A Consellería de Educación convoca as oposicións docentes de 2020

O prazo de inscrición estará aberto desde o 16 de marzo ata o 6 de abril de 2020

O procedemento selectivo dará comezo o 20 de xuño

A convocatoria do concurso referido ás prazas de catedráticos publicarase nas seguintes semanas

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2020

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, así como o de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Serán 2.354 prazas en 97 especialidades diferentes, entre as que se inclúe a de portugués, co fin de continuar dando cumprimento á Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía (coñecida como Lei Paz Andrade). O prazo de inscrición estará aberto desde o 16 de marzo ata o 6 de abril. O procedemento selectivo dará comezo o día 20 de xuño de 2020.

O resto das prazas (1.300) ata chegar ao total de .3654 contempladas na oferta pública de emprego (OPE) de 2020, son as correspondentes ao acceso ao corpo de catedráticos, que se convocarán nas vindeiras semanas.

Por corpos e especialidades, o número de prazas convocadas hoxe distribúese do seguinte xeito:

Corpo de mestres. Total: 747 prazas, 8 especialidade

 

 

Corpo de mestres

 
Código/especialidade
Reserva persoa con discapacidade
Libre
Total
031
Educación Infantil
10
140
150
032
Lingua Estranxeira: Inglés
6
79
85
033
Lingua Estranxeira: Francés
5
60
65
034
Educación Física
4
56
60
035
Música
3
42
45
036
Pedagoxía Terapéutica
10
140
150
037
Audición e Linguaxe
7
87
94
038
Educación Primaria
7
91
98
Total

52

695

747

Corpo de profesores de ensino secundario. Total: 1.041 prazas, 35 especialidades

 

 

Corpo de profesores de ensino secundario

 
 
Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
 
Libre
 
Total
001
Filosofía
2
23
25
002
Grego
1
5
6
003
Latín
2
25
27
004
Lingua Castelá e Literatura
3
45
48
005
Xeografía e Historia
4
48
52
006
Matemáticas
5
92
97
007
Física e Química
3
42
45
008
Bioloxía e Xeoloxía
2
31
33
009
Debuxo
3
41
44
010
Francés
2
21
23
011
Inglés
1
19
20
015
Portugués
----
4
4
017
Educación Física
1
19
20
018
Orientación Educativa
3
52
55
019
Tecnoloxía
1
11
12
053
Lingua Galega e Literatura
3
48
51
061
Economía
1
19
20
101
Administración de Empresas
1
19
20
102
Análise e Química Industrial
1
4
5
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
1
11
12
105
Formación e Orientación Laboral
2
26
28
106
Hostalaría e Turismo
1
14
15
107
Informática
1
17
18
109
Navegación e Instalacións Mariñas
1
6
7
110
Organización e Xestión Comercial
1
10
11
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
1
5
6
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
1
6
7
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
1
7
8
116
Procesos na Industria Alimentaria
1
5
6
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
1
8
9
118
Procesos Sanitarios
1
15
16
119
Procesos e Medios de Comunicación
1
8
9
120
Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
1
5
6
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
----
3
3
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
1
12
13
TOTAL
55
726
781

 

 

Corpo de profesores de ensino secundario

 
 
Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
 
Libre
 
Total
001
Filosofía
2
23
25
002
Grego
1
5
6
003
Latín
2
25
27
004
Lingua Castelá e Literatura
3
45
48
005
Xeografía e Historia
4
48
52
006
Matemáticas
5
92
97
007
Física e Química
3
42
45
008
Bioloxía e Xeoloxía
2
31
33
009
Debuxo
3
41
44
010
Francés
2
21
23
011
Inglés
1
19
20
015
Portugués
----
4
4
017
Educación Física
1
19
20
018
Orientación Educativa
3
52
55
019
Tecnoloxía
1
11
12
053
Lingua Galega e Literatura
3
48
51
061
Economía
1
19
20
101
Administración de Empresas
1
19
20
102
Análise e Química Industrial
1
4
5
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
1
11
12
105
Formación e Orientación Laboral
2
26
28
106
Hostalaría e Turismo
1
14
15
107
Informática
1
17
18
109
Navegación e Instalacións Mariñas
1
6
7
110
Organización e Xestión Comercial
1
10
11
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
1
5
6
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
1
6
7
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
1
7
8
116
Procesos na Industria Alimentaria
1
5
6
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
1
8
9
118
Procesos Sanitarios
1
15
16
119
Procesos e Medios de Comunicación
1
8
9
120
Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
1
5
6
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
----
3
3
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
1
12
13
TOTAL
55
726
781

