Preto de 147.500 estudantes de ESO, bacharelato e de ensinanzas de réxime especial comezarán o curso 2018/19 o vindeiro luns

A matriculación increméntase tan só nun 0,2 %, á espera dos datos definitivos

A estes datos aínda habería que sumar o alumnado da FP, ensinanzas nas que a matrícula aínda non se pechou
 

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2018
  • whatsapp

Un total de 147.439 estudantes comezarán o vindeiro luns, 17 de setembro, as clases na educación secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato, e ensinanzas de réxime especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Cómpre lembrar que as cifras de matriculación non serán definitivas ata dentro dunhas semanas, dado que aínda nos últimos días se realizaron exames de recuperación en secundaria. De feito, neste total tampouco se contempla o alumnado de FP, ensinanzas nas que aínda é posible matricularse.

ESO

Segundo as estimacións e datos provisionais da Xunta de Galicia, 92.285 alumnos e alumnas comezarán o curso en ESO, o que supón un 1,2 % máis ca no curso 2017/18.

Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:

 
Centros públicos
Centros privados concertados
Centros privados non concertados
A Coruña
27.634 alumnos
9726 alumnos
989 alumnos
Lugo
6972 alumnos
1968 alumnos
261 alumnos
Ourense
5470 alumnos
3056 alumnos
220 alumnos
Pontevedra
24.370 alumnos
10.678 alumnos
941 alumnos
Total

64.446 alumnos

25.428 alumnos

2411 alumnos

Nesta etapa educativa o alumnado non nacionalizado español diminuíu un 8,7 % respecto do curso anterior:

 

    2017/18

   2018/19
A Coruña
1109 alumnos
975 alumnos
Lugo
497 alumnos
525 alumnos
Ourense
364 alumnos
333 alumnos
Pontevedra
1026 alumnos
900 alumnos
Total
2996 alumnos
2733 alumnos

Bacharelato ordinario

Por outra banda os mesmos datos provisionais que manexa a Consellería, indican que 30.494 alumnos e alumnas comezarán o luns as clases de bacharelato ordinario en Galicia, o que supón un 0,9 % menos ca no curso 2017/18.

 
Centros públicos
Centros privados non concertados
A Coruña
10.433 alumnos
2615 alumnos
Lugo
2817 alumnos
291 alumnos
Ourense
2256 alumnos
561 alumnos
Pontevedra
9643 alumnos
1878 alumnos
Total

25.149 alumnos

5345 alumnos

No caso do bacharelato ordinario o número de alumnos e alumnas sen nacionalidade española a diferenza respecto do ano paso é dun 2,8 % estudantes máis:

 
2017/18
2018/19
A Coruña
238 alumnos
255 alumnos
Lugo
92 alumnos
94 alumnos
Ourense
74 alumnos
48 alumnos
Pontevedra
201 alumnos
225 alumnos
Total
605 alumnos
622 alumnos

Ensinanzas de réxime especial

No que atinxe ás ensinanzas de réxime especial, en concreto no referido ás básicas, de secundaria e bacharelato para adultos e ao bacharelato semipresencial ou a distancia, segundo os datos provisionais o descenso do alumnado, ata os 12.877 estudantes, é do 6,7 % respecto do curso 2017/18.

A distribución por provincias e ensinanzas no 2018/19 é a seguinte:

 
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total
Ensinanzas básicas nivel I
204 alumnos
225 alumnos
33 alumnos
226 alumnos
 688 alumnos
Ensinanzas básicas nivel II
254 alumnos
49 alumnos
45 alumnos
196 alumnos
544 alumnos
Ed. Secundaria adultos niveis I e II
1928 alumnos
516 alumnos
568 alumnos
2018 alumnos
5030 alumnos
Bacharelato presencial
603 alumnos
69 alumnos
133 alumnos
457 alumnos
1262 alumnos
Bacharelato semipresencial/distancia
1690 alumnos
419 alumnos
264 alumnos
651 alumnos
 3024 alumnos
Ensinanzas non regradas
313 alumnos
385 alumnos
531 alumnos
1100 alumnos
2329 alumnos

 

Pola súa banda, o número total de estudantes nas ensinanzas artísticas e deportivas acada este curso os 11.783, un 3% máis ca no curso anterior. En concreto, nas ensinanzas regradas de música, segundo as estimacións da Consellería, o número de alumnos será de 8840, un 2,1 % máis ca no ano académico 2017/18:

 
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total

Conservatorios de música e Centros autorizados de música

3594 alumnos
1201 alumnos
1021 alumnos
 3024 alumnos
8840 alumnos

No caso das ensinanzas regradas de danza o número de matriculados é de 351, un 4,6 % menos ca no curso 2017/18; mentres que nas de arte dramática haberá 164 alumnas e alumnos, un 3% máis ca no ano académico anterior.

Así mesmo o alumnado matriculado en ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño medra un 5,9 % ata chegar aos 730 estudantes. Por outra banda, nos estudos superiores de deseño haberá 760 matriculados, un 5,1% máis ca no curso anterior; mentres que nos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais haberá 82 alumnos, 1 máis ca no 2017/18. No caso das ensinanzas deportivas o incremento de alumnado é do 13%, acadando os 856 alumnos.

Formación Profesional

No caso da Formación Profesional –non incluída nos devanditos 147.439 estudantes- a Consellería está aínda a pechar os datos de matriculación, que serán difundidos en datas próximas. Aínda así, a previsión inicial realizada polo departamento educativo da Xunta de Galicia é que –contando tanto os ciclos formativos en réxime ordinario e modular como a FP a distancia, a FP Dual e a nova FP Básica- o número de alumnas e alumnos sexa de preto de 51.000.

Centros escolares

Os centros (públicos, concertados e privados) que imparten as devanditas ensinanzas quedan distribuídos do seguinte xeito:

 
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia
Educa. Primaria e Secundaria (1)
54
26
21
65
166
C. de ESO
18
2
2
16
38
C. de ESO e ensinanzas postobrigatorias
82
35
25
71
213
C. de ensinanzas postobrigatorias
46
12
12
31
101
C. de primaria, ESO e ensinanzas postobrigatorias (1)
32
3
7
26
68
C. de adultos (2)
 
1
1
2
4
TOTAIS
232
79
68
211
590


(1) Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de educación infantil.
(2) Inclúense nesta categoría os centros que imparten exclusivamente ensinanzas de adultos
 

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 14/09/2018