Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Luns, 16 de novembro de 2020 Páx. 45261

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 21 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Seselle no concello de Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2020/10).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e no artigo 39 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante/promotora: Galenergy, S.L. - NIF B27504737.

Domicilio social: avenida Compostela, 11, 27200 Palas de Rei (Lugo).

Denominación do proxecto: parque eólico Seselle.

Municipio afectado: Oza-Cesuras (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 35 MW.

Número aeroxeradores que se van instalar: 7 × 5 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta anual estimada/horas anuais equivalentes: 109.061 MWh/ano.

Orzamento (execución material): 35.551.780,20 €.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque eólico Seselle (Oza-Cesuras)

UTM-X

UTM-Y

a

567.600

4.782.600

b

572.260

4.781.000

c

572.260

4.779.288

d

569.220

4.779.288

Aeroxerador

Parque eólico Seselle (Oza-Cesuras)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

SE01

568.333,8

4.781.990,6

Oza-Cesuras

SE02

568.707,3

4.781.801,7

Oza-Cesuras

SE03

569.874,0

4.781.512,0

Oza-Cesuras

SE04

569.684,7

4.779.742,6

Oza-Cesuras

SE05

570.064,0

4.779.490,0

Oza-Cesuras

SE06

570.536,4

4.779.951,1

Oza-Cesuras

SE07

571.014,8

4.779.933,0

Oza-Cesuras

Torre meteorolóxica

Parque eólico Seselle (Oza-Cesuras)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

1

570.643,0

4.779.501,0

Subestación

Parque eólico Seselle (Oza-Cesuras)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

1

568.658,0

4.781.478,0

Características técnicas das instalacións:

• 7 aeroxeradores de 5 MW de potencia unitaria, con velocidade variable e paso variable, altura ata o buxe de 127,5 m e un diámetro de rotor de 145 m.

• 7 centros de transformación montados en góndola de potencia unitaria de 5.300 kVA e relación de transformación de 0,69/30 kV, e coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

• Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora do parque de 30/220 kV, proxectada, composta por 2 circuítos con condutores tipo HEPRZ1 Al 18/30 kV de diversas seccións.

• Rede de terras xeral de modo que as instalacións electromecánicas e subestación do parque eólico forman un conxunto equipotencial. A rede de terras dos aeroxeradores será con condutor de Cu-50 mm2, a do centro de control con Cu-95 mm2 e a SET con Cu-120 mm2.

• Subestación con transformador de potencia intemperie, trifásico, en baño de aceite, de potencia 40 MVA ONAN/ONAF, relación de transformación 220/30 kV, distribuído da seguinte forma:

– Parque de 220 kV en intemperie con dúas posicións de liña e unha posición de transformador.

– Parque de 30 kV cunha posición de transformador e celas en interior do edificio coa seguinte configuración: unha posición de transformador, 2 posicións de liña para a conexión dos aeroxeradores, unha posición de transformador de servizos auxiliares.

– No edificio tamén se situará o centro de control, xunto coas comunicacións, proteccións e un transformador de servizos auxiliares de tipo seco de 100 kVA e relación de transformación 30/0,4 kV.

• A líña de saída da subestación de Seselle está previsto que verta a enerxía xerada nunha posición de 220 kV na SET de Abegondo (en planificación de REE). Todas estas instalacións non son obxecto deste proxecto.

• 1 torre meteorolóxica de medición de 127,5 metros.

Obxecto da información pública:

• A autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

• Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (xaneiro 2020-visado 2.4.2020).

a) A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados (RBDA-xaneiro 2020-asin. 7.10.2020), que figura no anexo a este acordo.

b) Planos xerais do proxecto do parque eólico Seselle (xaneiro 2020-asinados 7.10.2020).

c) Planos individuais dos predios afectados (RBDA-xaneiro 2020-asinados 7.10.2020).

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (asinado 18.8.2020).

3. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (xaneiro 2020-visado 2.4.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.8 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia), para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran nas relacións anexas a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que estimen oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como no concello de Oza-Cesuras (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-seselle

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 21 de outubro de 2020

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

Disposición transitoria terceira Decreto 130/2020, o 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Seselle (IN408A 2020/10)
no concello de Oza-Cesuras (A Coruña)

Predio

Titular(es)

Datos catastrais/concent. parcelaria

Lugar

Cultivo

Nº aero

Afeccións (m2)

Serv. voo

Ocup.

temp.

Serv. forestal

Pleno dominio

Serv. paso

Pol.

Par.

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Oza-Cesuras (Oza dos Ríos)

1

Valiño Pérez Lucía

32

472

Avieira

Eucaliptal

1

66.0

1,076.7

 

 

65.6

 

5,325.7

33.1

 

2

Espido Valiño Celsa

32

470

Avieira

Eucaliptal

1

293.6

87.6

 

 

422.0

70.4

4,041.1

761.6

 

3

Valiño Pérez Lucía

32

467

Avieira

Eucaliptal

1

 

 

 

 

293.1

60.7

2,104.7

5.3

 

4

Valiño García Joaquín

32

466

Avieira

Eucaliptal

1

 

 

 

 

260.2

58.1

1,792.5

 

 

5

Pérez Sánchez Mª del Pilar

32

462

Revolta das Aviesas

Eucaliptal

1

 

 

 

 

417.5

108.3

1,421.9

 

 

6

Saavedra Carro Rogelio

32

461

Gonzala

Eucaliptal

1

 

 

 

 

 

 

1,814.5

685.5

 

7

Vales Gestal José

32

473

Monte do Souto

Eucaliptal

1

 

361.5

 

 

47.4

 

806.4

30.1

 

8

Iglesias Bello Mª Elena

32

474

Chaeira

Eucaliptal

1

 

264.2

 

 

49.3

 

835.0

81.6

 

9

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

527

Mingolín

Eucaliptal

1

 

31.0

 

 

42.7

 

473.7

131.2

 

10

González Maceiras Plácido

32

475

Mina

Eucaliptal

1

 

 

 

 

129.8

 

1,024.5

385.4

 

11

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

476

Mina

Matogueira

1

 

 

 

 

85.8

 

583.6

291.7

 

12

Valiño Balado Mª Carmen

32

477

Mina

Matogueira

1

 

 

 

 

112.1

 

616.1

451.7

 

13

Valiño Balado Mª Carmen

32

478

Chaeira

Eucaliptal

1

 

 

 

 

385.1

 

89.7

701.5

 

14

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

471

Chousa Nova

Eucaliptal

1

 

 

 

 

 

 

10.8

 

 

15

Valiño García Joaquín

32

469

Sobre Zancas

Eucaliptal

1

 

 

 

 

 

 

130.3

 

 

16

Valiño García Manuel

32

468

Sobre Zancas

Eucaliptal

1

 

 

 

 

 

 

268.1

 

 

17

Valiño Pérez Lucía

32

465

Sobre Zancas

Eucaliptal

1

 

 

 

 

 

 

880.7

 

 

18

Pedreira Varela Agustín

32

463

Sobre Zancas

Eucaliptal

1

 

 

 

 

1.2

29.3

443.2

 

 

19

Castro Fraga Manuel

16

596

Río Cobo

Eucaliptal

 

 

 

 

 

166.7

 

 

363.0

 

20

Suárez Varela Ramona

16

637

Río Cobo

Eucaliptal

 

 

 

 

 

242.7

 

 

138.5

 

21

Moscoso Corral Carmen

16

638

Río Cobo

Eucaliptal

 

 

 

 

 

71.0

 

 

0.0

 

22

Valiño Arceo María

32

459

Sobre Zancas

Piñeiral madeireiro

 

 

 

 

 

148.3

11.2

 

 

 

23

Espido Amanedo Mª Lourdes

32

458

Sobre Zancas

Eucaliptal

 

 

 

 

 

326.8

 

 

 

 

24

Fandiño Sánchez José Mª

32

457

Pena Branca

Eucaliptal

 

 

 

 

 

129.9

 

 

 

 

25

Paz Vázquez Pablo

32

456

Sobre Zancas

Eucaliptal

 

 

 

 

 

124.5

 

 

 

 

26

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

526

Mingolín

Eucaliptal

 

 

 

 

 

50.8

 

 

 

 

27

Valiño Arceo Dosinda

32

455

Sobre Zancas

Eucaliptal

 

 

 

 

 

112.7

 

 

 

 

28

Gestal Seoane Julio

32

446

Sobre Zancas

Eucaliptal

 

 

 

 

 

447.3

 

 

 

 

29

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

443

Traves

Eucaliptal

 

 

 

 

 

1,599.0

310.9

 

 

 

30

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

442

Traves

Eucaliptal

2

 

 

 

 

819.2

187.8

372.4

 

 

31

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

437

Traves

Eucaliptal

2

 

 

 

 

2,323.1

480.5

980.3

 

 

32

Fandiño Sánchez José Mª

32

431

Traves

Matogueira

 

 

 

 

 

309.2

0.0

 

 

 

33

Valiño Seoane Maximina

32

460

Avieira

Eucaliptal

 

 

 

 

 

188.4

110.4

 

 

 

34

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

528

Monte do Souto

Eucaliptal

 

 

 

 

 

66.2

31.6

 

 

 

35

Taboada Marante Andrés

32

454

Croios Brancos

Eucaliptal

 

 

 

 

 

134.0

129.5

 

 

 

36

Sánchez Sánchez Emilia

32

529

Costa do Monte

Eucaliptal

 

 

 

 

 

232.3

122.9

 

 

 

37

Sánchez Sánchez Emilia

32

452

Croios Brancos

Eucaliptal

 

 

 

 

 

585.1

196.8

 

191.7

 

38

Sánchez Sánchez Emilia

32

451

Costa do Souto

Eucaliptal

 

 

 

 

 

37.7

13.1

 

39.5

 

39

Sánchez Sánchez Emilia

32

450

Souto

Matogueira

 

 

 

 

 

47.5

16.2

 

22.7

 

40

Sánchez Sánchez Emilia

32

449

Costa do Monte

Eucaliptal

2

 

 

 

 

109.1

38.7

123.2

55.0

 

41

Rodríguez Bermúdez Jesús

32

448

Monte do Souto

Matogueira

2

 

 

 

 

43.0

16.0

179.6

28.1

 

42

Sánchez Sánchez Emilia

32

447

Monte do Souto

Eucaliptal

2

 

 

 

 

219.8

88.4

1,143.4

58.7

 

43

Taboada Marante Andrés

32

441

Monte do Souto

Eucaliptal

2

35.2

41.8

 

 

361.8

194.4

6,288.7

132.2

 

44

Sánchez Ben Laura Isabel

32

440

Croio Branco

Piñeiral madeireiro

2

324.5

609.7

 

 

178.2

138.4

3,246.9

297.8

 

45

Balleres García José Luis

32

439

Croio Branco

Eucaliptal

2

 

33.0

 

 

85.0

235.3

2,483.4

1,133.9

 

46

Sánchez Ben Laura Isabel

32

438

Croio Branco

Eucaliptal

2

 

 

 

 

 

33.6

321.4

30.0

 

47

Pérez Couceiro Manuel

32

430

Chousa Nova

Eucaliptal

2

 

 

 

 

760.7

408.6

246.3

100.1

 

48

Rodríguez Bermúdez Jesús

32

411

Croio Branco

Matogueira

2

 

1,121.2

 

 

538.0

 

4,511.9

1,693.8

 

49

Veiga Santaya Manuel

32

410

Croio Branco

Matogueira

2

 

 

 

 

1.4

 

2,488.5

115.8

 

50

Picheiro de Muniferral

32

412

Chousa Nova

Eucaliptal

2

 

 

 

 

88.9

77.0

90.0

138.5

 

51

Couceiro Moscoso Francisco

32

413

Restevas Vellas

Eucaliptal

2

 

 

 

 

1,440.7

700.6

186.6

774.9

 

52

Couceiro Couceiro María

32

414

Restevas Vellas

Eucaliptal/ Pradarías

 

 

 

 

 

1,282.0

343.5

 

 

 

53

Paz Mata Francisca

32

408

Mina

Eucaliptal

 

 

 

 

 

10.1

 

 

 

 

54

Sánchez Couceiro José

32

415

Cima Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

47.0

 

 

 

 

55

Pérez Couceiro Manuel

32

416

Cima Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

850.7

239.9

 

 

 

56

Sánchez Manteiga Avelino

32

417

Cima Zanca

Eucaliptal

 

 

 

 

 

615.1

264.1

 

 

 

57

Pedreira Varela Agustín

32

392

Cima Zanca

Pradarías

 

 

 

 

 

263.2

69.8

 

 

 

58

Pedreira Varela Agustín

32

391

Cima Zanca

Pradarías

 

 

 

 

 

203.7

72.1

 

 

 

59

Pérez Couceiro Manuel

32

390

Restevas Novas

Labor secaño/ Matogueira

 

 

 

 

 

1,046.0

336.0

 

 

 

60

Sánchez Paz Mª José

32

403

Tenucas

Eucaliptal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.1

61

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

32

402

Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,060.6

62

Freire Freire José Mary

32

401

Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926.1

63

Freire Freire José Mary

32

400

Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

746.7

64

Freire Freire José Mary

32

399

Zanca

Eucaliptal

 

 

 

1,553.6

 

803.2

380.1

 

 

4,747.5

65

Fraga Pérez Emilio

32

397

Zanca

Eucaliptal

 

 

 

3,973.4

 

1,077.4

153.6

 

 

2,218.8

66

Taboada Mosquera Mª del Carmen

32

396

Zanca

Pradarías

 

 

 

2,793.8

 

 

187.4

 

 

4,723.8

67

Calvo Pérez María

32

395

Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

 

40.1

 

 

189.6

68

Sánchez Paz José

32

394

Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

 

102.5

 

 

 

69

Paz Vázquez Ramón

32

393

Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

 

91.9

 

 

 

70

Sánchez Paz José

508

1049

Agra da Zanca

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

539.0

71

Sánchez Paz Antonio

508

1048

Agra da Zanca

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

53.4

 

 

 

72

Sánchez Paz Mª José

508

427

Agra da Zanca

Labor secaño

 

 

 

 

 

0.5

101.8

 

 

 

73

Outeiriño Sánchez Antonio

508

433

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

6.6

190.4

 

 

 

74

Sánchez Manteiga Avelino

508

434

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

559.3

 

 

 

75

Sánchez Domínguez Manuel

508

437

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

55.8

 

 

 

76

Bermúdez Seoane Consuelo

508

438

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

312.4

 

 

 

77

Sánchez Couceiro José

508

443

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

142.3

 

 

 

78

Sánchez Couceiro José

508

1009

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

27.5

 

 

 

79

Pedreira Varela Agustín

508

444

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

128.2

 

 

 

80

Pedreira Varela Agustín

508

2001

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

36.1

 

 

 

81

Sánchez Manteiga Avelino

508

446

Agra da Cuada

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

69.3

 

 

 

82

Pedreira Varela Agustín

508

551

Tarreo do Freixo

Labor secaño

 

 

 

 

 

1,167.6

326.3

 

 

 

83

López Mosquera Antonio

508

550

Tarreo do Freixo

Pradarías

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

84

Sánchez Taboada Mª Carmen

508

553

Tarreo do Freixo

Labor secaño

 

 

 

 

 

228.0

72.5

 

 

 

85

Couceiro Fiaño Salvadora

508

554

Tarreo do Freixo

Labor secaño

 

 

 

 

 

333.9

120.9

 

 

 

86

Bermúdez Carral Mª del Carmen

508

792

Freixo

Pradarías

 

 

 

 

 

69.1

 

 

 

 

87

Bermúdez Carral Mercedes

508

793

Freixo

Pradarías

 

 

 

 

 

64.3

 

 

 

 

88

Couceiro López José Carlos

508

557

Tarreo do Freixo

Pradarías

 

 

 

 

 

309.5

199.9

 

 

 

89

Couceiro Moscoso Francisco

508

558

Porto Canes

Pradarías

 

 

 

 

 

54.6

144.9

 

 

 

90

Couceiro López José Carlos

508

559

Porto Canes

Pradarías

 

 

 

 

 

37.2

119.6

 

 

 

91

Bermúdez Carral Mª Dorinda

508

560

Porto Canes

Pradarías

 

 

 

 

 

338.6

351.7

 

 

 

92

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

508

1016

Porto Canes

Pradarías

 

 

 

 

 

668.5

278.2

 

 

 

93

Amil López Ángel

508

529

Costeira

Pradarías

 

 

 

 

 

139.4

 

 

 

 

94

Amil López Ángel

508

1013

Costeira

Pradarías

 

 

 

 

 

47.1

 

 

 

 

95

Guerra Sánchez José

508

1017

Esperante de Abaixo

Labor secaño

 

 

 

 

 

299.0

398.4

 

 

 

96

Guerra Sánchez Carmen

508

566

Esperante de Abaixo

Labor secaño

 

 

 

 

 

48.1

73.7

 

 

 

97

Seoane Barral Rogelio

508

567

Esperante de Abaixo

Eucaliptal

 

 

 

 

 

124.9

217.2

 

 

 

98

Vázquez Sánchez Mª Carmen

508

569

Esperante de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

18.9

29.1

 

 

 

99

Vázquez Sánchez Florentino

508

570

Esperante de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

38.2

47.6

 

 

 

100

Martín Barral Rosa

508

571

Esperante de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

65.9

72.8

 

 

 

101

Couceiro Rendal José

508

572

Esperante de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

59.8

84.3

 

 

 

102

Agilda Sobrino Manuel

508

574

Esperante de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

24.2

37.6

 

 

 

103

Guerra Martín José Mª

508

575

Esperante de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

43.8

68.0

 

 

 

104

Couceiro Domínguez Andrés

508

576

Esperante de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

37.6

57.2

 

 

 

105

Guerra Martín José Mª

508

578

Coitío

Labor secaño

 

 

 

 

 

73.3

156.0

 

 

 

106

Guerra Martín Manuela

508

777

Coitío

Labor secaño

 

 

 

 

 

7.7

170.1

 

 

 

107

Guerra Martín Mª Carmen

508

579

Coitío

Labor secaño

 

 

 

 

 

34.6

89.6

 

 

 

108

Guerra Martín Manuel

508

776

Coitío

Labor secaño

 

 

 

 

 

8.8

65.6

 

 

 

109

Couceiro Aller Carmen

508

478

Revolta da Camposa

Pradarías

 

 

 

 

 

389.0

 

 

668.4

 

110

Vázquez Taboada Juan Pablo

508

479

Revolta da Camposa

Eucaliptal

 

 

 

 

 

102.2

 

 

210.3

 

111

Sánchez Taboada José Antonio

508

480

Revolta da Camposa

Eucaliptal

3

 

 

 

 

142.5

 

495.9

399.1

 

112

Sánchez Domínguez Manuel

508

481

Revolta da Camposa

Eucaliptal

3

 

 

 

 

92.8

 

1,620.8

628.6

 

113

Cainzos Sánchez Pilar

508

482

Revolta da Camposa

Pradarías

3

 

105.3

 

 

68.2

 

1,506.2

497.2

 

114

Suárez Maceira José

509

1102

Chousa de Baixo

Eucaliptal

3

 

 

 

 

 

 

38.1

 

 

115

Martín Novo Manuel

508

483

Pena de Mendes

Pradarías

3

359.7

2,216.7

 

 

1,092.7

282.1

18,319.1

1,523.2

 

116

Pérez Couceiro Manuel

508

484

Revolta da Allanda

Pradarías

3

 

 

 

 

319.3

127.2

682.5

 

 

117

Seoane Couceiro Manuel

508

487

Revolta da Allanda

Eucaliptal

 

 

 

 

 

1,377.4

471.4

 

 

 

118

Couceiro Couceiro José

508

488

Revolta da Allanda

Eucaliptal

 

 

 

 

 

440.2

405.0

 

 

 

119

Pesqueira Sánchez Rogelio

508

476

Cabarca

Piñeiral madeireiro

 

 

 

 

 

158.3

 

 

 

 

120

Amil López Ángel

508

518

Pereiras

Pradarías

 

 

 

 

 

69.5

103.7

 

 

 

121

Suárez Mosquera Lourdes e outros

508

516

Pereiras

Pradarías

 

 

 

 

 

162.1

143.0

 

 

 

122

Merelas Sánchez Jesús

508

514

Pereiras

Pradarías

 

 

 

 

 

214.1

169.8

 

 

 

123

Martín Novo Manuel

508

509

Pereiras

Eucaliptal/ Pradarías

 

 

 

 

 

1,092.6

1,009.5

 

 

 

124

Seoane Couceiro Antonia

508

496

Chouson de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

237.9

271.1

 

 

 

125

Couceiro Aller Salvadora

508

497

Chousa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

213.4

220.9

 

 

 

126

Couceiro Aller Salvadora

508

499

Chousa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

139.6

139.3

 

 

 

127

Bermúdez Sánchez Fco. Javier

508

500

Prados Pena Branca

Matogueira

 

 

 

 

 

69.4

128.6

 

 

 

128

Bermúdez Sánchez Fco. Javier

508

504

Prados Pena Branca

Pradarías

 

 

 

 

 

33.9

194.8

 

 

 

129

García Rendal Lourdes

508

507

Prados Pena Branca

Pradarías

 

 

 

 

 

242.7

387.1

 

 

 

130

Prada Fernández Rubén

508

519

Cabarca

Pradarías

 

 

 

 

 

21.1

 

 

 

 

131

Sánchez Domínguez Manuel

508

520

Prado de Mundín

Pradarías

 

 

 

 

 

18.1

 

 

 

 

132

Sánchez Domínguez Manuel

508

522

Prados dos Olmos

Pradarías

 

 

 

 

 

10.4

 

 

 

 

133

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

508

521

Cabarca

Pradarías

 

 

 

 

 

22.1

 

 

 

 

134

Manteiga Manteiga Ramona

508

523

Prados dos Olmos

Pradarías

 

 

 

 

 

16.7

 

 

 

 

135

Manteiga Manteiga Ezequiel

508

524

Prados dos Olmos

Pradarías

 

 

 

 

 

29.2

 

 

 

 

136

López Couceiro Manuel

508

531

Prados dos Olmos

Pradarías

 

 

 

 

 

26.7

 

 

 

 

137

López Couceiro Manuel

508

532

Prados dos Olmos

Pradarías

 

 

 

 

 

9.5

 

 

 

 

138

López Couceiro Manuel

508

533

Prados dos Olmos

Pradarías

 

 

 

 

 

25.7

 

 

 

 

139

Martín Novo Manuel

508

534

Prados dos Olmos

Pradarías

 

 

 

 

 

587.8

 

 

 

 

140

Couceiro Aller Juan

508

1015

Penasqueiras

Pradarías

 

 

 

 

 

374.2

 

 

 

 

141

Couceiro Aller Juan

508

542

Prados Pena Branca

Pradarías

 

 

 

 

 

52.6

 

 

 

 

142

García Ruzo Carmen

16

14

Prados Pena Branca

Prados

 

 

 

 

 

12.8

 

 

 

 

143

Vega García Consuelo

508

1053

Prados Pena Branca

Pradarías

 

 

 

 

 

316.4

 

 

 

 

144

Couceiro Fiaño Salvadora

508

530

Chousos

Eucaliptal

 

 

 

 

 

719.5

 

 

 

 

145

Fandiño Sánchez María

508

535

Allanadas

Pradarías

 

 

 

 

 

264.9

 

 

 

 

146

Sánchez Domínguez Manuel

508

536

Allanadas

Pradarías

 

 

 

 

 

151.6

 

 

 

 

147

Sánchez Domínguez Manuel

508

537

Allanadas

Pradarías

 

 

 

 

 

42.5

 

 

 

 

148

Sánchez Domínguez Manuel

508

538

Allanadas

Pradarías

 

 

 

 

 

46.6

 

 

 

 

149

Sánchez Domínguez Manuel

508

539

Allanadas

Pradarías

 

 

 

 

 

258.2

 

 

 

 

150

Sánchez Domínguez Manuel

508

540

Penasqueiras

Pradarías

 

 

 

 

 

91.6

 

 

 

 

151

Mahía Aller Mª Belén

508

541

Penasqueiras

Pradarías

 

 

 

 

 

101.5

 

 

 

 

152

Sánchez Miras Jesús

508

544

Penasqueiras

Pradarías

 

 

 

 

 

620.9

 

 

 

 

153

Bermúdez Couceiro Olga

508

547

Penasqueiras

Pradarías

 

 

 

 

 

679.5

91.0

 

 

 

154

Vázquez Vázquez Lourdes

508

546

Prados Pena Branca

Pradarías

 

 

 

 

 

51.8

 

 

 

 

155

García Ruzo Carmen

508

545

Prados Pena Branca

Pradarías

 

 

 

 

 

39.3

 

 

 

 

156

Cruz Couceiro Francisco

508

631

Lagoa

Labor secaño

 

 

 

 

 

110.8

184.8

 

 

 

157

García Rilo José

508

632

Pasadoiro

Labor secaño

 

 

 

 

 

842.2

278.3

 

 

 

158

García Ruzo Clementina

508

633

Carnes de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

56.1

131.0

 

 

 

159

García Ruzo Julio

508

10633

Carnes de Arriba

Labor secaño

 

 

 

 

 

70.0

153.7

 

 

 

160

García Rendal Lourdes

508

624

Revolta do Petón

Labor secaño

 

 

 

 

 

114.9

116.7

 

 

 

161

Vázquez Valiño Plácido

508

622

Revolta do Petón

Pradarías

 

 

 

 

 

139.7

186.1

 

 

 

162

Couceiro Vázquez José Mª

508

621

Revolta do Petón

Pradarías

 

 

 

 

 

94.1

137.1

 

 

 

163

Couceiro Aller Mª Ermitas

508

620

Chousa da Costureira

Pradarías

 

 

 

 

 

1,013.2

377.2

 

 

 

164

Couceiro Vázquez José Mª

508

619

Chousa da Costureira

Pradarías

 

 

 

 

 

981.8

312.6

 

 

 

165

Mahía Aller Mª Victoria

508

618

Chousa da Costureira

Eucaliptal

 

 

 

 

 

129.2

164.4

 

 

 

166

Rilo Sánchez José Antonio

508

10617

Chousa da Costureira

Pradarías

 

 

 

 

 

195.8

74.3

 

 

 

167

García Rilo Antonio

508

617

Chousa da Costureira

Pradarías

 

 

 

 

 

262.6

306.2

 

 

 

168

García-Armero Pita Marta

508

614

Sobre das Chousas

Eucaliptal

 

 

 

 

 

75.0

166.2

 

 

 

169

Sánchez Miras Jesús

508

613

Zacotes

Eucaliptal

 

 

 

 

 

345.4

467.0

 

 

 

170

Balado Aller Dolores

508

612

Zacotes

Eucaliptal

 

 

 

 

 

234.0

67.2

 

 

 

171

Mahía Aller Mª Carmen

508

635

Agra de Abaixo

Eucaliptal

 

 

 

 

 

608.9

25.3

 

 

 

172

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

508

637

Chousa do Petón

Pradarías

 

 

 

 

 

1,118.0

 

 

 

 

173

Sánchez Sánchez María

508

657

Chousa da Costureira

Pradarías

 

 

 

 

 

597.2

 

 

 

 

174

Aller Couceiro Miguel hros.

508

658

Aldea de Arriba

Pradarías

 

 

 

 

 

610.7

 

 

 

 

175

Couceiro Vázquez José Mª

508

659

Aldea de Arriba

Pradarías

 

 

 

 

 

1,757.4

162.6

 

 

 

176

Sánchez Miras Jesús

508

656

Paraxos

Eucaliptal

 

 

 

 

 

675.2

 

 

 

 

177

Couceiro Vázquez Salvador

508

655

Chas Grandes

Eucaliptal

 

 

 

 

 

151.3

 

 

 

 

178

Guerra Martín Manuela

508

654

Chas Grandes

Eucaliptal

 

 

 

 

 

202.0

 

 

 

 

179

Seoane Barral Leonardo

508

653

Revolta sobre Rio

Labor secaño/ Piñeiral madeireiro/ Pradarías

 

 

 

 

 

798.3

 

 

 

 

180

Pereiro Neira Manuel

508

709

Pena Grande Canes

Eucaliptal

 

 

 

 

 

1,561.8

204.4

 

 

 

181

Pereiro Neira Manuel

508

11022

Pena Grande Carnes

Eucaliptal

 

 

 

 

 

48.9

299.8

 

 

 

182

Hernández Taboada Antonio Alberto

508

21022

Pena Grande Carnes

Eucaliptal

 

 

 

 

 

7.4

322.5

 

 

 

183

Domínguez Martín Cayetano

508

711

Pena Grande Carnes

Pradarías

 

 

 

 

 

557.9

 

 

 

 

184

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

508

713

Croio Blanco

Pradarías

 

 

 

 

 

96.9

 

 

 

 

185

Naveira Vior Mª Aurora

508

720

Revolta Ollos Branco

Eucaliptal

 

 

 

 

 

56.6

297.5

 

 

 

186

Espiñeira Otero José

508

718

Revolta Ollos Branco

Eucaliptal

6

 

 

 

 

 

 

104.8

 

 

187

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

508

717

Braña Redonda

Pradarías

6

 

 

 

 

 

 

356.1

 

 

188

Guerra Martín Mª Carmen

508

778

Braña Redonda

Piñeiral madeireiro

6

141.2

501.3

 

 

 

241.4

6,413.5

 

 

189

Martín Barral Rosa

508

721

Revolta Ollos Branco

Pradarías

6

206.2

24.9

 

 

3,159.8

857.6

5,993.7

 

 

190

Couceiro Gandaras María

508

722

Sobre do Río

Eucaliptal

6

 

 

 

 

105.6

 

491.8

 

 

191

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

508

1035

Sobre do Río

Labor secaño

 

 

 

 

 

46.1

 

 

 

 

192

Couceiro Pérez José Antonio

508

723

Sobre do Río

Pradarías

6

 

 

 

 

 

 

1,040.5

 

 

193

Domínguez Martín Cayetano

508

724

Revolta Ollos Branco

Pradarías

6

12.2

1,101.7

 

 

1,783.6

1,117.1

8,262.3

4,088.9

 

194

Masa Común

508

5028

Braña Redonda

Matogueira

 

 

 

 

 

722.5

199.9

 

 

 

195

Beade Pérez Ramón

508

745

Braña Redonda

Pradarías

 

 

 

 

 

1,277.5

523.8

 

368.5

 

196

Masa Común

508

5029

Braña Redonda

Matogueira

7

 

 

 

 

18.7

195.6

1,278.3

415.5

 

197

Couceiro Bermúdez Domingo Antonio

508

749

Chousa das Lamelas

Pradarías

 

 

 

 

 

9.1

 

 

 

 

198

Manteiga Sánchez Manuel

508

746

Chousa das Lamelas

Pradarías

7

 

 

 

 

 

 

2,616.0

 

 

199

Manteiga Pérez José Luis

508

744

Revolta Cima Braña

Pradarías

7

159.4

1,229.5

 

 

 

545.2

7,153.8

133.9

 

200

Manteiga Pérez José Luis

508

743

Revolta Cima Braña

Pradarías

7

200.3

530.0

 

 

831.4

 

6,059.3

2,326.5

 

201

Beade Pérez Ramón

508

742

Revolta Cima Braña

Pradarías

7

 

 

 

 

 

 

3,215.7

566.4

 

202

Sánchez Ramos Purificación

508

741

Revolta Cima Braña

Pradarías

7

 

 

 

 

 

 

2,194.7

 

 

203

Manteiga Pérez José Luis

907

306

Lg. Seselle

Agrario

 

 

 

 

 

44.7

 

 

 

 

204

Couceiro Bermúdez Domingo Antonio

508

701

Cachavello

Pradarías

 

 

 

 

 

170.8

 

 

 

 

205

Manteiga Sánchez Manuel

508

702

Bullo

Pradarías

 

 

 

 

 

85.4

 

 

 

 

206

Couceiro Gandaras Francisco

508

703

Chousa da Fonte

Pradarías

 

 

 

 

 

21.1

 

 

 

 

207

Couceiro Gandaras Francisco

508

1034

Chousa da Fonte

Labor secaño

 

 

 

 

 

14.0

 

