Un total de 25.149 persoas concorrerán ás oposicións da Consellería de Educación

O dato refírese ás probas para todas as especialidades, agás o concurso de méritos para o acceso ao corpo de catedráticos, que se convocou onte mesmo

O procedemento selectivo celebrarase en 2021

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2020

Un total de 25.149 persoas concorrerán ás oposicións convocadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Este dato refírese ás 2.354 prazas en 97 especialidades diferentes convocadas para os corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño, de profesores técnicos de formación profesional, e de inspectores de educación. O procedemento selectivo celebrarase en 2021.

O resto das prazas, para o acceso ao corpo de catedráticos – convocadas onte mesmo– consisten nun concurso de méritos e non levan consigo proba.

Por corpos e especialidades, o número de prazas convocadas e inscritos distribúese do seguinte xeito:

Corpo de mestres. Total: 747 prazas, 8 especialidades, 9.381 inscritos:
 

 

Código/especialidade
Reserva persoa con discapacidade prazas

Reserva persoa con discapacidade inscritos

Libre prazas
Libre inscritos
31
Educación Infantil
10
51
140
3015
32
Lingua Estranxeira: Inglés
6
9
79
701
33
Lingua Estranxeira: Francés
5
3
60
187
34
Educación Física
4
7
56
665
35
Música
3
4
42
360
36
Pedagoxía Terapéutica
10
16
140
1303
37
Audición e Linguaxe
7
10
87
705
38
Educación Primaria
7
42
91
2303
Total
52
142
695
9239

Corpo de profesores de ensino secundario. Total: 1.041 prazas, 35 especialidades, 11.132 inscritos:

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade prazas inscritos

Libre prazas
Libre inscritos
1
Filosofía
2
6
23
225
2
Grego
1
0
5
23
3
Latín
2
0
25
112
4
Lingua Castelá e Literatura
3
12
45
722
5
Xeografía e Historia
4
21
48
1094
6
Matemáticas
5
13
92
779
7
Física e Química
3
13
42
632
8
Bioloxía e Xeoloxía
2
16
31
788
9
Debuxo
3
23
41
580
10
Francés
2
3
21
211
11
Inglés
1
12
19
914
15
Portugués
0
0
4
56
17
Educación Física
1
9
19
501
18
Orientación Educativa
3
16
52
492
19
Tecnoloxía
1
17
11
421
53
Lingua Galega e Literatura
3
10
48
539
61
Economía
1
17
19
310
101
Administración de Empresas
1
10
19
245
102
Análise e Química Industrial
1
4
4
50
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
1
2
11
67
105
Formación e Orientación Laboral
2
28
26
604
106
Hostalaría e Turismo
1
3
14
142
107
Informática
1
4
17
218
109
Navegación e Instalacións Mariñas
1
2
6
34
110
Organización e Xestión Comercial
1
7
10
99
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
1
5
5
65
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
1
5
6
91
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
1
4
7
75
116
Procesos na Industria Alimentaria
1
4
5
116
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
1
5
8
87
118
Procesos Sanitarios
1
14
15
167
119
Procesos e Medios de Comunicación
1
3
8
110
120
Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
1
0
5
16
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
0
0
3
24
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
1
1
12
85
TOTAL
55
289
726
10694

Corpo de profesores de ensino secundario. Acceso do subgrupo A2 ao Subgrupo A1

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade A2-A1 prazas

Reserva persoas con discapacidade A2-A1 inscritos

A2-A1 prazas
A2-A1 inscritos
1
Filosofía
1
0
7
0
2
Grego
0
0
2
0
3
Latín
1
 
8
 
4
Lingua Castelá e Literatura
1
1
15
3
5
Xeografía e Historia
1
1
16
9
6
Matemáticas
2
0
31
0
7
Física e Química
1
0
14
2
8
Bioloxía e Xeoloxía
1
0
10
2
9
Debuxo
1
0
14
2
10
Francés
1
0
6
1
11
Inglés
1
0
6
11
17
Educación Física
1
0
6
14
18
Orientación Educativa
1
1
17
49
19
Tecnoloxía
0
0
4
1
53
Lingua Galega e Literatura
1
0
16
3
61
Economía
1
1
6
0
101
Administración de Empresas
1
0
6
1
102
Análise e Química Industrial
0
0
2
2
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
0
0
4
0
105
Formación e Orientación Laboral
1
0
8
5
106
Hostalaría e Turismo
0
0
5
0
107
Informática
1
0
5
2
109
Navegación e Instalacións Mariñas
0
0
2
3
110
Organización e Xestión Comercial
0
0
4
0
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
0
0
2
2
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
0
0
3
6
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
0
0
3
11
116
Procesos na Industria Alimentaria
0
0
2
0
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
0
0
3
3
118
Procesos Sanitarios
0
0
5
1
119
Procesos e Medios de Comunicación
0
0
3
5
120
Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
0
0
2
0
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
0
0
1
0
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
0
0
4
7
TOTAL
18
4
242
145

