NORMATIVA DE INTERESE
Normativa estatal
Normativa
Normativa

A continuación móstrase a lexislación estatal referida á Administración electrónica:

Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
Real Decreto 209/2003, de 21 de febreiro, que regula os rexistros e notificacións telemáticas.
Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica.
Real Decreto 1553/2005, de 23 de decembro, que regula a expedición do DNI e os seus certificados dixitais.
Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.
Lei 30/2007 de contratos do sector público.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.
Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración electrónica.
Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica.