Medio Ambiente traslada a necesidade de completar o Plan Xeral de Ourense para poder emitir o informe previo á aprobación definitiva

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de trasladar un requirimento de integridade documental e indica a necesidade de completar o expediente para poder avanzar na tramitación deste instrumento de ordenación

Na documentación achegada polo Concello detectáronse algunhas deficiencias de carácter formal, como a ausencia de dilixencia no documento; e documental, como a falta de documentación, planos...

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019-

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de trasladar ao Concello de Ourense a necesidade de completar a documentación relativa ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense, co obxectivo de avanzar un paso máis cara á aprobación definitiva do mesmo.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo vén de emitir un requirimento de integridade documental ao PXOM de Ourense e traslada a necesidade de completar o expediente remitido para poder emitir o informe previo á súa aprobación definitiva polo Concello.

O pasado 14 de xuño, o Concello de Ourense remitiu o documento do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) aprobado provisionalmente por acordo da Xunta de Goberno Local de 2 de maio pasado, aos efectos da emisión do informe preceptivo e vinculante da CMATV, previo á súa aprobación definitiva.

Tal e como se recolle na disposición transitoria segunda da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG), ao tratarse dun plan que contaba con aprobación inicial no momento da entrada en vigor de dita lei, continuou a súa tramitación a teor do disposto na Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUG), se ben a competencia para a súa aprobación definitiva, réxese polo establecido na Lei do solo de Galicia (LSG), que contempla que corresponde ao órgano municipal competente, segundo o establecido na lexislación de réxime local, a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos de máis de 50.000 habitantes, como acontece neste caso, previo informe preceptivo e vinculante da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Para emitir dito informe, a Dirección Xeral comprobou no prazo dun mes a documentación achega e detectou algunhas deficiencias de carácter formal, como a ausencia de dilixencia no documento; e documental, como a falta de documentación, planos..., que deben ser subsanadas polo Concello.

A Xunta invita ao Concello de Ourense a completar o documento e facer as correccións que se sinalan e -tras a súa aprobación por parte do Concello-, deberá remitirse novamente á Consellería para poder emitir o informe. O prazo co que conta o Goberno galego é de tres meses, a contar desde a entrada do expediente completo. Este será o último paso da Administración autonómica antes da aprobación definitiva, no seu caso, polo Concello de Ourense.

A Xunta defende e contribúe a impulsar un marco urbanístico con principios, ordenado, transparente e fundamental para dar seguridade, riqueza e benestar aos cidadáns e así acadar o obxectivo de que todos os concellos galegos conten cun planeamento urbanístico actualizado.

Data de actualización: 12/07/2019