CONSELLERÍA DE FACENDA
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten atribuídas.

A Consellería de Facenda é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a que lle corresponden as competencias e funcións que, en materia de facenda, se establecen no Estatuto de Autonomía, así como en materia de función pública, de conformidade coa lexislación vixente.

Consellería de Facenda

Instituto Galego de Estatística

Axencia Tributaria de Galicia

Centro Informático para a Xestión Económico-Financeira e Contable (Cixtec)

Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia