

C1

1233

MR.C99.10.401.15001.017

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

22.200

ARTIGAS

HERNANDEZ

CLARA

32753671S

C2

1249

MR.C99.10.701.15001.024

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MR

A CORUÑA

18

19.850

ASTRAY

SUAREZ

MARIA CRUZ

32760148Y

C1

902

TR.C05.00.003.15770.013

XEFATURA SECCIÓN

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

ATANES

ATANES

MARIA JESUS

76714335C

C2

1288

MR.C99.50.150.32060.008

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

BANDE

12

18.300

BALEATO

GONZALEZ

MARIA

44809426K

A1

384

IN.O11.00.000.15770.032

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

17.900

BALLESTEROS

CADAYA

ANTONIO ROBERTO

34924053W

C2

1212

MR.C99.10.000.32001.187

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

19.700

BAO

LOPEZ

ANTONIO OVIDIO

33276520M

A1

55

PR.C02.00.005.15770.071

XEFATURA SECCIÓN I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

17.800

BARCA

SANCHEZ

NATALIA

33301865G

A1

814

SA.C99.10.003.36001.007

XEFATURA SECCIÓN

SA

PONTEVEDRA

25

22.450

BARJA

SUAREZ

SONIA

34993255C

C2

371

IN.C99.10.000.27001.128

XEFATURA NEGOCIADO

IN

LUGO

18

17.000

BARREIRA

GONZALEZ

MARIA CARMEN

36078184Q

C1

130

PR.V20.00.002.15770.016

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.050

BARREIRO

BLANCO

JOSEFA

33219295G

C2

189

FC.C02.00.003.15770.012

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.850

BARREIRO

CASTRO

LUIS

33331791F

A1

102

PR.C99.10.000.27001.142

INSPECTOR/A XOGO

PR

LUGO

25

21.400

BARREIRO

GARCIA

MARIBEL

33299052C

AP

1149

MR.201.00.000.15770.082

SUBALTERNO/A

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

9.250

BARRIL

GONZALEZ

MARINA

34989756V

A2

1188

MR.402.00.001.15770.057

XEFATURA SECCIÓN DE APOIO AO SECTOR

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.450

BARTOLOME

VILLANUEVA

JULIA

32757353V

C1

23

PX.A11.00.002.15770.196

XEFATURA SECCIÓN

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

BASALO

COUTADO

ANA

44463819N

C1

1131

TR.C99.40.301.32001.007

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

OURENSE

14

18.020

BELLO

MIRAS

GLORIA

53303522X

A2

927

TR.C99.10.000.15001.024

POSTO BASE SUBGRUPO A2

PS

A CORUÑA

16

13.600

BELLO

NEIRA

BALBINA

32758287P

C2

1234

MR.C99.10.401.15001.028

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

19.400

BERMUDEZ

CASTRO

MARIA BEGOÑA

32754082N

C2

1244

MR.C99.10.501.15001.060

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

19.400

BERMUDEZ

IGLESIAS

MARIA ESTHER

32634571D

A2

1054

TR.C99.20.901.15350.014

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

FERROL

20

20.400

BESADA

PORTO

MARIA BERTA

35458507M

C1

131

PR.V20.00.002.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.250

BLANCO

ALLER

MARIA MILAGROS

32791175Y

A1

811

SA.C99.10.003.15001.025

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA

SA

A CORUÑA

25

23.050

BLANCO

CID

MARIA LUISA

34722753K

C2

1008

TR.C99.10.000.32001.626

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

OURENSE

18

21.250

BLANCO

FERNANDEZ

RICARDO

36058880D

AP

739

ED.C99.40.309.36560.004

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

12.000

BLANCO

GONZALEZ

GERARDA

34992400Q

C1

1092

TR.C99.20.901.36560.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

VIGO

20

21.650

BLANCO

URBANO

MARIA CONCEPCION

34948327B

C1

361

IN.C04.00.001.15770.008

XEFATURA SECCIÓN COMERCIO INTERIOR

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.350

BLAS

BLANCO

JOSE MANUEL

34970229V

C2

317

MA.O19.10.000.32001.023

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

OURENSE

16

19.700

BORREGON

MARTINEZ

LEONOR

05363534A

A2

1022

TR.C99.10.000.36560.173

XEFATURA SECCIÓN SELECCIÓN E AVALIACIÓN DE CENTROS

IN

VIGO

25

26.750

BRAVO

LOPEZ

ROSA MARIA

34961430G

C2

20

PX.A11.00.002.15770.180

XEFATURA NEGOCIADO DE TESOURERÍA E HABILITACIÓN

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

20.550

BRIEVA

VAZQUEZ

BERTA

36119491S

C1

1133

TR.C99.40.800.36560.109

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

VIGO

14

15.350

BRITO

VAZQUEZ

SEVERINA

36106903P

C2

1025

TR.C99.10.000.36560.542

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

VIGO

12

15.320

BRUQUET

ALVAREZ

AMANCIO

76706998C

C2

1272

MR.C99.20.102.32680.009

XEFATURA NEGOCIADO (RIBADAVIA)

MR

RIBADAVIA

18

19.250

BUDIÑO

RODRIGUEZ

MARIA JESUS

35303227K

A1

94

PR.C99.10.000.15001.212

XEFATURA SECCIÓN

PR

A CORUÑA

25

24.100

BUGALLO

LOPEZ

JESUS

35299015H

C2

1247

MR.C99.10.601.36001.021

XEFATURA NEGOCIADO

MR

PONTEVEDRA

18

19.950

CAAMAÑO

GONZALEZ

MARIA DEL CARMEN

78795917X

AP

40

PR.C02.00.002.15770.133

SUBALTERNO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

6.300

CABANA

GIL

MARIA HILDA

76555962W

C1

72

PR.C07.00.000.15770.007

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.750

CABANELAS

RODRIGUEZ

MARIA DOLORES

34938727W

C1

1040

TR.C99.20.000.32001.002

XEFATURA ESTUDOS CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL

IN

OURENSE

25

23.050

CALAVIA

LASECA

LUIS

16780689G

A2

900

TR.C05.00.001.15770.006

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA II

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.000

CALVIÑO

VENCE

ELENA

32814737Q

C2

151

FC.A29.10.000.15001.050

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

A CORUÑA

12

15.700

CALVO

MAYORAL

ANA ISABEL

34956936H

C1

266

MA.C99.10.000.32001.087

XEFATURA NEGOCIADO III

MA

OURENSE

18

20.750

CAMAÑO

FANDIÑO

ASUNCION

35280702J

C1

1309

TR.C99.10.101.36001.001

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

PONTEVEDRA

25

22.850

CAMARERO

MERINO

SANTIAGO

13082827J

C1

381

IN.C99.10.000.36001.117

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ADMINISTRATIVA I

IN

PONTEVEDRA

25

23.150

CAMBA

CID

MARIA AIDA

34956170B

C1

274

MA.C99.10.007.32001.007

XEFATURA NEGOCIADO I

IV

OURENSE

18

20.200

CAMESELLE

OTERO

LUZ DIVINA

36053650T

C2

182

FC.A29.10.000.36560.041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

VIGO

12

15.850

CAMPAÑA

FIGUEIRA

JUAN CARLOS

33245848S

C1

50

PR.C02.00.002.15770.175

XEFATURA SECCIÓN DOG

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.250

CAMPO

RODICIO

MARIA PILAR

34940814L

C2

152

FC.A29.10.000.15001.091

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

A CORUÑA

18

19.050

CAMPOS

DURAN

JESUS

36076459Q

C2

396

IN.O19.10.000.36001.044

XEFATURA NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

18.350

CAMPOS

GOMEZ

MARIA RAQUEL

34981796S

C2

394

IN.O19.10.000.32001.060

XEFATURA GRUPO COORDINADOR SIRI

IN

OURENSE

14

19.000

CANAY

PARGA

MARIA JOSEFA

78787442E

A1

43

PR.C02.00.002.15770.156

TRADUTOR/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

11.450

CANCELA

RODRIGUEZ

PILAR

33280610R

A1

868

TR.C02.00.002.15770.015

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.300

CANEDO

BECERRA

CARMEN

32768020N

C2

202

FC.C03.00.030.15001.051

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC

A CORUÑA

14

18.100

CANEDO

BECERRA

MARIA ANGELES

32430790P

A2

334

MA.X99.10.000.15001.070

XEFATURA SECCIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

IV

A CORUÑA

25

24.100

CANEIRO

AMENEIROS

MARIO

32653763L

C2

136

PR.V20.00.003.15770.018

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.550

CANO

MOSQUERA

ANA MARIA

32427209S

AP

511

ED.C99.40.102.15740.005

SUBALTERNO/A

ED

SADA

10

13.000

CANOSA

OVIEDO

MARIA DOLORES

33272990V

C2

904

TR.C05.00.003.15770.018

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.150

CAÑAS

HORRO

JOSE CARLOS

32748954J

C2

683

ED.C99.40.302.15170.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CAMBRE

14

17.200

CARBAJAL

ABAL

MARIA AURORA

36047424F

C1

1090

TR.C99.20.901.36540.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

TUI

25

19.900

CARIDE

NOVOA

ANA MARIA

36065713B

C2

519

ED.C99.40.108.36560.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIGO

14

18.700

CARLES

REY

MARIA CARMEN

33294730E

C2

198

FC.C03.00.016.15770.013

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.000

CARNERO

MARTINEZ

SONIA

36139656D

C1

1129

TR.C99.40.210.36560.005

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

VIGO

14

17.750

CARPINTERO

IGLESIAS

MARIA AZUCENA

33285490M

C2

961

TR.C99.10.000.15001.717

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

A CORUÑA

18

18.850

CARRACEDO

POSE

RUBEN JOSE

44834796E

C1

1116

TR.C99.20.903.15770.027

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.550

CARRASCO

LOPEZ

RAQUEL

47355142M

C1

819

SA.C99.10.005.36560.009

POSTO BASE SUBGRUPO C1

SA

VIGO

14

15.550

CARREIRA

VIEIRO

MARIA ASCENSION

33243163K

C1

132

PR.V20.00.003.15770.007

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.650

CARRO

BALBAS

JAVIER

46897676D

C2

949

TR.C99.10.000.15001.579

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

10.250

CARRO

VILA

ENRIQUE

32410355C

C2

158

FC.A29.10.000.15001.152

XEFATURA NEGOCIADO

FC

A CORUÑA

18

20.100

CASAREJOS

COMESAÑA

JOSE MIGUEL

36118387S

C2

233

MA.A99.20.000.36560.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MA

VIGO

12

15.850

CASAS

CARREIRA

MARIA BELEN

33305938Y

A2

465

ED.C99.10.000.27001.150

XEFATURA SECCIÓN INSPECCIÓN

ED

LUGO

25

23.600

CASAS

GONZALEZ

MARIA DOLORES

35299551W

A1

268

MA.C99.10.000.36001.076

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

MA

PONTEVEDRA

25

18.450

CASASNOVAS

DOCASAR

MARIA LUISA

34925231F

C2

1238

MR.C99.10.401.32001.006

XEFATURA NEGOCIADO

MR

OURENSE

18

20.600

CASTEDO

FERREIRO

SARA

33856305Y

C2

988

TR.C99.10.000.27001.616

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

LUGO

18

17.950

CASTIÑEIRAS

FANDIÑO

BALDOMERO

35450736P

C2

10

PX.499.10.000.15001.011

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PX

A CORUÑA

18

20.600

CASTIÑEIRAS

LOPEZ

JOSE MANUEL

34962887N

C1

911

TR.C06.00.001.15770.018

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.900

CASTRILLO

PRIETO

ANGEL JOSE

11718604N

A1

476

ED.C99.10.000.32001.531

XEFATURA SECCIÓN REXISTRO PROPIEDADE INTELECTUAL

ED

OURENSE

25

24.100

CASTRO

ALLEGUE

FRANCISCO MIGUEL

32646234B

A1

288

MA.O11.00.002.15770.021

UNIDADE XURIDICA ADMINISTRATIVA

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

23.050

CASTRO

ANSEDE

ANGEL

32769307B

C2

1299

MR.O19.10.000.15001.014

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

21.900

CASTRO

BALBOA

PATRICIA

78796614V

C2

1293

MR.O12.00.000.15770.032

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

14.050

CASTRO

BANDE

ANDRES JUAN

34949010G

A1

1227

MR.C99.10.201.32001.005

XEFATURA ÁREA XURÍDICA

MR

OURENSE

26

20.700

CASTRO

CASTRO

JOSE ANTONIO

44471037P

C2

1082

TR.C99.20.901.32850.001

DIRECTOR/A O.E.

IN

VIANA DO BOLO

20

14.400

CASTRO

LOPEZ

BEGOÑA

34962315S

C1

912

TR.C06.00.002.15770.034

XEFATURA SECCIÓN DE PRESTACIÓNS

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.750

CASTRO

RASCADO

EVA

35303757E

C2

480

ED.C99.10.000.36001.143

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

15.300

CASTRO

RODRIGUEZ

ANDRES

33316763K

A1

1228

MR.C99.10.201.36001.010

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

MR

PONTEVEDRA

25

16.650

CASTRO

SERANTES

MARIA CARMEN

32767721N

C2

931

TR.C99.10.000.15001.077

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

13.200

CASTRO-GIL

SOTO

MANUEL MARIA

33991441V

C2

1268

MR.C99.20.073.27650.009

XEFATURA GRUPO (VIVEIRO)

MR

VIVEIRO

14

13.250

CEBALLOS

CARRERA

JUAN LUIS

34990707W

C2

1183

MR.401.00.000.15770.019

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

12.250

CEBEIRO

GESTOSO

JUAN JOSE

33258195B

C2

293

MA.O11.00.006.15770.045

XEFATURA NEGOCIADO II

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.150

CEBRO

LANDEIRA

MARIA

33231117G

C1

1297

MR.O13.00.000.15770.052

XEFATURA SECCIÓN C

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

19.250

CERCEDA

RODRIGUEZ

FLORINDA

33322532V

C1

968

TR.C99.10.000.27001.111

XEFATURA SECCIÓN DE SANCIÓNS

IN

LUGO

25

21.900

CEREIJO

SILVA

MARIA DEL CARMEN

76519960H

C2

300

MA.O12.00.000.15770.061

XEFATURA NEGOCIADO INFORMACIÓN II

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.550

CERVIÑO

ESCUDERO

MARIA DOLORES

35299288S

C2

817

SA.C99.10.005.36001.003

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

PONTEVEDRA

18

18.200

CIVEIRA

MOURE

JOSE MANUEL

34969985A

C1

12

PX.A11.00.002.15770.080

XEFATURA SECCIÓN DE APOIO TÉCNICO

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.650

CIVIDANES

MATOS

ROSA MARIA

76894055H

C2

232

MA.A99.20.000.36560.011

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MA

VIGO

12

17.900

COBELO

GARCIA

MARIA ISABEL

36057202X

C2

124

PR.C99.40.000.36560.120

XEFATURA DE GRUPO IV

PR

VIGO

14

18.250

COBIAN

FERNANDEZ DE LA PUENTE

COVADONGA

32754716W

C2

32

IC.C99.10.000.36001.321

XEFE NEGOCIADO PROMOCION DO TURISMO

PX

PONTEVEDRA

18

20.200

COBO

GARCIA

MARCO ANTONIO

32654884J

C2

214

FC.C08.00.003.15770.035

XEFATURA NEGOCIADO SELECCIÓN I

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.550

CONDE

FERNANDEZ

MARIA PILAR

34900397J

C1

472

ED.C99.10.000.32001.150

XEFATURA SECCIÓN SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTAR.

ED

OURENSE

25

23.250

CONDE

FONTAO

JUAN

33209233Q

A1

208

FC.C06.00.002.15770.010

XEFATURA SECCIÓN CONTROL E INFORMACIÓN CONTABLE

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

25.150

CONDE

RIVAS

LAURA

76723044N

C2

112

PR.C99.10.000.36001.044

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN IV

PR

PONTEVEDRA

18

21.200

CONDE

SALGADO

BIEITO

76704372Q

AP

542

ED.C99.40.201.32190.004

SUBALTERNO/A

ED

O CARBALLIÑO

10

10.250

CONSTENLA

PATIÑO

ANTONIO JAVIER

36055476D

A1

1027

TR.C99.10.000.36560.623

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA

PS

VIGO

25

24.350

CORES

CATALAN

ISABEL

36044331L

C2

383

IN.C99.10.000.36560.015

XEFATURA NEGOCIADO

IN

VIGO

18

20.000

CORRAL

CALDEIRO

ROSA MARIA

76618996Q

C2

1237

MR.C99.10.401.27001.023

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

17.000

CORRALES

PIQUERO

JAVIER

32780159F

A1

1226

MR.C99.10.201.15001.030

XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E SANCIÓNS ÁREA MAR

PE

A CORUÑA

25

22.650

CORTIÑAS

RODRIGUEZ

LUIS ANTONIO

34253926A

A2

488

ED.C99.10.000.36001.209

XEFATURA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ED

PONTEVEDRA

25

22.200

COSTA

BASALO

ISABEL

34950638E

C2

80

PR.C08.00.000.15770.008

XEFATURA DE NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.950

COSTA

GARCIA

MARIA LUZ

33239706Z

C2

1290

MR.O11.00.000.15770.016

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.850

COSTA

MORONO

MARIA DEL MAR

33291079M

A1

869

TR.C02.00.002.15770.016

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA III

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.600

COSTA

OTERO

MANUELA MARIA

33274375E

C2

194

FC.C03.00.003.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.950

COSTAS

QUEIJEIRO

MARIA ELISA

36064104N

C2

123

PR.C99.40.000.36560.010

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN I

PR

VIGO

18

21.950

COUCHEIRO

DIOS

MARIA DEL CARMEN

33293000V

C2

145

FC.A02.00.002.15770.023

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.950

COUGIL

PEREZ

SANTIAGO

34952215N

C2

1241

MR.C99.10.401.32001.011

XEFATURA NEGOCIADO

MR

OURENSE

18

20.000

COUREL

GALLEGO

MARIA BELEN

34901203Z

C1

1018

TR.C99.10.000.36560.160

XEFATURA SECCIÓN II

IN

VIGO

25

23.250

COUSELO

LAMAS

MARIA SOFIA

33264816P

C1

447

ED.701.00.001.15770.012

XEFATURA SECCIÓN TÍTULOS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.350

COUTO

BLANCO

MARIA ISABEL

33279193X

C2

445

ED.601.00.001.15770.019

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.750

CRESPO

DATORRE

DOMINGA

34910232G

C1

164

FC.A29.10.000.32001.003

XEFATURA SECCIÓN

FC

OURENSE

25

25.000

CRUCES

BOUZAS

ANA MARIA

32812762L

C1

269

MA.C99.10.007.15001.004

XEFATURA DE GRUPO I

IV

A CORUÑA

14

16.700

CRUZ

MARTINEZ

JOSE ENRIQUE

32444307R

C2

606

ED.C99.40.301.15570.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OLEIROS

14

18.850

CUENDIAS

PAREDES

CRISTINA

46906979C

AP

138

PR.V20.00.301.15770.060

SUBALTERNO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

11.350

CUIÑAS

RODRIGUEZ

CARMEN

35244761K

C2

78

PR.C07.00.004.15770.025

XEFATURA NEGOCIADO I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.750

CHAS

DOCAL

FRANCISCO XOSE

32784305J

C1

413

ED.201.00.003.15770.048

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.650

DANS

GRELA

PATRICIA

76366714K

A2

926

TR.C99.10.000.15001.021

POSTO BASE SUBGRUPO A2

IN

A CORUÑA

16

17.950

DAPENA

CAGIAO

MARIA JESUS

76368237A

C2

455

ED.C99.10.000.15001.199

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

16.400

DAVID

DOMINGUEZ

JOSE CARLOS

35555992Q

C2

708

ED.C99.40.302.36420.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEAREAS

14

19.700

DEBASA

CENDAN

MARIA REMEDIOS

33858323T

C2

276

MA.C99.10.008.15001.014

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

MA

A CORUÑA

18

19.600

DEL RIO

PEREZ

MARIA JOSE

34989341Q

C2

909

TR.C06.00.000.15770.048

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

17.300

DIAZ

BARUS

JOSE MARIA

32752641C

C2

1114

TR.C99.20.903.15001.006

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

A CORUÑA

20

20.600

DIAZ

GOMEZ

FRANCISCO

36071026B

C1

325

MA.O19.10.000.36001.075

INSPECTOR/A-VIVENDA TRAMITADOR/A

IV

PONTEVEDRA

22

21.600

DIAZ

LORENZANA

MARIA JESUS

33256036Z

C2

76

PR.C07.00.002.15770.030

XEFATURA NEGOCIADO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.500

DIAZ

NOGUEIRAS

MARCOS

34939420M

C2

169

FC.A29.10.000.32001.171

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

OURENSE

18

20.700

DIAZ

PALLEIRO

MARIA YOLANDA

32769472S

C1

412

ED.201.00.003.15770.047

INSPECTOR/A RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.400

DIAZ

PLACER

MARIA JESUS

76407205D

C2

1031

TR.C99.10.000.36560.670

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

VIGO

18

19.700

DIAZ

RUMBO

MARIA CRISTINA

32765028X

C2

963

TR.C99.10.000.15001.719

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

A CORUÑA

18

19.250

DIAZ

SANCHEZ

MARIA DOLORES

32750546H

C2

742

ED.C99.40.313.15001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

17.300

DIAZ

SUAREZ

ASCENSION F.

07448213P

C2

1239

MR.C99.10.401.32001.009

XEFATURA NEGOCIADO

MR

OURENSE

18

20.150

DIAZ

VALIÑO

MARIA ARANZAZU

15995405D

A1

257

MA.C99.10.000.15001.077

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA III

IV

A CORUÑA

25

21.400

DIAZ

VAZQUEZ

ROSA MARI

34942855J

C2

1240

MR.C99.10.401.32001.010

XEFATURA NEGOCIADO

MR

OURENSE

18

20.000

DIEGUEZ

GARCIA

ANA MARIA

44075912T

C2

644

ED.C99.40.301.36001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

14

13.900

DIEGUEZ

GARCIA

JOSE

35301937L

A1

487

ED.C99.10.000.36001.199

XEFATURA SECCIÓN DE CENTROS

ED

PONTEVEDRA

25

24.250

DIEGUEZ

RODRIGUEZ

MARIA TERESA

36038804N

C1

1021

TR.C99.10.000.36560.164

XEFATURA NEGOCIADO III

IN

VIGO

18

20.000

DIOS

LORENZO

MARIA JESUS

35446987P

C2

1096

TR.C99.20.901.36590.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

VILAGARCíA DE AROUSA

18

20.150

DIZ

ALVAREZ

MARIA DOLORES

34935486G

C2

104

PR.C99.10.000.32001.021

XEFATURA DE GRUPO II

PR

OURENSE

14

19.250

DIZ

DOBAÑO

MANUEL

34934735N

A2

1002

TR.C99.10.000.32001.102

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN E HABILITACIÓN

PS

OURENSE

25

23.300

DIZ

GAMALLO

INES MARIA

35561285L

C2

1026

TR.C99.10.000.36560.560

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

VIGO

12

15.550

DIZ

RODRIGUEZ

MARIA

02874480D

A1

254

MA.C09.00.000.15770.035

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA I

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.100

DOCE

PLATAS

MARIA TERESA

32643524S

C1

924

TR.C99.10.000.15001.017

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

A CORUÑA

18

20.400

DOMINGUEZ

ALFONSO

MERCEDES

35253995D

C1

1229

MR.C99.10.201.36001.015

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

MR

PONTEVEDRA

25

22.800

DOMINGUEZ

DOMINGUEZ

PURIFICACION

34929706C

C2

393

IN.O19.10.000.32001.052

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

20.300

DOMINGUEZ

FERNANDEZ

DAMIAN XABIER

34961541T

C1

26

CU.C02.00.001.15770.034

SECCION DE RECURSOS HUMANOS

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.050

DOMINGUEZ

MALINGRE

REBECA

44453255M

C2

887

TR.C04.00.000.15770.027

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.550

DOMINGUEZ

MOREIRA

MARIA CARMEN

46539936B

C2

483

ED.C99.10.000.36001.168

XEFATURA NEGOCIADO DE SEGURIDADE SOCIAL

ED

PONTEVEDRA

18

18.900

DONO

QUINTELA

JESUS

78786136G

C2

679

ED.C99.40.302.15020.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

AMES

14

18.500

DONSION

FERNANDEZ

AURORA ISABEL

44457957S

C2

697

ED.C99.40.302.36001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

14

15.100

DOVAL

SANCHEZ

MARIA CONSOLACION

34887922G

A2

30

IC.C99.10.000.15001.327

XEFE NEGOCIADO DE TURISMO III

PX

A CORUÑA

18

20.800

DUARTE

ABEIJON

MATILDE

36074622L

C2

204

FC.C03.00.030.36001.021

XEFATURA NEGOCIADO II

FC

PONTEVEDRA

18

18.300

DUBERT

GARCIA

MARIA DE LA O

33263504F

A1

788

SA.C02.00.002.15770.014

XEFATURA SECCIÓN

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.100

ECHEVARRIA

MORENO

MARIA JOSE

29765068D

A1

109

PR.C99.10.000.36001.022

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

PR

PONTEVEDRA

25

24.500

EIRIN

GARCIA

EDUARDO

35295312H

C1

176

FC.A29.10.000.36001.135

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

PONTEVEDRA

18

19.400

ENCINAS

GALAN

MARIA CRISTINA JOSE

34721673E

C2

467

ED.C99.10.000.32001.033

XEFATURA GRUPO DE INFORMACIÓN Ó CIDADÁN

ED

OURENSE

14

19.250

ESTEVEZ

ABREU

SERGIO

44086786H

C2

255

MA.C99.10.000.15001.039

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MA

A CORUÑA

12

14.250

ESTEVEZ

FERNANDEZ

MARIA TERESA

34934698K

C2

474

ED.C99.10.000.32001.167

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

19.050

ESTEVEZ

LOPEZ

JOSE LUIS

76710683W

C2

638

ED.C99.40.301.32320.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

XINZO DE LIMIA

14

18.750

ESTEVEZ

OTERO

JESUS FERNANDO

76569345E

C1

287

MA.O11.00.001.15770.052

INSPECTOR/A-VIVENDA TRAMITADOR/A

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

20.500

FACAL

CASADO

LUIS

32398200D

A1

387

IN.O19.10.000.15001.050

XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E CONSULTAS

IN

A CORUÑA

25

22.300

FARIÑA

FILGUEIRA

ROSA MARIA

34940620D

C2

186

FC.A29.10.000.36560.250

XEFATURA NEGOCIADO

FC

VIGO

18

19.450

FARIÑAS

VILA

ROBERTO

34927412A

C1

205

FC.C04.00.001.15770.013

TÉCNICO/A FINANCIEIRO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

25.050

FERNANDEZ

ALVAREZ

MARIA CARMEN

76567903Y

C1

1205

MR.C99.10.000.27001.213

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

20.600

FERNANDEZ

BORRAJO

SONIA

76714004B

C2

1136

TR.C99.40.801.15770.038

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.700

FERNANDEZ

CARRO

MARIA ELENA

32442314D

C2

79

PR.C07.00.004.15770.026

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.100

FERNANDEZ

CASTRO

JUAN CARLOS

33859717Z

C1

892

TR.C04.00.003.15770.012

XEFATURA SECCIÓN COOPERAC. PROFESIONAL E SECTORIAL

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.250

FERNANDEZ

CID

FRANCISCO

34938291A

A2

67

PR.C05.00.000.15770.027

XEFATURA SECCIÓN SEGUIMENTO PARLAMENTARIO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.400

FERNANDEZ

CONDE

JAVIER

36090981W

A1

1010

TR.C99.10.000.36560.012

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PS

VIGO

20

21.250

FERNANDEZ

COUCE

ROBERTO

76410705J

A2

155

FC.A29.10.000.15001.129

XEFATURA NEGOCIADO

FC

A CORUÑA

18

20.450

FERNANDEZ

FERNANDEZ

MARIA CARMEN

33253385P

C2

149

FC.A02.00.003.15770.022

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.650

FERNANDEZ

FERNANDEZ

ROSA MARIA

36052426H

C2

179

FC.A29.10.000.36560.013

XEFATURA NEGOCIADO

FC

VIGO

18

20.400

FERNANDEZ

FRADE

MARIA CARMEN

33304303G

C2

314

MA.O19.10.000.27001.024

XEFE/A GRUPO

IV

LUGO

14

16.850

FERNANDEZ

GOMEZ

FRANCISCO MANUEL

44446870Z

C2

197

FC.C03.00.015.15770.003

SECRETARIO/A INTERVENTOR/A DELEGADO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

17.350

FERNANDEZ

GOMEZ

MIGUEL ANGEL

34986895P

AP

391

IN.O19.10.000.32001.034

SUBALTERNO/A

IN

OURENSE

10

15.050

FERNANDEZ

GONZALEZ

ISABEL

32766797P

C2

85

PR.C99.10.000.15001.094

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO E INFORMACIÓN X

PR

A CORUÑA

18

20.200

FERNANDEZ

GONZALEZ

JOSE RAMON

33222631M

A1

1206

MR.C99.10.000.27001.225

XEFATURA SECCIÓN ASUNTOS XERAIS

MR

LUGO

25

23.200

FERNANDEZ

GONZALEZ

LUIS

34997624L

C2

645

ED.C99.40.301.36001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

14

17.450

FERNANDEZ

GONZALEZ

MARIA MERCEDES

33237187W

C1

906

TR.C05.00.005.15770.013

XEFATURA SECCIÓN EQUIP. E PROMOC. DA ACCESIBILIDE

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

FERNANDEZ

IGLESIAS

JOSE ANTONIO

33828525X

C1

1097

TR.C99.20.902.15001.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

A CORUÑA

20

21.200

FERNANDEZ

LOPEZ

ROSARIO

34595706A

C1

1214

MR.C99.10.000.32001.200

XEFATURA SECCIÓN ASUNTOS XERAIS

MR

OURENSE

25

25.600

FERNANDEZ

MANSO

RAQUEL

32628434J

C2

1192

MR.C99.10.000.15001.057

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

A CORUÑA

12

14.200

FERNANDEZ

MARTINEZ

FULGENCIO

34966835G

C1

13

PX.A11.00.002.15770.085

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA E SEGURIDADE

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.100

FERNANDEZ

MASIDE

SUSANA

76623621H

C1

310

MA.O19.10.000.27001.017

XEFE/A GRUPO

IV

LUGO

14

17.050

FERNANDEZ

NAVAL

FRANCISCO XOSE

34908869K

A1

96

PR.C99.10.000.15001.233

INSPECTOR/A XOGO

PR

A CORUÑA

25

23.150

FERNANDEZ

PEREZ

M. MONTSERRAT

44451295T

C2

827

SA.C99.10.101.32001.054

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (SERV.INSP.SANIT.)

SA

OURENSE

12

18.400

FERNANDEZ

PIÑON

PLACIDO

32648394D

C2

309

MA.O19.10.000.15350.042

XEFE/A DE GRUPO

IV

FERROL

14

17.450

FERNANDEZ

RODRIGUEZ

JOSE ANGEL

34898208D

A2

941

TR.C99.10.000.15001.538

POSTO BASE SUBGRUPO A2

PS

A CORUÑA

16

13.950

FERNANDEZ

SANMARTIN

INMACULADA CONCEPCION

35452220C

C1

1281

MR.C99.40.201.36600.048

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

VILANOVA DE AROUSA

18

20.150

FERNANDEZ

SUAREZ

XOSE LLUIS

09376501E

A1

348

IN.C02.00.000.15770.110

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.150

FERNANDEZ

VAZQUEZ

SUSANA

32754465G

C1

802

SA.C99.10.000.15001.015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

SA

A CORUÑA

14

16.050

FERNANDEZ

VIEIRA

MANUEL

34946734M

C1

475

ED.C99.10.000.32001.177

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

OURENSE

18

20.300

FERNANDEZ

VILLAR

BEATRIZ

32792832F

C2

160

FC.A29.10.000.15001.175

XEFATURA NEGOCIADO

FC

A CORUÑA

18

18.650

FERNANDEZ

YAÑEZ

MARIA RAQUEL

34974581E

C1

408

ED.201.00.002.15770.046

XEFATURA DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.700

FERNANDEZ DEL

HUERTO

MARIA ANGELES

34252754G

C2

464

ED.C99.10.000.27001.097

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

LUGO

18

20.350

FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ

CRISTINA

47354101E

A1

840

SA.S02.00.001.15770.015

POSTO BASE SUBGRUPO A1 (XURÍDICO)

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

11.800

FERREIRA

LOPEZ

NEMESIA

32654644A

C1

118

PR.C99.30.000.15350.014

XEFATURA DA UNIDADE DE APOIO

PR

FERROL

20

20.550

FERREIRO

ADELIÑO

Mª DE LA CONSOLACION

32448612M

A2

95

PR.C99.10.000.15001.232

INSPECTOR/A XOGO

PR

A CORUÑA

25

23.200

FERREIRO

BROZ

MARIA DEL MAR

32831368H

A2

1115

TR.C99.20.903.15001.008

POSTO BASE SUBGRUPO A2

IN

A CORUÑA

16

18.900

FERREIRO

CARNERO

MARINA

34927661E

C1

478

ED.C99.10.000.32001.548

XEFATURA SECCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ED

OURENSE

25

24.650

FERREIRO

GARCIA

JOSE FRANCISCO

36137736K

C2

180

FC.A29.10.000.36560.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

VIGO

12

17.550

FERREÑO

GARCIA

ESTRELA

34957239E

C2

184

FC.A29.10.000.36560.213

XEFATURA NEGOCIADO

FC

VIGO

18

19.250

FERREÑO

GARCIA

PEREGRINA

34954016L

C2

481

ED.C99.10.000.36001.147

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

14.650

FERRIN

RODRIGUEZ

ALICIA

36053628R

C2

549

ED.C99.40.201.36350.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

NIGRAN

14

17.500

FLORES

CORREDOIRA

BERNARDO

33337819D

C2

513

ED.C99.40.102.27230.007

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

GUNTíN

14

13.350

FOLGAR

HERVES

SANTIAGO

35439148N

C2

813

SA.C99.10.003.36001.002

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

PONTEVEDRA

18

18.100

FONTAO

GARCIA

MARIA PALOMA

32639418A

C2

299

MA.O12.00.000.15770.059

XEFATURA NEGOCIADO INFORMACIÓN I

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.500

FORMIGO

RODRIGUEZ

JULIO

36084821Y

C1

1024

TR.C99.10.000.36560.525

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IN

VIGO

14

16.850

FORMOSO

CASTRO

MARIA DOLORES

35447921E

C2

891

TR.C04.00.002.15770.019

XEFATURA NEGOCIADO II

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.450

FORTES

COUTO

ANA MARIA

36099278L

C2

849

SA.S04.00.001.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.400

FRAGA

DACOSTA

MARIA JOSE

36061299J

C1

183

FC.A29.10.000.36560.190

XEFATURA NEGOCIADO

FC

VIGO

18

20.200

FRAGA

NACEMENTO

JAVIER

77402305Z

C2

664

ED.C99.40.301.36400.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

POIO

14

12.800

FRAGA

SANCHEZ

MARIA ISABEL

33303456P

C2

1258

MR.C99.10.901.27650.092

XEFATURA NEGOCIADO FORMACIÓN PESQUEIRA

PE

VIVEIRO

18

19.650

FRAIZ

VAZQUEZ

MARIA CELIA

33239432Q

C2

5

PX.301.00.002.15770.012

XEFATURA NEGOCIADO I

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.750

FRANCO

ALONSO

JAVIER

36075005B

AP

398

IN.O19.20.000.36560.025

SUBALTERNO/A

IN

VIGO

10

14.700

FRANCO

ALVAREZ

FRANCISCO RAM.

36052373B

C2

830

SA.C99.10.101.36560.011

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

VIGO

18

19.550

FRANCO

RODRIGUEZ

JOAQUIN

76894069D

C2

509

ED.C99.40.101.36470.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

O ROSAL

14

14.650

FREIJO

ARCE

JOSE RAMON

32764535T

C2

771

ED.C99.40.801.15300.009

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CULLEREDO

14

13.950

FREIRE

PEREZ

CRISTINA

32435148L

C1

451

ED.C99.10.000.15001.058

XEFATURA NEGOCIADO INFORMÁTICO

ED

A CORUÑA

18

21.800

FUENTE

TORRES

VICTORIA DE LA

33270446A

C1

295

MA.O12.00.000.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SECRETARIO/A XERAL

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

19.500

FUENTES

SIGÜEIRO

MARIA LOURDES

33260193P

C2

1173

MR.303.00.001.15770.037

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

13.000

FUSTES

PARDO

CARLOS

76403039Y

A2

937

TR.C99.10.000.15001.175

XEFATURA SECCIÓN PLANIF. E PROGR. FORMACIÓN

IN

A CORUÑA

25

26.750

GABRIEL

PRIETO

MARIA ESTHER DE

33824195G

C1

462

ED.C99.10.000.27001.086

XEFATURA SECCIÓN PROFES. EDUC. INFANTIL E PRIMARIA

ED

LUGO

25

21.200

GACIO

PACIOS

ISABEL

10049618K

C1

1077

TR.C99.20.901.32090.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

O BARCO DE VALDEORRAS

25

20.450

GALLEGO

GOMEZ

MARIA JOSE

32788895A

AP

522

ED.C99.40.201.15090.007

SUBALTERNO/A

ED

BETANZOS

10

10.100

GANDARA

VAQUEIRO

MARIA JOSE

35565050N

C2

662

ED.C99.40.301.36340.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

AS NEVES

14

13.750

GARCIA

BERMUDEZ

CLARA EUGENIA

76807611P

C2

178

FC.A29.10.000.36001.171

XEFATURA NEGOCIADO

FC

PONTEVEDRA

18

18.550

GARCIA

CAJAL

MIGUEL ANGEL

32791557C

A1

932

TR.C99.10.000.15001.128

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN E HABILITACIÓN

PS

A CORUÑA

25

23.500

GARCIA

CARQUIJERO

NURIA MARIA

32666877T

C2

404

ED.201.00.001.15770.003

SECRETARIO/A DO/A VICESECRETARIO/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.500

GARCIA

CHAO

FRANCISCO JAVIER

32681441M

C1

385

IN.O11.00.000.15770.038

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.850

GARCIA

DOPAZO

MARIA ALICIA

35441833Y

C2

810

SA.C99.10.003.15001.011

XEFATURA NEGOCIADO III

SA

A CORUÑA

18

19.500

GARCIA

FERNANDEZ

BALDOMERO

36107177Y

C2

514

ED.C99.40.102.36380.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

O PORRIÑO

14

16.050

GARCIA

MARTINEZ

MARIA SAGRARIO

32651488K

C2

1209

MR.C99.10.000.27001.243

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

18.850

GARCIA

MARTINEZ

RICARDO

35557448T

A1

389

IN.O19.10.000.27001.004

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE

IN

LUGO

25

23.100

GARCIA

MENDEZ

SERVANDO

76614562K

C2

1075

TR.C99.20.901.32001.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

OURENSE

20

21.450

GARCIA

MOREIRA

JOSE MARIA

76368936N

AP

756

ED.C99.40.501.15770.005

SUBALTERNO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

11.950

GARCIA

RIAL

TERESA

33244673J

C2

1166

MR.301.00.002.15770.050

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.600

GARCIA

RODRIGUEZ

ANA MARIA

36049144W

A1

828

SA.C99.10.101.36560.001

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN INSPECCIÓN SANITARIA I

SA

VIGO

25

24.400

GARCIA

RODRIGUEZ

OLGA

34908945M

C1

1111

TR.C99.20.902.36560.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

VIGO

20

21.400

GARCIA

TORRES

MARIA CARMEN

35442295P

C1

61

PR.C03.00.002.15770.013

XEFATURA SECCIÓN HABILIT. GASTOS ADMÓN. XUSTIZA

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.250

GARCIA

VAAMONDE

CONCEPCION

76519726Z

A1

852

SA.S05.00.002.15770.014

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN PERSOAL II

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

26.500

GARCIA

VAZQUEZ

CONCEPCION

76512248B

C2

578

ED.C99.40.205.15001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

15.750

GARCIA

VILLADANGOS

MARIA ROSARIO

30554897H

A1

850

SA.S04.00.003.15770.047

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN PATRIMONIAL E INVENTARIOS

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.900

GARCIA-ARMERO

SANTIAGO

AUREA MARIA

33829435T

C2

1074

TR.C99.20.901.27640.003

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

VILALBA

18

18.800

GARDON

SOTELINO

SUSANA BEATRIZ

36073433A

AP

765

ED.C99.40.501.36560.012

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

10.900

GAREA

BERNARDEZ

MARIA PILAR

32772808Q

C1

870

TR.C02.00.002.15770.017

XEFATURA SECCIÓN DE FUNDACIÓNS

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.900

GARRIDO

HIDALGO

MARIA ROSA

15399654G

C2

337

MA.X99.10.000.32001.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IV

OURENSE

12

18.550

GARRIDO

PORTO

CLARA VIRTUDES

76365468V

C2

874

TR.C02.00.003.15770.074

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.200

GARROTE

FREIRE

JOSE IGNACIO

32639621E

A1

56

PR.C02.00.005.15770.072

XEFATURA SECCIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.350

GASTAÑADUY

TILVE

MARIA MERCEDES

35323708D

C2

1242

MR.C99.10.401.36001.010

XEFATURA NEGOCIADO

MR

PONTEVEDRA

18

19.250

GESTOSO

GOMEZ

MARIA NOEMI

36044982A

C2

764

ED.C99.40.501.36560.001

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

VIGO

18

19.600

GIL

FERREIRO

MARIA CRISTINA

34930385D

C1

473

ED.C99.10.000.32001.155

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

19.050

GOMEZ

AMOEDO

MARIA JOSEFA

35319090Z

C2

111

PR.C99.10.000.36001.040

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN I

PR

PONTEVEDRA

18

22.350

GOMEZ

BLANCO

JOSE

33823481A

C1

466

ED.C99.10.000.27001.176

INSPECTOR/A RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

ED

LUGO

25

22.850

GOMEZ

CAJADE

PEDRO JOSE

33298055N

C2

24

PX.A11.00.002.15770.200

XEFATURA NEGOCIADO

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

GOMEZ

CARRERA

MARIA ANA

36095296Q

A1

1030

TR.C99.10.000.36560.665

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

VIGO

25

23.650

GOMEZ

CREGO

TERESA

33291632Y

C2

206

FC.C06.00.001.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.800

GOMEZ

FERNANDEZ

MARIA MERCEDES

33858415T

C2

463

ED.C99.10.000.27001.093

XEFATURA GRUPO

ED

LUGO

14

17.400

GOMEZ

FERNANDEZ

MARIA TERESA

34962744F

C1

167

FC.A29.10.000.32001.126

XEFATURA NEGOCIADO

FC

OURENSE

18

21.400

GOMEZ

GARCIA

MARIA MAR

33991931R

C2

454

ED.C99.10.000.15001.188

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

16.400

GOMEZ

LORENZO

ROSA

36038089X

C1

382

IN.C99.10.000.36560.005

XEFATURA NEGOCIADO

IN

VIGO

18

21.200

GOMEZ

MINTEGUI

SANTIAGO S.

