Xunta de Galicia

Atendémolo/a

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario pode:

Usar o formulario que aparece embaixo
Enviar un correo electrónico ao enderezo 012@xunta.gal
Chamar ao teléfono 012 (horario de atención telefónica: de luns a venres de 8:00 h a 20:00 h).
No caso de que a chamada se realice desde fóra de Galicia o número é 981 900 643.
As chamadas ao 012 facturaránselle á persoa que chama cun prezo fixo por chamada segundo se indica: desde rede fixa: prezo de chamada ordinaria fixo-fixo no territorio nacional dunha duración de 160 segundos; desde rede móbil: prezo de chamada ordinaria móbil-fixo no territorio nacional dunha duración de 160 segundos. O custo da chamada dependerá, polo tanto, do tipo de tarifa/servizo que o/a usuario/a teña contratada coa súa compañía telefónica.

Se desexa enviar unha suxestión ou queixa formal pode facelo utilizando o servizo de suxestións e queixas, que lle axudará a preparala tanto para a presentar telemáticamente como directamente (impresa en papel) nun Rexistro da Xunta de Galicia.

En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.

Datos da consulta ou comentario

Datos de contacto

Aviso legal

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados no ficheiro Relacións informativas coa cidadanía e entidades, responsabilidade da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de xestionar as relacións informativas cos cidadáns e entidades, entre elas as consultas efectuadas a través deste servizo.

Vostede consinte expresamente dito tratamento, así como a cesión dos datos ao órgano competente en caso de resultar necesario para resolver a consulta, coa finalidade de dar adecuada resposta á súa solicitude.

Poderá exercer en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á Consellería de Presidencia, Administraciáns Públicas e Xustiza, con domicilio en Rúa de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, achegando copia do seu DNI e, de ser o caso, acreditando representación suficiente.

Vai vostede a enviar esta consulta/comentario sen enderezo de correo electrónico. Non é obrigatorio que cubra este campo se só desexa enviar un comentario. No caso de que remita unha consulta que requira resposta do servizo 012 deberá incluílo.