NORMATIVA DE INTERESE
Normativa comunitaria
Normativa
Normativa

A continuación móstrase a lexislación comunitaria referida á Administración electrónica:

Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 1999, pola que se establece un marco comunitario para a firma electrónica.
Directiva 2006/123/CE relativa aos servizos.