Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Corrección de erros. Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 29 de xullo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Resolución do 23 de novembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 22 de novembro de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

Resolución do 18 de decembro de 2009 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Academia Galega de Seguridade Pública

Resolución do 31 de decembro de 2008 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de decembro de 2008 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Resolución do 16 de xullo de 2015 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de xullo de 2015 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación do cadro de persoal desta axencia

Resolución do 5 de abril de 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2011 polo que se aproba o cadro de persoal da Axencia Galega de Emerxencias