35994286E

C1

486

ED.C99.10.000.36001.193

INSPECTOR/A RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

ED

PONTEVEDRA

25

22.800

GOMEZ

NOVO

MARIA AMPARO

32441711G

C1

960

TR.C99.10.000.15001.710

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

A CORUÑA

25

22.300

GOMEZ

PENIN

MARTA

34998733R

C1

1004

TR.C99.10.000.32001.163

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

20.150

GOMEZ

QUINDIMIL

JOSE MANUEL

32749807S

C2

159

FC.A29.10.000.15001.153

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

A CORUÑA

18

18.400

GOMEZ

REIXA

CARLOS

33857058T

C2

1231

MR.C99.10.301.27001.060

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

17.150

GOMEZ

RODRIGUEZ

LUCIA

33341064B

AP

769

ED.C99.40.601.27001.005

SUBALTERNO/A

ED

LUGO

10

13.850

GOMEZ

TEMBRA

MARIA PILAR

32750130Q

C2

275

MA.C99.10.008.15001.011

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MA

A CORUÑA

18

19.350

GOMEZ

VAZQUEZ

JESUS MANUEL

34982528B

C2

832

SA.C99.10.101.36560.045

XEFATURA GRUPO

SA

VIGO

14

16.550

GONZALEZ

AGUIAR

JUAN RAMON

33282365P

C1

133

PR.V20.00.003.15770.008

XEFATURA SECCIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.050

GONZALEZ

ALVAREZ

ANTONIO

32759220K

C2

156

FC.A29.10.000.15001.150

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

A CORUÑA

18

18.250

GONZALEZ

ALVAREZ

SUSANA

34997927T

C2

1029

TR.C99.10.000.36560.660

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

VIGO

18

19.300

GONZALEZ

ARIAS

ALEJANDRO NILO

33306701X

C1

969

TR.C99.10.000.27001.114

XEFATURA NEGOCIADO I

PS

LUGO

18

19.900

GONZALEZ

BALLESTA

ALFREDO JAVIER

36001534W

C1

1028

TR.C99.10.000.36560.624

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

PS

VIGO

25

23.850

GONZALEZ

CALVO

MARIA OLIVA

33260592Q

C1

415

ED.301.00.000.15770.004

XEFATURA DE SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.850

GONZALEZ

CONDE

YOLANDA

33299424R

C2

353

IN.C03.00.000.15770.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

17.300

GONZALEZ

FERNANDEZ

ELENA

44479359G

A1

238

MA.C02.00.004.15770.020

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

13.400

GONZALEZ

FERNANDEZ

JORGE

44465511W

A1

922

TR.C99.10.000.15001.010

POSTO BASE SUBGRUPO A1

IN

A CORUÑA

20

14.400

GONZALEZ

GONZALEZ

BEATRIZ

34980093Z

C1

262

MA.C99.10.000.32001.024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MA

OURENSE

14

18.300

GONZALEZ

GONZALEZ

CONCEPCION

10854527E

C1

851

SA.S05.00.001.15770.042

XEFATURA SECCIÓN

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.800

GONZALEZ

GONZALEZ

MARIA LUZ

34962420M

A2

1184

MR.401.00.003.15770.066

XEF SEC ORD ACUIC ZONA TERRESTRE E MARÍT TERRESTRE

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.050

GONZALEZ

GONZALEZ

MODESTA

34908406H

C2

1128

TR.C99.40.210.32001.004

XEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

PS

OURENSE

18

20.600

GONZALEZ

MENDEZ

ANA MARIA

34951803Z

C1

376

IN.C99.10.000.32001.128

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

20.900

GONZALEZ

MOSQUERA

JOSEFA

32448043B

C2

1144

MR.201.00.000.15770.003

XEFATURA NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.350

GONZALEZ

MUIÑOS

RAQUEL

32644286H

AP

1282

MR.C99.40.301.15350.037

SUBALTERNO/A

PE

FERROL

10

15.400

GONZALEZ

NOVO

MARIA TERESA

44832431A

A1

332

MA.X01.00.004.15770.160

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

14.100

GONZALEZ

NOVOA

MARGARITA

34963425K

C1

1232

MR.C99.10.301.32001.062

XEFATURA NEGOCIADO

MR

OURENSE

18

20.600

GONZALEZ

OTERO

MARIA CARMEN

32762404P

AP

89

PR.C99.10.000.15001.157

SUBALTERNO/A

PR

A CORUÑA

10

19.000

GONZALEZ

OTERO

ROSA MARIA

34946786B

A1

106

PR.C99.10.000.32001.131

XEFATURA SECCIÓN I

PR

OURENSE

25

20.950

GONZALEZ

PAMPIN

MARTA

34994734G

C2

953

TR.C99.10.000.15001.614

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

16.300

GONZALEZ

PARRACIA

PATRICIA

36101619Z

A1

267

MA.C99.10.000.36001.027

POSTO BASE SUBGRUPO A1

MA

PONTEVEDRA

20

17.700

GONZALEZ

PEREZ

JOSE MANUEL

76711596H

C2

1079

TR.C99.20.901.32190.003

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

O CARBALLIÑO

18

17.600

GONZALEZ

PORRUA

DIEGO

35474359X

C2

84

PR.C99.10.000.15001.030

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PR

A CORUÑA

12

14.790

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MARIA ESTHER

34961331C

C2

1080

TR.C99.20.901.32240.001

DIRECTOR/A O.E.

IN

CELANOVA

20

19.550

GONZALEZ

SALVADORES

MARIA GUIOMAR

33330407A

C2

950

TR.C99.10.000.15001.587

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

10.800

GONZALEZ

TOUZA

FRANCISCO JAVIER

44076006W

C2

1307

MR.O19.10.000.36001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

PONTEVEDRA

12

15.050

GONZALEZ

VAZQUEZ

MARIA LUZ

34960644T

C1

1109

TR.C99.20.902.32001.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

OURENSE

20

21.500

GÓMEZ

ARIAS

EMILIO

76621344H

A2

940

TR.C99.10.000.15001.534

POSTO BASE SUBGRUPO A2

PS

A CORUÑA

16

15.200

GRANDIO

CASTIÑEIRA

MARIA

33548675R

A2

1300

MR.O19.10.000.27001.010

POSTO BASE SUBGRUPO A2

MR

LUGO

16

9.900

GRANDIO

OLIVEIRA

MARIA BELEN

33316894Z

C1

1251

MR.C99.10.701.27001.025

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

MR

LUGO

18

18.600

GRANDIO DE

OLIVEIRA

REGINA

33311210B

C2

1246

MR.C99.10.601.27001.015

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

18.950

GUERRA

MONTES

MARIA CARMEN

76565624G

C2

163

FC.A29.10.000.27001.101

XEFATURA NEGOCIADO

FC

LUGO

18

21.200

GUERREIRO

RAMIL

JOSE MANUEL

32664480H

C2

1271

MR.C99.20.093.27220.014

XEFATURA NEGOCIADO (GUITIRIZ)

MR

GUITIRIZ

18

15.200

GUILLAN

BUSTO

JOSE MANUEL

35449065Q

C2

675

ED.C99.40.301.36590.005

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VILAGARCíA DE AROUSA

14

15.300

GUIMARAENS

JUDEL

JAVIER

32449203K

C2

150

FC.A29.10.000.15001.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

A CORUÑA

12

17.100

GUISASOLA

PADIN

VIRGINIA

35290244X

C1

1159

MR.201.00.005.15770.044

XEFATURA SECCIÓN RÉXIME INTERNO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.500

GUTIERREZ

EIZAGUIRRE

DOMINGO

32654997B

C1

1265

MR.C99.20.036.15690.005

XEFATURA NEGOCIADO (AS PONTES)

MR

AS PONTES

18

16.200

GUTIERREZ

MIRANDA

MARIA MERCEDES

50301783R

A2

11

PX.499.10.000.36001.003

XEFATURA SECCIÓN DE DEPORTE I

PX

PONTEVEDRA

25

23.550

HELENO

RODRIGUEZ

SONIA

76747683H

C2

901

TR.C05.00.003.15770.003

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.550

HERMIDA

BARREIRO

PRESENTACION

33243567B

C2

196

FC.C03.00.013.15770.014

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.100

HERMIDA

HERMIDA

MARCOS SALVADOR

76817547P

C1

875

TR.C02.00.004.15770.036

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.700

HERMIDA

PAREDES

ARTURO MIGUEL

35302560K

A1

873

TR.C02.00.003.15770.073

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.850

HERNANDEZ

CERDEIRA

JOSE

76716118D

A2

925

TR.C99.10.000.15001.020

POSTO BASE SUBGRUPO A2

IN

A CORUÑA

16

20.900

IBAÑEZ

PEREZ

LUIS MIGUEL

32844740G

C1

946

TR.C99.10.000.15001.560

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

A CORUÑA

14

14.900

IGLESIAS

BARRIO

CARMEN NATIVIDAD

35286472X

C2

482

ED.C99.10.000.36001.164

XEFATURA NEGOCIADO DE NÓMINAS I

ED

PONTEVEDRA

18

18.350

IGLESIAS

BLANCO

JOSEFINA

33251340X

C2

853

SA.S05.00.002.15770.027

XEFATURA NEGOCIADO DE HABILITACIÓN NÓMINAS

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

20.450

IGLESIAS

FERNANDEZ

DOMINGO MANUEL

33320198Y

C2

629

ED.C99.40.301.27220.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

GUITIRIZ

14

11.150

IGLESIAS

LAMAS

MARIA YOLANDA

33281456L

C2

38

PR.C02.00.002.15770.070

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN XI

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

22.000

IGLESIAS

LEIS

MONICA

33297823X

C2

237

MA.C02.00.002.15770.025

XEFATURA NEGOCIADO II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.100

IGLESIAS

MIRANDA

MARIA DE LA CRUZ

33280993Q

C2

1

PX.101.00.001.15770.050

XEFE/A DE GRUPO

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

11.600

IGLESIAS

PASCUAL

CELSA MARIA

34957608T

C2

363

IN.C99.10.000.15001.233

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

19.150

JIMENEZ

RODRIGUEZ

FERNANDO JOSE

32792599G

C2

192

FC.C03.00.001.15770.003

SECRETARIO/A SUBDTOR. X. FISCALIZ. CONTROL INTERNO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.750

JUNCAL

BLANCO

MARINA

35289660R

C1

343

MA.X99.10.000.36001.045

XEFATURA SECCIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

IV

PONTEVEDRA

25

21.900

LAFUENTE

DE FRUTOS

MARIA CONCEPCION

02503758R

A1

957

TR.C99.10.000.15001.684

XEFATURA SECCIÓN DE EQUIPAMENTOS E SERVIZOS

PS

A CORUÑA

25

22.900

LAMAS

MAROÑO

MONICA

33289209K

C2

1189

MR.402.00.002.15770.069

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.860

LAMAS

MELLA

SONIA

78795027V

A1

871

TR.C02.00.003.15770.071

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

16.200

LANDROVE

DIAZ

CARLOS JACOBO

33267118X

A2

448

ED.701.00.002.15770.050

XEFATURA SECCIÓN PERSOAL LABORAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.750

LARRIBA

RODRIGUEZ

MARIA DEL PILAR

35250271B

C2

108

PR.C99.10.000.36001.007

XEFATURA NEGOCIADO IV

PR

PONTEVEDRA

18

19.500

LEAL

GARCIA

MARIA CARMEN

76859833C

C1

35

PR.B01.00.000.36170.032

SECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL E BOMBEIROS

PR

A ESTRADA

25

21.500

LEIVAS

EXPOSITO

MARIA CELINA

76575131N

C1

1304

MR.O19.10.000.27001.035

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

19.750

LEMA

VEIGA

JOSE MANUEL

32765499K

C2

365

IN.C99.10.000.15001.247

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

19.250

LESMES

ROMERO

YOLANDA TRIN.

36078854L

A1

1032

TR.C99.10.000.36560.675

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA I

PS

VIGO

25

24.650

LESTON

MAYO

ANGELES

78784628Z

A2

51

PR.C02.00.003.15770.013

XEFATURA SECCIÓN I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.900

LETE

LASA

JOSE RAMON

16241747K

A1

1013

TR.C99.10.000.36560.117

XEFATURA SECCIÓN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

PS

VIGO

25

24.300

LINARES

DIAZ

MARIA LUZ

36964145V

C2

195

FC.C03.00.011.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.500

LIRON

LAGO

JUAN JOSE A.

36020202V

A1

359

IN.C03.00.001.15770.020

SECCIÓN DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.600

LOIS

VAZQUEZ

MARIA RITA

35242497B

A2

1003

TR.C99.10.000.32001.157

XEFATURA SECCIÓN DE EMPREGO II

PS

OURENSE

25

22.800

LOPEZ

BLANCO

MARIA TERESA

76397962N

C2

88

PR.C99.10.000.15001.114

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

A CORUÑA

12

14.400

LOPEZ

CABALEIRO

NATALIA

76995946L

C2

1122

TR.C99.30.101.36001.061

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

PONTEVEDRA

12

9.700

LOPEZ

CARRO

ENCARNACION

33302884B

C1

1174

MR.303.00.101.27001.041

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

LUGO

14

16.150

LOPEZ

CASARES

IRIA

53163442T

C2

948

TR.C99.10.000.15001.569

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

17.150

LOPEZ

CASAS

MARISOL

36117374Z

C2

181

FC.A29.10.000.36560.035

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

VIGO

12

16.450

LOPEZ

DIAZ

ANA BELEN

36109378E

C2

707

ED.C99.40.302.36260.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MARíN

14

15.550

LOPEZ

DOCAMPO

BEATRIZ

34995350E

C1

213

FC.C07.00.002.15770.028

XEFATURA SECCIÓN III

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.700

LOPEZ

FREIRE

MAGIN

33316896Q

AP

854

TR.A99.10.000.27001.060

POSTO BASE GRUPO E

IN

LUGO

10

14.000

LOPEZ

GARCIA

MARIA JOSE

46733441V

C2

624

ED.C99.40.301.27001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

LUGO

14

15.550

LOPEZ

IGLESIAS

MARIA CONCEPCION

32654896W

C2

1121

TR.C99.30.101.15350.009

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

FERROL

12

17.200

LOPEZ

IGLESIAS

MARIA ISABEL

32798371A

AP

755

ED.C99.40.501.15001.008

SUBALTERNO/A

ED

A CORUÑA

10

11.850

LOPEZ

LOPEZ

ANA

44451011S

C2

69

PR.C06.00.000.15770.057

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.100

LOPEZ

LOPEZ

MARIA TERESA

34948494V

C2

93

PR.C99.10.000.15001.208

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PR

A CORUÑA

18

19.700

LOPEZ

MARIÑO

DOLORES ASUNCION

33311307Q

C2

135

PR.V20.00.003.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.900

LOPEZ

MIRAMONTES

MARIA BELEN

32767453C

C2

306

MA.O19.10.000.15001.071

XEFATURA NEGOCIADO VIII

IV

A CORUÑA

18

20.200

LOPEZ

NUÑEZ

MARIA CONSUELO

32756113L

A2

105

PR.C99.10.000.32001.100

XEFATURA SECCIÓN DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS

PR

OURENSE

25

17.950

LOPEZ

PALMEIRO

PURIFICACION

33311339W

C1

370

IN.C99.10.000.27001.125

XEFATURA SECCIÓN ENERXÍA

IN

LUGO

25

21.450

LOPEZ

PEREZ

MARIA DOLORES

34945804H

C2

320

MA.O19.10.000.32001.056

XEFATURA NEGOCIADO VI

IV

OURENSE

18

19.700

LOPEZ

RIVERA

ANGEL LUIS

32822682A

C2

450

ED.C99.10.000.15001.019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

12

13.750

LOPEZ

RODRIGUEZ

ANA MARIA

33306330F

C1

1072

TR.C99.20.901.27500.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

RIBADEO

25

19.650

LOPEZ

RODRIGUEZ

MARIO

34257510E

C2

733

ED.C99.40.306.27001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

LUGO

14

14.300

LOPEZ

SABURIDO

CANDIDA

34945235R

C1

876

TR.C02.00.005.15770.007

INSPECTOR/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.700

LOPEZ

VAZQUEZ

MERCEDES ELISA

34940825F

C1

378

IN.C99.10.000.32001.134

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

20.150

LOPEZ

VILLAVERDE

JOSE

34962347R

C2

928

TR.C99.10.000.15001.053

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

A CORUÑA

12

17.200

LOPEZ

YEBRA

ANA

44479543G

A2

91

PR.C99.10.000.15001.195

POSTO BASE SUBGRUPO A2 PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS

PR

A CORUÑA

16

13.950

LORENZANA

LAMELO

MARIA LUISA

34253364Q

A1

271

MA.C99.10.007.15001.020

XEFATURA SECCIÓN II

IV

A CORUÑA

25

22.600

LORENZO

CORREDOIRA

MANUEL

33323632J

C1

98

PR.C99.10.000.27001.006

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PR

LUGO

18

19.400

LORENZO

DELGADO

MANUEL

76709963H

C2

824

SA.C99.10.101.32001.012

XEFATURA NEGOCIADO VI

SA

OURENSE

18

19.850

LORENZO

PARAPAR

CARMEN

35254196A

C2

199

FC.C03.00.017.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.800

LORENZO

PEREZ

JOSE ANGEL

44460075V

C2

277

MA.C99.30.310.32420.003

XEFATURA DE GRUPO

MA

LOBIOS

14

10.850

LORENZO

PRADO

JOSE

76706237H

C1

958

TR.C99.10.000.15001.685

XEFATURA SECCIÓN VALORACIÓN

PS

A CORUÑA

25

22.850

LOURO

NUÑEZ DE HARO

ANA MARIA

33264839P

C2

620

ED.C99.40.301.15770.005

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

17.550

LOUZAO

RODRIGUEZ

MARIA JESUS

33265910K

C2

209

FC.C06.00.002.15770.021

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.800

LUACES

ANEIROS

MARIA ISABEL

32676768R

C2

930

TR.C99.10.000.15001.072

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

17.100

LUACES

FERNANDEZ

MARIA JESUS

34927449V

C2

1213

MR.C99.10.000.32001.188

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

19.500

LUBIAN

DUBRA

BENIGNO ELADIO

32451878M

C1

1046

TR.C99.20.901.15190.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

CARBALLO

25

21.900

LUXAN

ROJAS

PEDRO DE

14916362B

C1

1256

MR.C99.10.901.15001.040

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN XERAL E PERSOAL

PE

A CORUÑA

25

23.250

MACHADO

DOMINGUEZ

ANA CELIA

34949107D

A2

1000

TR.C99.10.000.32001.082

XEFATURA SECCIÓN DE PERSOAL E RÉXIME INTERIOR I

PS

OURENSE

25

22.550

MAGADAN

COUSO

LIDIA PRAXEDES

33857900Z

C2

1279

MR.C99.30.000.36001.028

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

PONTEVEDRA

18

19.800

MAGDALENO

ALVAREZ

GENOVEVA

52492720G

C2

479

ED.C99.10.000.36001.047

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

14.850

MALHEIRO

GUTIERREZ

ALMUDENA

76810837Z

C2

1019

TR.C99.10.000.36560.162

XEFATURA NEGOCIADO I

IN

VIGO

18

19.350

MANEIRO

SANTAMARIA

LUCIA

52933268X

C2

1170

MR.301.00.508.36001.006

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

PONTEVEDRA

12

9.050

MANJON

LOPEZ

MARGARITA

32629229A

C1

15

PX.A11.00.002.15770.115

XEFATURA SECCIÓN DE REXISTRO

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

MARCOS

MARCOS

OBDULIA

34250239L

C1

1093

TR.C99.20.901.36560.007

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

VIGO

20

20.650

MARCOTE

VILLAR

MARIA PILAR

33250284N

C2

905

TR.C05.00.004.15770.035

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

21.300

MARINI

DIAZ

MARIA ISABEL

33221232D

C1

154

FC.A29.10.000.15001.127

XEFATURA NEGOCIADO

FC

A CORUÑA

18

22.100

MARIÑO

CABEZAS

ANA MARIA

32422401Z

C1

935

TR.C99.10.000.15001.156

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA III

IN

A CORUÑA

25

22.850

MARTINEZ

ARMENTAL

CELIA

52456819Y

C1

212

FC.C07.00.002.15770.018

XEFATURA SECCIÓN I

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.050

MARTINEZ

DE ARRIBAS

MARTA

34998309Z

C2

843

SA.S03.00.001.15770.010

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.750

MARTINEZ

DOMINGUEZ

MARCOS

36144676S

C2

113

PR.C99.10.000.36001.065

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

PONTEVEDRA

12

10.250

MARTINEZ

LAMAS

MARIA

44829502H

A2

980

TR.C99.10.000.27001.526

POSTO BASE SUBGRUPO A2

PS

LUGO

16

12.900

MARTINEZ

LOPEZ

JUANA MARIA

32649250Z

C2

119

PR.C99.30.000.15350.024

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

FERROL

12

17.050

MARTINEZ

PEREZ

JOSEFINA

33257231J

C1

242

MA.C04.00.000.15770.056

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.000

MARTINEZ

QUINTELA

MARTA

46912383L

C2

1261

MR.C99.20.013.15580.018

XEFATURA GRUPO (ORDES)

