Preguntas máis frecuentes

Compartir
  • whatsapp

A presentación do certificado de meritos é requisito ineludible para poder obter un posto no concurso?

Si, xa que segundo establecen as bases da convocatoria os datos reflectidos na certificación serán os que teña en conta a comisión de valoración do concurso para a adxudicación dos postos de traballo solicitados. Calquera certificación ou validación que non reúna os requisitos establecidos ou fose enviada polo interesado fóra do prazo sinalado, terase por non presentada.

Aqueles/as funcionarios/as que se atopen en adscrición provisional, en que condicións teñen que participar nun concurso de traslados?

Aqueles/as funcionarios/as que estean adscritos/as provisionalmente a un posto terán a obriga de participar nos concursos de traslados nos que se convoquen prazas abertas ao seu corpo, escala ou categoría.

O non cumprimento desta obriga, no caso no que se convoque a praza á que están adscritos provisionalmente, dará lugar ao paso á situación de excedencia voluntaria por interese particular.

O persoal que ocupe un posto obtido por novo ingreso, ten que esperar dous anos para poder concursar?

Os destinos obtidos por novo ingreso terán carácter definitivo, equivalente a todos os efectos aos obtidos por concurso, polo que para participar nun concurso de traslados deberán esperar dous anos.

Se o primeiro posto obtido tras superar un proceso selectivo ten carácter provisional, o tempo neste terase en conta para os efectos de poder participar nos seguintes concursos de traslados.

Os funcionarios transferidos á Xunta de Galicia en que momento poden participar nun concurso de traslados desta comunidade?

Poderán participar se levan dous anos nun posto definitivo obtido por concurso, independentemente de se este posto se obtivo noutra Administración.

Pódense saber os postos que quedan vacantes para a fase de resultas cando se convoca o concurso?

Non, os postos de resultas son aqueles postos que liberan os/as que obtiveron un posto na primeira fase.

Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias publicárase nesta páxina web de Función Pública a relación de postos cuxo sistema de provisión fose o concurso e que estivesen ocupados con carácter definitivo polos/as concursantes que presentaron solicitude de participación aos postos do anexo I da convocatoria.

Estes postos seran os que se oferten en resultas, condicionados a que os seus titulares  obteñan un posto na primeira fase.

Pode participar nun concurso de traslados un funcionario en excedencia por incompatibilidade?

Si, en calquera momento xa que a participación nun concurso de traslados é unha forma de solicitar o reingreso.

Que debe figurar na solicitude?
  • Os datos persoais
  • Os datos administrativos (entre os que se inclúen os do corpo desde o que se participa)
  • Os postos por orde de prelación que se solicitan en primeira fase e, se se quere optar á fase de resultas, é necesario facer constar o nivel mínimo, a localidade que se pide e a orde de preferencia das consellerías
Que é a segunda fase ou fase de resultas?

Son aqueles postos que quedan vacantes como consecuencia da adxudicación de prazas na primeira fase do concurso.

 

Que fago se teño algunha dúbida coa normativa ou cos pasos a seguir no concurso?

En caso de que teña algunha dúbida sobre as bases, a normativa ou os pasos a seguir no concurso pode porse en contacto connosco nos seguintes teléfonos:

Consulta de dúbidas xerais sobre o concurso:

  • 881 999 007
  • 881 999 389
  • 981 545 770
  • 981 545 868
Que fago se teño algún problema informático no acceso a xeración de solicitudes ou ao meu expediente?

No caso de que teña calquera problema técnico de acceso ou utilización do sistema, poder chamar ao seguinte teléfono:

  • Consulta de dúbidas técnicas sobre a aplicación informática: 881 999 883 (Ibercom 99883)
  • Tamén pode enviarnos a súa consulta ao seguinte enderezo de correo electrónico soporte.rrhh@xunta.gal

Neste correo deberá incluír a súa consulta xunto coa seguinte información: nome completo, NIF, teléfono de contacto e en caso de ter unha conta de correo, o seu enderezo electrónico.

Esta mesma información deberá enviala se desexa empregar o fax como medio de contacto, deberá envialo á seguinte número: 981 545 225 utilizando o seguinte formulario de incidencias.

No seguinte documento explícanse as distintas formas de contacto, así como a información que tedes que proporcionarnos.

Que prazo hai para presentar as solicitudes de participación no concurso de traslados?

15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Que requisitos técnicos hai que ter para acceder ao programa?

Para a correcta xeración do impreso de emenda, requírese que se teña instalado e actualizado o Adobe Acrobat Reader (lector de documentos PDF). Dende esta ligazón pódese baixar e instalar unha nova versión do programa.