Educación convoca as prazas para catedráticos da oferta pública de emprego docente de 2020

O resto das prazas xa foron convocadas

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2020

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a Orde pola que se convoca o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Estas 1.300 prazas enmárcanse na oferta pública de emprego (OPE) da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de 2020. Cómpre lembrar que o resto das prazas da OPE (mestres, profesores de secundaria, etc ) xa foron convocadas.

O prazo de inscrición abrangue dende o 23 de xuño de 2020 ata o 14 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos O requisitos son ser funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ou do corpo de profesores de artes plásticas e deseño; ter unha antigüidade de 8 anos como persoal funcionario dun dos corpos citados; e posuír o título de Doutoramento, Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou título de Grao correspondente, ou titulación equivalente para os efectos de docencia no correspondente corpo e especialidade.

En cátedras ofértanse un total de 40 especialidades para o acceso ao corpo de catedráticos de Ensino Secundario, de 7 especialidades no corpo de catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas e de 13 do de Artes Plásticas e Deseño.

Por corpos e especialidades, o número de prazas distribúese do seguinte xeito:

Catedráticos de Ensino Secundario: 1.232 prazas

 

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso xeral
Total
001
Filosofía
3
36
39
002
Grego
---
5
5
003
Latín
1
9
10
004
Lingua Castelá e Literatura
8
103
111
005
Xeografía e Historia
7
90
97
006
Matemáticas
9
123
132
007
Física e Química
4
60
64
008
Bioloxía e Xeoloxía
4
53
57
009
Debuxo
3
38
41
010
Francés
4
48
52
011
Inglés
6
87
93
012
Alemán
--
2
2
016
Música
3
42
45
017
Educación Física
4
61
65
018
Orientación Educativa
3
36
39
019
Tecnoloxía
5
67
72
053
Lingua Galega e Literatura
6
85
91
061
Economía
2
21
23
101
Administración de Empresas
2
22
24
102
Análise e Química Industrial
---
4
4
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
----
4
4
104
Construcións Civís e Edificación
----
3
3
105
Formación e Orientación Laboral
3
33
36
106
Hostalaría e Turismo
1
7
8
107
Informática
2
20
22
108
Intervención Sociocomunitaria
1
9
10
109
Navegacións e Instalacións Mariñas
---
1
1
110
Organización e Xestión Comercial
1
9
10
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
1
9
10
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
1
10
11
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
---
5
5
115
Procesos de Produción Agraria
---
4
4
116
Procesos na Industria Alimentaria
---
3
3
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
---
6
6
118
Procesos Sanitarios
---
6
6
119
Procesos e Medios de Comunicación
---
3
3
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
---
1
1
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
---
3
3
124
Sistemas Electrónicos
1
9
10
125
Sistemas Electrotécnicos e Automáticos
1
9
10
TOTAL
86
1.146
1.232

Catedráticos de Escolas Oficias de Idiomas: 50 prazas

 

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso xeral
Total
001
Alemán
1
6
7
006
Español
---
1
1
008
Francés
1
6
7
009
Galego
---
2
2
011
Inglés
2
24
26
012
Italiano
---
4
4
015
Portugués
---
3
3
TOTAL
4
46
50

Catedráticos de Artes Plásticas e Deseño: 18 prazas

 

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso
xeral

Total
502
Conservación e Restauración de Materiais Arqueolóxicos
---
1
1
503
Conservación e Restauración de Obras Escultóricas
---
1
1
504
Conservación e Restauración de Obras Pictóricas
---
1
1
507
Debuxo Artístico e Cor
1
1
2
508
Debuxo Técnico
----
1
1
509
Deseño de Interiores
----
2
2
511
Deseño de Produto
----
1
1
512
Deseño Gráfico
----
2
2
515
Fotografía
----
2
2
516
Historia da Arte
----
1
1
521
Medios Audiovisuais
----
1
1
522
Medios Informáticos
----
1
1
525
Volume
----
2
2
TOTAL
1
17
18 

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 22/06/2020