Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 5 de agosto de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 4 de agosto de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Resolución do 30 de maio de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de maio de 2022 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Corrección de erros. Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 9 de abril de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio

Resolución do 19 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 18 de xullo de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Resolución do 12 de maio de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

AXENCIA DA PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Resolución do 14 de marzo de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de marzo de 2022 pola que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

Resolución do 27 de xuño de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de xuño de 2019 polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Corrección de erros. Resolución do 21 de febreiro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de febreiro de 2022 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio

Resolución do 21 de febreiro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de febreiro de 2022 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio

Resolución do 14 de xuño de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de xuño de 2019 polo que se aproban a relación de postos de traballo e o cadro de persoal do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio