Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Venres, 18 de novembro de 2016 Páx. 51541

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 2 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao amparo da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

O día 30 de decembro de 2015, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13, punto 4, da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 9 do artigo 15 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 11.

De conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, a publicación substituirá a notificación en procedementos de concurrencia competitiva nos casos en que así se prevexa na normativa reguladora. Tal como estipula o artigo 15 da Orde do 28 de decembro de 2015, a notificación realizarase mediante unha publicación onde se especificará a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Ordenación e Produción Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 27 de outubro de 2016 das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.713B.7700 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao amparo do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, no cal se inclúe a medida 8.1 (establecemento e mantemento de superficies forestais co fin de fomentar o incremento das masas forestais como sumidoiro de carbono e contribuír desta forma á loita contra o cambio climático). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de ejecución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención:

Primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo I. Unicamente se inclúe a subvención de especies do anexo II ás superficies que, conforme os apartados c, d, e e g do anexo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, quedan reducidas exclusivamente a frondosas caducifolias.

O anexo I relaciona a lista daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listas atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar por escrito a comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento antes do prazo máximo para rematar os traballos e xustificalos, que termina o día 30 de decembro de 2016, para a anualidade 2016, e o día 15 de xuño de 2017, para a anualidade 2017, xunto coa comunicación de remate dos traballos, deberá entregar, segundo o disposto no artigo 18 da dita orde de axudas, a seguinte documentación:

a) A memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) A memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes datos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de forma individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais, e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por un enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación dos prezos das unidades de obra previstos no anexo III.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos).

c) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato digital e formato vectorial tipo «shape» no datum ETRS89 e coordenadas UTM sobre fuso 29N coa superficie afectada polos traballos de forestación.

d) Documentación da planta empregada de todas as especies incluídas no anexo I e XII do Real decreto 289/2003: pasaporte fitosanitario, etiquetas e documentos do provedor, conforme os modelos especificados no anexo IX do Real decreto 289/2003, na forma en que sexan exixibles pola autoridade competente as especificaciones recolleitas no Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de superficie inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obrigación de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, recórdase que as cotas mínimas de reinvestimentos dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

g) Xustificantes de gasto (facturas): os xustificantes de gasto consistirán nas facturas orixinais acreditativas dos investimentos que cumpran as exixencias que establece a Axencia Tributaria.

h) Xustificantes bancarios do pagamento polo beneficiario: xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo na entidade, certificación bancaria, etc., en que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura. No caso de que o xustificante bancario sexa transferencia bancaria, deberá ser orixinal ou copia compulsada e estará selado pola entidade bancaria.

2. No caso da anualidade 2016 e de acordo co suposto previsto no artigo 65 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os beneficiarios destas axudas cun importe subvencionado superior aos 18.000,00 € deberán constituír unha garantía bancaria ou unha garantía equivalente que corresponda ao 110 % do importe do pagamento á conta. A devandita garantía liberarase cando a Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal comprobe que o beneficiario cumpre todos os requisitos exixidos na convocatoria para o pagamento da axuda e o importe dos gastos considerados finalmente como elixibles supera o importe do pagamento á conta.

3. En cumprimento do disposto no artigo 17 punto 2 da orde, deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas a diferentes provedores (sen vinculación entre si, nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público) e entregalas antes do remate do prazo de execución, ou entregalas coa notificación de remate dos traballos.

4. No caso de axudas que se atopen na Rede Natura 2000, que existan bens de interese cultural de Galicia, unha zona de protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal, a execución delas está supeditada ao informe do órgano administrativo correspondente segundo o caso.

5. Os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda terminan unha vez transcorrida a quenda da especie ou polo menos 20 anos contados a partir da data da comprobación final.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo cos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2016

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación e Produción Forestal

ANEXO I

Lista de solicitudes de axuda para a «Primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo I. Unicamente se inclúe a subvención de especies do anexo II ás superficies que, conforme as letras c, d, e e g do anexo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, quedan reducidas exclusivamente a frondosas caducifolias» concedidas ao amparo da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016 ordenadas por provincia e NIF.

A Coruña

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150022/2016

32635649Y

Antonio López Grueiro

5.836,78

Axuda aprobada para o ano 2016

583,68

Axuda aprobada para o ano 2017

5.253,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

15071/040/00673/00001 (A3)

Pontes de García Rodríguez, As

1,15

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,15

474,76

545,97

545,97

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.309,85

0,24

314,36

314,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.309,85

0,51

668,02

668,02

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.309,85

0,46

602,53

602,53

 

 

 

 

Total: 2.130,88

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

15071/040/00747/00001 (A3)

Pontes de García Rodríguez, As

1,00

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,00

474,76

474,76

474,76

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.139,00

0,24

273,36

273,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.139,00

0,51

580,89

580,89

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.139,00

0,46

523,94

523,94

 

 

 

 

Total: 1.852,95

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

15071/040/00765/00001 (A3)

Pontes de García Rodríguez, As

1,00

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,00

474,76

474,76

474,76

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.139,00

0,24

273,36

273,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.139,00

0,51

580,89

580,89

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.139,00

0,46

523,94

523,94

 

 

 

 

Total: 1.852,95

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150023/2016

B36921757

Inversiones Amari-Flor, S.L.

34.014,77

Axuda aprobada para o ano 2016

3.401,48

Axuda aprobada para o ano 2017

30.613,29

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

15071/021/00329/00001 (A1)

Pontes de García Rodríguez, As

19,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

9,18

474,76

4.358,30

4.358,30

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

9,18

345,13

3.168,29

3.168,29

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

10.043,00

0,23

2.309,89

2.309,89

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

18,22

224,80

4.095,86

4.095,86

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

20.242,00

0,20

4.048,40

4.048,40

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

10.199,00

0,46

4.691,54

4.691,54

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,88

616,30

542,34

542,34

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

10.043,00

1,05

10.545,15

10.545,15

 

 

 

 

Total: 34.014,77

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150008/2016

V15258494

CMVMC do Gato, de Pena Branca e Pena Fondoira, da Cantarela

17.536,34

Axuda aprobada para o ano 2016

1.753,63

Axuda aprobada para o ano 2017

15.782,71

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

15003/014/00024/00002 (A3)

Aranga

3,51

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,25

474,76

1.542,97

1.542,97

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.701,75

0,24

888,42

888,42

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.701,75

0,51

1.887,89

1.887,89

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.701,75

0,46

1.702,81

1.702,81

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,26

616,30

160,24

160,24

 

 

 

 

Total: 6.182,33

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

15003/014/00024/00001 (A3)

Aranga

4,00

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,00

474,76

1.899,04

1.899,04

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.556,00

0,24

1.093,44

1.093,44

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.556,00

0,51

2.323,56

2.323,56

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.556,00

0,46

2.095,76

2.095,76

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 7.666,80

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

15003/014/00023/00001 (A3)

Aranga

0,43

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

166,17

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

398,65

0,24

95,68

95,68

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

398,65

0,51

203,31

203,31

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

398,65

0,46

183,38

183,38

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,08

616,30

49,30

49,30

 

 

 

 

Total: 697,84

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

15003/014/00287/00001 (A3)

Aranga

1,64

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,60

474,76

759,62

759,62

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.822,40

0,24

437,38

437,38

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.822,40

0,51

929,42

929,42

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.822,40

0,46

838,30

838,30

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

 

 

 

 

Total: 2.989,37

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150015/2016

V70191192

CMVMC de San Xurxo

9.066,48

Axuda aprobada para o ano 2016

906,65

Axuda aprobada para o ano 2017

8.159,83

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

15037/041/00034/00001 (A1)

Ferrol

6,00

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,17

474,76

2.454,51

2.454,51

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

5,17

345,13

1.784,32

1.784,32

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5.945,50

0,24

1.426,92

1.426,92

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5.945,50

0,46

2.734,93

2.734,93

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,43

616,30

265,01

265,01

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,40

364,48

145,79

145,79

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 9.066,48

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150014/2016

V70233747

CMVMC de Lariño e Gándara

72.433,33

Axuda aprobada para o ano 2016

7.243,33

Axuda aprobada para o ano 2017

65.190,00

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

15020/004/00146/00004 (A1)

Carnota

0,12

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,12

474,76

56,97

56,57

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

138,00

0,24

33,12

32,88

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

138,00

0,51

70,38

69,88

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

138,00

0,46

63,48

63,03

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 477,36

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

15020/004/00147/00001 (A1)

Carnota

12,46

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,47

474,76

3.071,70

3.071,70

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

12.834,00

0,24

3.080,16

3.080,16

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

7.440,50

0,51

3.794,66

3.794,66

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

12.834,00

0,46

5.903,64

5.903,64

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,96

616,30

591,65

591,65

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,34

364,48

123,92

123,92

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

5.393,50

1,05

5.663,18

5.663,18

 

 

 

 

Total: 22.228,91

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

15020/005/00428/00001 (A1)

Carnota

8,78

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

8,26

474,76

3.921,52

3.921,52

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

9.499,00

0,24

2.279,76

2.279,76

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

9.499,00

0,51

4.844,49

4.844,49

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

9.499,00

0,46

4.369,54

4.369,54

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,26

616,30

160,24

160,24

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,26

364,48

94,76

94,76

 

 

 

 

Total: 15.670,31

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

15020/005/00476/00001 (A1)

Carnota

2,55

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,45

474,76

1.163,16

1.163,16

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.817,50

0,24

676,20

676,20

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.817,50

0,51

1.436,93

1.436,93

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.817,50

0,46

1.296,05

1.296,05

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,10

364,48

36,45

36,45

 

 

 

 

Total: 4.608,79

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

15020/005/00487/00001 (A1)

Carnota

15,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

14,79

474,76

7.021,70

7.021,70

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

17.008,50

0,24

4.082,04

4.082,04

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

17.008,50

0,51

8.674,34

8.674,34

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

17.008,50

0,46

7.823,91

7.823,91

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,25

616,30

154,08

154,08

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,06

364,48

21,87

21,87

 

 

 

 

Total: 27.777,94

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

15020/005/00487/00002 (A1)

Carnota

0,11

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,11

474,76

52,22

51,85

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

126,50

0,24

30,36

30,14

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

126,50

0,51

64,52

64,06

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

126,50

0,46

58,19

57,78

 

 

 

 

Total: 203,83

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

15020/005/00493/00001 (A1)

Carnota

0,85

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,77

474,76

365,57

365,57

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

885,50

0,24

212,52

212,52

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

885,50

0,51

451,61

451,61

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

885,50

0,46

407,33

407,33

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

 

 

 

 

Total: 1.466,19

Lugo

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270060/2016

33644148R

Filomena Lombardero Pin

6.136,78

Axuda aprobada para o ano 2016

613,68

Axuda aprobada para o ano 2017

5.523,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27004/001/00058/00001 (A3)

Baleira

3,87

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,87

474,76

1.837,32

1.837,32

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

3,87

345,13

1.335,65

1.335,65

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

4.431,00

0,23

1.019,13

1.019,13

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,87

227,71

881,24

881,24

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.431,00

0,24

1.063,44

1.063,44

 

 

 

 

Total: 6.136,78

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270040/2016

33837635N

José Luis Lodos Ferreiro

11.118,00

Axuda aprobada para o ano 2016

1.111,80

Axuda aprobada para o ano 2017

10.006,20

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27012/123/00101/00001 (A3)

Cervantes

6,00

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

6.840,00

0,23

1.573,20

1.486,93

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,00

227,71

1.366,26

1.291,34

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.840,00

0,24

1.641,60

1.551,58

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

6.840,00

1,05

7.182,00

6.788,15

 

 

 

 

Total: 11.118,00

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270037/2016

33848216J

Manuel Vázquez Vázquez

5.607,02

Axuda aprobada para o ano 2016

560,70

Axuda aprobada para o ano 2017

5.046,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27023/024/00021/00002 (A3)

Guntín de Pallares

3,54

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,54

474,76

1.680,65

1.680,65

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

4.032,00

0,23

927,36

927,36

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,54

227,71

806,09

806,09

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

3,54

410,87

1.454,48

1.454,48

52

Ud. conífera de 2 seivas a raíz núa

4.032,00

0,16

645,12

645,12

 

 

 

 

Total: 5.513,70

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27023/024/00021/00001 (A3)

Guntín de Pallares

0,06

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

68,00

0,23

15,64

15,64

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,66

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,06

410,87

24,65

24,65

52

Ud. conífera de 2 seivas a raíz núa

68,00

0,16

10,88

10,88

 

 

 

 

Total: 93,32

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270057/2016

34260619A

José Antonio Suárez García

13.191,81

Axuda aprobada para o ano 2016

1.319,18

Axuda aprobada para o ano 2017

11.872,63

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27058/072/00235/00004 (A3)

Saviñao, O

1,67

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,67

474,76

792,85

792,85

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

1.837,00

0,23

422,51

422,51

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,67

227,71

380,28

380,28

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.837,00

0,24

440,88

440,88

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

1,67

410,87

686,15

686,15

 

 

 

 

Total: 2.722,67

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27058/072/00235/00002 (A3)

Saviñao, O

0,57

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,57

474,76

270,61

270,61

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

627,00

0,23

144,21

144,21

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,57

227,71

129,79

129,79

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

627,00

0,24

150,48

150,48

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,57

410,87

234,20

234,20

 

 

 

 

Total: 929,29

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27058/072/00228/00001 (A3)

Saviñao, O

3,04

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,04

474,76

1.443,27

1.443,27

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

3.344,00

0,23

769,12

769,12

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,04

227,71

692,24

692,24

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.344,00

0,24

802,56

802,56

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

3,04

410,87

1.249,04

1.249,04

 

 

 

 

Total: 4.956,23

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27058/071/00127/00001 (A3)

Saviñao, O

1,23

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,23

474,76

583,95

583,95

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

1.353,00

0,23

311,19

311,19

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,23

227,71

280,08

280,08

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.353,00

0,24

324,72

324,72

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

1,23

410,87

505,37

505,37

 

 

 

 

Total: 2.005,31

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27058/071/00087/00001 (A3)

Saviñao, O

1,07

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,07

474,76

507,99

507,99

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

1.177,00

0,23

270,71

270,71

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,07

227,71

243,65

243,65

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.177,00

0,24

282,48

282,48

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

1,07

410,87

439,63

439,63

 

 

 

 

Total: 1.744,46

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

27058/072/00224/00003 (A3)

Saviñao, O

0,45

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,45

474,76

213,64

156,69

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

1.353,00

0,23

311,19

228,24

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,45

227,71

102,47

75,16

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.353,00

0,24

324,72

238,16

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,45

410,87

184,89

135,60

 

 

 

 

Total: 833,85

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270061/2016

76522423C

Manuel Díaz López

8.178,17

Axuda aprobada para o ano 2016

817,82

Axuda aprobada para o ano 2017

7.360,35

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27034/077/00083/00001 (A3)

Navia de Suarna

0,13

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

41,58

0,24

9,98

9,98

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

41,58

0,46

19,13

19,13

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

41,58

1,05

43,66

43,66

 

 

 

 

Total: 105,57

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27034/077/00083/00003 (A3)

Navia de Suarna

0,02

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1,98

0,24

0,48

0,48

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1,98

0,46

0,91

0,91

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

1,98

1,05

2,08

2,08

 

 

 

 

Total: 7,11

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27034/077/00083/00005 (A3)

Navia de Suarna

0,03

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5,61

0,24

1,35

1,35

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5,61

0,46

2,58

2,58

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

5,61

1,05

5,89

5,89

 

 

 

 

Total: 20,75

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27034/077/00209/00006 (A3)

Navia de Suarna

0,02

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

23,21

0,24

5,57

5,08

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

23,21

0,46

10,68

9,74

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

23,21

1,05

24,37

22,24

 

 

 

 

Total: 37,06

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27034/077/00209/00011 (A3)

Navia de Suarna

2,65

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.823,59

0,24

677,66

668,99

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.823,59

0,46

1.298,85

1.282,23

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,38

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

2.823,59

1,05

2.964,77

2.926,85

 

 

 

 

Total: 4.910,45

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

27034/077/00209/00012 (A3)

Navia de Suarna

0,23

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

257,95

0,24

61,91

58,45

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

257,95

0,46

118,66

112,03

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

257,95

1,05

270,85

255,71

 

 

 

 

Total: 426,19

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

27034/077/00209/00013 (A3)

Navia de Suarna

0,30

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

289,74

0,24

69,54

69,54

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

289,74

0,46

133,28

133,28

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

289,74

1,05

304,23

304,23

 

 

 

 

Total: 521,63

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

27034/077/00209/00021 (A3)

Navia de Suarna

0,78

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

645,70

0,24

154,97

154,97

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

645,70

0,46

297,02

297,02

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,19

364,48

69,25

69,25

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

645,70

1,05

677,99

677,99

 

 

 

 

Total: 1.199,23

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

9

27034/077/00209/00022 (A3)

Navia de Suarna

0,01

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

15,84

0,24

3,80

2,54

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

15,84

0,46

7,29

4,87

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

15,84

1,05

16,63

11,12

 

 

 

 

Total: 18,53

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

10

27034/077/00209/00023 (A3)

Navia de Suarna

0,64

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

492,80

0,24

118,27

118,27

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

492,80

0,46

226,69

226,69

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,19

364,48

69,25

69,25

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

492,80

1,05

517,44

517,44

 

 

 

 

Total: 931,65

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270038/2016

76523544Z

Manuel Saavedra Fernández

18.492,94

Axuda aprobada para o ano 2016

1.849,29

Axuda aprobada para o ano 2017

16.643,65

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27018/274/00033/00001 (A1)

Fonsagrada, A

9,98

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

10.978,00

0,24

2.634,72

2.536,17

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

10.978,00

0,46

5.049,88

4.861,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

10.978,00

1,05

11.526,90

11.095,77

 

 

 

 

Total: 18.492,94

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270036/2016

76574952V

Wilma Cabodevila Val

5.781,36

Axuda aprobada para o ano 2016

578,14

Axuda aprobada para o ano 2017

5.203,22

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27054/004/00705/00001 (A3)

Riotorto

3,12

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

1

Ha de roza manual

3,12

1.195,84

3.731,02

3.205,23

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

3,12

345,13

1.076,81

925,06

13

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva a raíz núa

3.432,00

0,40

1.372,80

1.179,34

52

Ud. conífera de 2 seivas a raíz núa

3.432,00

0,16

549,12

471,73

 

 

 

 

Total: 5.781,36

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270022/2016

E27154061

CMVMC Serra de Peites

74.375,00

Axuda aprobada para o ano 2016

7.437,50

Axuda aprobada para o ano 2017

66.937,50

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27052/016/00382/00001 (A1)

Ribas de Sil

1,78

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.047,00

0,24

491,28

452,34

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.047,00

0,46

941,62

866,99

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

2.047,00

1,05

2.149,35

1.979,01

 

 

 

 

Total: 3.553,34

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27052/016/00382/00001 (A2)

Ribas de Sil

1,12

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

23

Ud. conífera 1 seiva a raíz núa

1.288,00

0,13

167,44

149,06

47

Plant. conífera raíz núa e acondic. compartimento onde se fixo unha prep. previa do terreo ou sobre aburat. mecanizado con buldózer

1.288,00

0,63

811,44

722,36

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

1.288,00

1,05

1.352,40

1.203,94

 

 

 

 

Total: 2.075,36

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27052/016/00382/00002 (A1)

Ribas de Sil

6,07

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.980,50

0,24

1.675,32

1.542,54

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.980,50

0,46

3.211,03

2.956,54

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

6.980,50

1,05

7.329,53

6.748,63

 

 

 

 

Total: 11.247,71

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27052/016/00382/00002 (A2)

Ribas de Sil

2,01

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

23

Ud. conífera 1 seiva a raíz núa

2.311,50

0,13

300,50

267,51

47

Plant. conífera raíz núa e acondic. compartimento onde se fixo unha prep. previa do terreo ou sobre aburat. mecanizado con buldózer

2.311,50

0,63

1.456,25

1.296,38

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

2.311,50

1,05

2.427,08

2.160,64

 

 

 

 

Total: 3.724,53

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27052/016/00382/00004 (A1)

Ribas de Sil

1,84

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.116,00

0,24

507,84

467,59

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.116,00

0,46

973,36

896,22

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

2.116,00

1,05

2.221,80

2.045,71

 

 

 

 

Total: 3.409,52

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

27052/016/00382/00004 (A1)

Ribas de Sil

7,34

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

23

Ud. conífera 1 seiva a raíz núa

8.441,00

0,13

1.097,33

976,87

47

Plant. conífera raíz núa e acondic. compartimento onde se fixo unha prep. previa do terreo ou sobre aburat. mecanizado con buldózer

8.441,00

0,63

5.317,83

4.734,06

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

8.441,00

1,05

8.863,05

7.890,09

 

 

 

 

Total: 13.601,02

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

27052/016/00382/00010 (A1)

Ribas de Sil

14,37

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

16.295,50

0,24

3.910,92

3.642,47

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

16.295,50

0,46

7.495,93

6.981,41

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

67,90

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

16.295,50

1,05

17.110,28

15.935,83

 

 

 

 

Total: 26.627,61

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

27052/016/00382/00010 (A2)

Ribas de Sil

1,33

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

23

Ud. conífera 1 seiva a raíz núa

1.529,50

0,13

198,84

177,01

47

Plant. conífera raíz núa e acondic. compartimento onde se fixo unha prep. previa do terreo ou sobre aburat. mecanizado con buldózer

1.529,50

0,63

963,59

857,81

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

1.529,50

1,05

1.605,98

1.429,67

 

 

 

 

Total: 2.464,49

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

9

27052/016/00382/00012 (A1)

Ribas de Sil

0,59

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

678,50

0,24

162,84

149,93

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

678,50

0,46

312,11

287,37

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

678,50

1,05

712,43

655,97

 

 

 

 

Total: 1.093,27

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

10

27052/016/00382/00012 (A2)

Ribas de Sil

3,40

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

23

Ud. conífera 1 seiva a raíz núa

3.910,00

0,13

508,30

452,50

47

Plant. conífera raíz núa e acondic. compartimento onde se fixo unha prep. previa do terreo ou sobre aburat. mecanizado con buldózer

3.910,00

0,63

2.463,30

2.192,89

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

3.910,00

1,05

4.105,50

3.654,81

 

 

 

 

Total: 6.300,20

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

11

27052/016/00435/00001 (A1)

Ribas de Sil

0,15

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

172,50

0,24

41,40

38,12

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

172,50

0,46

79,35

73,06

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

172,50

1,05

181,13

166,77

 

 

 

 

Total: 277,95

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270054/2016

E27308568

Crecencia, C.B.

23.350,39

Axuda aprobada para o ano 2016

2.335,04

Axuda aprobada para o ano 2017

21.015,35

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27018/341/00062/00001 (A1)

Fonsagrada, A

0,70

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

693,00

0,23

159,39

159,39

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,45

227,71

102,47

102,47

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

693,00

0,24

166,32

166,32

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

693,00

1,05

727,65

727,65

 

 

 

 

Total: 1.436,34

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27018/353/00084/00001 (A1)

Fonsagrada, A

8,69

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

8.393,00

0,23

1.930,39

1.930,39

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,50

227,71

1.707,83

1.707,83

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

8.393,00

0,24

2.014,32

2.014,32

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,69

616,30

425,25

425,25

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,37

364,48

134,86

134,86

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

8.393,00

1,05

8.812,65

8.812,65

 

 

 

 

Total: 15.025,30

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27018/354/00017/00001 (A1)

Fonsagrada, A

3,36

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,60

2.956,07

1.773,64

1.507,60

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

2.915,00

0,23

670,45

670,45

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,65

227,71

603,43

603,43

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.915,00

0,24

699,60

699,60

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,35

616,30

215,71

215,71

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,36

364,48

131,21

131,21

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

2.915,00

1,05

3.060,75

3.060,75

 

 

 

 

Total: 6.888,75

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270041/2016

E27452689

Monte de Chaín-Monteagudo, C.B.

75.945,75

Axuda aprobada para o ano 2016

7.594,58

Axuda aprobada para o ano 2017

68.351,17

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27018/272/00023/00001 (A1)

Fonsagrada, A

18,40

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

19.822,00

0,24

4.757,28

4.644,56

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

19.822,00

0,46

9.118,12

8.902,07

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,38

616,30

234,19

228,64

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

19.822,00

1,05

20.813,10

20.319,93

 

 

 

 

Total: 34.350,20

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27018/271/00067/00001 (A1)

Fonsagrada, A

11,53

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

12.683,00

0,24

3.043,92

2.930,07

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

12.683,00

0,46

5.834,18

5.615,97

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

12.683,00

1,05

13.317,15

12.819,05

 

 

 

 

Total: 21.365,09

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27018/271/00067/00002 (A1)

Fonsagrada, A

4,53

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,56

2.804,91

1.570,75

1.570,75

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.983,00

0,24

1.195,92

1.151,19

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.983,00

0,46

2.292,18

2.206,45

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

4.983,00

1,05

5.232,15

5.036,45

 

 

 

 

Total: 9.964,84

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27018/271/00067/00003 (A1)

Fonsagrada, A

0,19

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

209,00

0,24

50,16

48,28

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

209,00

0,46

96,14

92,54

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

209,00

1,05

219,45

211,25

 

 

 

 

Total: 352,07

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27018/271/00067/00005 (A1)

Fonsagrada, A

5,35

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5.885,00

0,24

1.412,40

1.359,57

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5.885,00

0,46

2.707,10

2.605,85

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

5.885,00

1,05

6.179,25

5.948,13

 

 

 

 

Total: 9.913,55

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270047/2016

V27041037

CMVMC de Artoxos e Pedrizas

12.855,06

Axuda aprobada para o ano 2016

1.285,51

Axuda aprobada para o ano 2017

11.569,55

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27001/314/00003/00004 (A3)

Abadín

6,80

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,80

474,76

3.228,37

3.228,37

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

7.745,20

0,24

1.858,85

1.858,85

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

7.745,20

0,51

3.950,05

3.950,05

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

7.745,20

0,46

3.562,79

3.562,79

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 12.855,06

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270069/2016

V27132000

MVMC Vilares

19.095,83

Axuda aprobada para o ano 2016

1.909,58

Axuda aprobada para o ano 2017

17.186,25

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27022/180/01193/00001 (A1)

Guitiriz

12,40

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

10,39

474,76

4.932,76

4.932,76

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

11,95

345,13

4.124,30

4.124,30

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

13.742,50

0,24

3.298,20

3.298,20

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

13.742,50

0,46

6.321,55

6.321,55

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,45

364,48

164,02

164,02

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 19.095,83

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270027/2016

V27135797

CMVMC de Pedreira e Queizán

73.744,37

Axuda aprobada para o ano 2016

7.374,44

Axuda aprobada para o ano 2017

66.369,93

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27034/011/00081/00014 (A3)

Navia de Suarna

10,18

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

10.230,00

0,23

2.352,90

2.352,90

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,85

227,71

1.559,81

1.559,81

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

10.230,00

0,24

2.455,20

2.455,20

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,88

364,48

320,74

320,74

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

10.230,00

1,05

10.741,50

10.741,50

 

 

 

 

Total: 17.685,15

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27034/014/00009/00001 (A1)

Navia de Suarna

0,31

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,31

616,30

191,05

191,05

 

 

 

 

Total: 191,05

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27034/014/00133/00001 (A1)

Navia de Suarna

17,17

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,60

2.956,07

1.773,64

1.773,64

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

18.106,00

0,23

4.164,38

4.164,38

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

16,46

227,71

3.748,11

3.748,11

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

18.106,00

0,24

4.345,44

4.345,44

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,35

616,30

215,71

215,71

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,36

364,48

131,21

131,21

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

18.106,00

1,05

19.011,30

19.011,30

 

 

 

 

Total: 33.389,79

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27034/014/00134/00001 (A1)

Navia de Suarna

1,89

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

1.738,00

0,23

399,74

399,74

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,58

227,71

359,78

359,78

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.738,00

0,24

417,12

417,12

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,31

364,48

112,99

112,99

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

1.738,00

1,05

1.824,90

1.824,90

 

 

 

 

Total: 3.114,53

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27034/025/00384/00001 (A3)

Navia de Suarna

10,45

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

11.407,00

0,23

2.623,61

2.575,03

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

10,37

227,71

2.361,35

2.317,63

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

11.407,00

0,24

2.737,68

2.686,99

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

28,62

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

11.407,00

1,05

11.977,35

11.755,58

 

 

 

 

Total: 19.363,85

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270018/2016

V27153097

CMVMC de Labio

18.788,86

Axuda aprobada para o ano 2016

1.878,89

Axuda aprobada para o ano 2017

16.909,97

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27900/503/00110/00002 (A1)

Lugo

3,00

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,65

474,76

1.258,11

1.258,11

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.047,50

0,24

731,40

731,40

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.047,50

0,51

1.554,23

1.554,23

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.047,50

0,46

1.401,85

1.401,85

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,35

616,30

215,71

215,71

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 5.416,30

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27900/503/00112/00001 (A1)

Lugo

7,70

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,92

474,76

3.285,34

3.285,34

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

7.958,00

0,24

1.909,92

1.909,92

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

7.958,00

0,51

4.058,58

4.058,58

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

7.958,00

0,46

3.660,68

3.660,68

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,69

616,30

425,25

425,25

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,79

 

 

 

 

Total: 13.372,56

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270025/2016

V27206333

CMVMC Val de Campelo

24.888,82

Axuda aprobada para o ano 2016

2.488,88

Axuda aprobada para o ano 2017

22.399,94

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27050/066/00002/00001 (A1)

Quiroga

10,64

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

10,11

474,76

4.799,82

4.799,82

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

11.121,00

0,23

2.557,83

2.557,83

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

10,11

227,71

2.302,15

2.302,15

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

11.121,00

0,24

2.669,04

2.669,04

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

10,11

410,87

4.153,90

4.153,90

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,30

616,30

184,89

184,89

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,53

364,48

193,17

193,17

 

 

 

 

Total: 16.860,80

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27050/066/00001/00001 (A1)

Quiroga

4,39

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,58

474,76

1.699,64

1.699,64

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,61

2.911,73

1.776,16

1.750,53

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

3.938,00

0,23

905,74

905,74

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,58

227,71

815,20

815,20

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.938,00

0,24

945,12

945,12

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

3,58

410,87

1.470,91

1.470,91

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,51

364,48

185,88

185,88

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 8.028,02

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270026/2016

V27216928

CMVMC Castrolanzán

43.723,21

Axuda aprobada para o ano 2016

4.372,32

Axuda aprobada para o ano 2017

39.350,89

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27036/007/00070/00001 (A1)

Baralla

3,68

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

4.048,00

0,23

931,04

931,04

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,68

227,71

837,97

837,97

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.048,00

0,24

971,52

971,52

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

3,68

410,87

1.512,00

1.512,00

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 4.507,53

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27036/007/00070/00013 (A1)

Baralla

7,05

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,26

2.956,07

768,58

768,58

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

7.755,00

0,23

1.783,65

1.783,65

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,05

227,71

1.605,36

1.605,36

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

7.755,00

0,24

1.861,20

1.861,20

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

7,05

410,87

2.896,63

2.896,63

 

 

 

 

Total: 8.915,42

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27036/025/00116/00006 (A1)

Baralla

10,46

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,36

2.956,07

1.064,19

1.064,19

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

11.374,00

0,23

2.616,02

2.606,50

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

10,34

227,71

2.354,52

2.345,95

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

11.374,00

0,24

2.729,76

2.719,83

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,12

616,30

73,96

73,69

82

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña

1.199,00

0,83

995,17

991,55

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

10.175,00

1,05

10.683,75

10.644,86

 

 

 

 

Total: 20.446,57

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27036/025/00140/00002 (A1)

Baralla

6,37

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

6.435,00

0,23

1.480,05

1.480,05

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,85

227,71

1.332,10

1.332,10

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.435,00

0,24

1.544,40

1.544,40

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

3,05

410,87

1.253,15

1.253,15

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,52

364,48

189,53

189,53

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

3.080,00

1,05

3.234,00

3.234,00

 

 

 

 

Total: 9.033,23

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27036/025/00177/00003 (A1)

Baralla

0,71

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

781,00

0,23

179,63

179,63

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,71

227,71

161,67

161,67

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

781,00

0,24

187,44

187,44

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,71

410,87

291,72

291,72

 

 

 

 

Total: 820,46

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270024/2016

V27221589

CMVMC Remesar

8.780,52

Axuda aprobada para o ano 2016

878,05

Axuda aprobada para o ano 2017

7.902,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27008/036/00654/00001 (A1)

Bóveda

4,84

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,89

474,76

1.846,82

1.846,82

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.322,00

0,24

1.037,28

1.037,28

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.322,00

0,51

2.204,22

2.204,22

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.322,00

0,46

1.988,12

1.988,12

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,95

616,30

585,49

585,49

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 7.916,93

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27008/036/00864/00001 (A1)

Bóveda

0,66

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,38

474,76

180,41

180,41

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

422,00

0,24

101,28

101,28

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

422,00

0,51

215,22

215,22

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

422,00

0,46

194,12

194,12

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,28

616,30

172,56

172,56

 

 

 

 

Total: 863,59

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270013/2016

V27234376

CMVMC Os Mazos

64.796,60

Axuda aprobada para o ano 2016

6.479,66

Axuda aprobada para o ano 2017

58.316,94

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27036/024/00133/00001 (A3)

Baralla

0,73

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,73

474,76

346,57

346,57

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

0,73

345,13

251,94

251,94

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,73

227,71

166,23

166,23

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

812,00

0,24

194,88

194,88

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

812,00

0,46

373,52

373,52

 

 

 

 

Total: 1.333,14

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27036/024/00134/00001 (A3)

Baralla

1,34

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,34

474,76

636,18

636,18

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

1,34

345,13

462,47

462,47

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,34

227,71

305,13

305,13

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.489,00

0,24

357,36

357,36

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.489,00

0,46

684,94

684,94

 

 

 

 

Total: 2.446,08

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27036/024/00135/00001 (A3)

Baralla

10,95

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

10,95

474,76

5.198,62

5.198,62

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

4,60

345,13

1.587,60

1.587,60

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

10,95

227,71

2.493,42

2.493,42

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

12.166,00

0,24

2.919,84

2.919,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

7.055,00

0,33

2.328,15

2.328,15

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

12.166,00

0,46

5.596,36

5.596,36

 

 

 

 

Total: 20.123,99

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27036/024/00135/00001 (A3)

Baralla

0,32

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,32

616,30

197,22

197,22

 

 

 

 

Total: 197,22

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27036/024/00162/00001 (A3)

Baralla

6,39

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,39

474,76

3.033,72

3.033,72

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

1,85

345,13

638,49

638,49

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,39

227,71

1.455,07

1.455,07

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

7.100,00

0,24

1.704,00

1.704,00

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.044,00

0,33

1.664,52

1.664,52

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

7.100,00

0,46

3.266,00

3.266,00

 

 

 

 

Total: 11.761,80

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

27036/024/00186/00001 (A3)

Baralla

3,37

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,37

474,76

1.599,94

1.599,94

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

3,37

345,13

1.163,09

1.163,09

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,37

227,71

767,38

767,38

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.744,00

0,24

898,56

898,56

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.744,00

0,46

1.722,24

1.722,24

 

 

 

 

Total: 6.151,21

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

27036/024/00186/00001 (A3)

Baralla

0,33

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,33

616,30

203,38

203,38

 

 

 

 

Total: 203,38

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

27036/024/00187/00001 (A3)

Baralla

1,56

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,56

474,76

740,63

740,63

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

1,56

345,13

538,40

538,40

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,56

227,71

355,23

355,23

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.734,00

0,24

416,16

416,16

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.734,00

0,46

797,64

797,64

 

 

 

 

Total: 2.848,06

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

9

27036/024/00188/00001 (A3)

Baralla

0,43

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,43

474,76

204,15

204,15

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,43

227,71

97,92

97,92

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

478,00

0,24

114,72

114,72

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

478,00

0,33

157,74

157,74

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

478,00

0,46

219,88

219,88

 

 

 

 

Total: 794,41

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

10

27036/024/00190/00001 (A3)

Baralla

0,37

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,37

474,76

175,66

175,66

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,37

227,71

84,25

84,25

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

411,00

0,24

98,64

98,64

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

411,00

0,33

135,63

135,63

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

411,00

0,46

189,06

189,06

 

 

 

 

Total: 683,24

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

11

27036/028/00274/00001 (A3)

Baralla

3,78

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,78

474,76

1.794,59

1.794,59

10

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mín. 50 cm cun ripper

3,78

345,13

1.304,59

1.304,59

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,78

227,71

860,74

860,74

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.200,00

0,24

1.008,00

1.008,00

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.200,00

0,46

1.932,00

1.932,00

 

 

 

 

Total: 6.899,92

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

12

27036/028/00275/00001 (A3)

Baralla

5,98

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,98

474,76

2.839,06

2.839,06

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,98

227,71

1.361,71

1.361,71

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.644,00

0,24

1.594,56

1.594,56

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.644,00

0,33

2.192,52

2.192,52

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.644,00

0,46

3.056,24

3.056,24

 

 

 

 

Total: 11.044,09

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

13

27036/028/00275/00006 (A3)

Baralla

0,03

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

14,24

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,03

227,71

6,83

6,83

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

33,00

0,24

7,92

7,92

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

33,00

0,33

10,89

10,89

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

33,00

0,46

15,18

15,18

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 310,06

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270012/2016

V27318906

CMVMC Rebedul

23.608,89

Axuda aprobada para o ano 2016

2.360,89

Axuda aprobada para o ano 2017

21.248,00

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27004/081/00264/00001 (A1)

Baleira

0,02

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

22,00

0,23

5,06

5,06

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

207,70

4,15

4,15

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

22,00

0,20

4,40

4,40

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

22,00

1,05

23,10

23,10

 

 

 

 

Total: 36,71

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27004/081/00520/00001 (A1)

Baleira

8,15

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

9.055,00

0,23

2.082,65

2.082,65

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

8,15

207,70

1.692,76

1.692,76

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

9.055,00

0,20

1.811,00

1.811,00

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

9.055,00

1,05

9.507,75

9.507,75

 

 

 

 

Total: 15.349,16

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27004/081/00522/00005 (A1)

Baleira

0,94

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

1.044,00

0,23

240,12

240,12

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,94

207,70

195,24

195,24

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.044,00

0,20

208,80

208,80

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

1.044,00

1,05

1.096,20

1.096,20

 

 

 

 

Total: 1.740,36

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27004/081/00574/00001 (A1)

Baleira

0,72

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

800,00

0,23

184,00

184,00

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,72

207,70

149,54

149,54

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

800,00

0,20

160,00

160,00

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

800,00

1,05

840,00

840,00

 

 

 

 

Total: 1.333,54

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27004/081/00575/00001 (A1)

Baleira

1,82

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

2.022,00

0,23

465,06

465,06

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,82

207,70

378,01

378,01

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.022,00

0,20

404,40

404,40

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

2.022,00

1,05

2.123,10

2.123,10

 

 

 

 

Total: 3.370,57

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

27004/081/00575/00003 (A1)

Baleira

0,43

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

478,00

0,23

109,94

109,94

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,43

207,70

89,31

89,31

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

478,00

0,20

95,60

95,60

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

478,00

1,05

501,90

501,90

 

 

 

 

Total: 796,75

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

27004/081/00575/00004 (A1)

Baleira

0,53

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

14

Plantación manual dunha conífera dunha ou de dúas seivas ou frondosa dunha seiva en contedor

589,00

0,23

135,47

135,47

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,53

207,70

110,08

110,08

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

589,00

0,20

117,80

117,80

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

589,00

1,05

618,45

618,45

 

 

 

 

Total: 981,80

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270014/2016

V27326958

CMVMC Sur Arroio Raposeiras

38.579,78

Axuda aprobada para o ano 2016

3.857,98

Axuda aprobada para o ano 2017

34.721,80

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27040/101/00001/00001 (A3)

Palas de Rei

17,66

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,20

474,76

1.993,99

1.993,99

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

17,66

227,71

4.021,36

4.021,36

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

19.621,00

0,23

4.512,83

4.512,83

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

19.621,00

0,51

10.006,71

10.006,71

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

19.621,00

0,46

9.025,66

9.025,66

 

 

 

 

Total: 29.560,55

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27040/101/00179/00001 (A3)

Palas de Rei

4,73

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,73

292,00

1.381,16

1.381,16

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,73

227,71

1.077,07

1.077,07

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5.255,00

0,23

1.208,65

1.208,65

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.255,00

0,51

2.680,05

2.680,05

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5.255,00

0,46

2.417,30

2.417,30

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 9.019,23

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270023/2016

V27380054

CMVMC Castelo-Novaes

49.409,16

Axuda aprobada para o ano 2016

4.940,92

Axuda aprobada para o ano 2017

44.468,24

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27050/037/00406/00010 (A1)

Quiroga

0,23

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

46,00

0,24

11,04

11,04

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

46,00

0,51

23,46

23,46

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

46,00

0,46

21,16

21,16

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,19

616,30

117,10

117,10

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 446,75

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27050/037/01069/00001 (A1)

Quiroga

0,20

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

230,00

0,24

55,20

50,83

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

230,00

0,46

105,80

97,41

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

230,00

1,05

241,50

222,36

 

 

 

 

Total: 370,60

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27050/037/01069/00003 (A1)

Quiroga

2,42

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.737,00

0,24

656,88

613,12

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.737,00

0,46

1.259,02

1.175,14

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

13,61

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

2.737,00

1,05

2.873,85

2.682,39

 

 

 

 

Total: 4.484,26

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27050/037/01069/00004 (A1)

Quiroga

18,94

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,82

474,76

2.763,10

2.685,62

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

20.861,00

0,24

5.006,64

4.866,24

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.693,00

0,51

3.413,43

3.317,71

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

20.861,00

0,46

9.596,06

9.326,96

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,64

616,30

394,43

383,37

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,16

364,48

58,32

56,68

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

14.168,00

1,05

14.876,40

14.459,24

 

 

 

 

Total: 35.095,82

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27050/071/00159/00001 (A1)

Quiroga

4,46

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.703,50

0,24

1.128,84

1.109,45

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.703,50

0,46

2.163,61

2.126,45

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

102,97

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

71,65

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

4.703,50

1,05

4.938,68

4.853,86

 

 

 

 

Total: 8.264,38

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

27050/071/00159/00006 (A1)

Quiroga

0,50

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,08

474,76

37,98

37,98

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

402,50

0,24

96,60

96,60

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

92,00

0,51

46,92

46,92

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

402,50

0,46

185,15

185,15

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,15

364,48

54,67

54,67

83

Apertura dun burato de 60×60×60 con retroaraña, incluída a roza

310,50

1,05

326,03

326,03

 

 

 

 

Total: 747,35

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270066/2016

V27387240

CMVMC Rubián

25.976,61

Axuda aprobada para o ano 2016

2.597,66

Axuda aprobada para o ano 2017

23.378,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

27008/039/00630/00001 (A1)

Bóveda

4,80

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,70

474,76

1.281,85

1.281,85

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5.467,20

0,24

1.312,13

1.312,13

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.467,20

0,51

2.788,27

2.788,27

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5.467,20

0,46

2.514,91

2.514,91

 

 

 

 

Total: 7.897,16

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

27008/040/00787/00001 (A1)

Bóveda

2,40

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,80

474,76

379,81

379,81

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,30

2.956,07

886,82

886,82

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.733,60

0,24

656,06

656,06

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.733,60

0,51

1.394,14

1.394,14

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.733,60

0,46

1.257,46

1.257,46

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 4.829,29

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

27008/040/00787/00002 (A1)

Bóveda

0,50

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,50

474,76

237,38

237,38

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,11

2.956,07

325,17

325,17

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

569,50

0,24

136,68

136,68

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

569,50

0,51

290,45

290,45

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

569,50

0,46

261,97

261,97

 

 

 

 

Total: 1.251,65

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

27008/039/00630/00003 (A1)

Bóveda

0,65

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,15

474,76

71,21

71,21

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

740,35

0,24

177,68

177,68

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

740,35

0,51

377,58

377,58

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

740,35

0,46

340,56

340,56

 

 

 

 

Total: 967,03

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

27008/040/01107/00001 (A1)

Bóveda

0,60

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,60

474,76

284,86

284,86

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,17

2.956,07

502,53

502,53

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

683,40

0,24

164,02

164,02

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

683,40

0,51

348,53

348,53

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

683,40

0,46

314,36

314,36

 

 

 

 

Total: 1.614,30

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

27008/040/01093/00001 (A1)

Bóveda

0,15

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

170,85

0,24

41,00

41,00

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

170,85

0,51

87,13

87,13

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

170,85

0,46

78,59

78,59

 

 

 

 

Total: 206,72

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

27008/039/00622/00001 (A1)

Bóveda

5,56

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,26

474,76

1.547,72

1.547,72

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.332,84

0,24

1.519,88

1.519,88

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.332,84

0,51

3.229,75

3.229,75

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.332,84

0,46

2.913,11

2.913,11

 

 

 

 

Total: 9.210,46

Ourense

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320040/2016

E32122475

CMVMC Parroquia de Río Caldo

26.074,10

Axuda aprobada para o ano 2016

2.607,41

Axuda aprobada para o ano 2017

23.466,69

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32043/118/00748/00001 (A1)

Lobios

14,70

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

14,09

474,76

6.689,37

6.689,37

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

15.499,00

0,24

3.719,76

3.719,76

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

15.499,00

0,51

7.904,49

7.904,49

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

15.499,00

0,46

7.129,54

7.129,54

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,61

616,30

375,94

375,94

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 26.074,10

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320017/2016

E32162596

CMVMC Parada do Monte e Taboazas

11.373,00

Axuda aprobada para o ano 2016

1.137,30

Axuda aprobada para o ano 2017

10.235,70

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32042/006/00465/00009 (A1)

Lobeira

6,00

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,50

474,76

2.611,18

2.547,92

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,50

227,71

1.252,41

1.222,07

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.050,00

0,24

1.452,00

1.416,82

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.050,00

0,51

3.085,50

3.010,75

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.050,00

0,46

2.783,00

2.715,58

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,11

616,30

67,79

66,15

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,39

364,48

142,15

138,71

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 11.373,00

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320084/2016

E32197022

CMVMC Parroquia de Feás

68.865,98

Axuda aprobada para o ano 2016

6.886,60

Axuda aprobada para o ano 2017

61.979,38

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32017/017/00875/00003 (A2)

Calvos de Randín

2,04

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,60

474,76

759,62

702,21

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.942,40

0,24

466,18

430,95

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.942,40

0,51

990,62

915,75

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.942,40

0,46

893,50

825,97

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,44

616,30

271,17

250,68

 

 

 

 

Total: 3.125,56

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32017/019/00719/00001 (A2)

Calvos de Randín

2,43

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,25

474,76

1.068,21

853,35

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.731,50

0,24

655,56

523,70

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.731,50

0,51

1.393,07

1.112,87

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.731,50

0,46

1.256,49

1.003,76

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,18

616,30

110,93

88,64

 

 

 

 

Total: 3.582,32

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32017/045/01407/00001 (A2)

Calvos de Randín

12,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,75

474,76

3.204,63

3.071,25

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

13.839,60

0,24

3.321,50

3.183,26

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

13.839,60

0,51

7.058,20

6.764,43

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

13.839,60

0,46

6.366,22

6.101,25

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,60

616,30

369,78

354,39

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 19.729,58

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32017/045/01407/00014 (A2)

Calvos de Randín

0,51

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

619,14

0,24

148,59

148,59

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

619,14

0,51

315,76

315,76

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

619,14

0,46

284,80

284,80

 

 

 

 

Total: 749,15

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32017/047/01069/00001 (A2)

Calvos de Randín

13,90

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,97

474,76

3.309,08

3.309,08

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

1,22

2.956,07

3.606,41

3.606,41

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

15.721,30

0,24

3.773,11

3.773,11

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

15.721,30

0,51

8.017,86

8.017,86

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

15.721,30

0,46

7.231,80

7.231,80

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,95

616,30

585,49

585,49

 

 

 

 

Total: 26.523,75

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32017/047/01071/00001 (A2)

Calvos de Randín

1,21

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,03

474,76

489,00

421,38

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.250,42

0,24

300,10

258,60

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.250,42

0,51

637,71

549,53

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.250,42

0,46

575,19

495,65

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,18

616,30

110,93

95,60

 

 

 

 

Total: 1.820,76

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

32017/047/01071/00008 (A2)

Calvos de Randín

0,88

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.019,76

0,24

244,74

244,74

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.019,76

0,51

520,08

520,08

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.019,76

0,46

469,09

469,09

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

 

 

 

 

Total: 1.258,56

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

32017/047/01071/00009 (A2)

Calvos de Randín

7,03

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,90

474,76

902,04

902,04

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,33

2.956,07

975,50

975,50

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

8.352,32

0,24

2.004,56

2.004,56

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

8.352,32

0,51

4.259,68

4.259,68

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

8.352,32

0,46

3.842,07

3.842,07

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

92,45

 

 

 

 

Total: 12.076,30

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320051/2016

E32204968

CMVMC Parroquia de Lobeira

55.454,37

Axuda aprobada para o ano 2016

5.545,44

Axuda aprobada para o ano 2017

49.908,93

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32042/033/00989/00001 (A1)

Lobeira

14,42

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

14,42

474,76

6.846,04

6.846,04

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

15.862,00

0,24

3.806,88

3.806,88

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

15.862,00

0,51

8.089,62

8.089,62

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

15.862,00

0,46

7.296,52

7.296,52

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 26.294,06

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32042/033/01097/00002 (A1)

Lobeira

2,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,10

474,76

997,00

997,00

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.310,00

0,24

554,40

554,40

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.310,00

0,51

1.178,10

1.178,10

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.310,00

0,46

1.062,60

1.062,60

 

 

 

 

Total: 3.792,10

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32042/033/00989/00006 (A1)

Lobeira

1,74

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,74

474,76

826,08

826,08

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.914,00

0,24

459,36

459,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.914,00

0,51

976,14

976,14

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.914,00

0,46

880,44

880,44

 

 

 

 

Total: 3.142,02

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32042/035/00287/00001 (A1)

Lobeira

1,24

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,24

474,76

588,70

588,70

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.364,00

0,24

327,36

327,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.364,00

0,51

695,64

695,64

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.364,00

0,46

627,44

627,44

 

 

 

 

Total: 2.239,14

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32042/028/00857/00001 (A1)

Lobeira

2,68

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,68

474,76

1.272,36

1.272,36

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.948,00

0,24

707,52

707,52

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.948,00

0,51

1.503,48

1.503,48

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.948,00

0,46

1.356,08

1.356,08

 

 

 

 

Total: 4.839,44

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32042/028/00862/00006 (A1)

Lobeira

0,70

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,70

474,76

332,33

332,33

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

770,00

0,24

184,80

184,80

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

770,00

0,51

392,70

392,70

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

770,00

0,46

354,20

354,20

 

 

 

 

Total: 1.264,03

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

32042/023/00255/00001 (A1)

Lobeira

4,46

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,46

474,76

2.117,43

2.117,43

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.906,00

0,24

1.177,44

1.177,44

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.906,00

0,51

2.502,06

2.502,06

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.906,00

0,46

2.256,76

2.256,76

 

 

 

 

Total: 8.053,69

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

32042/020/00132/00001 (A1)

Lobeira

3,38

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,15

474,76

1.495,49

1.495,49

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.465,00

0,24

831,60

831,60

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.465,00

0,51

1.767,15

1.767,15

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.465,00

0,46

1.593,90

1.593,90

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,23

616,30

141,75

141,75

 

 

 

 

Total: 5.829,89

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320024/2016

E32207961

CMVMC Parroquia de Requiás (Santiago)

11.118,60

Axuda aprobada para o ano 2016

1.111,86

Axuda aprobada para o ano 2017

10.006,74

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32052/076/00075/00001 (A2)

Muíños

6,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,00

474,76

2.848,56

2.848,56

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.624,00

0,24

1.589,76

1.589,76

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.624,00

0,51

3.378,24

3.378,24

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.624,00

0,46

3.047,04

3.047,04

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 11.118,60

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320007/2016

E32228942

CMVMC de Santome

18.067,93

Axuda aprobada para o ano 2016

1.806,79

Axuda aprobada para o ano 2017

16.261,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32021/111/00001/00001 (A1)

Cartelle

12,08

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

12,08

227,71

2.750,74

2.750,74

23

Ud. conífera 1 seiva a raíz núa

13.288,00

0,13

1.727,44

1.727,44

45

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

12,08

410,87

4.963,31

4.963,31

47

Plant. conífera raíz núa e acondic. compartimento onde se fixo unha prep. previa do terreo ou sobre aburat. con buldózer

13.288,00

0,63

8.371,44

8.371,44

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 18.067,93

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320076/2016

E32232803

CMVMC de Gondulfes e Marbán

63.457,22

Axuda aprobada para o ano 2016

6.345,72

Axuda aprobada para o ano 2017

57.111,50

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32022/005/00094/00001 (A1)

Castrelo do Val

4,85

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5.524,15

0,24

1.325,80

1.325,80

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.524,15

0,51

2.817,32

2.817,32

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5.524,15

0,46

2.541,11

2.541,11

 

 

 

 

Total: 6.684,23

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32022/002/00132/00001 (A1)

Castrelo do Val

0,43

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

489,77

0,24

117,54

117,54

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

489,77

0,51

249,78

249,78

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

489,77

0,46

225,29

225,29

 

 

 

 

Total: 592,61

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32022/002/00133/00001 (A1)

Castrelo do Val

0,15

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

170,85

0,24

41,00

41,00

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

170,85

0,51

87,13

87,13

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

170,85

0,46

78,59

78,59

 

 

 

 

Total: 206,72

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32022/002/00134/00001 (A1)

Castrelo do Val

0,11

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

125,29

0,24

30,07

30,07

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

125,29

0,51

63,90

63,90

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

125,29

0,46

57,63

57,63

 

 

 

 

Total: 151,60

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32022/002/00135/00001 (A1)

Castrelo do Val

0,03

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

34,17

0,24

8,20

8,20

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

34,17

0,51

17,43

17,43

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

34,17

0,46

15,72

15,72

 

 

 

 

Total: 41,35

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32022/002/00135/00002 (A1)

Castrelo do Val

0,04

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

45,56

0,24

10,93

10,93

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

45,56

0,51

23,24

23,24

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

45,56

0,46

20,96

20,96

 

 

 

 

Total: 55,13

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

32022/002/00137/00001 (A1)

Castrelo do Val

0,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

113,90

0,24

27,34

27,34

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

113,90

0,51

58,09

58,09

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

113,90

0,46

52,39

52,39

 

 

 

 

Total: 137,82

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

32022/002/00154/00005 (A1)

Castrelo do Val

0,50

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

569,50

0,24

136,68

136,68

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

569,50

0,51

290,45

290,45

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

569,50

0,46

261,97

261,97

 

 

 

 

Total: 689,10

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

9

32022/002/00154/00003 (A1)

Castrelo do Val

4,22

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,63

2.956,07

1.862,32

1.862,32

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.806,58

0,24

1.153,58

1.153,58

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.806,58

0,51

2.451,36

2.451,36

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.806,58

0,46

2.211,03

2.211,03

 

 

 

 

Total: 7.678,29

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

10

32022/002/00154/00001 (A1)

Castrelo do Val

8,65

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,15

474,76

1.970,25

1.970,25

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

9.852,35

0,24

2.364,56

2.364,56

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

9.852,35

0,51

5.024,70

5.024,70

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

9.852,35

0,46

4.532,08

4.532,08

 

 

 

 

Total: 13.891,59

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

11

32022/001/00273/00011 (A1)

Castrelo do Val

2,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,10

474,76

997,00

776,91

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.391,90

0,24

574,06

447,33

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.391,90

0,51

1.219,87

950,58

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.391,90

0,46

1.100,27

857,37

 

 

 

 

Total: 3.032,19

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

12

32022/002/00154/00009 (A1)

Castrelo do Val

0,97

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,97

474,76

460,52

358,86

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.104,83

0,24

265,16

206,62

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.104,83

0,51

563,46

439,07

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.104,83

0,46

508,22

396,03

 

 

 

 

Total: 1.400,58

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

13

32022/001/00273/00008 (A1)

Castrelo do Val

3,24

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,24

474,76

1.538,22

1.198,65

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,46

2.956,07

1.359,79

1.359,79

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.690,36

0,24

885,69

690,17

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.690,36

0,51

1.882,08

1.466,60

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.690,36

0,46

1.697,57

1.322,82

 

 

 

 

Total: 6.038,03

Traballos parcela nº 14

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

14

32022/001/00273/00006 (A1)

Castrelo do Val

2,80

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,80

474,76

1.329,33

1.035,87

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.189,20

0,24

765,41

596,44

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.189,20

0,51

1.626,49

1.267,43

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.189,20

0,46

1.467,03

1.143,18

 

 

 

 

Total: 4.042,92

Traballos parcela nº 15

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

15

32022/001/00273/00007 (A1)

Castrelo do Val

0,60

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,60

474,76

284,86

221,98

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

683,40

0,24

164,02

127,81

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

683,40

0,51

348,53

271,59

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

683,40

0,46

314,36

244,96

 

 

 

 

Total: 866,34

Traballos parcela nº 16

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

16

32022/001/00273/00001 (A1)

Castrelo do Val

11,21

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

11,21

474,76

5.322,06

4.147,18

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,51

2.956,07

1.507,60

1.507,60

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

12.768,19

0,24

3.064,37

2.387,89

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

12.768,19

0,51

6.511,78

5.074,26

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

12.768,19

0,46

5.873,37

4.576,79

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 17.948,72

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320094/2016

E32321853

CMVMC de Barxa

73.092,49

Axuda aprobada para o ano 2016

7.309,25

Axuda aprobada para o ano 2017

65.783,24

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32035/017/01327/00001 (A1)

Gudiña, A

32,16

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

28,73

474,46

13.631,24

13.631,24

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

1,20

2.956,07

3.547,28

3.547,28

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

32.810,00

0,24

7.874,40

7.874,40

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

32.810,00

0,51

16.733,10

16.733,10

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

32.810,00

0,46

15.092,60

15.092,60

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

3,43

616,03

2.112,98

2.112,98

 

 

 

 

Total: 58.991,60

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32035/017/01328/00002 (A1)

Gudiña, A

2,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,84

474,46

873,01

873,01

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.101,00

0,24

504,24

504,24

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.101,00

0,51

1.071,51

1.071,51

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.101,00

0,46

966,46

966,46

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,26

616,03

160,17

160,17

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 3.830,39

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32035/017/01328/00001 (A1)

Gudiña, A

5,74

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,43

474,46

2.576,32

2.576,32

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.201,00

0,24

1.488,24

1.488,24

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.201,00

0,51

3.162,51

3.162,51

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.201,00

0,46

2.852,46

2.852,46

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,31

616,03

190,97

190,97

 

 

 

 

Total: 10.270,50

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320099/2016

E32467508

Comunidade do Monte de Varas Serra do Quinxo

11.118,60

Axuda aprobada para o ano 2016

1.111,86

Axuda aprobada para o ano 2017

10.006,74

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32031/093/00051/00001 (A1)

Entrimo

6,00

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,00

474,76

2.848,56

2.848,56

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.624,00

0,24

1.589,76

1.589,76

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.624,00

0,51

3.378,24

3.378,24

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.624,00

0,46

3.047,04

3.047,04

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 11.118,60

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320010/2016

P3201800D

Concello de Carballeda de Valdeorras

75.779,00

Axuda aprobada para o ano 2016

7.577,90

Axuda aprobada para o ano 2017

68.201,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32018/011/00865/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

13,90

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

13,30

474,76

6.314,31

6.314,31

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,67

2.956,07

1.980,57

1.980,57

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

15.760,50

0,24

3.782,52

3.782,52

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

15.760,50

0,51

8.037,86

8.037,86

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

15.760,50

0,46

7.249,83

7.249,83

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,60

616,30

369,78

369,78

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 27.989,87

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32018/037/02082/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

13,30

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

12,00

474,76

5.697,12

5.697,12

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,67

2.956,07

1.980,57

1.980,57

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

14.220,00

0,24

3.412,80

3.412,80

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

14.220,00

0,51

7.252,20

7.252,20

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

14.220,00

0,46

6.541,20

6.541,20

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,30

616,30

801,19

801,19

 

 

 

 

Total: 25.685,08

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32018/037/02128/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

4,70

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,00

474,76

1.899,04

1.899,04

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.740,00

0,24

1.137,60

1.137,60

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.740,00

0,51

2.417,40

2.417,40

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.740,00

0,46

2.180,40

2.180,40

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,70

616,30

431,41

431,41

 

 

 

 

Total: 8.065,85

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32018/037/02129/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

8,10

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

7,00

474,76

3.323,32

3.323,32

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

8.295,00

0,24

1.990,80

1.990,80

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

8.295,00

0,51

4.230,45

4.230,45

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

8.295,00

0,46

3.815,70

3.815,70

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,10

616,30

677,93

677,93

 

 

 

 

Total: 14.038,20

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320090/2016

V32026411

CMVMC Casas Vellas, Portela, Fontao, Guxinde, Ferreiros...

14.552,57

Axuda aprobada para o ano 2016

1.455,26

Axuda aprobada para o ano 2017

13.097,31

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32031/066/00257/00001 (A1)

Entrimo

1,30

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,30

474,76

617,19

617,19

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.444,30

0,24

346,63

346,63

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.444,30

0,51

736,59

736,59

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.444,30

0,46

664,38

664,38

 

 

 

 

Total: 2.364,79

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32031/067/00159/00001 (A1)

Entrimo

0,37

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,37

474,76

175,66

175,66

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

411,07

0,24

98,66

98,66

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

411,07

0,51

209,65

209,65

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

411,07

0,46

189,09

189,09

 

 

 

 

Total: 673,06

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32031/067/00180/00001 (A1)

Entrimo

1,08

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,08

474,76

512,74

512,74

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.199,88

0,24

287,97

287,97

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.199,88

0,51

611,94

611,94

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.199,88

0,46

551,94

551,94

 

 

 

 

Total: 1.964,59

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32031/067/00181/00001 (A1)

Entrimo

3,60

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,60

474,76

1.709,14

1.709,14

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.999,60

0,24

959,90

959,90

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.999,60

0,51

2.039,80

2.039,80

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.999,60

0,46

1.839,82

1.839,82

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

 

 

 

 

Total: 6.548,66

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32031/067/00191/00001 (A1)

Entrimo

0,05

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

55,55

0,24

13,33

13,33

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

55,55

0,51

28,33

28,33

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

55,55

0,46

25,55

25,55

 

 

 

 

Total: 90,95

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32031/070/00347/00001 (A1)

Entrimo

1,60

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,60

474,76

759,62

759,62

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.777,60

0,24

426,62

426,62

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.777,60

0,51

906,58

906,58

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.777,60

0,46

817,70

817,70

 

 

 

 

Total: 2.910,52

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320058/2016

V32114209

CMVMC de San Vicente de Leira e A Ferrería

60.665,02

Axuda aprobada para o ano 2016

6.066,50

Axuda aprobada para o ano 2017

54.598,52

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32089/026/03008/00001 (A2)

Vilamartín de Valdeorras

5,95

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,05

474,76

2.397,54

2.397,54

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5.555,00

0,24

1.333,20

1.333,20

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.555,00

0,51

2.833,05

2.833,05

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5.555,00

0,46

2.555,30

2.555,30

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,90

616,30

554,67

554,67

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 9.928,76

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32089/026/03009/00003 (A2)

Vilamartín de Valdeorras

2,18

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,86

474,76

883,05

883,05

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.046,00

0,24

491,04

491,04

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.046,00

0,51

1.043,46

1.043,46

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.046,00

0,46

941,16

941,16

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,32

616,30

197,22

197,22

 

 

 

 

Total: 3.555,93

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32089/026/03010/00001 (A2)

Vilamartín de Valdeorras

22,15

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

15,05

474,76

7.145,14

7.145,14

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,45

2.956,07

1.330,23

1.330,23

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

21.109,00

0,24

5.066,16

5.066,16

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

21.109,00

0,51

10.765,59

10.765,59

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

21.109,00

0,46

9.710,14

9.710,14

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,86

616,30

1.146,32

1.146,32

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

1,10

364,48

400,93

400,93

 

 

 

 

Total: 35.564,51

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32089/027/03776/00001 (A2)

Vilamartín de Valdeorras

5,14

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.851,00

0,24

1.164,24

1.164,24

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.851,00

0,51

2.474,01

2.474,01

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.851,00

0,46

2.231,46

2.231,46

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

104,77

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,56

364,48

204,11

204,11

 

 

 

 

Total: 6.178,59

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32089/027/03786/00001 (A2)

Vilamartín de Valdeorras

4,58

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.059,00

0,24

974,16

974,16

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.059,00

0,51

2.070,09

2.070,09

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.059,00

0,46

1.867,14

1.867,14

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,80

616,30

493,04

493,04

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

 

 

 

 

Total: 5.437,23

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320067/2016

V32153454

CMVMC de Bascois, Carballeda e Santa Cruz

73.553,61

Axuda aprobada para o ano 2016

7.355,36

Axuda aprobada para o ano 2017

66.198,25

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32018/042/00402/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

1,31

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,93

474,76

441,53

441,53

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.148,00

0,24

275,52

275,52

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.148,00

0,51

585,48

585,48

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.148,00

0,46

528,08

528,08

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,38

616,30

234,19

234,19

 

 

 

 

Total: 2.064,80

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32018/042/00408/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

14,70

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

13,46

474,76

6.390,27

6.387,11

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

16.610,00

0,24

3.986,40

3.984,43

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

16.610,00

0,51

8.471,10

8.466,91

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

16.610,00

0,46

7.640,60

7.636,82

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,24

616,30

764,21

763,83

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 27.494,10

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32018/042/00411/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

0,56

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,44

474,76

208,89

208,89

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

543,00

0,24

130,32

130,32

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

543,00

0,51

276,93

276,93

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

543,00

0,46

249,78

249,78

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,12

616,30

73,96

73,96

 

 

 

 

Total: 939,88

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32018/042/00415/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

2,48

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,10

474,76

997,00

997,00

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.591,00

0,24

621,84

621,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.591,00

0,51

1.321,41

1.321,41

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.591,00

0,46

1.191,86

1.191,86

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,38

616,30

234,19

234,19

 

 

 

 

Total: 4.366,30

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32018/042/00414/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

11,04

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

10,30

474,76

4.890,03

4.826,78

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

12.710,00

0,24

3.050,40

3.010,94

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

12.710,00

0,51

6.482,10

6.398,26

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

12.710,00

0,46

5.846,60

5.770,98

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,74

616,30

456,06

450,16

 

 

 

 

Total: 20.457,12

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32018/042/00413/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

1,48

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,35

474,76

640,93

640,93

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.666,00

0,24

399,84

399,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.666,00

0,51

849,66

849,66

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.666,00

0,46

766,36

766,36

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,13

616,30

80,12

80,12

 

 

 

 

Total: 2.736,91

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

32018/042/00412/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

0,49

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,42

474,76

199,40

199,40

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

518,00

0,24

124,32

124,32

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

518,00

0,51

264,18

264,18

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

518,00

0,46

238,28

238,28

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,07

616,30

43,14

43,14

 

 

 

 

Total: 869,32

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

32018/042/00404/00001 (A2)

Carballeda de Valdeorras

7,94

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

7,20

474,76

3.418,27

3.418,27

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

8.885,00

0,24

2.132,40

2.132,40

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

8.885,00

0,51

4.531,35

4.531,35

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

8.885,00

0,46

4.087,10

4.087,10

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,74

616,30

456,06

456,06

 

 

 

 

Total: 14.625,18

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320071/2016

V32155020

CMVMC de Santigoso

76.258,41

Axuda aprobada para o ano 2016

7.625,84

Axuda aprobada para o ano 2017

68.632,57

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32010/042/01741/00001 (A2)

Barco de Valdeorras, O

22,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

20,00

474,76

9.495,20

9.495,20

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

22.780,00

0,24

5.467,20

5.467,20

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

22.780,00

0,51

11.617,80

11.617,80

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

22.780,00

0,46

10.478,80

10.478,80

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

2,00

616,30

1.232,60

1.232,60

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 38.546,60

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32010/042/01709/00001 (A2)

Barco de Valdeorras, O

10,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

9,70

474,76

4.605,17

4.605,17

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

1,60

2.956,07

4.729,71

4.729,71

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

11.048,30

0,24

2.651,59

2.651,59

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

11.048,30

0,51

5.634,63

5.634,63

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

11.048,30

0,46

5.082,22

5.082,22

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,30

616,30

184,89

184,89

 

 

 

 

Total: 22.888,21

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32010/042/01575/00001 (A2)

Barco de Valdeorras, O

8,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

8,00

474,76

3.798,08

3.798,08

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

9.112,00

0,24

2.186,88

2.186,88

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

9.112,00

0,51

4.647,12

4.647,12

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

9.112,00

0,46

4.191,52

4.191,52

 

 

 

 

Total: 14.823,60

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320078/2016

V32160640

CMVMC Tameirón

74.036,49

Axuda aprobada para o ano 2016

7.403,65

Axuda aprobada para o ano 2017

66.632,84

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32035/006/01336/00001 (A2)

Gudiña, A

31,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

28,99

474,46

13.754,60

13.715,72

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

1,20

2.956,07

3.547,28

3.537,25

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

33.107,00

0,24

7.945,68

7.923,22

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

33.107,00

0,51

16.884,57

16.836,84

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

33.107,00

0,46

15.229,22

15.186,17

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

2,01

616,03

1.238,22

1.234,72

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

254,28

 

 

 

 

Total: 58.688,20

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32035/006/01340/00001 (A2)

Gudiña, A

3,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,62

474,46

1.243,09

1.239,58

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.992,00

0,24

718,08

716,05

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.992,00

0,51

1.525,92

1.521,61

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.992,00

0,46

1.376,32

1.372,43

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,38

616,03

234,09

233,43

 

 

 

 

Total: 5.083,10

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32035/011/00846/00001 (A2)

Gudiña, A

6,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

6,00

474,46

2.846,76

2.838,71

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.155,00

0,24

1.477,20

1.473,02

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.155,00

0,51

3.139,05

3.130,18

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.155,00

0,46

2.831,30

2.823,28

 

 

 

 

Total: 10.265,19

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320003/2016

V32168296

CMVMC de Laza, Souteliño e Cimadevila

29.574,18

Axuda aprobada para o ano 2016

2.957,42

Axuda aprobada para o ano 2017

26.616,76

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32040/017/00327/00003 (A1)

Laza

4,21

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,91

474,76

1.856,31

1.856,31

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.301,00

0,24

1.032,24

1.032,24

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.301,00

0,51

2.193,51

2.193,51

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.301,00

0,46

1.978,46

1.978,46

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,30

364,48

109,34

109,34

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 7.424,86

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32040/013/00337/00001 (A2)

Laza

10,21

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

9,26

474,76

4.396,28

4.396,28

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

10.186,00

0,24

2.444,64

2.444,64

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

10.186,00

0,51

5.194,86

5.194,86

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

10.186,00

0,46

4.685,56

4.685,56

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,73

616,30

449,90

449,90

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,22

364,48

80,19

80,19

 

 

 

 

Total: 17.251,43

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32040/013/00353/00001 (A2)

Laza

1,03

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,81

474,76

384,56

384,56

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

891,00

0,24

213,84

213,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

891,00

0,51

454,41

454,41

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

891,00

0,46

409,86

409,86

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,19

616,30

117,10

117,10

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

 

 

 

 

Total: 1.590,70

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32040/015/00116/00001 (A2)

Laza

2,06

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,73

474,76

821,33

821,33

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.903,00

0,24

456,72

456,72

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.903,00

0,51

970,53

970,53

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.903,00

0,46

875,38

875,38

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,25

616,30

154,08

154,08

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,15

 

 

 

 

Total: 3.307,19

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320011/2016

V32175358

CMVMC Nocelo da Pena

9.252,56

Axuda aprobada para o ano 2016

925,26

Axuda aprobada para o ano 2017

8.327,30

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32079/122/00154/00001 (A1)

Sarreaus

6,58

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

7.238,00

0,24

1.737,12

1.737,12

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

7.238,00

0,51

3.691,38

3.691,38

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

7.238,00

0,46

3.329,48

3.329,48

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 9.012,98

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32079/122/00154/00010 (A1)

Sarreaus

0,18

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

198,00

0,24

47,52

47,52

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

198,00

0,51

100,98

100,98

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

198,00

0,46

91,08

91,08

 

 

 

 

Total: 239,58

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320031/2016

V32181489

CMVMC Xermeade

10.677,58

Axuda aprobada para o ano 2016

1.067,76

Axuda aprobada para o ano 2017

9.609,82

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32052/070/00001/00001 (A2)

Muíños

4,61

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,11

474,76

1.951,26

1.951,26

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.726,50

0,24

1.134,36

1.134,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.726,50

0,51

2.410,52

2.410,52

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.726,50

0,46

2.174,19

2.174,19

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,50

616,30

308,15

308,15

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 8.233,48

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32052/071/00005/00004 (A2)

Muíños

1,39

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,27

474,76

602,95

602,95

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.460,50

0,24

350,52

350,52

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.460,50

0,51

744,86

744,86

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.460,50

0,46

671,83

671,83

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,12

616,30

73,96

73,94

 

 

 

 

Total: 2.444,10

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320026/2016

V32187791

CMVMC Parroquia de Bande (Monte Grande II)

14.562,66

Axuda aprobada para o ano 2016

1.456,27

Axuda aprobada para o ano 2017

13.106,39

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32007/001/00002/00001 (A2)

Bande

4,23

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,39

474,76

1.609,44

1.609,44

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.715,00

0,24

1.131,60

1.131,60

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.715,00

0,51

2.404,65

2.404,65

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.715,00

0,46

2.168,90

2.168,90

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,13

364,48

47,38

47,38

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 7.616,97

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32007/001/00002/00002 (A2)

Bande

3,77

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,71

474,76

1.761,36

1.761,36

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.266,50

0,24

1.023,96

1.023,96

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.266,50

0,51

2.175,92

2.175,92

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.266,50

0,46

1.962,59

1.962,59

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,06

364,48

21,87

21,86

 

 

 

 

Total: 6.945,69

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320045/2016

V32189227

CMVMC da Gudiña

68.860,04

Axuda aprobada para o ano 2016

6.886,00

Axuda aprobada para o ano 2017

61.974,04

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32035/027/00565/00004 (A1)

Gudiña, A

0,01

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

11,00

0,24

2,64

2,64

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

11,00

0,51

5,61

5,61

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

11,00

0,46

5,06

5,06

 

 

 

 

Total: 18,06

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32035/027/00690/00001 (A1)

Gudiña, A

8,40

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

8,40

474,76

3.987,98

3.987,98

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

9.240,00

0,24

2.217,60

2.217,60

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

9.240,00

0,51

4.712,40

4.712,40

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

9.240,00

0,46

4.250,40

4.250,40

 

 

 

 

Total: 15.168,38

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32035/027/00690/00040 (A1)

Gudiña, A

0,27

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

33,23

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

77,00

0,24

18,48

18,48

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

220,00

0,24

52,80

52,80

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

77,00

0,51

39,27

39,27

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

220,00

0,51

112,20

112,20

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

77,00

0,46

35,42

35,42

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

220,00

0,46

101,20

101,20

 

 

 

 

Total: 392,60

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32035/027/00690/00041 (A1)

Gudiña, A

4,11

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,66

474,76

1.262,86

1.262,86

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.926,00

0,24

702,24

702,24

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.595,00

0,24

382,80

382,80

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.926,00

0,51

1.492,26

1.492,26

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.595,00

0,51

813,45

813,45

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.926,00

0,46

1.345,96

1.345,96

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.595,00

0,46

733,70

733,70

 

 

 

 

Total: 6.733,27

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32035/027/00690/00042 (A1)

Gudiña, A

0,33

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

330,00

0,24

79,20

79,20

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

330,00

0,51

168,30

168,30

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

330,00

0,46

151,80

151,80

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

 

 

 

 

Total: 410,23

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32035/027/00690/00045 (A1)

Gudiña, A

0,63

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

11,00

0,24

2,64

2,64

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

671,00

0,24

161,04

161,04

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

11,00

0,51

5,61

5,61

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

671,00

0,51

342,21

342,21

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

11,00

0,46

5,06

5,06

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

671,00

0,46

308,66

308,66

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

 

 

 

 

Total: 833,61

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

32035/027/00690/00046 (A1)

Gudiña, A

0,25

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

253,00

0,24

60,72

60,72

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

253,00

0,51

129,03

129,03

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

253,00

0,46

116,38

116,38

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

245,67

245,67

245,67

 

 

 

 

Total: 559,09

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

32035/027/00690/00052 (A1)

Gudiña, A

0,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

99,00

0,24

23,76

23,76

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

99,00

0,51

50,49

50,49

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

99,00

0,46

45,54

45,54

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

 

 

 

 

Total: 123,43

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

9

32035/027/00690/00054 (A1)

Gudiña, A

0,01

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

 

 

 

 

Total: 3,64

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

10

32035/032/00624/00001 (A1)

Gudiña, A

23,81

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

21,76

474,76

10.330,78

10.330,78

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

23.936,00

0,24

5.744,64

5.744,64

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.958,00

0,24

469,92

469,92

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

23.936,00

0,51

12.207,36

12.207,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.958,00

0,51

998,58

998,58

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

23.936,00

0,46

11.010,56

11.010,56

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.958,00

0,46

900,68

900,68

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,27

364,48

98,41

98,41

 

 

 

 

Total: 41.760,93

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

11

32035/032/00624/00002 (A1)

Gudiña, A

0,22

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

85,46

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

198,00

0,24

47,52

47,52

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

22,00

0,24

5,28

5,28

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

198,00

0,51

100,98

100,98

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

22,00

0,51

11,22

11,22

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

198,00

0,46

91,08

91,08

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

22,00

0,46

10,12

10,12

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

 

 

 

 

Total: 358,94

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

12

32035/032/00624/00003 (A1)

Gudiña, A

0,23

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

253,00

0,24

60,72

60,72

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

253,00

0,51

129,03

129,03

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

253,00

0,46

116,38

116,38

 

 

 

 

Total: 306,13

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

13

32035/032/00624/00004 (A1)

Gudiña, A

1,63

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,23

474,76

109,19

109,19

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

253,00

0,24

60,72

60,72

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.441,00

0,24

345,84

345,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

253,00

0,51

129,03

129,03

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.441,00

0,51

734,91

734,91

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

253,00

0,46

116,38

116,38

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.441,00

0,46

662,86

662,86

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

 

 

 

 

Total: 2.191,73

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320048/2016

V32194052

CMVMC San Lorenzo

39.873,37

Axuda aprobada para o ano 2016

3.987,34

Axuda aprobada para o ano 2017

35.886,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32035/018/01353/00001 (A1)

Gudiña, A

5,91

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,91

474,76

2.805,83

2.805,83

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.501,00

0,24

1.560,24

1.560,24

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.501,00

0,51

3.315,51

3.315,51

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.501,00

0,46

2.990,46

2.990,46

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 10.927,04

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32035/041/00009/00001 (A1)

Gudiña, A

2,61

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,61

474,76

1.239,12

1.239,12

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.871,00

0,24

689,04

689,04

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.871,00

0,51

1.464,21

1.464,21

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.871,00

0,46

1.320,66

1.320,66

 

 

 

 

Total: 4.713,03

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32035/041/00009/00006 (A1)

Gudiña, A

9,53

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

9,53

474,76

4.524,46

4.524,46

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

10.483,00

0,24

2.515,92

2.515,92

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

10.483,00

0,51

5.346,33

5.346,33

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

10.483,00

0,46

4.822,18

4.822,18

 

 

 

 

Total: 17.208,89

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32035/041/00019/00001 (A1)

Gudiña, A

3,89

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,89

474,76

1.846,82

1.846,82

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.279,00

0,24

1.026,96

1.026,96

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.279,00

0,51

2.182,29

2.182,29

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.279,00

0,46

1.968,34

1.968,34

 

 

 

 

Total: 7.024,41

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320068/2016

V32196214

CMVMC de Arzádegos

78.793,57

Axuda aprobada para o ano 2016

7.879,36

Axuda aprobada para o ano 2017

70.914,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32092/112/02390/00001 (A1)

Vilardevós

0,20

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

94,95

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

227,80

0,24

54,67

54,67

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

227,80

0,51

116,18

116,18

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

227,80

0,46

104,79

104,79

 

 

 

 

Total: 370,59

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32092/112/02394/00001 (A1)