Corpo de profesores técnicos de formación profesional. Total: 363 prazas, 24 especialidades

 

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

 
Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

 
Libre
 
Total
201
Cociña e Pastelaría
1
17
18
202
Equipamentos Electrónicos
1
27
28
203
Estética
1
13
14
204
Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble
1
12
13
205
Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos
1
9
10
206
Instalacións Electrotécnicas
1
7
8
208
Laboratorio
1
7
8
209
Mantemento de Vehículos
1
19
20
210
Maquinas, Servizos e Produción
----
4
4
211
Mecanizado e Mantemento de Máquinas
1
7
8
214
Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios
1
11
12
216
Operacións de Produción Agraria
1
7
8
217
Patronaxe e Confección
1
12
13
218
Peiteado
1
6
7
219
Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico
1
7
8
220
Procedementos Sanitarios e Asistenciais
1
19
20
221
Procesos Comerciais
1
11
12
222
Procesos de Xestión Administrativa
2
26
28
223
Produción de Artes Gráficas
1
13
14
225
Servizos á Comunidade
1
25
26
226
Servizos de Restauración
1
9
10
227
Sistemas e Aplicacións Informáticas
2
36
38
228
Soldadura
1
15
16
229
Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son
1
19
20
TOTAL

25

338

363

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Total: 68 prazas, 4 especialidades

 

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

 
Código/Especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
001
Alemán
----
6
6
011
Inglés
2
22
24
Total
2
28
30

 

 
Acceso do Subgrupo A1 ao A1
 
 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

 
Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade A1-A1
A1-A1
Total
008
Francés
1
7
8
009
Galego
----
5
5
011
Inglés
2
23
25
Total
3
35
38

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas. Total: 85 prazas, 20 especialidades

 

 

Corpo de profesores de música e artes escénicas

 
Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
401
Acordeón
----
2
2
403
Canto
----
3
3
404
Clarinete
----
5
5
405
Clave
----
2
2
406
Contrabaixo
----
2
2
408
Fagot
----
4
4
412
Fundamentos de Composición
1
5
6
413
Gaita
1
4
5
414
Guitarra
----
4
4
419
Óboe
----
3
3
423
Piano
1
5
6
424
Saxofón
1
3
4
426
Trombón
----
2
2
427
Trompa
----
3
3
429
Tuba
----
4
4
431
Viola
----
4
4
434
Violonchelo
----
3
3
436
Danza Clásica
1
7
8
437
Danza Contemporánea
----
3
3
460
Linguaxe Musical
1
11
12
TOTAL
6
79
85

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Total: 40 prazas, 6 especialidades

 

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

 
Código/especialidade
Reserva para persoas con discapacidade
Libre
Total
507
Debuxo Artístico e Cor
----
3
3
509
Deseño de Interiores
1
7
8
510
Deseño de Moda
----
4
4
512
Deseño Gráfico
1
6
7
515
Fotografía
----
4
4
525
Volume
----
4
4
Total
2
28
30

 

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

 
Código/especialidade
Reserva para persoas con discapacidade
Libre
Total
507
Debuxo Artístico e Cor
----
3
3
509
Deseño de Interiores
1
7
8
510
Deseño de Moda
----
4
4
512
Deseño Gráfico
1
6
7
515
Fotografía
----
4
4
525
Volume
----
4
4
Total
2
28
30

Corpo de inspectores de educación. Total: 10 prazas

 

 
Inspectores de educación
 
Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
001
Inspección Educativa
1
9
10


 

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 13/03/2020