 

 

 

208

Valiño Vales Pastor

508

704

Chousa da Fonte

Pradarías

 

 

 

 

 

104.4

 

 

 

 

209

Sánchez Sánchez José Mª

508

705

Chousa das Lamelas

Pradarías

 

 

 

 

 

347.2

 

 

 

 

210

Seoane Barral Leonardo

508

708

Pena Grande Carnes

Pradarías

 

 

 

 

 

678.7

 

 

 

 

211

García Couceiro José Antonio

508

706

Chousa das Lamelas

Pradarías

 

 

 

 

 

1,911.0

 

 

 

 

212

Seoane Barral Leonardo

508

758

Arriba Chousa Nova

Matogueira/ Labor secaño

 

 

 

 

 

104.9

 

 

 

 

213

Taboada Marante Andrés

508

757

Cha da Lomba

Eucaliptal

 

 

 

 

 

213.6

 

 

 

 

214

Ovos Xalo, S.C.

508

754

Revolta Bullo Grande

Pradarías/ Labor secaño

 

 

 

 

 

763.3

 

 

 

 

215

Couceiro Bermúdez Domingo Antonio

508

756

Alto da Lomba

Eucaliptal

 

 

 

 

 

151.5

 

 

 

 

216

Manteiga Pérez José Luis

508

755

Braña Seselle Arriba

Pradarías

 

 

 

 

 

1,486.1

 

 

 

 

217

Masa Común

508

5030

Medio Braña

Matogueira

 

 

 

 

 

2,755.8

 

 

 

 

218

Ovos Xalo, S.C.

508

753

Cruz Nova

Pradarías

 

 

 

 

 

780.1

 

 

 

 

219

Ovos Xalo, S.C.

509

1611

Cruz Nova

Eucaliptal

 

 

 

 

 

1,116.4

 

 

 

 

220

Ovos Xalo, S.C.

509

1609

Cruz Nova

Eucaliptal

 

 

 

 

 

82.1

 

 

 

 

221

García Mahía María

509

1608

Cruz Nova

Eucaliptal

 

 

 

 

 

88.2

 

 

 

 

222

Díaz Rico David

509

1607

Cruz Nova

Eucaliptal

 

 

 

 

 

39.1

 

 

 

 

223

Pérez Sánchez José

509

1606

Cruz Nova

Eucaliptal

 

 

 

 

 

16.7

 

 

 

 

224

Montes de mancomu. dos veciños

509

9000

Camiño sen nome

Vía comunicación

 

 

 

 

 

7,455.4

 

 

 

 

225

Caramés Seoane, S.L.

19036

6

Reguiño

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

347.6

 

 

 

 

226

Sánchez García Mª Cristina

508

687

Revolta tras Outeiro

Pradarías

 

 

 

 

 

49.7

 

 

 

 

227

Sánchez García Mª Cristina

508

686

Revolta tras Outeiro

Pradarías

 

 

 

 

 

234.0

 

 

 

 

228

Martín Sánchez Manuel

508

689

Revolta tras Outeiro

Pradarías

 

 

 

 

 

12.1

 

 

 

 

229

Martín Sánchez José

508

1021

Revolta tras Outeiro

Pradarías

 

 

 

 

 

12.3

 

 

 

 

230

Garea Couceiro José Manuel

508

685

Revolta tras Outeiro

Pradarías

 

 

 

 

 

59.1

 

 

 

 

231

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

508

750

Cruz Nova

Pradarías

 

 

 

 

 

21.5

 

 

 

 

232

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

508

752

Cruz Nova

Pradarías

 

 

 

 

 

218.3

 

 

 

 

233

Colom Poveda Fernando

21056

1

Cruz Nova

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

54.5

 

 

 

 

234

Caramés Seoane Leonardo

21056

2

Cruz Nova

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

56.4

 

 

 

 

235

Colom Poveda Fernando

21056

3

Cruz Nova Pequena

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

177.8

 

 

 

 

236

Rendal Rendal Jesús

21056

4

Boquela

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

45.0

 

 

 

 

237

Biforis Accesorios en Madera, S.L.

21056

15

Boquela

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

88.1

 

 

 

 

238

Afianzamientos de Galicia

21056

14

Braña de Boquela

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

84.2

 

 

 

 

239

Banco Santander, S.A.

21056

13

Braña de Boquela

Chan sen edif.

 

 

 

 

 

962.0

 

 

 

 

Concello de Oza-Cesuras (Cesuras)

240

Calvo Pérez María

44

1162

Zanca

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132.2

*241

Masa Común

*5

*886

Monte Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

95.1

53.8

 

 

 

*242

Manteiga Edreira José

*5

*887

Monte Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

579.3

334.5

 

 

 

*243

Edreira Martín Manuela

*5

*888

Monte Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

67.1

60.9

 

 

 

*244

Sánchez Miras Jesús

*5

*889

Monte Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

138.6

113.4

 

 

 

*245

Fandiño Vázquez Manuela e outro

*5

*890

Revolta dos Pichos

Matogueira

 

 

 

 

 

70.8

87.4

 

 

 

*246

Domínguez Martín Cayetano

*5

*892

Monte Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

210.3

 

 

 

 

*247

Guerra Martín Manuela

*5

*893

Monte Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

142.8

 

 

 

 

*248

Couceiro Aller Juan

*5

*917

Revolta do Coto

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

43.0

 

 

*249

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

*5

*918

Revolta do Coto

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

1,060.2

 

 

*250

Cruz Couceiro Francisco

*5

*923

Revolta do Pichos

Matogueira

5

 