Corpo de profesores técnicos de formación profesional. Total: 363 prazas, 24 especialidades, 2.816 inscritos:

 

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas
Libre inscritos
201
Cociña e Pastelaría
1
5
17
151
202
Equipamentos Electrónicos
1
2
27
97
203
Estética
1
2
13
68
204
Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble
1
3
12
55
205
Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos
1
1
9
35
206
Instalacións Electrotécnicas
1
3
7
92
208
Laboratorio
1
4
7
78
209
Mantemento de Vehículos
1
8
19
126
210
Maquinas, Servizos e Produción
0
0
4
20
211
Mecanizado e Mantemento de Máquinas
1
2
7
44
214

Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios

1
2
11
75
216
Operacións de Produción Agraria
1
2
7
139
217
Patronaxe e Confección
1
0
12
43
218
Peiteado
1
2
6
62
219
Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico
1
5
7
73
220
Procedementos Sanitarios e Asistenciais
1
11
19
245
221
Procesos Comerciais
1
4
11
116
222
Procesos de Xestión Administrativa
2
10
26
303
223
Produción de Artes Gráficas
1
2
13
38
225
Servizos á Comunidade
1
10
25
475
226
Servizos de Restauración
1
1
9
78
227
Sistemas e Aplicacións Informáticas
2
1
36
133
228
Soldadura
1
0
15
57
229
Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son
1
3
19
130
TOTAL
25
83
338
2733

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Total: 68 prazas, 4 especialidades, 263 inscritos:

 

Código/Especialidade
Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre
Libre inscritos
1
Alemán
0
0
6
60
11
Inglés
2
3
22
153
Total
2
3
28
213
 
 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Acceso do Subgrupo A1 ao A1

 

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade A1-A1 prazas

Reserva persoas con discapacidade A1-A1 inscritos

A1-A1 prazas
A1-A1 inscritos
8
Francés
1
0
7
9
9
Galego
0
0
5
7
11
Inglés
2
1
23
30
Total
3
1
35
46

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas. Total: 85 prazas, 20 especialidades, 830 inscritos:

 

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas
Libre inscritos
401
Acordeón
0
0
2
15
403
Canto
0
0
3
38
404
Clarinete
0
0
5
72
405
Clave
0
0
2
8
406
Contrabaixo
0
0
2
14
408
Fagot
0
0
4
25
412
Fundamentos de Composición
1
 
5
54
413
Gaita
1
1
4
25
414
Guitarra
0
0
4
50
419
Óboe
0
0
3
25
423
Piano
1
1
5
125
424
Saxofón
1
0
3
50
426
Trombón
0
0
2
33
427
Trompa
0
0
3
20
429
Tuba
0
0
4
35
431
Viola
0
0
4
39
434
Violonchelo
0
0
3
45
436
Danza Clásica
1
1
7
42
437
Danza Contemporánea
0
0
3
22
460
Linguaxe Musical
1
1
11
89
TOTAL
6
4
79
826

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Total: 40 prazas, 6 especialidades, 563 inscritos:

 

Código/especialidade
Reserva para persoas con discapacidade prazas

Reserva para persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas
Libre inscritos
507
Debuxo Artístico e Cor
0
0
3
130
509
Deseño de Interiores
1
2
7
131
510
Deseño de Moda
0
0
4
51
512
Deseño Gráfico
1
8
6
102
515
Fotografía
0
0
4
67
525
Volume
0
0
4
66
Total
2
10
28
547

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1

 

Código/Especialidade
Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

A2-A1 prazas
A2-A1 inscritos
507
Debuxo Artístico e de Cor
0
0
1
1
509
Deseño de Interiores
0
0
2
1
510
Deseño de Moda
0
0
1
0
512
Deseño Gráfico
1
0
2
1
515
Fotografía
0
0
2
2
525
Volume
0
0
1
1
Total
1
0
9
6
      

Corpo de inspectores de educación. Total: 10 prazas, 164 inscritos:

 

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas
Libre inscritos
1
Inspección Educativa
1
4
9
160
Imaxes relacionadas
Data de actualización: 23/06/2020