MR

ORDES

14

10.100

MARTINEZ

SANTIAGO

PURIFICACION

32803946N

C2

496

ED.C99.40.101.15050.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

ARTEIXO

14

16.700

MARTINEZ

SORRIBAS

MARIA PILAR

33255947V

A1

1155

MR.201.00.004.15770.016

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA V

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.850

MARTINEZ

VAZQUEZ

BEATRIZ

34952392M

C1

405

ED.201.00.002.15770.007

XEFATURA DE SECCIÓN DE CONVENIOS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.800

MARTIÑA

RODRIGUEZ

ODILO

34952813N

A1

789

SA.C02.00.004.15770.011

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICO/A XURÍDICO/A

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.650

MASEDA

BARREIRO

MARIA JESUS

32653989S

C2

200

FC.C03.00.019.15770.014

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.300

MATELLANES

CALVO

CARLOS JAVIER

34981986K

C1

910

TR.C06.00.001.15770.016

XEFATURA SECCIÓN

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.350

MATO

ALBORJA

JOSE

32771542S

C2

1245

MR.C99.10.601.15001.025

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

19.400

MATO

VERDES

MARIA MERCEDES

52431160S

A2

421

ED.301.00.001.15770.012

XEFATURA DE SECCIÓN DO LIBRO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.750

MATURANA

GONZALEZ-ORDUÑA

CONSUELO

00268196Q

C1

956

TR.C99.10.000.15001.643

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

PS

A CORUÑA

25

22.500

MAURO DEL

BLANCO

ANTONIA

34993169A

C2

918

TR.C07.00.000.15770.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

13.800

MEDINA

RODRIGUEZ

LUCILA BEATRIZ

36076158Z

C1

116

PR.C99.10.000.36001.111

XEFATURA SECCIÓN DE ASOCIACIÓNS E ESPECTÁCULOS

PR

PONTEVEDRA

25

22.100

MEJUTO

FREIRE

MARIA TERESA

32416304N

C2

815

SA.C99.10.004.15001.001

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

A CORUÑA

18

20.100

MELLA

PUIG

CARLOS LEOPOLDO

02615021J

C1

422

ED.301.00.001.15770.018

XEFATURA DE SECCIÓN DE PUBLICACIÓNS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.200

MENDEZ

GIL

PEDRO MARIA

34952079Z

C1

165

FC.A29.10.000.32001.005

XEFATURA SECCIÓN I

FC

OURENSE

25

24.800

MENDEZ

VAZQUEZ

MARIA PILAR

34928214T

C1

250

MA.C07.00.002.15770.014

XEFATURA SECCIÓN I

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

26.000

MESIA

LOPEZ

ANA ISABEL

32651879K

C2

193

FC.C03.00.001.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.450

MIGUEL

LOUREDA

MARTA

32829603R

C2

804

SA.C99.10.000.15001.023

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

A CORUÑA

12

15.040

MIGUEZ

BOQUETE

ANA MARIA

32804660J

C2

521

ED.C99.40.201.15090.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

BETANZOS

14

13.900

MIGUEZ

LOPEZ

ANGEL

34922644L

A1

440

ED.419.10.000.32001.001

XEFATURA GABINETE DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

ED

OURENSE

25

25.550

MIGUEZ

SUAREZ

RITA

15366271V

C1

945

TR.C99.10.000.15001.556

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

A CORUÑA

14

19.750

MILLAN

CALENTI

BELEN

33239187R

C2

148

FC.A02.00.003.15770.021

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.650

MIÑONES

CONDE

MARIA JOSE

33273564Q

A1

27

IC.C07.00.002.15770.015

XEFE SECCIÓN PROMOCIÓN E XESTIÓN

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.650

MIRAGAYA

RODRIGUEZ

MARIA CARMEN

33310351A

A1

103

PR.C99.10.000.27001.151

XEFATURA SECCIÓN

PR

LUGO

25

23.500

MOLEJON

QUINTANA

JOSE MANUEL

76938600N

C1

1269

MR.C99.20.074.27500.009

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (RIBADEO)

MR

RIBADEO

14

14.750

MOLINS

OTERO

MARTA

01499690K

A1

397

IN.O19.20.000.36560.005

XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E CONSULTAS

IN

VIGO

25

24.550

MONDRAGON

ROMAY

MARIA ESTHER

76860026Y

C1

410

ED.201.00.003.15770.023

XEFATURA SECC. RECURSOS EDUCAT. COMPLEMENTARIOS II

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.800

MONTAÑA

REGUEIRO

MARIA FELISA

34937126B

A2

971

TR.C99.10.000.27001.138

TÉCNICO/A FORMACIÓN OCUPACIONAL

IN

LUGO

24

20.600

MONTEAGUDO

GONZALEZ

BEATRIZ

34874395R

C2

1094

TR.C99.20.901.36560.017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

VIGO

12

15.100

MONTEAGUDO

NEIRA

MARIA

44813809B

A1

137

PR.V20.00.301.15770.050

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

14.750

MONTERO

CAO

FRANCISCO MANUEL

76968905A

C2

1289

MR.O11.00.000.15770.015

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

13.950

MONTERO

MATO

EMMA

36109506N

C2

171

FC.A29.10.000.36001.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

PONTEVEDRA

12

13.250

MONTES

LAMARTIN

PILAR

36028758V

C2

170

FC.A29.10.000.36001.007

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

PONTEVEDRA

18

22.850

MONTES

VENCE

ELSA

76619796B

AP

90

PR.C99.10.000.15001.161

SUBALTERNO/A

PR

A CORUÑA

10

16.400

MORALES

PIÑEIRO

JAIME MARIA

33210293H

A1

117

PR.C99.10.000.36001.115

INSPECTOR/A XOGO

PR

PONTEVEDRA

25

23.700

MORATO

MIGUEL

OLGA

32413178Z

C1

444

ED.501.00.001.15770.009

XEFATURA SECCIÓN INFORMAC. Á COMUNIDADE UNIVERSIT.

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.350

MOSQUERA

COBIAN

MARIA JOSEFA

32449511F

C1

456

ED.C99.10.000.15001.204

XEFATURA SECCIÓN DE BOLSAS

ED

A CORUÑA

25

22.300

MOSQUERA

RODRIGUEZ

EVA

44487805D

AP

867

TR.C02.00.000.15770.542

SUBALTERNO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

11.650

MOSTEIRO

LOPEZ

MARINA

78783337B

C2

240

MA.C02.00.004.15770.034

XEFATURA NEGOCIADO III

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.550

NAVEIRA

SANCHEZ

CARLOS

32439114Y

C2

366

IN.C99.10.000.15001.248

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

19.400

NEIRA

RIAL

ELIAS

44831789M

A2

351

IN.C03.00.000.15770.008

POSTO BASE GRUPO A2

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.600

NIEVES

RODRIGUEZ

ROBERTO JESUS

34980598J

C1

1007

TR.C99.10.000.32001.535

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

OURENSE

14

18.200

NIMO

RIOS

PABLO

33263998H

A1

787

SA.C02.00.002.15770.012

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICO XURÍDICA

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.650

NOVO

BARJA

MARIA REYES

33861049N

AP

261

MA.C99.10.000.27001.105

XEFATURA DE GRUPO - SUBALTERNO/A

IV

LUGO

14

18.400

NOVOA

CONDE

ALFONSO

32652685E

C1

29

IC.C99.10.000.15001.308

XEFE NEGOCIADO TURISMO I

PX

A CORUÑA

18

20.300

NOVOA

REY

JORGE

44465425P

C2

1076

TR.C99.20.901.32001.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

OURENSE

12

18.350

NOYA

MARTINEZ

MARIA ANGELES

33258577W

C1

64

PR.C04.00.002.15770.022

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.950

NOYA

PAREDES

JUAN CARLOS

33257705G

C1

417

ED.301.00.000.15770.033

XEFATURA SECCIÓN DE FUNDACIÓNS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.500

NUÑEZ

BLAZQUEZ

VERONICA THAIS

33309107R

C2

970

TR.C99.10.000.27001.134

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

LUGO

18

18.120

NUÑEZ

CANDA

ANA ISABEL

76572072N

C2

458

ED.C99.10.000.27001.005

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

LUGO

12

15.400

NUÑEZ

GARCIA

MANUEL

35283149E

C2

177

FC.A29.10.000.36001.170

XEFATURA NEGOCIADO

FC

PONTEVEDRA

18

17.700

NUÑEZ

ORJALES

JORGE

32768320J

C2

805

SA.C99.10.000.15001.031

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

A CORUÑA

12

11.850

NUÑEZ

POL

FERNANDO

32830842K

C2

955

TR.C99.10.000.15001.616

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

9.500

NUÑEZ

RODRIGUEZ

GUILLERMINA

76702788L

A1

71

PR.C06.00.002.15770.022

XEFATURA SECCIÓN RELACIÓNS COAS ENTIDADES LOCAIS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.050

OCAMPO

DURAN

MARIA CARMEN

36013652E

AP

773

ED.C99.40.801.36560.009

PORTEIRO/A MAIOR

ED

VIGO

14

14.650

OCAMPO

FEIJOO

MIGUEL ANGEL

34952071Y

C2

234

MA.A99.20.000.36560.035

NEGOCIADO I

MA

VIGO

18

20.450

OCHOA

DAVIÑA

MARIA DE LOURDES

33312771P

A1

349

IN.C02.00.000.15770.117

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA IV

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.550

OLVEIRA

TIMIRAOS

PATRICIA

32827779V

A1

1225

MR.C99.10.201.15001.003

XEFATURA ÁREA XURÍDICA

MR

A CORUÑA

26

23.300

ORTIZ

ALVAREZ

ANA MARIA

34940450T

A1

1014

TR.C99.10.000.36560.128

XEFATURA SECCIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PS

VIGO

25

24.700

OTERO

FERNANDEZ

MARIA MAR

32784968D

C2

809

SA.C99.10.002.15001.022

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (TARXETA SANITARIA)

SA

A CORUÑA

12

17.600

OTERO

GONDAR

TERESA

35458170J

C2

659

ED.C99.40.301.36270.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MEAÑO

14

12.600

OTERO

SEIVANE

ENRIQUE

76563112E

A1

304

MA.O19.10.000.15001.060

UNIDADE XURÍDICO-ADMINISTRATIVO

IV

A CORUÑA

26

24.950

PACHECO

IGLESIAS

MARIA CRUZ

76816050Y

C2

290

MA.O11.00.006.15770.002

SECRETARIO/A DIRECTOR/A TÉCNICO/A

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.600

PAINO

RODRIGUEZ

MARTA MARIA

34893904Y

A1

333

MA.X99.10.000.15001.025

POSTO BASE SUBGRUPO A1

IV

A CORUÑA

20

18.150

PAIS

COMINO

BEATRIZ

52490922T

A1

1257

MR.C99.10.901.15001.062

XEFATURA SECCIÓN FORMACIÓN PESQUEIRA

PE

A CORUÑA

25

23.500

PAJARO

MARIÑO

MARIA CARMEN

33254489P

C1

75

PR.C07.00.001.15770.011

XEFATURA SECCIÓN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

25.550

PALANCA

GONZALEZ

MARIA NIEVES

34727081W

A2

1259

MR.C99.10.901.36560.096

XEFATURA SECCIÓN FORMACIÓN PESQUEIRA

PE

VIGO

25

24.000

PARADELA

CUÑARRO

MARIA DE LOS ANGELES

44448512T

AP

637

ED.C99.40.301.32190.005

SUBALTERNO/A

ED

O CARBALLIÑO

10

10.650

PARDO

BOUZAMAYOR

ROSA ANA

32681802K

C2

1298

MR.O19.10.000.15001.006

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

A CORUÑA

12

11.400

PARDO

GARCIA

MARIA JOSE

33235796Z

C1

54

PR.C02.00.005.15770.067

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.700

PARDO

VAZ

MARIA JOSE

76716483Y

C1

1292

MR.O12.00.000.15770.030

XEFATURA SECCIÓN C

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

19.700

PAREDES

GONZALEZ

ROSA

34946978L

C1

1016

TR.C99.10.000.36560.136

XEFATURA NEGOCIADO III

IN

VIGO

18

21.650

PARRILLA

SUAREZ

ANTONIO

34985752S

C2

1274

MR.C99.20.116.32230.015

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (CASTRO CALDELAS)

MR

CASTRO CALDELAS

12

17.850

PATIÑO

IGLESIAS

MARIA DOLORES

32764440C

C2

803

SA.C99.10.000.15001.022

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

A CORUÑA

12

17.100

PATIÑO

MONCADA

AMALIA

32765537J

C2

157

FC.A29.10.000.15001.151

XEFATURA NEGOCIADO

FC

A CORUÑA

18

21.100

PAZ

ALVAREZ

PATRICIA

32662249H

C1

1057

TR.C99.20.901.15690.003

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IN

AS PONTES

14

12.160

PAZ

CASTRO

ISABEL

33284173E

C2

63

PR.C04.00.002.15770.016

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.550

PAZ

COSTOYA

MARIA EUGENIA

33263337R

A1

74

PR.C07.00.000.15770.026

XEFATURA SECCIÓN INSPEC. E CONTROL PROG. COOP. TR.

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.350

PAZ

FORNEIRO

JOSE LUIS

34942603Z

C2

318

MA.O19.10.000.32001.038

XEFATURA NEGOCIADO II

IV

OURENSE

18

19.750

PAZ

SANTAMARIA

MARIA DEL MAR

33285291J

C2

884

TR.C03.00.002.15770.018

XEFATURA NEGOCIADO I

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

PAZO

FERNANDEZ

URSULA MARIA

32784544E

C2

933

TR.C99.10.000.15001.131

XEFATURA NEGOCIADO

PS

A CORUÑA

18

18.950

PAZOS

GARCIA

MARGARITA

35318053N

C1

174

FC.A29.10.000.36001.096

XEFATURA NEGOCIADO

FC

PONTEVEDRA

18

18.000

PAZOS

LEIS

SILVIA

78796732C

AP

530

ED.C99.40.201.15550.004

SUBALTERNO/A

ED

NEGREIRA

10

11.100

PAZOS

PORTO

CARLOS MANUEL

32794511F

AP

593

ED.C99.40.301.15310.005

SUBALTERNO/A

ED

CURTIS

10

10.150

PEÑA

LLERANDI

MARIA JESUS DE LA

33233594C

A1

65

PR.C05.00.000.15770.010

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.700

PEÑA

OTERO

MARIA CARMEN

34931766X

C1

110

PR.C99.10.000.36001.039

XEFATURA SECCIÓN OFICINA DE REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

PONTEVEDRA

25

21.750

PEON

FERNANDEZ

MARIA RITA

36028467W

A2

1012

TR.C99.10.000.36560.110

XEFATURA SECCIÓN PERSOAL E RÉXIME INTERIOR II

PS

VIGO

25

24.650

PEREIRA

LOPEZ

MARINA

32451333N

C2

936

TR.C99.10.000.15001.164

XEFATURA NEGOCIADO III

IN

A CORUÑA

18

18.900

PEREIRA

PIÑEIRO

BEATRIZ

76895573H

C2

711

ED.C99.40.302.36440.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

REDONDELA

14

15.650

PEREZ

ARGIBAY

XOAN FRANCISCO

52450592N

C2

913

TR.C06.00.002.15770.040

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.450

PEREZ

CALVO

MARIA MILAGROS

32635196J

C2

39

PR.C02.00.002.15770.082

XEFATURA DE GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN III

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

17.400

PEREZ

CONDE

CELSA

34920134Q

C2

319

MA.O19.10.000.32001.040

XEFATURA NEGOCIADO III

IV

OURENSE

18

19.750

PEREZ

CORDERO

MARIA ANGELES

10191284F

A2

273

MA.C99.10.007.27001.020

XEFATURA SECCIÓN II

IV

LUGO

25

22.150

PEREZ

FERNANDEZ

AMALIA

34969525A

C2

1305

MR.O19.10.000.32001.008

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

OURENSE

12

18.350

PEREZ

FERNANDEZ

SILVINA

76712466Z

C2

354

IN.C03.00.000.15770.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.850

PEREZ

GAGO

PEDRO

35462628D

C1

60

PR.C03.00.001.15770.028

XEFATURA NEGOCIADO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.750

PEREZ

GALLARDO

MARIA TERESA

38555114F

C1

997

TR.C99.10.000.32001.040

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IN

OURENSE

14

18.200

PEREZ

GARCIA

CRISTINA

46902961G

C2

952

TR.C99.10.000.15001.591

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

11.250

PEREZ

LAGO DE LANZOS

FRANCISCO JAVIER

32441533X

A1

307

MA.O19.10.000.15001.075

XEFATURA SECCIÓN INSPECCIÓN E SANCIÓNS

IV

A CORUÑA

25

22.500

PEREZ

LOPEZ

FELIPE

76623840F

A2

992

TR.C99.10.000.27001.656

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

LUGO

18

17.500

PEREZ

LOPEZ

MARTA

33314132N

A1

97

PR.C99.10.000.27001.004

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

PR

LUGO

25

18.100

PEREZ

LORENZO

MARIA MARGARITA

36069637W

C2

1020

TR.C99.10.000.36560.163

XEFATURA NEGOCIADO II

IN

VIGO

18

19.900

PEREZ

PEREZ

ISABEL

34931598A

A2

8

PX.401.00.002.15770.009

XEFATURA SECCIÓN PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.400

PEREZ

PUGA

MARIA TERESA

35287988P

C1

484

ED.C99.10.000.36001.182

XEFATURA SECCIÓN DE BOLSAS

ED

PONTEVEDRA

25

22.600

PEREZ

RODAL

HIPOLITO

36031763D

C2

564

ED.C99.40.202.36420.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEAREAS

14

18.800

PEREZ

RODRIGUEZ

JOSE ALBERTO

34251119W

C2

201

FC.C03.00.030.15001.019

XEFATURA NEGOCIADO I

FC

A CORUÑA

18

19.950

PEREZ

RUBIO

MARIA REYES

02905760D

C2

947

TR.C99.10.000.15001.568

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

10.750

PEREZ

SOUSA

JOSE MANUEL

34933140G

A2

374

IN.C99.10.000.32001.094

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA

IN

OURENSE

25

23.100

PEREZ-IZAGUIRRE

LOPEZ

MARIA JOSE

36082711N

A1

1023

TR.C99.10.000.36560.503

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PS

VIGO

20

20.150

PETEIRO

REY

MARIA VANESA

79329883P

C2

516

ED.C99.40.103.15770.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

11.550

PICHEL

LORENZO

JOSE LUIS

76332274N

C2

225

MA.A99.20.000.15001.013

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MA

A CORUÑA

12

11.050

PONTIDE

VILA

MARIA ESTHER

33310275L

C2

312

MA.O19.10.000.27001.022

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

LUGO

16

19.050

PORTERO

RAMALLAL

ISABEL

46904625N

C1

1190

MR.C99.10.000.15001.032

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

A CORUÑA

14

15.400

PORTO

PARDIÑAS

MARIA JOSE

33276985X

C2

768

ED.C99.40.601.15770.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

14.850

POSE

BECERRA

ROSA MARIA

52433330T

C2

684

ED.C99.40.302.15190.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CARBALLO

14

20.000

POSE

DOCAMPO

JOSE MANUEL

36084449W

C1

175

FC.A29.10.000.36001.115

XEFATURA NEGOCIADO

FC

PONTEVEDRA

18

17.750

PRADO DEL

VALLE

ANA MARGARITA

32444217A

A2

423

ED.301.00.003.15770.007

XEFATURA DE SECCIÓN DE HABILITACIÓN

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.200

PREGO

FRAGA

MARIA ISABEL

32750469X

C2

934

TR.C99.10.000.15001.147

XEFATURA NEGOCIADO II

IN

A CORUÑA

18

18.950

PRIETO

FROUFE

MARIA CARMEN

34983613S

C2

806

SA.C99.10.000.32001.025

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

OURENSE

12

18.500

PRIETO

RAMUDO

MARIA ISABEL

33302604F

C2

1194

MR.C99.10.000.15001.095

XEFATURA GRUPO

MR

A CORUÑA

14

17.750

QUEIZAN

PIÑEIRO

MARIA BELEN

35291118X

A1

829

SA.C99.10.101.36560.007

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN INSPECCIÓN SANITARIA III

SA

VIGO

25

24.200

QUINTAIROS

GIL

MARIA HORTENSIA

44454633A

C2

507

ED.C99.40.101.32840.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VERíN

14

14.250

QUINTAS

TIRADO

MARIA CONSUELO

33267556B

C2

882

TR.C03.00.000.15770.056

XEFATURA NEGOCIADO AMINISTRATIVO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.400

RABADE

PALLARES

ANGEL

33827998N

A1

9

PX.499.10.000.15001.005

XEFATURA SECCIÓN DE DEPORTE

PX

A CORUÑA

25

23.100

RAMA

ALVAREZ DE RON

BRUNO

35324429V

C2

818

SA.C99.10.005.36001.009

XEFATURA GRUPO

SA

PONTEVEDRA

14

14.800

RAMA

FIGUEIRA

MARIA PILAR

32451303M

C2

162

FC.A29.10.000.15001.217

XEFATURA NEGOCIADO

FC

A CORUÑA

18

20.750

RAMALLAL

MEL

MARIA LOURDES

33323383V

C1

1070

TR.C99.20.901.27290.001

DIRECTOR/A O.E.

IN

MONDOÑEDO

20

16.550

RAMIL

MASEDA

PILAR

33302959V

C1

1073

TR.C99.20.901.27640.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

VILALBA

25

20.750

RAMIL

VAZQUEZ

JOSE

33837300E

C1

1207

MR.C99.10.000.27001.226

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA E ADMÓN. XERAL

MR

LUGO

25

21.500

RAMON

DIEZ

ANTONIA

32759376Q

A1

298

MA.O12.00.000.15770.051

UNIDADE XURIDICA ADMINISTRATIVA

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

22.500

REDONDO

LAGO

JUAN JOSE

76334539T

A2

1248

MR.C99.10.701.15001.022

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

MR

A CORUÑA

25

23.150

REDONDO

MOURIÑO

MARIA JESUS

33266658X

C2

604

ED.C99.40.301.15560.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

NOIA

14

14.300

REGO

PERNAS

MARIA ROSARIO

33851790E

C1

121

PR.C99.30.000.27640.001

XEFATURA OFICINA COMARCAL

PR

VILALBA

20

21.200

REGUEIRA

LOPEZ

VANESSA MARIA

46903335X

C2

1193

MR.C99.10.000.15001.062

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

A CORUÑA

12

13.200

REGUEIRA

SANDE

MARIA ELENA

32768477D

C2

962

TR.C99.10.000.15001.718

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

A CORUÑA

18

18.700

REIJA

CASTRO

MARIA DEL CARMEN

33309433M

C1

1236

MR.C99.10.401.27001.022

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

17.150

REPISO

PRIETO

CARMEN

09274226M

A2

292

MA.O11.00.006.15770.032

XEFATURA SECCIÓN REHABILITACIÓN

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.900

REY

PORTELA

FELIX

32423121K

C2

388

IN.O19.10.000.15001.054

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

19.300

REY

RODRIGUEZ

SONIA

34991774B

C2

627

ED.C99.40.301.27160.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CHANTADA

14

19.300

REY

VAZQUEZ

SUSANA MIRIAM

34989091L

C2

966

TR.C99.10.000.27001.056

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

LUGO

12

16.300

REY-STOLLE

VALCARCE

ANTONIO I.

34968056Y

A1

264

MA.C99.10.000.32001.076

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

IV

OURENSE

25

20.850

RIAL

MUÑOZ

JOSE MARIA

36035925P

C1

360

IN.C04.00.000.15770.010

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.150

RILO

DIAZ

ELENA CARMEN

32410686Y

C1

270

MA.C99.10.007.15001.010

XEFATURA SECCIÓN I

IV

A CORUÑA

25

23.550

RIVAS

GARCIA

CRISTINA

44477072V

AP

636

ED.C99.40.301.32190.004

SUBALTERNO/A

ED

O CARBALLIÑO

10

10.650

RIVAS

GONZALEZ

AUREA

35291669D

C2

489

ED.C99.10.000.36001.552

XEFATURA NEGOCIADO DO DEPÓSITO LEGAL E R. P. I.

ED

PONTEVEDRA

18

20.750

RIVAS

IGLESIAS

MARTA

79324079T

C1

207

FC.C06.00.001.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.950

RIVEIRA

FERNANDEZ

LARA

47353363C

A1

239

MA.C02.00.004.15770.030

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA IV

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

10.700

RIVEIRO

MANEIRO

DOLORES CARMEN

33259873X

C2

919

TR.C07.00.000.15770.070

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.450

RIVEIRO

TEMPRANO

MANUELA

32421650E

C2

821

SA.C99.10.101.15001.027

XEFATURA NEGOCIADO X

SA

A CORUÑA

18

20.150

RIVERA

MONTERO

BERTILA

32651242M

C2

449

ED.C99.10.000.15001.018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

12

15.950

RIVERO

TEIJEIRO

MARIA CONSUELO

34973455T

C2

999

TR.C99.10.000.32001.056

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

OURENSE

12

18.550

ROCA

BAAMONDE

MONTSERRAT

32814009R

C2

500

ED.C99.40.101.15460.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MESíA

14

16.700

RODIL

COTARELO

EMILIO

71871252R

C1

1061

TR.C99.20.901.27001.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

LUGO

25

21.200

RODRIGUEZ

BLANCO

JUAN JOSE

34997035M

C2

129

PR.V20.00.002.15770.011

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.300

RODRIGUEZ

CANTON

MARIA JOSE

34952111T

C1

438

ED.401.00.001.15770.011

XEFATURA SECCIÓN II

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.750

RODRIGUEZ

DOCAMPO

ANTONIO

34998848R

C2

14

PX.A11.00.002.15770.090

XEFATURA NEGOCIADO I

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.900

RODRIGUEZ

FACHAL

MIGUEL ANGEL

32671920Y

AP

603

ED.C99.40.301.15530.009

SUBALTERNO/A

ED

NARóN

10

11.800

RODRIGUEZ

FERNANDEZ

MARIA DOLORES

43496958W

C2

1253

MR.C99.10.701.32001.027

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

MR

OURENSE

18

20.400

RODRIGUEZ

FERNANDEZ

MARIA ELENA

35281639F

C1

380

IN.C99.10.000.36001.114

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

IN

PONTEVEDRA

25

21.800

RODRIGUEZ

GACIÑO

JOSE MANUEL

44815536J

C2

688

ED.C99.40.302.15520.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MUROS

14

8.900

RODRIGUEZ

GARRIDO

ALBERTO

34980588A

C2

125

PR.V20.00.001.15770.007

XEFATURA NEGOCIADO I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.750

RODRIGUEZ

GONZALEZ

MARIA SOL

76715130X

C1

903

TR.C05.00.003.15770.014

XEFATURA SECCIÓN

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.700

RODRIGUEZ

IGLESIAS

MARIA JESUS

34982914Y

C2

825

SA.C99.10.101.32001.018

XEFATURA GRUPO

SA

OURENSE

14

19.000

RODRIGUEZ

IGLESIAS

MERCEDES

34995715L

C1

1001

TR.C99.10.000.32001.092

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

OURENSE

18

20.200

RODRIGUEZ

LONGA

MANUELA

36036432D

C2

324

MA.O19.10.000.36001.048

XEFATURA NEGOCIADO III

IV

PONTEVEDRA

18

18.800

RODRIGUEZ

LOPEZ

ANA MARIA

76620531X

C2

251

MA.C07.00.002.15770.023

XEFATURA NEGOCIADO II

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.350

RODRIGUEZ

LOPEZ

MARIA ANTONIA

34936354K

C1

1041

TR.C99.20.901.15001.005

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA I

IN

A CORUÑA

22

21.950

RODRIGUEZ

MARIÑAS

MARIA ANGELES

10032925A

C1

122

PR.C99.30.000.32090.001

XEFATURA OFICINA COMARCAL

PR

O BARCO DE VALDEORRAS

20

18.600

RODRIGUEZ

MENDEZ

EVA

44450718K

C2

1158

MR.201.00.004.15770.025

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.700

RODRIGUEZ

MIRANDA

ANTONIA

34978273B

C2

161

FC.A29.10.000.15001.195

XEFATURA NEGOCIADO

FC

A CORUÑA

18

18.650

RODRIGUEZ

MONTOIRO

JOSE FERNANDO

33266082D

C2

16

PX.A11.00.002.15770.140

XEFATURA NEGOCIADO

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.800

RODRIGUEZ

NOVO

AMALIA

33849424W

C1

1208

MR.C99.10.000.27001.230

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN E CAIXA

MR

LUGO

20

21.200

RODRIGUEZ

PAN

MARIA CARMEN

32409772N

C1

452

ED.C99.10.000.15001.127

XEFATURA SECCIÓN PROFES. EDUC. INFANTIL E PRIMARIA

ED

A CORUÑA

25

22.350

RODRIGUEZ

PEDREIRA

ROSALIA

32408761J

C1

938

TR.C99.10.000.15001.208

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA II

IN

A CORUÑA

25

22.600

RODRIGUEZ

PEREZ

JUAN MANUEL

34964056P

C2

807

SA.C99.10.000.32001.026

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

OURENSE

12

18.500

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

ANA MARIA

34943982J

C2

468

ED.C99.10.000.32001.037

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

19.300

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

MARTA ISABEL

44807455M

C2

888

TR.C04.00.000.15770.056

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.500

RODRIGUEZ

SANCHEZ

MARIA JESUS

32806468G

C2

82

PR.C99.10.000.15001.021

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PR

A CORUÑA

12

15.250

RODRIGUEZ

SANCHEZ

SANTIAGO

32643221B

C1

1038

TR.C99.20.000.15350.003

ADMINISTRADOR/A CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL

IN

FERROL

20

20.500

RODRIGUEZ

SANTOS

MARIA JOSE

33331891S

A2

99

PR.C99.10.000.27001.008

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

PR

LUGO

18

19.300

RODRIGUEZ

SEGUIN

MARIA LUISA

34953139Q

C2

826

SA.C99.10.101.32001.025

XEFATURA GRUPO

SA

OURENSE

14

18.950

RODRIGUEZ

SIXTO

LIDUVINA

33311053S

C2

1267

MR.C99.20.061.27060.016

XEFATURA NEGOCIADO (BECERREÁ)

MR

BECERREA

18

14.950

RODRIGUEZ-SIEIRO

PEREZ

MONTSERRAT

36042039G

C2

518

ED.C99.40.107.36560.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIGO

14

19.850

ROMAN

VAZQUEZ

ISABEL ISOLINA

34922182V

C2

340

MA.X99.10.000.32001.057

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

IV

OURENSE

18

20.000

ROMERO

NOVOA

MERCEDES

34910846C

C1

322

MA.O19.10.000.32001.065

XEFATURA SECCIÓN INSPECCIÓN E SANCIÓNS

IV

OURENSE

25

22.300

ROMERO

RODRIGUEZ

MARIA PILAR

76566495R

A1

73

PR.C07.00.000.15770.025

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.850

RUA

VAZQUEZ

MARIA DOLORES

34982488V

C2

187

FC.A29.10.000.36560.266

XEFATURA NEGOCIADO

FC

VIGO

18

20.700

RUANOVA

LAGARES

ROSA MARIA

33265271A

C1

890

TR.C04.00.002.15770.007

XEFATURA SECCIÓN PLANIFICAC. DE FORMACIÓN CONTINUA

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.750

RUIBAL

ABOY

JOSE ANTONIO

35289805P

C1

173

FC.A29.10.000.36001.095

XEFATURA NEGOCIADO

FC

PONTEVEDRA

18

21.200

RUIZ

QUERENTES

ROSA MARIA

32777930D

C2

301

MA.O19.10.000.15001.033

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

A CORUÑA

16

18.650

SAAVEDRA

ANDION

MARIA LOURDES

33840533N

C1

1250

MR.C99.10.701.27001.022

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

MR

LUGO

25

21.650

SAEZ

GARCIA

MARIA CONCEPCION

33272011G

C2

6

PX.301.00.002.15770.043

XEFATURA NEGOCIADO II

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.300

SALAS

ELLACURIAGA

HENRIQUE

34913308K

A1

429

ED.302.00.001.15770.032

XEFATURA DE SECCIÓN DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.600

SALCEDO

AGUERRI

MARIA CARMEN

33257254J

A1

37

PR.C02.00.002.15770.012

XEFATURA SECCIÓN DE PERSOAL I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

25.500

SALGADO

DOMELO

JOSE ANTONIO

76719391Q

C2

1255

MR.C99.10.901.15001.028

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PE

A CORUÑA

12

12.800

SALGADO

GIL

MANUEL SALV.

34936339Y

A2

265

MA.C99.10.000.32001.086

XEFATURA NEGOCIADO II

MA

OURENSE

18

22.650

SALGUEIRO

PAJARO

MARIA TERESA

33241178Z

C1

920

TR.C07.00.001.15770.011

XEFATURA SECCIÓN PROGRAMAS XUVENTUDE NO AMB LOCAL

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.950

SALVADO

LOPEZ

MARIA JESUS

33294409T

C2

296

MA.O12.00.000.15770.013

AXUDANTE ADMÓN E APOIO AO REXISTRO E COMPULSAS

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.450

SALVE

BOUZO

LUCIA

44466413F

C2

1165

MR.301.00.002.15770.009

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.000

SAMPAYO

FLORES

ANTONIO

33850352X

A2

989

TR.C99.10.000.27001.633

XEFATURA SECCIÓN DE VALORACIÓN

PS

LUGO

25

23.700

SAMPEDRO

PENA

JOSEFA MARIA

33234902V

C2

147

FC.A02.00.002.15770.025

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.800

SAN EMETERIO

BEDIA

ALFONSO

13747908A

A2

272

MA.C99.10.007.27001.010

XEFATURA SECCIÓN I

IV

LUGO

25

23.250

SAN JOSE

GARCIA

BEGOÑA

50419809Z

C2

368

IN.C99.10.000.15001.253

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

18.850

SANCHEZ

CABARCOS

MARGARITA

33328978T

A1

439

ED.419.10.000.27001.001

XEFATURA GABINETE DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

ED

LUGO

25

21.100

SANCHEZ

CASTRO

PAULA

33345136N

AP

779

ED.C99.50.101.36560.020

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

10.530

SANCHEZ

CODESIDO

RAFAEL LUIS

33818780V

A1

128

PR.V20.00.002.15770.008

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.450

SANCHEZ

CORRAL

CARMEN

32440343Q

C2

294

MA.O11.00.006.15770.050

XEFATURA NEGOCIADO III

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.250

SANCHEZ

DE LA FUENTE

CARMEN

33236194K

C2

297

MA.O12.00.000.15770.038

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.750

SANCHEZ

FERNANDEZ

LUIS

34255062N

C2

336

MA.X99.10.000.27001.042

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

IV

LUGO

18

18.400

SANCHEZ

LAREDO

MARIA CONSUELO

36036533H

C2

908

TR.C06.00.000.15770.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.350

SANCHEZ

PONTIDE

MARIA DOLORES

33830082A

C2

313

MA.O19.10.000.27001.023

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

LUGO

16

17.650

SANCHEZ

VEGA

MARIA PILAR

34908105Q

C2

1273

MR.C99.20.112.32620.013

XEFATURA NEGOCIADO (POBRA DE TRIVES)

MR

POBRA DE TRIVES

18

16.100

SANCHEZ

VIDAL

ALEJANDRO

34943099G

A2

373

IN.C99.10.000.32001.092

XEFATURA SECCIÓN ASUNTOS XERAIS E XESTIÓN ADMTVA.

IN

OURENSE

25

22.950

SANCHEZ DE LA C

MONTAÑES

BLANCA ROSA

52498075T

C2

658

ED.C99.40.301.36260.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MARíN

14

15.100

SANTALLA

BEAHIN

IVAN

53165342Z

C2

53

PR.C02.00.005.15770.003

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

18.400

SANTOS

VILA

ESTHER

33238477G

C2

1033

TR.C99.10.000.36560.696

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

VIGO

18

19.250

SARMIENTO

RODRIGUEZ

BERNARDO

34956685C

C2

1254

MR.C99.10.701.36001.027

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO IV

MR

PONTEVEDRA

18

18.600

SAS

RAJO

PILAR

34903403Y

C1

1009

TR.C99.10.000.32001.666

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

OURENSE

18

20.150

SEIJO

IBUSQUIZA

MARIA BELEN

36086692Z

C2

1169

MR.301.00.504.36480.020

XEFATURA GRUPO

MR

SALCEDA DE CASELAS

14

17.050

SEOANE

LENS

SILVIA

44819252A

C2

249

MA.C05.00.003.15770.004

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.800

SEOANE

RAMOS

JOSE

33255015M

A2

406

ED.201.00.002.15770.009

XEFATURA DE SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.300

SEOANE

RODRIGUEZ

XOSE MANUEL

32417946K

C2

724

ED.C99.40.304.36590.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VILAGARCíA DE AROUSA

14

14.400

SEQUEIROS

CID

MARIA CARMEN

34970649T

C2

1211

MR.C99.10.000.32001.067

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

OURENSE

12

18.400

SEREN

GOMEZ

MARIA JOSE

33326454Y

C1

369

IN.C99.10.000.27001.113

XEFATURA NEGOCIADO

IN

LUGO

18

17.700

SEXTO

ALENDE

RAFAEL

33290950Z

C2

127

PR.V20.00.001.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

SIEIRA

TORRES

DOLORES

52453418D

C1

914

TR.C06.00.003.15770.034

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.100

SINEIRO

TORRES

MARIA TERESA

76812526R

C2

379

IN.C99.10.000.36001.113

XEFATURA NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

18.800

SOBRAL

PAZOS

PATRICIA

77402728T

C1

342

MA.X99.10.000.36001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IV

PONTEVEDRA

14

14.250

SOMORROSTRO

LOPEZ

PATRICIA

32648569T

A2

77

PR.C07.00.004.15770.005

XEFATURA NEGOCIADO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.200

SOTELO

LOPEZ

JOSE

34908864Q

C1

1088

TR.C99.20.901.36420.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

PONTEAREAS

25

21.000

SOTO

GONZALEZ

ANA ISABEL

34917517K

C1

420

ED.301.00.000.15770.042

XEFATURA SECCIÓN PROGRAMACIÓN E COOPERACIÓN CULTUR

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.900

SOTO

SOTO

MARIA TERESA

36014007D

C1

1017

TR.C99.10.000.36560.140

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN E HABILITACIÓN

PS

VIGO

25

23.100

SOUSA

RODRIGUEZ

SALADINA

34972740K

C2

338

MA.X99.10.000.32001.035

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IV

OURENSE

12

18.500

SUAREZ

BOUZA

MARIA DE LAS MERCEDES

32746312Q

C2

1235

MR.C99.10.401.15001.069

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

19.700

SUAREZ

MOSQUERA

MARIA LUZ

32771867H

C1

52

PR.C02.00.004.15770.015

XEFATURA SECCIÓN HABILITACIÓN DE GASTOS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.550

SUAREZ

RILO

BEGOÑA

77308855J

C2

799

SA.C03.00.001.15770.001

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

16.400

SUAREZ

ROMERO

AMALIA

32420848W

C1

879

TR.C02.00.005.15770.045

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.650

SUAREZ

VIDAL

JOSEFINA

34870358N

C2

1011

TR.C99.10.000.36560.060

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

VIGO

12

19.250

TABOADA

MACHO

ANA MARIA

32424282D

C1

457

ED.C99.10.000.15001.569

XEFATURA DE SECCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ED

A CORUÑA

25

23.600

TABOADA

RUIZ

MARIA ESTHER

34994879B

C2

3

PX.201.00.000.15770.008

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

9.000

TABOADA

VAZQUEZ

ANA ISABEL

36092592A

C2

573

ED.C99.40.203.36560.001

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

VIGO

18

19.600

TARRIO

PEON

JESUS

76515755E

C1

877

TR.C02.00.005.15770.029

INSPECTOR/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.900

TEIJEIRA

VAZQUEZ

ENRIQUE

35558373M

C2

1087

TR.C99.20.901.36380.003

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

O PORRIÑO

18

19.150

TEIJEIRO

COTO

MARIA CARMEN

32777915V

C1

331

MA.X01.00.001.15770.075

XEFATURA SECCIÓN DE TRAMITACIÓN II

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.950

TEIXEIRA

FERNANDEZ

MARIA CARMEN

76710192V

C2

323

MA.O19.10.000.36001.025

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

PONTEVEDRA

16

18.200

TEJO

MUNIN

MARIA SALOME

33278894X

C2

1152

MR.201.00.001.15770.074

XEFATURA NEGOCIADO II

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.350

TENREIRO

BOUZA

MIGUEL

76350953S

C2

305

MA.O19.10.000.15001.065

XEFATURA NEGOCIADO V

IV

A CORUÑA

18

18.950

TENREIRO

CALVO

JOSE MANUEL

32636695V

AP

490

ED.C99.40.050.15350.003

SUBALTERNO/A

ED

FERROL

10

10.100

TORRE

BARRIO

CONCEPCION

13795922Q

C1

1216

MR.C99.10.000.36001.034

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

PONTEVEDRA

14

13.650

TORRE

BELOSO

ANA MARIA DE LA

35306893F

C1

1308

MR.O19.10.000.36001.034

XEFATURA NEGOCIADO

MR

PONTEVEDRA

18

20.450

TORRES

CARBAJO

MARIA TERESA

36041847L

C1

1151

MR.201.00.001.15770.070

XEFATURA SECCIÓN PARQUE MÓBIL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.400

TORRES

GONZALEZ

MARIA ELVIRA

76715338B

C2

263

MA.C99.10.000.32001.061

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MA

OURENSE

12

18.800

TORRES

PEREZ

EMILIA

34981626Y

A2

210

FC.C07.00.001.15770.023

XEFATURA SECCIÓN II

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

25.450

TOSAR

GUZMAN

MARIA JOSE

33268277L

C1

414

ED.201.00.003.15770.055

XEFATURA NEGOCIADO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.450

TRASTOY

REGO

SOFIA PERFECTA

34252467Q

C1

19

PX.A11.00.002.15770.176

XEFATURA SECCIÓN

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.550

TROITIÑO

MIGUEZ

MARIA JUNCAL

35455826S

C2

1171

MR.302.00.001.15770.008

XEFATURA NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.300

TUBIO

POSE

AZUCENA

79321414A

C2

865

TR.C02.00.000.15770.520

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.600

UCHA

FERNANDEZ

MARIA CARMEN

34980325Q

C2

1270

MR.C99.20.083.27160.013

XEFATURA NEGOCIADO (CHANTADA)

MR

CHANTADA

18

17.050

VAAMONDE

PARADELA

EUGENIO ROB.

34726849T

C1

1252

MR.C99.10.701.32001.025

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MR

OURENSE

18

20.800

VAL

GUERREIRO

PABLO

32650105H

C1

1100

TR.C99.20.902.15350.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

FERROL

20

20.250

VALEIRAS

GONZALEZ

MARIA DOLORES

34923491S

C2

377

IN.C99.10.000.32001.129

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

20.150

VALERO

FERNANDEZ

MARTIN

36107718H

AP

774

ED.C99.40.801.36560.016

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

13.700

VALES

DATORRE

JESUS LUIS

35289838H

C1

62

PR.C03.00.002.15770.021

XEFATURA SECCIÓN ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.700

VALES

DATORRE

JOSE

52483223Y

C1

409

ED.201.00.003.15770.019

XEFATURA SECC. RECURSOS EDUCAT. COMPLEMENTARIOS I

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.800

VALLE

CENDAN

CARMEN

32786421J

C1

1085

TR.C99.20.901.36050.001

DIRECTOR/A O.E.

IN

CALDAS DE REIS

20

18.350

VALLEJO

LOPEZ

MARIA JOSE

34951912P

C2

185

FC.A29.10.000.36560.230

XEFATURA NEGOCIADO

FC

VIGO

18

19.150

VAN DE PUTTE

ABEIJON

CYNTHIA CARMEN

52453584Z

C2

407

ED.201.00.002.15770.023

XEFATURA DE NEGOCIADO I

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.350

VARELA

DEVESA

AMADORA

34948845T

C1

471

ED.C99.10.000.32001.139

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

OURENSE

18

20.650

VARELA

ROSENDE

MARIA ROSA

33230378R

C1

428

ED.302.00.001.15770.027

XEFATURA DE SECCIÓN DE FOMENTO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.150

VARELA

TABOADA

ISABEL

36121845T

C2

1243

MR.C99.10.401.36001.011

XEFATURA NEGOCIADO

MR

PONTEVEDRA

18

18.300

VARELA

VARELA

ENCARNACION

34899189R

C2

83

PR.C99.10.000.15001.023

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PR

A CORUÑA

12

15.300

VAZQUEZ

ALVAREZ

MILAGROS

34963992J

C2

321

MA.O19.10.000.32001.058

XEFATURA NEGOCIADO VIII

IV

OURENSE

18

19.700

VAZQUEZ

AMENEIROS

YOLANDA

32652014H

C1

1230

MR.C99.10.301.27001.033

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

17.400

VAZQUEZ

BASCUAS

MARIA PILAR

36102939T

C2

485

ED.C99.10.000.36001.183

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

PONTEVEDRA

18

19.800

VAZQUEZ

CARBALLEIRA

MARIA CARMEN

33856106Z

A2

1260

MR.C99.10.903.27650.005

XEFATURA SECCIÓN AXUDAS E SUBVENCIÓNS

PE

VIVEIRO

25

21.450

VAZQUEZ

CARRACEDO

JUAN ANTONIO

76406842Z

C2

510

ED.C99.40.102.15350.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

FERROL

14

19.700

VAZQUEZ

DE SOTO

ALICIA MARIA

36029502W

A2

1119

TR.C99.20.906.36560.010

POSTO BASE SUBGRUPO A2

IN

VIGO

16

11.650

VAZQUEZ

FERNANDEZ

JESUS

33232145C

C2

146

FC.A02.00.002.15770.024

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

VAZQUEZ

GONZALEZ

MARIA CARMEN

34983671G

C1

28

IC.C07.00.002.15770.029

XEFE NEGOCIADO DE TRAMITACIÓN

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.950

VAZQUEZ

LISTE

ISABEL

36045976P

C2

1015

TR.C99.10.000.36560.135

XEFATURA NEGOCIADO II

PS

VIGO

18

19.400

VAZQUEZ

MARTINEZ

MANUEL

32781457V

C2

303

MA.O19.10.000.15001.053

XEFATURA NEGOCIADO III

IV

A CORUÑA

18

20.200

VAZQUEZ

MARTINEZ

MARIA JOSE

35300824X

C1

878

TR.C02.00.005.15770.041

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.650

VAZQUEZ

NUÑEZ

CELSO

33831324A

A2

1039

TR.C99.20.000.27650.001

DIRECTOR/A CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL

IN

VIVEIRO

25

24.600

VAZQUEZ

RIVAS

MARIA ELENA

34957402R

C2

470

ED.C99.10.000.32001.092

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

19.100

VAZQUEZ

RODRIGUEZ

MARIA JOSE

34980899S

C2

656

ED.C99.40.301.36240.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

LALíN

14

19.100

VAZQUEZ

VARELA

MARIA CARMEN

33861849F

C2

311

MA.O19.10.000.27001.021

POSTO BASE SUBGRUPO C2

IV

LUGO

12

15.150

VEGA

GONZALEZ

MARTA MARIA

32785900K

C2

87

PR.C99.10.000.15001.109

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

A CORUÑA

12

11.750

VELOSO

CACHALDORA

ANA MARIA

33843110J

C2

760

ED.C99.40.501.36001.001

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

PONTEVEDRA

18

17.950

VIDAL

VIÑAS

MARIA ELISABETH

52933106D

C1

17

PX.A11.00.002.15770.160

XEFATURA NEGOCIADO

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.300

VIEIRO

MALLOU

MARIA PORTAL

33245144R

C1

350

IN.C02.00.001.15770.054

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.100

VIEITES

MOAR

ERMITAS

76338784J

C2

1262

MR.C99.20.013.15580.019

XEFATURA GRUPO (ORDES)

MR

ORDES

14

14.050

VIEITO

VILACOBA

MONICA

33289285M

C2

885

TR.C03.00.003.15770.024

XEFATURA NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.550

VILA

BARROS

DIGNA

36067416N

C2

1118

TR.C99.20.904.36560.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

VIGO

20

20.000

VILA

SAMPAYO

JOAQUIN

34926320S

A2

7

PX.401.00.001.15770.012

SECCIÓN REXISTRO E APOIO TÉCNICO ÁS ENT.DEPORTIVAS

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.550

VILARIÑO

GONZALEZ

YOLANDA

76817042D

C2

736

ED.C99.40.307.15770.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

16.000

VILELA

GARCIA

MARIA LUISA

33251505Z

C1

18

PX.A11.00.002.15770.175

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN DE FONDOS COMUNITARIOS

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.900

VILLADONIGA

PITA

ANA ISABEL

32668186K

C2

954

TR.C99.10.000.15001.615

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

A CORUÑA

12

10.250

VILLAMOR

BUJAN

JOSE MARCIAL

76518982Y

C1

790

SA.C02.00.004.15770.032

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICO/A XURÍDICO/A

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

VILLANUEVA

DOMINGUEZ

RAFAEL

36028321V

A1

1280

MR.C99.40.201.36600.002

XERENTE

PE

VILANOVA DE AROUSA

26

24.900

VILLAR

LEON

MARIA LUISA C.

33235616H

C1

211

FC.C07.00.002.15770.002

XEFATURA SECCIÓN CONTROL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.600

VILLAR

PARENTE

ANGELA

34944137F

C2

993

TR.C99.10.000.32001.018

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

OURENSE

18

19.700

VILLAR

VISO

OLGA

34934673L

C2

696

ED.C99.40.302.32001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

14

19.400

VILLARINO

GONZALEZ

ARTURO

76704611W

C1

308

MA.O19.10.000.15001.078

INSPECTOR/A VIVENDA TRAMITADOR/A

IV

A CORUÑA

22

22.600

VILLARINO

GONZALEZ

ELENA

34973643G

C1

134

PR.V20.00.003.15770.009

XEFATURA SECCIÓN III

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.850

VILLAVERDE

VARELA

FRANCISCO JAVIER

32781899E

C1

367

IN.C99.10.000.15001.251

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

18.900

VILLODAS

GONZALEZ

JOSE ENRIQUE

32409486W

C1

364

IN.C99.10.000.15001.245

XEFATURA SECCIÓN SEGURIDADE INDUSTRIAL

IN

A CORUÑA

25

23.700

VIQUEIRA

MATO

MARIA EMILIA

33273679Q

C1

22

PX.A11.00.002.15770.195

XEFATURA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN II

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.150

VIZ

BLANCO

DARIO

33252361L

C2

411

ED.201.00.003.15770.045

XEFATURA NEGOCIADO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.350

VIZCAINO

MATO

MARIA

33327910J

C1

1062

TR.C99.20.901.27001.011

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IN

LUGO

14

16.050

VIZCAYA

PEREIRA

JOSE

34935339H

A2

1134

TR.C99.40.800.36560.510

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PS

VIGO

22

23.150

YAÑEZ

BURON

VERONICA

32772724R

C1

302

MA.O19.10.000.15001.034

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

IV

A CORUÑA

16

18.600

YAÑEZ

RODRIGUEZ

ROCIO

76416524J

C2

498

ED.C99.40.101.15220.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CEDEIRA

14

16.900

YAÑEZ

SALGADO

GENEROSA

34974296J

C1

446

ED.701.00.001.15770.005

XEFATURA SECCIÒN DE APOIO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.350

YAÑEZ

VILLAVERDE

JOSE LUIS

76351018B

AP

584

ED.C99.40.301.15090.007

SUBALTERNO/A

ED

BETANZOS

10

15.350

YEBRA

BREA

ANA MARIA

44477818G

AP

372

IN.C99.10.000.32001.079

SUBALTERNO/A

IN

OURENSE

10

11.250

YEBRA-PIMENTEL

BLANCO

MARIA LUZ

33239246Z

C2

1117

TR.C99.20.903.36560.004

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

VIGO

20

19.950

ZOTES

TARRIO

MONICA

33301201F

A1

330

MA.X01.00.000.15770.075

XEFATURA SECCIÓN DE CONTROL E VERIFICACIÓN

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.050

ANEXO II
(Fase de resultas)

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

ABEIJON

GOMEZ

MARIA CARMEN

78782342M

C2

2429

ED.C99.40.302.15770.001

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.750

ABEIJON

TRIÑANES

MARIA MONTSERRAT

52457561N

C2

2121

ED.201.00.006.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.000

ABELEDO

PENAS

PEDRO ALBERTO

34887693M

C2

2209

ED.C99.10.000.15001.159

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

15.550

ABELLEIRA

VAZQUEZ

MARIA LUZ

32634128A

C1

1799

MA.C02.00.002.15770.014

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ORZAMENTARIA

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.300

ABRALDES

CASTRO

JOSE MANUEL

33287980B

C2

3467

MR.O13.00.000.15770.020

XEFATURA NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.350

AGEITOS

OLVEIRA

MARIA PILAR

76777825F

C2

2732

TR.C03.00.003.15770.008

XEFATURA NEGOCIADO I

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.350

ALDARIZ

TORREIRO

DANIEL

32815762Y

C1

2057

IN.C99.10.000.15001.087

XEFATURA GRUPO

IN

A CORUÑA

14

16.350

ALFEIRAN

ESPINOSA

LAURA

32789594N

C2

2569

SA.C99.10.101.15001.049

XEFATURA GRUPO

SA

A CORUÑA

14

17.300

ALONSO

RAMOS

MARIA DOLORES

72122832F

C2

1369

IC.C99.10.000.32001.323

XEFE NEGOCIADO PROMOCION TURISMO

PX

OURENSE

18

19.850

ALVAREZ

ALVAREZ

MARIA BEGOÑA

76891670W

C2

1644

FC.A29.10.000.36001.024

XEFATURA GRUPO

FC

PONTEVEDRA

14

15.050

ALVAREZ

ANGUEIRA

ANXOS

35441116W

C2

1379

PR.C02.00.002.15770.016

XEFATURA NEGOCIADO PERSOAL I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.850

ALVAREZ

GARCIA

MARIA ISABEL

32767489X

C1

3045

TR.C99.20.901.15001.007

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA III

IN

A CORUÑA

22

21.850

ALVAREZ

GONZALEZ

JUAN MANUEL

44447547R

C1

1767

MA.A01.00.000.15770.033

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.000

ALVAREZ

RODRIGUEZ

GABINO

76702049Q

C1

2879

TR.C99.10.000.15001.691

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA II

PS

A CORUÑA

25

22.100

ALVAREZ

RODRIGUEZ

MARIA CARMEN

34921168S

C1

2933

TR.C99.10.000.32001.127

XEFATURA SECCIÓN I

IN

OURENSE

22

22.100

AMADO

CELA

MARIA NIEVES

33266975M

C1

2518

SA.C03.00.002.15770.006

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.550

AMADO

VILA

JOSE ANTONIO

32435319Y

A1

2056

IN.C99.10.000.15001.085

XEFATURA DE ÁREA XURÍDICA E DE COORDINACIÓN

IN

A CORUÑA

26

20.500

AMOZA

BOTANA

ANTONIO

33270676A

C2

2349

ED.C99.40.201.15770.001

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.700

ARAUJO

SANTIAGO

ROSA MARIA

35296797P

C2

1642

FC.A29.10.000.36001.021

XEFATURA GRUPO

FC

PONTEVEDRA

14

15.450

AVANZINI

GONZALEZ LLANOS

SOLEDAD

32683640L

C1

2614

SA.C99.10.102.15350.009

POSTO BASE SUBGRUPO C1

SA

FERROL

14

15.400

AVION

RODEIRO

MARIA BELEN

36173552A

C1

2077

IN.C99.10.000.36001.119

XEFATURA NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

17.100

BARANDELA

SANDIANES

ANA MARIA

34988732M

C2

1634

FC.A29.10.000.32001.080

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC

OURENSE

14

19.050

BARDAL

SANMIGUEL

MARTA TERESA

44817257D

C1

3254

MR.401.00.001.15770.023

XEFATURA NEGOCIADO EQUIPAMENTOS E REESTRUTURACIÓN

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.950

BARREIRA

GONZALEZ

MARIA CARMEN

34991996A

C2

3350

MR.C99.10.401.32001.036

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

18.800

BARROS

ALVARADO

CONCEPCION

34992763B

C1

3475

MR.O19.10.000.32001.013

XEFATURA NEGOCIADO

MR

OURENSE

18

22.550

BELTRAN

GRANDE

FRANCISCO JOSE

34990331V

C2

1317

PX.201.00.000.15770.009

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.250

BELLO

BALADO

BEATRIZ

44814626T

C1

1781

MA.A99.20.000.15770.041

NEGOCIADO II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.700

BELLO

PEREZ

GUADALUPE

33295252S

C2

1677

FC.C03.00.000.15770.002

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.600

BERNARDEZ

BARREIRO

ANA MARIA

33289186K

C1

2707

TR.C02.00.004.15770.073

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN E HABILITACIÓN

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.650

BLANCO

DOMINGUEZ

MANUELA

34956287J

C2

2961

TR.C99.10.000.32001.610

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

OURENSE

18

19.550

BLANCO

MOURE

JOSE MARIA

34993848S

A1

3382

MR.C99.10.901.36560.008

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PE

VIGO

20

12.750

BLANCO

TARRIO

JOSE

33264274H

C1

2151

ED.401.00.002.15770.015

XEFATURA SECCIÓN II

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.450

BORRAJO

FERNANDEZ

CRISTINA

34961138B

C2

2281

ED.C99.10.000.32001.094

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

18.950

BOUZA

BOUZA

PILAR

34939109Q

A2

2959

TR.C99.10.000.32001.603

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

PS

OURENSE

25

22.250

BRENLLA

FERREIRO

FERMIN

33252183W

C1

3370

MR.C99.10.701.36001.023

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

MR

PONTEVEDRA

25

21.700

BUENO

GALLARDO

ALFONSO

51701612G

C1

3410

MR.C99.20.071.27290.014

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (MONDOÑEDO)

MR

MONDOÑEDO

14

10.700

BUGALLO

VARELA

JOSE JESUS

32816317D

C1

1439

PR.C99.10.000.15001.085

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO E INFORMACIÓN I

PR

A CORUÑA

18

20.600

BUGIA

MARTINEZ

ANA MARIA

32754181L

C2

2567

SA.C99.10.101.15001.039

XEFATURA GRUPO

SA

A CORUÑA

14

18.300

CADIÑANOS

PEREZ

NATALIA

13129986E

A1

1342

PX.401.00.002.15770.006

XEFATURA SECCIÓN DE ACTIVIDADE FEDERADA

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.550

CADORNIGA

VEGA

MARIA BELEN

33856817N

C1

1763

FC.C08.00.005.27001.020

XEFATURA NEGOCIADO

FC

LUGO

18

20.000

CALO

GRILLE

APARICION

78790740P

C2

2766

TR.C05.00.001.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.900

CALLES

RODRIGUEZ

JAVIER

12323733B

C1

2755

TR.C04.00.901.15770.007

ADMINISTRADOR/A

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.050

CAMBRE

FIGUEROA

MANUEL

32451894K

C1

2836

TR.C99.10.000.15001.157

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA IV

IN

A CORUÑA

25

22.100

CAMPOS

LOUREIRO

ROSA MARIA

52472057H

C1

3169

TR.C99.40.802.15770.050

ADMINISTRADOR/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

24

19.400

CAMPOS

MEIJUEIRO

MARIA PILAR

35311410Q

C2

2621

SA.C99.10.102.36001.003

XEFATURA GRUPO

SA

PONTEVEDRA

14

13.700

CANOURA

LEIRA

CLARA

33283184E

C1

1954

MA.O12.00.000.15770.042

XEFATURA SECCIÓN CONTRATACIÓN

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.000

CANTON

BLANCO

MARIA CARMEN

34999939B

C2

2704

TR.C02.00.004.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.750

CAO

FERNANDEZ

MARIA DELFINA

34958136E

C2

2278

ED.C99.10.000.32001.042

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

19.200

CARBALLO

PADRON

MARIA REYES

34942645X

C2

2273

ED.C99.10.000.32001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

12

17.550

CARNEIRO

CANEIRO

GLORIA MARIA

32671450L

C2

1730

FC.C06.00.003.15770.007

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.450

CARREIRA

GARCIA

MARIA LUISA

32800298K

C1

1400

PR.C02.00.003.15770.014

XEFATURA SECCIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.250

CARREIRA

VARELA

ANGEL RUBEN

33334970N

C1

3347

MR.C99.10.401.27001.015

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

16.500

CARRIL

COMESAÑA

MARIA DEL PILAR

34988941F

C2

2359

ED.C99.40.201.36540.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

TUI

14

17.000

CASALDERREY

CANOVAS

BEATRIZ

44080317N

C2

1911

MA.C99.10.007.36001.005

XEFATURA DE GRUPO III

IV

PONTEVEDRA

14

13.700

CASTRILLON

ABEAL

VERONICA

32657332T

C2

3107

TR.C99.20.902.15350.010

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

FERROL

12

16.600

CASTRO

ANTELO

MARIA ESTRELLA

33289828L

C2

2149

ED.401.00.001.15770.013

XEFATURA NEGOCIADO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.250

CASTRO

BADIA

LUCIA

32836572R

C2

1407

PR.C02.00.005.15770.027

XEFATURA NEGOCIADO III

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.350

CASTRO

CAO

NELIDA

32794164M

C2

1454

PR.C99.10.000.15001.305

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PR

A CORUÑA

18

18.550

CASTRO

GONZALEZ

MARTA BELEN

33273121X

C1

3109

TR.C99.20.902.15770.005

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA III

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

18.300

CASTRO

REBOIRAS

MARIA ISABEL

33297540A

C1

1365

IC.C07.00.002.15770.017

XEFE NEGOCIADO DE PROMOCIÓN

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.450

CASTRO

RODRIGUEZ

SALVADOR

33313614T

C1

2263

ED.C99.10.000.27001.551

XEFATURA DE NEGOCIADO DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ED

LUGO

18

20.600

CASTROAGUDIN

CADILLA

RAMONA

35450402L

C2

1691

FC.C03.00.010.15770.015

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.400

CEJUELA

GODOY

MARIA LOURDES

34921987Y

C1

2556

SA.C99.10.003.15001.005

XEFATURA SECCIÓN RÉXIME XURÍDICO E INTERIOR

SA

A CORUÑA

25

22.050

CELA

CASTRO

MARIA PURIFICACION

33319647F

A2

1976

MA.O19.10.000.27001.040

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN PATRIMONIAL

IV

LUGO

25

21.000

CELEIRO

LOPEZ

MARTA

32683204C

C1

3413

MR.C99.20.073.27650.010

XEFATURA GRUPO (VIVEIRO)

MR

VIVEIRO

14

13.100

CERQUEIRO

BARREIRO

VICTOR MANUEL

44835456S

C2

1363

IC.C07.00.002.15770.002

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.500

CID

MARTINEZ

MARIA JOSE

32687189A

C2

3106

TR.C99.20.902.15350.008

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

FERROL

12

16.650

COELLO

LAMELO

MIGUEL

34949710Z

C2

3356

MR.C99.10.501.32001.060

XEFATURA NEGOCIADO

MR

OURENSE

18

19.550

COLMENERO

SALGUEIRO

LUZDIVINA

76707449B

C1

1938

MA.O11.00.001.15770.053

INSPECTOR/A-VIVENDA TRAMITADOR/A

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

19.150

CONDE

RAMOS

BEGOÑA

34978191K

C1

3116

TR.C99.20.902.32001.006

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

OURENSE

20

19.850

CONDE

SAMPEDRO

JOSE LUIS

34924493M

C2

1657

FC.A29.10.000.36560.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

VIGO

12

14.600

CORTIZO

CORTIÑAS

SILVIA

36085940K

C2

1529

PR.C99.40.000.36560.127

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PR

VIGO

12

14.600

COSTAS

COLMENERO

MARIA LORENA

34990365M

C1

1353

PX.A11.00.005.15770.002

SECRETARIO/A

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.100

COSTAS

MUÑIZ

MARIA DEL MAR

33285298C

C2

1426

PR.C07.00.000.15770.027

XEFATURA NEGOCIADO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

COSTAS

PIÑEIRO

MARIA EVA

52455015L

C2

3050

TR.C99.20.901.15110.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

BOIRO

18

14.850

COTILLA

IGLESIAS

MARIA LUISA

34956660H

C2

3351

MR.C99.10.401.32001.038

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

19.450

CRESPO

IGLESIAS

MARIA ROSARIO

35314216Q

C1

3193

MR.201.00.005.15770.013

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN DE PERSOAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.150

CRESPO

MOSQUERA

MARIA PILAR

34997449M

C2

1628

FC.A29.10.000.32001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

OURENSE

12

17.750

CRISPIN

ALONSO

ANA PATRICIA

36103609A

C2

3017

TR.C99.10.000.36560.558

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

VIGO

12

14.650

CRISPIN

ALONSO

CRISTINA NIEVES

36069664Y

C2

1653

FC.A29.10.000.36560.016

XEFATURA GRUPO

FC

VIGO

14

16.700

CRUZ

CRUZ

ROSIBEL

44458347Z

C2

2562

SA.C99.10.005.36001.015

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

PONTEVEDRA

12

16.050

CHAOS

RIVEIRO

MARIA DEL CARMEN

35306164Z

C1

3372

MR.C99.10.801.36001.007

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MR

PONTEVEDRA

18

18.800

DACAL

RODRIGUEZ

NOEMI

34972868B

C2

2788

TR.C06.00.003.15770.016

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.900

DAVILA

GONZALEZ

MARIA MERCEDES

36085784A

C2

1528

PR.C99.40.000.36560.126

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PR

VIGO

12

17.450

DEZA

GOMEZ

ESTRELLA

34980201F

C1

1570

FC.A02.00.002.15770.021

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.770

DIAZ

FERNANDEZ

DANIEL

33542826V

C1

2577

SA.C99.10.101.27001.069

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (SERV.INSP.SANIT.)

SA

LUGO

14

13.750

DIAZ

MONTERO

MARIA

53169671L

A1

2835

TR.C99.10.000.15001.149

TÉCNICO/A CONCILIADOR/A

IN

A CORUÑA

22

12.250

DIOS

CASALDERREY

ANGEL

76928409X

C1

3342

MR.C99.10.301.36001.055

XEFATURA GRUPO

MR

PONTEVEDRA

14

14.000

DIZ

GONZALEZ

MANUEL

35567405K

C2

1374

IC.C99.40.401.36540.001

XEFE OFICINA TURISMO

PX

TUI

18

13.500

DIZ

RAMIREZ

ESTRELLA

76826916Q

C2

2303

ED.C99.10.000.36001.113

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

14.610

EIRAS

ABEIJON

MANUEL

33248152L

C1

1948

MA.O11.00.006.15770.021

XEFATURA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.450

ESMORIS

BARROS

SONIA MARIA

77404056V

C2

3237

MR.303.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.900

ESMORIS

NAYA

MARIA ISABEL

32798185R

C2

1721

FC.C04.00.001.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.900

ESPIÑA

BLANCO

ANA MARIA

33286719S

C2

1427

PR.C07.00.003.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

16.650

ESPIÑA

CAMPO

MARIA ELENA

33348379N

C2

3419

MR.C99.20.093.27220.013

XEFATURA NEGOCIADO (GUITIRIZ)

MR

GUITIRIZ

18

14.200

ESTEVEZ

MONTOTO

SARA

32759221E

C2

1760

FC.C08.00.003.15770.024

XEFATURA NEGOCIADO DE PROVISIÓN III

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.650

EXPOSITO

RODRIGUEZ

LUISA

33331684S

C1

3381

MR.C99.10.901.27650.027

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

VIVEIRO

18

13.450

FACAL

AMEIJEIRAS

CARMEN

33291819D

C1

1733

FC.C06.00.003.15770.025

XEFATURA SECCIÓN PROGRAMACIÓN PAGAMENTOS DO SERGAS

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.050

FAILDE

GRANJA

MARIA LUZ

35296613P

C2

1338

PX.401.00.001.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.250

FARIÑA

NEGREIRA

ISABEL

78799423C

C1

2773

TR.C06.00.000.15770.023

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

14.700

FEIJOO

CARRERA

ALEXANDRA

36100532P

C2

2984

TR.C99.10.000.36560.078

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

VIGO

12

12.700

FEIJOO

GONZALEZ

MARIA ESTRELLA

34947008A

C2

2460

ED.C99.40.308.36560.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIGO

14

17.100

FERNANDEZ

CARCAMO

MARIA INMACULADA

44452402A

C2

2070

IN.C99.10.000.32001.052

POSTO BASE SUBGRUPO C2 INFORMACIÓN Ó CIDADÁN

IN

OURENSE

12

18.150

FERNANDEZ

DARRIEUX

MIGUEL JULIO

32762449F

C1

1364

IC.C07.00.002.15770.016

XEFE SECCIÓN FOMENTO

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.350

FERNANDEZ

DOVAL

MARIA ELVIRA

34960218B

C2

3428

MR.C99.20.123.32010.013

XEFATURA GRUPO (ALLARIZ)

MR

ALLARIZ

14

15.600

FERNANDEZ

GARCIA

MIGUEL ANGEL

33843752B

C1

3125

TR.C99.20.902.36560.003

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

IN

VIGO

22

21.650

FERNANDEZ

PASTORIZA

JUAN LUIS

33300270L

C2

2664

TR.A01.00.002.15770.003

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

16.050

FERNANDEZ

PEREZ

JOSE LUIS

34254253P

C1

3065

TR.C99.20.901.32001.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

OURENSE

20

20.500

FERNANDEZ

RAMOS

LUCIA

33226410N

C1

1755

FC.C08.00.002.15770.014

XEFATURA SECCIÓN PERSOAL LABORAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.350

FERNANDEZ

RODRIGUEZ

ANDRES

36071172L

C2

3386

MR.C99.10.901.36560.031

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

VIGO

18

19.100

FERNANDEZ

VILAR

EVA MARIA

36097074T

C1

1716

FC.C03.00.030.36560.021

XEFATURA NEGOCIADO II

FC

VIGO

18

19.200

FERNANDEZ DE LAS CUEVA

PEREZ

PAOLA

34978721E

C2

2007

MA.X01.00.003.15770.053

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.880

FERNANDEZ DEL

RIO

FERNANDO

34962597K

C1

3199

MR.201.00.006.15770.005

XEFATURA DE SECCIÓN I

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.800

FEROS

CARRASCO

LOURDES

33259814C

C1

2175

ED.601.00.004.15770.009

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓM. E PROGRA. EDUCAT.

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.500

FERREIRA

PALMEIRO

MARIA ASUNCION

77592214N

C2

2549

SA.C99.10.002.27001.006

XEFATURA GRUPO

SA

LUGO

14

16.300

FERREIRO

DIAZ

RUBEN

33343453P

C1

3397

MR.C99.20.032.15310.009

XEFATURA NEGOCIADO (TEIXEIRO)

MR

CURTIS

18

12.550

FERREIRO

LOPEZ

LUCIA

32774744C

C2

1578

FC.A29.10.000.15001.010

XEFATURA GRUPO

FC

A CORUÑA

14

16.150

FERREIRO

RODRIGUEZ

SAIDA ROCIO

76821419Q

C2

3231

MR.302.00.001.15770.115

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.850

FERROL

GONZALEZ

MARIA ANGELES

32773134C

C2

1442

PR.C99.10.000.15001.091

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO E INFORMACIÓN VII

PR

A CORUÑA

18

19.600

FIDALGO

DIAZ

MARIA JESUS

34936316Y

C2

3362

MR.C99.10.601.32001.020

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

18.700

FIGUEIRA

GONZALEZ

MANUELA

33256208W

C2

2164

ED.501.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.800

FONTAN

ACUÑA

ESTRELLA

35310296Y

C1

2750

TR.C04.00.002.15770.015

XEFATURA SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E CONTABILIDADE

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.600

FORTE

FERNANDEZ

MONSERRAT

34993542P

C2

2272

ED.C99.10.000.32001.012

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

12

18.300

FRAGUELA

CORRAL

MARIA DEL MAR

32678937P

C1

3399

MR.C99.20.034.15350.012

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (FERROL)

MR

FERROL

14

17.050

FRANCO

MARTINEZ

MANUEL MARIA

76357982Y

C2

1756

FC.C08.00.002.15770.019

XEFATURA NEGOCIADO I

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.650

FREIRE

BARJA

ALEJANDRA

32660797S

C1

1700

FC.C03.00.018.15770.018

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.800

FUENTES

ALVAREZ

VICTORIA E.

34961163J

C2

2480

ED.C99.40.601.32001.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

14

19.250

FUENTES

MARBAN

MARIA ANGEL

34964553E

C2

1690

FC.C03.00.005.15770.005

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.850

GAGO

GOMEZ

MONICA

35317654G

C1

1651

FC.A29.10.000.36001.117

XEFATURA NEGOCIADO

FC

PONTEVEDRA

18

17.400

GAGO

LOPEZ

BEATRIZ DEL S.

35439099D

C1

2784

TR.C06.00.002.15770.007

XEFATURA SECCIÓN DE INSERCIÓN

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.700

GALLARDO

MORALES

MARIA CARMEN

32747029C

C2

1601

FC.A29.10.000.15001.095

XEFATURA GRUPO

FC

A CORUÑA

14

15.400

GAMEZ

MORALES

ENCARNACION

38416939Q

C2

2018

MA.X99.10.000.15001.061

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

IV

A CORUÑA

18

18.450

GARCIA

BRANDARIZ

EVA

79317074X

C1

2782

TR.C06.00.001.15770.019

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.100

GARCIA

CAO

ANA MARIA

33246633H

C2

1699

FC.C03.00.018.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.800

GARCIA

CAO

MARIA ASUNCION

33267670X

A1

3232

MR.302.00.001.15770.124

XEFATURA SECCIÓN C

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

18.700

GARCIA

CASTELAO

GLORIA

76567672M

C2

3295

MR.C99.10.000.27001.212

XEFATURA NEGOCIADO PERSOAL E NÓMINAS

MR

LUGO

18

16.300

GARCIA

FERNANDEZ

MARIA DOLORES

76861492T

C1

1741

FC.C07.00.002.15770.013

XEFATURA SECCIÓN II

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.200

GARCIA

FERNANDEZ

MARIA ELVIRA

34960728S

C2

2517

SA.C03.00.002.15770.003

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.650

GARCIA

FERNANDEZ

MARIA NURIA

33536581M

C1

1615

FC.A29.10.000.27001.150

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

LUGO

18

16.600

GARCIA

FLORES

MARIA JESUS

34922231C

C1

2927

TR.C99.10.000.32001.083

XEFATURA SECCIÓN PERSOAL E RÉXIME INTERIOR II

IN

OURENSE

25

22.200

GARCIA

RIAL

TERESA PASTORA

33220711V

C2

2557

SA.C99.10.003.15001.009

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

A CORUÑA

18

18.700

GARCIA

ROMERO

JORGE JUAN

32753277N

C2

2155

ED.419.10.000.15001.002

XEFATURA NEGOCIADO

ED

A CORUÑA

18

19.300

GARCIA

ROMERO

TEBA CRISTINA

76865580V

C1

1731

FC.C06.00.003.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

GARCIA

TROITIÑO

MARIA DOLORES

35313645C

C2

2652

SA.S05.00.000.15770.023

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.150

GARCIA

VAAMONDE

MARIA ANGELES

33283737T

C2

1384

PR.C02.00.002.15770.063

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN IV

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

23.000

GARCIA

VALLEJO

MONTSERRAT

34987825H

C1

1319

PX.201.00.001.15770.008

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.000

GARRIDO

FERNANDEZ

ANA BEGOÑA

34997615X

C1

1638

FC.A29.10.000.32001.156

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

OURENSE

18

19.750

GAYOSO

GOMEZ

MERCEDES

44813821T

C1

3131

TR.C99.20.903.15770.009

ENCARGADO/A

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

16.550

GESTAL

GOLAN

SILVIA

32837066N

C2

3219

MR.301.00.501.15010.008

XEFATURA GRUPO

MR

ABEGONDO

14

12.950

GESTEIRO

BLANCO

MARIA PAZ

52491787Z

C1

1912

MA.C99.10.007.36001.010

XEFATURA SECCIÓN I

IV

PONTEVEDRA

25

23.900

GIL

FERRO

FERNANDO

44453496Q

C2

2675

TR.A99.10.101.36440.059

POSTO BASE GRUPO D

IN

REDONDELA

12

13.800

GOMEZ

GOMEZ

LUCIA

34960459E

C2

2633

SA.S02.00.004.15770.003

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.300

GOMEZ

SIMON

JOSEFINA

76707075M

C2

2581

SA.C99.10.101.32001.007

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

OURENSE

18

19.700

GOMEZ

VAZQUEZ

MARIA BELEN

32754576T

C2

3345

MR.C99.10.401.15001.036

XEFATURA GRUPO

MR

A CORUÑA

14

16.150

GONDAR

SERANTES

MARÍA ROCÍO

35457709N

C2

1394

PR.C02.00.002.15770.111

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.520

GONZALEZ

AREN

ANA

76816875A

C2

1940

MA.O11.00.001.15770.060

XEFATURA NEGOCIADO IV

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.950

GONZALEZ

CASAL

ROSALIA

44075334C

C2

3331

MR.C99.10.000.36001.090

XEFATURA GRUPO

MR

PONTEVEDRA

14

14.200

GONZALEZ

CID

PURIFICACION

34950761F

C2

2097

IN.O19.10.000.32001.054

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

19.550

GONZALEZ

FERNANDEZ DE TEJADA

MANUEL

16570098R

C2

1362

IC.C07.00.001.15770.042

XEFE NEGOCIADO EXPEDIENTES

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.500

GONZALEZ

GALLEGO

ANA BELEN

34264250T

C2

2510

SA.C02.00.004.15770.001

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.000

GONZALEZ

LOPEZ DE GUEREÑU

MARIA DEL MAR

36038593P

C2

2605

SA.C99.10.101.36560.065

XEFATURA GRUPO

SA

VIGO

14

16.400

GONZALEZ

MUÑOZ

MARIA ANGELES

33836168V

C1

2893

TR.C99.10.000.27001.083

XEFATURA SECCIÓN

PS

LUGO

22

21.050

GONZALEZ

SILVA

DAVID

36146335H

C2

3142

TR.C99.20.904.36560.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

VIGO

12

14.050

GONZALEZ

VAZQUEZ

MARIA DEL CARMEN

36112043L

C2

1640

FC.A29.10.000.36001.015

XEFATURA GRUPO

FC

PONTEVEDRA

14

15.850

GONZALEZ

YAÑEZ

MARIA ISABEL

44455560X

C2

2444

ED.C99.40.304.32001.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

14

18.170

HERNANDEZ

ALVAREZ

MARIA AVELINA

34997741K

AP

1372

IC.C99.40.401.32001.005

SUBALTERNO

PX

OURENSE

10

9.300

HERNANDEZ

ESCOBAR

MARIA ANGELES

32839606E

C1

2849

TR.C99.10.000.15001.553

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

A CORUÑA

14

13.250

HERRERO

GÜENAGA

MARIA DOLORES

36092269W

C2

2608

SA.C99.10.101.36560.083

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (SERV.INSP.SANIT.)

SA

VIGO

12

12.600

IGLESIAS

FORNOS

EVA

36126822D

C2

3141

TR.C99.20.904.36560.012

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

VIGO

12

14.350

IGLESIAS

MONTOTO

MARIA BERTA

76809620Q

C1

1934

MA.O11.00.001.15770.043

XEFATURA SECCIÓN I

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.100

IGLESIAS

VARELA

BEATRIZ

32807888K

C2

2204

ED.C99.10.000.15001.143

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

15.600

IGLESIAS

VIDUEIRA

MARINA

35283939F

C2

1506

PR.C99.10.000.36001.118

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PR

PONTEVEDRA

18

17.950

INSUA

INSUA

MARIA ROSA

46900846M

C2

2200

ED.C99.10.000.15001.117

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

16.200

IRIMIA

MARTINEZ

MARIA VICTORIA

51905004F

C2

3187

MR.201.00.003.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.900

JARES

GAGO

NATALIA

76710813V

C1

2935

TR.C99.10.000.32001.530

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

OURENSE

14

17.100

JESUS

GONZALEZ

RAFAEL DE

34973570T

C2

2264

ED.C99.10.000.32001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

12

18.250

JUANATEY

NIETO

ELENA

78788987A

C2

2767

TR.C05.00.003.15770.015

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.900

JUSTO

ACEVEDO

MARIA LUZ

35297172S

C2

1915

MA.C99.10.007.36001.033

XEFATURA NEGOCIADO II

IV

PONTEVEDRA

18

17.050

LAGE

ESPERON

ANA BELEN

35323960P

C2

3424

MR.C99.20.112.32620.017

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (POBRA DE TRIVES)

MR

POBRA DE TRIVES

12

16.050

LAGE

NOVOA

JESUS

34962575E

C2

2929

TR.C99.10.000.32001.090

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

OURENSE

18

19.550

LAGE

REY

MARIA LUISA

32661160X

C2

2033

IN.C02.00.000.15770.030

XEFATURA GRUPO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

14.550

LAMA

GONZALEZ

CRISTINA

76574593A

C1

1868

MA.C99.10.000.27001.094

XEFATURA NEGOCIADO IV

MA

LUGO

18

16.400

LAMAS

NEIRA

MARIA BERTA

34919561H

C2

3319

MR.C99.10.000.32001.189

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

18.550

LEDO

MATOS

JULIA

34257102M

C1

3044

TR.C99.20.901.15001.006

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA II

IN

A CORUÑA

22

22.000

LENCE

PAZ

VICTOR

33333754S

C2

2040

IN.C03.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.450

LIMA

PAZ

LAURA

44448738L

C2

2174

ED.601.00.004.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.800

LOIS

CAAMAÑO

MARISOL

32437280N

C2

2214

ED.C99.10.000.15001.173

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

15.450

LOLO

MENDEZ

MARIA JOSE

33320600V

C1

3355

MR.C99.10.501.27001.063

XEFATURA NEGOCIADO

MR

LUGO

18

16.350

LOPEZ

ABAD

MARIA ANGELES

33266921C

C2

3057

TR.C99.20.901.15770.004

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

19.400

LOPEZ

CHAO

ANA

33345761Q

C1

2259

ED.C99.10.000.27001.506

POSTO BASE SUBGRUPO C1

ED

LUGO

14

15.750

LOPEZ

GONZALEZ

LUCIA

44456306C

C1

1797

MA.C02.00.001.15770.015

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.800

LOPEZ

LOPEZ

ALFONSO

32679979S

C1

1801

MA.C02.00.002.15770.026

XEFATURA NEGOCIADO III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.000

LOPEZ

LOPEZ

ROSA MARIA

33311213Z

C2

1461

PR.C99.10.000.27001.056

XEFATURA DE GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

LUGO

14

15.450

LOPEZ

LOUZAO

MANUEL

76366367L

C2

2128

ED.301.00.000.15770.044

XEFATURA DE NEGOCIADO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

LOPEZ

PATIÑO

CRISTINA

33329825L

C1

1611

FC.A29.10.000.27001.100

XEFATURA NEGOCIADO

FC

LUGO

18

17.200

LOPEZ

PEREZ

MARIA YOLANDA

32633059S

C1

2655

SA.S05.00.002.15770.026

XEFATURA SECCIÓN II

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

LOPEZ

SANTAMARIÑA

MARIA CARMEN

32759625N

C2

1702

FC.C03.00.030.15001.020

XEFATURA NEGOCIADO II

FC

A CORUÑA

18

18.300

LORENZO

ALVAREZ

MANUEL ANXO

34995555C

C2

1775

MA.A01.00.003.15770.011

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.250

LORENZO

FERNANDEZ

TERESA

44458995H

C1

3226

MR.301.00.508.36001.009

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MR

PONTEVEDRA

18

16.450

LORENZO

GRANDIO

OLIVA

33319269C

C2

1609

FC.A29.10.000.27001.065

XEFATURA GRUPO

FC

LUGO

14

14.950

LORENZO

MIGUEZ

LUCIA

35449442W

C2

1582

FC.A29.10.000.15001.019

XEFATURA GRUPO

FC

A CORUÑA

14

15.450

LORENZO

RODRIGUEZ

ANGEL MANUEL

32661791C

C2

1318

PX.201.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.150

LORENZO

SALGADO

JUAN JOSE

44447896M

C1

3214

MR.301.00.005.15770.010

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.000

LOUREIRO

BRAGAÑA

MILAGROS

76866728S

C2

1413

PR.C03.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.500

LOUREIRO

LOUREIRO

CARMEN

52471561M

C1

2168

ED.601.00.001.15770.007

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.400

MAESTRE

MAGDALENA

GRACIA

36022268J

C1

3088

TR.C99.20.901.36170.001

DIRECTOR/A O.E. 1

IN

A ESTRADA

25

18.750

MALLO

LAMAS

MARIA SOL

32804614J

C2

2880

TR.C99.10.000.15001.696

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

A CORUÑA

18

18.000

MAREQUE

SEOANE

JUVENTINA

33270865P

C1

2048

IN.C05.00.000.15770.020

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.250

MARIÑO

GOMEZ

BENIGNO JESUS

33275116G

C2

2645

SA.S04.00.002.15770.017

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.950

MARTIN

CARRACEDO

MARIA ANGELES

76569742M

C1

2706

TR.C02.00.004.15770.032

XEFATURA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN I

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.000

MARTINEZ

AGRA

MARIA CARMEN

32419389S

C2

3346

MR.C99.10.401.15001.075

XEFATURA GRUPO

MR

A CORUÑA

14

16.800

MARTINEZ

DOMINGUEZ

MARIA JOSEFA

36021531N

C2

1514

PR.C99.40.000.36560.011

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN II

PR

VIGO

18

20.500

MARTINEZ

GONZALEZ

ANA

44455537X

C2

2265

ED.C99.10.000.32001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

12

17.750

MARTINEZ

LEON

ANA MARIA

36010949X

C2

3089

TR.C99.20.901.36420.006

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

PONTEAREAS

18

18.100

MARTINEZ

PAZ

ANGEL RUBEN

35470442A

C2

3447

MR.C99.40.201.36600.036

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PE

VILANOVA DE AROUSA

12

14.450

MARTINEZ

PAZOS

ISABEL

33284228P

C2

2132

ED.301.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.350

MARTINEZ

RODRIGUEZ

RICARDO

34951998W

C2

2584

SA.C99.10.101.32001.033

XEFATURA GRUPO

SA

OURENSE

14

18.250

MARTINEZ

SANCHEZ

BEGOÑA

33280966N

C2

1668

FC.C02.00.001.15770.024

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.900

MARTINEZ

VAZQUEZ

PURIFICACION

34938627V

C2

3317

MR.C99.10.000.32001.185

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

19.250

MEAÑOS

MEIJIDE

SEVERINO

35447371R

C2

2988

TR.C99.10.000.36560.105

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

IN

VIGO

18

18.950

MELENDREZ

FASSBENDER

MAGDA JUANA

32760619V

C2

2150

ED.401.00.001.15770.016

XEFATURA GRUPO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

13.950

MENDEZ

RODRIGUEZ

MONICA

36113634T

C2

3008

TR.C99.10.000.36560.546

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

VIGO

12

11.500

MENENDEZ

MIRAMONTES

ANA MARIA FATIMA

19834344H

C2

3440

MR.C99.30.000.15350.021

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

FERROL

18

18.300

MIGUENS

GARCIA

CRISTINA

35460473Q

C2

2705

TR.C02.00.004.15770.012

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.900

MIGUEZ

RODRIGUEZ

MERCEDES

76414389V

C2

1561

FC.A02.00.000.15770.006

AXUDANTE DE ADMINISTRACIÓN

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.350

MIÑAMBRES

FERNANDEZ

CARLOS

36104676N

C2

3006

TR.C99.10.000.36560.541

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

VIGO

12

11.650

MOREIRAS

SANTOS

JOSE MANUEL

33345131F

C1

2091

IN.O19.10.000.27001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (INS. CONSUMO)

IN

LUGO

14

13.200

MOURIÑO

RODAL

SOFIA

35315228Q

C2

2032

MA.X99.10.000.36001.047

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

IV

PONTEVEDRA

18

18.100

MOUZO

BERMUDEZ

MARIA XUNQUEIRA

79314714L

C2

2631

SA.S02.00.001.15770.003

SECRETARIO/A DO/A ASESOR/A XURÍDICO/A

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.800

NIETO

SEIJAS

CARMEN

32786172V

C2

2217

ED.C99.10.000.15001.182

XEFATURA NEGOCIADO IV

ED

A CORUÑA

18

20.000

NOGUEIRA

CASTRO

BEATRIZ

33251429F

C1

3197

MR.201.00.005.15770.037

XEFATURA SECCIÓN DE PERSOAL

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.850

NOGUEROL

GOMEZ

JAVIER

44805888W

C2

3311

MR.C99.10.000.32001.070

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

OURENSE

12

17.300

NOUCHE

BOTANA

MARIA ISABEL

76363429W

C2

1685

FC.C03.00.003.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.550

NOVOA

BRAVO

ANA MARIA

34954926D

C1

3108

TR.C99.20.902.15770.003

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA I

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

18.350

NUÑEZ

PEREZ

MARIA NIEVES

33837403X

C2

2239

ED.C99.10.000.27001.090

XEFATURA NEGOCIADO III

ED

LUGO

18

19.300

NUÑEZ

RIOS

EMMA

50047601S

C2

2279

ED.C99.10.000.32001.090

XEFATURA NEGOCIADO IV

ED

OURENSE

18

19.600

NUÑEZ

RIVAS

MARIA DOLORES

35436350C

C2

2300

ED.C99.10.000.36001.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

12

16.450

OTERO

GARCIA

MARGARITA

44809894Y

C1

3210

MR.301.00.004.15770.007

XEFATURA NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.500

OTERO

PEREZ

IVAN

76714292T

C2

3426

MR.C99.20.116.32230.012

XEFATURA GRUPO (CASTRO CALDELAS)

MR

CASTRO CALDELAS

14

13.450

PADIN

CACHEIRO

MARIA DOLORES

52500531H

C2

1995

MA.O19.10.000.36560.010

POSTO BASE SUBGRUPO C2

IV

VIGO

12

15.100

PADIN

FARIÑA

MARIA CRISTINA

44825949F

C2

1687

FC.C03.00.004.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.350

PARADELA

NUÑEZ

BELEN

34989993R

C2

1635

FC.A29.10.000.32001.105

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FC

OURENSE

18

19.650

PAULA

CIMA

MARIA CONCEPC.

34915793E

C2

3064

TR.C99.20.901.32001.004

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

OURENSE

20

20.600

PAZO

CUÑA

MARIA BEGOÑA

33296821C

C1

2039

IN.C03.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.450

PENA

BUA

MARIA ESTRELLA

52472112G

A2

2543

SA.C99.10.002.15001.001

SECCIÓN ASEGURAMENTO E XESTIÓN TARXETA SANITARIA

SA

A CORUÑA

25

22.200

PENA

GAYO

MARIA YOLANDA

36100705C

C1

2604

SA.C99.10.101.36560.059

XEFATURA GRUPO

SA

VIGO

14

17.300

PENA

TORREIRA

ROSA MARIA

33275592C

C2

1333

PX.301.00.002.15770.024

XEFATURA NEGOCIADO II

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

PERAITA

FERNANDEZ

ANA MARIA

34950169J

C2

3114

TR.C99.20.902.27001.010

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

LUGO

12

16.300

PEREIRAS

MIGUEZ

ELVIRA

76858883J

C2

1803

MA.C02.00.002.15770.044

XEFATURA NEGOCIADO I

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.800

PEREZ

ALVAREZ

JUAN CARLOS

34974748M

C2

1622

FC.A29.10.000.32001.018

XEFATURA GRUPO

FC

OURENSE

14

19.250

PEREZ

BUJAN

ANA MARIA

32826699H

C1

1846

MA.C99.10.000.15001.036

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IV

A CORUÑA

14

14.650

PEREZ

FERNANDEZ

MARIA ISABEL

76724136T

C2

3420

MR.C99.20.102.32680.012

XEFATURA GRUPO (RIBADAVIA)

MR

RIBADAVIA

14

16.800

PEREZ

HERRAIZ

MARGARITA

33823678Q

C1

2917

TR.C99.10.000.27001.655

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

LUGO

18

20.100

PEREZ

PAZOS

MARIA BERTA

33259850X

C2

1340

PX.401.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PX

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.650

PESQUEIRA

VEIGA

JOSEFA

52491330V

C2

1715

FC.C03.00.030.36001.023

XEFATURA NEGOCIADO IV

FC

PONTEVEDRA

18

16.600

PICOUTO

DELGADO

JOSE LUIS

34921132W

C1

2046

IN.C04.00.001.15770.014

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN II

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.450

PINO

GALERON

PIEDAD MARIA DEL

34990239V

C2

2269

ED.C99.10.000.32001.008

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

12

17.900

PINTOS

SANTIAGO

ENCARNACION

36059041D

C2

3034

TR.C99.10.000.36560.628

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

VIGO

18

18.950

POLO

SALGUEIRO

SOFIA

09367268N

C2

3349

MR.C99.10.401.27001.033

XEFATURA GRUPO

MR

LUGO

14

16.350

PORTELA

GARCIA

JAVIER

52492430J

C2

1348

PX.499.10.000.36001.007

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PX

PONTEVEDRA

12

12.000

POTEL

CALVO

MARIA SOLEDAD

33271140F

C2

1695

FC.C03.00.015.15770.013

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.150

PRADO

PEREZ

PALOMA

02875498S

C2

3098

TR.C99.20.901.36590.006

COORDINADOR/A DE ÁREA

IN

VILAGARCíA DE AROUSA

18

15.450

QUEIJA

PEREZ

FRANCISCO XOSE

34993952G

C1

3188

MR.201.00.003.15770.063

XEFATURA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN I

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.500

RAMA

REY

MARIA CARMEN

52432530M

C2

2377

ED.C99.40.204.15001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

17.350

RAMADA

ZAMORA

GEMMA

36142252Y

C1

1827

MA.C05.00.000.15770.012

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.150

RATON

GARCIA

MARIA JESUS

34985809A

C2

2292

ED.C99.10.000.36001.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

12

16.100

REIJA

SANTISO

DIVINA

33313746V

C1

3171

TR.C99.40.901.27560.004

ADMINISTRADOR/A

PS

SARRIA

22

19.500

REY

CARREIRA

MARIA DEL CARMEN

78783978P

C2

3207

MR.301.00.003.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.700

REY

UZAL

MARIA ELSA

33299212L

C2

3261

MR.402.00.001.15770.059

XEFATURA NEGOCIADO DE ORGANIZACIÓNS SECTORIAIS

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.250

RICHER

ARIAS

JOSE MIGUEL

32770929T

C2

2833

TR.C99.10.000.15001.117

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

A CORUÑA

18

18.450

RIO

NUÑEZ

ADELINA

33302403J

C2

2247

ED.C99.10.000.27001.105

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

LUGO

18

17.900

RIOS

MOSQUERA

PAULA

32837689Z

C1

2088

IN.O19.10.000.15001.024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

IN

A CORUÑA

14

14.100

RIVAS

REINOSO

MARIA

33284441Z

C2

2044

IN.C04.00.001.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.600

RIVERA

CADAYA

ROSA

34905504Z

C1

2934

TR.C99.10.000.32001.142

XEFATURA SECCIÓN PROGR. XESTIÓN ECONÓM. E ESTATÍS.

IN

OURENSE

25

22.200

RIVERA

FRAGA

LUCIA

32450460J

C2

2207

ED.C99.10.000.15001.151

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

A CORUÑA

18

19.400

RODRIGUEZ

BARRAL

JOSE MANUEL

76777387Y

C2

3335

MR.C99.10.301.15001.025

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

18.750

RODRIGUEZ

BLANCO

MARIA JOSE

34968540F

C2

1637

FC.A29.10.000.32001.125

XEFATURA NEGOCIADO

FC

OURENSE

18

20.150

RODRIGUEZ

BOULLOSA

JAVIER

35311170Y

C2

2309

ED.C99.10.000.36001.148

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

16.000

RODRIGUEZ

BOUZAS

PURIFICACION

35289932C

C2

1670

FC.C02.00.001.15770.044

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.800

RODRIGUEZ

CAMPOS

FRANCISCO JAVIER

46902173K

C2

3452

MR.C99.50.020.15090.007

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

BETANZOS

12

9.900

RODRIGUEZ

COSTAS

DAVID

53171674K

C2

3009

TR.C99.10.000.36560.547

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

VIGO

12

10.900

RODRIGUEZ

DAVID

ANA MARIA

36146492Z

C2

3435

MR.C99.20.143.36380.018

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (O PORRIÑO)

MR

O PORRIÑO

12

16.280

RODRIGUEZ

FERNANDEZ

OLGA

76576155R

C1

3417

MR.C99.20.091.27640.025

XEFATURA NEGOCIADO (VILALBA)

MR

VILALBA

18

17.920

RODRIGUEZ

GOMEZ

MARIA RITA

34934128A

C1

2310

ED.C99.10.000.36001.152

XEFATURA SECCIÓN DE PERSOAL NON DOCENTE

ED

PONTEVEDRA

25

21.550

RODRIGUEZ

GONZALEZ

MARINA

34944996S

C2

2071

IN.C99.10.000.32001.111

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

19.700

RODRIGUEZ

LOPEZ

MARIA DEL CARMEN

34959930E

C2

2473

ED.C99.40.501.32001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

14

19.400

RODRIGUEZ

LOPEZ

MARIA TERESA

34906530M

C1

2960

TR.C99.10.000.32001.604

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA

PS

OURENSE

25

22.100

RODRIGUEZ

MACEIRA

MANUEL

33235993G

C1

2119

ED.201.00.004.15770.041

XEFATURA NEGOCIADO III

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.500

RODRIGUEZ

MARTINEZ

PAULA

36143629A

C1

3000

TR.C99.10.000.36560.524

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PS

VIGO

14

15.350

RODRIGUEZ

PEREIRA

MARIA CARMEN

34988824M

C2

1632

FC.A29.10.000.32001.039

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

OURENSE

12

17.450

RODRIGUEZ

PEREIRA

MONICA

34988823G

C2

3430

MR.C99.20.125.32340.012

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (A GUDIÑA)

MR

A GUDIÑA

12

15.700

RODRIGUEZ

RAVIÑA

ANA MARIA

33274503N

C1

2702

TR.C02.00.003.15770.060

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.400

RODRIGUEZ

REIJA

MARIA LUISA

33849801B

AP

1459

PR.C99.10.000.27001.026

SUBALTERNO/A

PR

LUGO

10

14.850

RODRIGUEZ

RIBAO

ARTURO

34993308G

C2

3471

MR.O19.10.000.32001.005

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

OURENSE

12

17.250

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

FRANCISCO JOSE

76413169Q

C2

1838

MA.C08.00.000.15770.021

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.200

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

MARIA LUZ

33302487M

C2

1867

MA.C99.10.000.27001.086

XEFATURA NEGOCIADO II

IV

LUGO

18

16.400

RODRIGUEZ

STOOP

FELICIA SILVIA

44485799G

C2

2747

TR.C04.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.950

RODRIGUEZ

VICENTE

PILAR

33269054Z

C1

1935

MA.O11.00.001.15770.044

XEFATURA SECCIÓN II

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.250

RODRIGUEZ

VILARIÑO

FERNANDO

52482201L

C2

1683

FC.C03.00.002.15770.015

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

ROMANI

SUAREZ

MARIA ROSARIO

33248061C

C2

1420

PR.C05.00.000.15770.033

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

ROMAY

SANCHEZ

MARIA CRISTINA

32773297E

A1

3334

MR.C99.10.201.15001.009

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

MR

A CORUÑA

25

19.650

ROMERO

AGRELO

JOSE ARTURO

44821272E

C2

1671

FC.C02.00.002.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

16.100

RUA

GONZALEZ

SONIA

44472205A

C2

3307

MR.C99.10.000.32001.063

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

OURENSE

12

17.450

RUIDO

CONDE

PURIFICACION

16301089T

C2

3206

MR.301.00.002.15770.051

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.150

RUIZ

FERRO

PATRICIA

52470201W

C1

2561

SA.C99.10.005.36001.001

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

PONTEVEDRA

18

18.400

SAENZ-DIEZ

MALVAR

MARIA LUISA

35299193N

C2

1991

MA.O19.10.000.36001.041

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN E FIANZAS

IV

PONTEVEDRA

20

20.600

SALGADO

GARCIA

JOSE ANTONIO

33271304X

C1

2710

TR.C02.00.005.15770.030

INSPECTOR/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.000

SAMPAYO

RIOS

MARIA MANUELA

52482842Q

C1

2647

SA.S04.00.003.15770.019

XEFATURA SECCIÓN SUBMINISTRACIÓNS

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.000

SANCHEZ

BELLO

JOSE FELIX

34894205P

C2

1446

PR.C99.10.000.15001.107

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

A CORUÑA

12

15.250

SANCHEZ

CID

ROSA MARIA

34984038A

C2

1696

FC.C03.00.015.15770.014

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

SANCHEZ

NUÑEZ

FILOMENA

34922014X

C2

3369

MR.C99.10.701.32001.035

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO VI

MR

OURENSE

18

19.550

SANCHEZ

RODRIGUEZ

ANA MARIA

34258794H

C2

3416

MR.C99.20.083.27160.015

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (CHANTADA)

MR

CHANTADA

12

13.250

SANCHEZ DE LA

FUENTE

JOSE ANTONIO

33253356W

C1

1724

FC.C06.00.001.15770.009

XEFATURA SECCIÓN ENDEBEDAMENTO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.700

SANJORGE

GONZALEZ

MIGUEL ANGEL

52499367G

C2

2454

ED.C99.40.306.36001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

14

11.050

SANJURJO

AMADO

MARIA BEATRIZ

33290514S

C2

1692

FC.C03.00.010.15770.017

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.850

SANMARTIN

OUTEIRAL

MARIA DE LA MERCED

35297022A

C2

2159

ED.419.10.000.36001.003

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

14.350

SANTAMARINA

ALONSO

ALBINO

34977934V

C1

2696

TR.C02.00.001.15770.017

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.150

SANTIAGO

ORGE

MONICA

76716479W

C2

2274

ED.C99.10.000.32001.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

12

17.450

SEIJO

SEARA

MARIA OLGA

34928943Q

C2

3388

MR.C99.10.901.36560.064

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL

PE

VIGO

18

19.050

SENDE

REY

GONZALO

33301417Q

AP

2765

TR.C05.00.000.15770.065

SUBALTERNO/A

PS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

8.000

SEOANE

BLANCO

SEBASTIAN

35317886Y

C1

1993

MA.O19.10.000.36001.072

INSPECTOR/A-VIVENDA TRAMITADOR/A

IV

PONTEVEDRA

22

19.400

SEOANE

NIETO

MARIA DOLORES

44451461M

C1

1869

MA.C99.10.000.32001.023

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MA

OURENSE

14

17.800

SEOANE

RODRIGUEZ

MARIA JOSE

36117924N

C2

1517

PR.C99.40.000.36560.022

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

VIGO

12

16.100

SEOANE

SANDA

BEGOÑA

36065057E

C2

2597

SA.C99.10.101.36560.027

XEFATURA NEGOCIADO VII

SA

VIGO

18

19.000

SIERRA

PEGO

MARIA BELEN

32674112J

C2

1809

MA.C02.00.004.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO I

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.850

SILVA

IGLESIAS

ROSA PILAR

34945514G

C2

2284

ED.C99.10.000.32001.143

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

18.950

SOTO

PEREZ

MARIA CARMEN

11925027X

C2

3454

MR.C99.50.060.27650.007

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

VIVEIRO

12

11.500

SUAREZ

BAQUERO

ANDREA

36141417E

C1

1349

PX.499.10.001.36560.005

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PX

VIGO

18

19.500

SUAREZ

DOMINGUEZ

PAULINO

34964359N

C1

2010

MA.X01.00.004.15770.105

XEFATURA SECCIÓN DE TRAMITACIÓN

IV

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.000

TABOAS

MARTINEZ

GLORIA

36061025S

C2

1654

FC.A29.10.000.36560.022

XEFATURA GRUPO

FC

VIGO

14

16.150

TATO

QUIROGA

CRISTINA

44450882R

C2

2939

TR.C99.10.000.32001.545

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PS

OURENSE

12

18.050

TATO

SANCHEZ DEL VALLE

CLARA

33329273L

C2

3228

MR.302.00.000.15770.029

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

11.900

TENREIRO

DEIBE

SILVIA MARIA

32655815R

C1

1672

FC.C02.00.002.15770.022

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.750

TERRADILLOS

FERNANDEZ

DAVID

32672571J

C1

3366

MR.C99.10.701.27001.026

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

MR

LUGO

18

16.350

TOJO

BARREIRO

MARGARITA

78788199C

C2

2116

ED.201.00.004.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.350

TORRES

GARCIA

MARIA TERESA

35296618J

C1

3146

TR.C99.30.101.36001.001

XEFATURA SECCIÓN DE VALORACIÓN

PS