Vilardevós

4,55

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

4,50

474,76

2.136,42

2.136,42

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

5.125,50

0,24

1.230,12

1.230,12

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.125,50

0,51

2.614,01

2.614,01

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

5.125,50

0,46

2.357,73

2.357,73

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,05

616,30

30,82

30,82

 

 

 

 

Total: 8.369,10

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32092/112/02396/00001 (A1)

Vilardevós

3,00

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,00

474,76

1.424,28

1.424,28

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.417,00

0,24

820,08

820,08

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.417,00

0,51

1.742,67

1.742,67

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.417,00

0,46

1.571,82

1.571,82

 

 

 

 

Total: 5.558,85

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32092/112/02397/00001 (A1)

Vilardevós

0,20

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

94,95

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

227,80

0,24

54,67

54,67

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

227,80

0,51

116,18

116,18

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

227,80

0,46

104,79

104,79

 

 

 

 

Total: 370,59

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32092/112/02398/00001 (A1)

Vilardevós

0,30

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,30

474,76

142,43

142,43

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

341,70

0,24

82,01

82,01

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

341,70

0,51

174,27

174,27

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

341,70

0,46

157,18

157,18

 

 

 

 

Total: 555,89

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32092/112/02399/00001 (A1)

Vilardevós

1,70

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,50

474,76

712,14

712,14

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.708,50

0,24

410,04

410,04

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.708,50

0,51

871,34

871,34

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.708,50

0,46

785,91

785,91

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,20

616,30

123,26

123,26

 

 

 

 

Total: 2.902,69

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

7

32092/118/01000/00001 (A1)

Vilardevós

1,25

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,25

474,76

593,45

593,45

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.423,75

0,24

341,70

341,70

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.423,75

0,51

726,11

726,11

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.423,75

0,46

654,93

654,93

 

 

 

 

Total: 2.316,19

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

8

32092/118/01002/00001 (A1)

Vilardevós

11,40

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

11,40

474,76

5.412,26

5.412,26

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,45

2.956,07

1.330,23

1.330,23

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

12.984,60

0,24

3.116,30

3.116,30

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

12.984,60

0,51

6.622,15

6.622,15

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

12.984,60

0,46

5.972,92

5.972,92

 

 

 

 

Total: 22.453,86

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

9

32092/118/01003/00001 (A1)

Vilardevós

2,60

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,60

474,76

1.234,38

1.234,38

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,30

2.956,07

886,82

886,82

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.961,40

0,24

710,74

710,74

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.961,40

0,51

1.510,31

1.510,31

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.961,40

0,46

1.362,24

1.362,24

 

 

 

 

Total: 5.704,49

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

10

32092/118/01034/00001 (A1)

Vilardevós

12,00

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

12,00

474,76

5.697,12

5.697,12

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,40

2.956,07

1.182,43

1.182,43

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

13.668,00

0,24

3.280,32

3.280,32

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

13.668,00

0,51

6.970,68

6.970,68

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

13.668,00

0,46

6.287,28

6.287,28

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 23.672,83

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

11

32092/118/01034/00005 (A1)

Vilardevós

2,80

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,80

474,76

1.329,33

1.329,33

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,45

2.956,07

1.330,23

1.330,23

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.189,20

0,24

765,41

765,41

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.189,20

0,51

1.626,49

1.626,49

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.189,20

0,46

1.467,03

1.467,03

 

 

 

 

Total: 6.518,49

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320046/2016

V32199176

CMVMC de Erosa

70.403,84

Axuda aprobada para o ano 2016

7.040,38

Axuda aprobada para o ano 2017

63.363,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32035/031/00365/00001 (A2)

Gudiña, A

1,07

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

1,07

474,76

507,99

507,99

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

1.177,00

0,24

282,48

282,48

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.177,00

0,51

600,27

600,27

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

1.177,00

0,46

541,42

541,42

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 2.187,16

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32035/031/00359/00001 (A2)

Gudiña, A

38,93

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

37,18

474,76

17.651,58

17.651,58

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

40.898,00

0,24

9.815,52

9.815,52

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

40.898,00

0,51

20.857,98

20.857,98

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

40.898,00

0,46

18.813,08

18.813,08

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,75

616,30

1.078,52

1.078,52

 

 

 

 

Total: 68.216,68

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320085/2016

V32208068

CMVMC Amiudal

16.804,64

Axuda aprobada para o ano 2016

1.680,46

Axuda aprobada para o ano 2017

15.124,18

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32005/091/00131/00001 (A3)

Avión

2,13

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,06

474,76

978,01

978,01

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,85

227,71

193,55

193,55

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.266,00

0,24

543,84

543,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.266,00

0,51

1.155,66

1.155,66

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.266,00

0,46

1.042,36

1.042,36

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 4.193,93

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32005/092/00263/00002 (A3)

Avión

0,83

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,81

474,76

384,56

384,56

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,25

227,71

56,93

56,93

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

891,00

0,24

213,84

213,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

891,00

0,51

454,41

454,41

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

891,00

0,46

409,86

409,86

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

 

 

 

 

Total: 1.526,89

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32005/092/00263/00005 (A3)

Avión

2,02

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,02

474,76

959,02

959,02

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,40

227,71

91,08

91,08

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.222,00

0,24

533,28

533,28

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.222,00

0,51

1.133,22

1.133,22

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.222,00

0,46

1.022,12

1.022,12

 

 

 

 

Total: 3.738,72

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32005/092/00263/00006 (A3)

Avión

0,12

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,12

474,76

56,97

56,97

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

132,00

0,24

31,68

31,68

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

132,00

0,51

67,32

67,32

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

132,00

0,46

60,72

60,72

 

 

 

 

Total: 216,69

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32005/092/00265/00001 (A3)

Avión

3,79

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,62

474,76

1.718,63

1.718,63

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,85

227,71

421,26

421,26

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.982,00

0,24

955,68

955,68

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.982,00

0,51

2.030,82

2.030,82

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.982,00

0,46

1.831,72

1.831,72

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,17

364,48

61,96

61,96

 

 

 

 

Total: 7.020,07

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

6

32005/092/00265/00004 (A3)

Avión

0,06

Piñeiro insigne

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

66,00

0,24

15,84

15,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

66,00

0,51

33,66

33,66

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

66,00

0,46

30,36

30,35

 

 

 

 

Total: 108,34

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320035/2016

V32214942

CMVMC Vilar

17.673,84

Axuda aprobada para o ano 2016

1.767,38

Axuda aprobada para o ano 2017

15.906,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32022/085/00156/00001 (A1)

Castrelo do Val

2,94

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,94

474,76

1.395,79

1.271,91

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,94

227,71

669,47

610,05

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.234,00

0,24

776,16

707,28

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.234,00

0,51

1.649,34

1.502,96

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.234,00

0,46

1.487,64

1.355,62

 

 

 

 

Total: 5.447,82

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32022/085/00156/00006 (A1)

Castrelo do Val

6,18

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

5,76

474,76

2.734,62

2.631,87

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,76

227,71

1.311,61

1.262,33

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

6.336,00

0,24

1.520,64

1.463,50

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.336,00

0,51

3.231,36

3.109,95

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

6.336,00

0,46

2.914,56

2.805,05

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,13

616,30

80,12

77,11

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,29

364,48

105,70

101,73

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 11.706,54

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32022/085/00156/00002 (A1)

Castrelo do Val

0,36

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

0,21

474,76

99,70

99,70

19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,21

227,71

47,82

47,82

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

231,00

0,24

55,44

55,44

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

231,00

0,51

117,81

117,81

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

231,00

0,46

106,26

106,26

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

92,45

 

 

 

 

Total: 519,48

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320073/2016

V32223026

CMVMC de Vilanova

74.334,84

Axuda aprobada para o ano 2016

7.433,48

Axuda aprobada para o ano 2017

66.901,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32084/070/00383/00001 (A2)

Veiga, A

40,00

Piñeiro silvestre

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

38,50

474,76

18.278,26

18.278,26

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

45.353,00

0,24

10.884,72

10.884,72

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

45.353,00

0,51

23.130,03

23.130,03

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

45.353,00

0,46

20.862,38

20.862,38

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,50

616,30

924,45

924,45

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 74.334,84

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320029/2016

V32223943

CMVMC de Lucenza

73.794,31

Axuda aprobada para o ano 2016

7.379,43

Axuda aprobada para o ano 2017

66.414,88

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32029/094/00010/00001 (A1)

Cualedro

4,10

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,50

474,76

1.661,66

1.661,66

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

4.200,00

0,24

1.008,00

1.008,00

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.200,00

0,51

2.142,00

2.142,00

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

4.200,00

0,46

1.932,00

1.932,00

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,60

616,30

369,78

369,78

 

 

 

 

Total: 7.113,44

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32029/099/00188/00001 (A1)

Cualedro

3,40

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,00

474,76

1.424,28

1.424,28

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.600,00

0,24

864,00

864,00

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.600,00

0,51

1.836,00

1.836,00

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.600,00

0,46

1.656,00

1.656,00

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,40

616,30

246,52

246,52

 

 

 

 

Total: 6.026,80

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32029/099/00189/00001 (A1)

Cualedro

31,00

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

11

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

1,00

2.956,07

2.956,07

2.956,07

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

46.431,25

0,24

11.143,50

11.119,21

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

46.431,25

0,51

23.679,94

23.628,32

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

46.431,25

0,46

21.358,38

21.311,82

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

2,25

616,30

1.386,68

1.383,65

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 60.654,07

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320050/2016

V32226102

CMVMC de Senderiz

11.089,56

Axuda aprobada para o ano 2016

1.108,96

Axuda aprobada para o ano 2017

9.980,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32042/003/00385/00011 (A1)

Lobeira

3,56

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

3,56

474,76

1.690,15

1.690,15

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.916,00

0,24

939,84

939,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.916,00

0,51

1.997,16

1.997,16

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.916,00

0,46

1.801,36

1.801,36

51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

 

 

 

 

Total: 6.683,51

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32042/003/00385/00001 (A1)

Lobeira

2,44

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

2

Ha de roza mecanizada

2,44

474,76

1.158,41

1.158,41

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

2.684,00

0,24

644,16

644,16

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.684,00

0,51

1.368,84

1.368,84

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

2.684,00

0,46

1.234,64

1.234,64

 

 

 

 

Total: 4.406,05

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320044/2016

V32239758

CMVMC Gontán

24.753,82

Axuda aprobada para o ano 2016

2.475,38

Axuda aprobada para o ano 2017

22.278,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

1

32085/012/00001/00001 (A1)

Verea

0,52

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

440,00

0,24

105,60

105,60

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

440,00

0,51

224,40

224,40

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

440,00

0,46

202,40

202,40

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,07

616,30

43,14

43,14

50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

 

 

 

 

Total: 593,76

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

2

32085/012/00005/00001 (A1)

Verea

0,01

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

 

 

 

 

Total: 6,16

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

3

32085/013/00013/00001 (A1)

Verea

0,27

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

297,00

0,24

71,28

71,28

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

297,00

0,51

151,47

151,47

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

297,00

0,46

136,62

136,62

 

 

 

 

Total: 359,37

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

4

32085/013/00119/00001 (A1)

Verea

3,56

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

3.916,00

0,24

939,84

939,84

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.916,00

0,51

1.997,16

1.997,16

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

3.916,00

0,46

1.801,36

1.801,36

 

 

 

 

Total: 4.738,36

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Especie

5

32085/013/00119/00004 (A1)

Verea

0,74

Piñeiro do país

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. invest.

Imp. subv.

31

Ud. conífera, 1 seiva con terrón

814,00

0,24

195,36

195,36

40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

814,00

0,51

415,14

415,14

46

Plant. planta contedor e acondic. de compartimento onde se fixo prep. previa terreo ou sobre aburat. con buldózer

814,00

0,46

374,44

374,44

 

 

 

 

Total: 984,94