0.3

 

 

586.6

393.5

3,630.5

2,505.6

 

*251

Aller Sánchez Francisca

*5

*929

Revolta dos Pichos

Matogueira

5

 

 

 

 

951.9

306.3

290.5

982.0

 

*252

Couceiro Aller Juan

*5

*931

Revolta dos Pichos

Matogueira

 

 

 

 

 

555.0

310.6

 

370.8

 

*253

Couceiro Seoane José Mª

*5

*933

Revolta da Coba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

150.7

 

 

 

*254

González Sánchez José Mª

*5

*934

Revolta da Coba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

91.2

 

 

 

*255

Cruz Couceiro Francisco

*5

*935

Revolta da Coba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

25.6

 

 

 

*256

Cruz Couceiro Manuel

*5

*937

Revolta da Coba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

204.9

 

 

 

*257

Ramos Moscoso Benigno

*5

*900

Pereira

Pradarías

 

 

 

 

 

524.7

28.9

 

 

 

*258

Sánchez Ares María

*5

*902

Pereira

Matogueira

 

 

 

 

 

874.2

258.8

 

 

 

*259

Ramos Vázquez Josefa

*5

*901

Pereira

Pradarías

 

 

 

 

 

442.0

520.8

 

 

 

*260

Abad Ramos José Mª

*5

*903

Pereira

Matogueira

 

 

 

 

545.9

402.6

200.4

 

 

366.6

*261

Fandiño Vázquez Armindo

*5

*919

Camposa

Matogueira

 

 

 

 

 

272.0

837.4

 

 

 

*262

Guerra Rocha Rogelio

*5

*920

Camposa

Matogueira

 

 

 

 

 

364.6

262.2

 

 

 

*263

Guerra Rocha Luis e outros

*5

*921

Camposa

Matogueira

 

 

 

 

 

250.5

46.9

 

 

 

*264

Rocha Corral Celestina

*5

*922

Camposa

Matogueira

5

 

 

 

 

553.2

173.9

1,239.9

 

 

*265

Abad Ramos Benigno

*5

*924

Revolta dos Camiños

Matogueira

5

 

 

 

 

796.4

368.5

5,207.4

205.4

 

*266

López Carral Ana Mª

*5

*925

Revolta dos Camiños

Matogueira

5

224.9

105.6

 

 

231.5

31.7

2,347.3

442.9

 

*267

Sánchez Pérez Lourdes

*5

*926

Revolta dos Camiños

Matogueira

5

134.8

1,664.2

 

 

134.3

 

4,809.3

179.5

 

*268

Torres Sánchez Mª Jesús

*5

*928

Detrás do Coto

Pradarías

5

 

232.9

 

 

 

 

850.9

18.1

 

*269

En investigación, art. 47 Lei 33/2003

*5

*927

Detrás do Coto

Pradarías

5

 

131.9

 

 

 

 

1,122.4

 

 

*270

Miras Cernadas Herminia

*5

*930

Detrás do Coto

Pradarías

5

 

 

 

 

 

 

1,917.0

 

 

*271

González Sánchez José Mª

*5

*976

Camposa

Matogueira

 

 

 

 

 

273.0

 

 

 

 

*272

Rilo Sánchez José Antonio

*5

*978

Camposa

Matogueira

 

 

 

 

 

250.4

 

 

 

 

*273

Fandiño Vázquez Armindo

*5

*966

Revolta dos Croios

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

406.1

 

 

*274

Vázquez Taboada Manuel

*5

*967

Revolta dos Croios

Matogueira

4

0.4

3.2

 

 

 

 

2,160.4

 

 

*275

Couceiro Seoane Hipólito

*5

*968

Revolta dos Croios

Matogueira

4

71.8

612.3

 

 

 

 

2,757.5

 

 

*276

Couceiro Pérez José Antonio

*5

*969

Revolta dos Croios

Matogueira

4

 

752.8

 

 

 

 

1,867.9

41.9

 

*277

Couceiro Aller Juan

*5

*970

Revolta da Cha

Matogueira

4

 

177.8

 

 

 

 

2,588.6

604.9

 

*278

Guerra Sánchez Encarnación

*5

*971

Revolta da Cha

Matogueira

 

 

 

 

 

30.0

 

 

918.2

 

*279

Cruz Lagares Mª del Carmen

*5

*908

Revolta dos Croios

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

36.9

 

 

*280

Sánchez Taboada José Antonio

*5

*909

Fonte Seca

Matogueira

4

111.6

12.3

 

 

 

 

3,023.3

 

 

*281

Sánchez Rendal Manuel

*5

*910

Revolta da Canteira

Matogueira

4

52.1

174.7

 

 

642.6

307.7

8,593.0

2,018.6

 

*282

Cruz Couceiro Francisco

*5

*911

Revolta da Canteira

Matogueira

4

 

 

 

 

462.3

813.3

211.0

179.4

 

*283

Sánchez Pérez Manuel

*1

*114

Valo Novo

Pradarías

 

 

 

 

 

 

62.8

 

 

 

*284

Vázquez Taboada Juan Pablo

*1

*112

Poza

Labor secaño

 

 

 

 

 

 

97.0

 

 

 

(*) Concentración parcelaria Filgueira de Barranca e San Salvador de Trasanquelos.

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros nos que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (servizo de voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como amoreamento de materiais, montaxe de guindastres, amoreamento de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

– Servidume forestal (Serv. forestal): servidume por rede primaria, secundaria e terciaria da franxa de xestión de biomasa derivada da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.