Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Corrección de erros. Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Resolución do 8 de novembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 7 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria e da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 6 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xullo de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Corrección de erros. Resolución do 6 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xullo de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

Resolución do 16 de decembro do 2011 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de decembro do 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Corrección de erros. Resolución do 16 de decembro do 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de decembro do 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Resolución do 2 de outubro de 2009 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 1 de outubro de 2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto Galego de Consumo

Resolución do 2 de outubro de 2008 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 2 de outubro de 2008, polo que se modifica a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Resolución do 3 de abril de 2006 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de marzo de 2006 polo que se aproba a relación de postos de traballo do Instituto Galego de Consumo

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 8 de novembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 7 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria e da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 18 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de xullo de 2019 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Resolución do 28 de decembro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de decembro de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega da Industria Forestal