Preguntas máis frecuentes

Compartir
 • whatsapp

Que é o Sistema Único de Rexistro?

O Sistema Único de Rexistro é o conxunto de órganos, servizos e unidades que realizan as funcións de rexistro de entrada e/ou saída de cantas solicitudes, escritos, comunicacións e documentos se reciban na Administración xeral e nas entidades instrumentais do sector público autonómico, ou se remitan a elas, para a súa debida constancia, co fin de facer real e efectivo o principio de proximidade á cidadanía.

Está integrado pola rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro, polo Rexistro Electrónico Xeral e, de existir, polos rexistros electrónicos das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Rexistro Electrónico Xeral
Onde poden presentarse os documentos dirixidos aos órganos das Administracións públicas?

Os documentos que as persoas interesadas dirixan aos órganos das Administracións públicas poderán presentarse:

 • No rexistro electrónico da Administración ou organismo ao que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos do sector público (Administración xeral do Estado, Administracións das comunidades autónomas, entidades que integran a Administración local e sector público institucional).
 • Nas oficinas de Correos, na forma regulamentariamente establecida.
 • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
 • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistro.
 • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.
Que é o Rexistro Electrónico Xeral?

Cada Administración disporá dun Rexistro Electrónico Xeral, no que se asentará todo documento que sexa presentado ou que se reciba en calquera órgano administrativo, organismo público ou entidade vinculada ou dependente. Tamén se poderán anotar as saídas de documentos oficiais dirixidas a outros órganos ou particulares.

Tamén poderán dispoñer dun rexistro electrónico propio os organismos públicos vinculados ou dependentes de cada Administración, plenamente interoperables co Rexistro Electrónico Xeral da Administración pública da que dependa.

Están relacionados entre si os rexistros electrónicos das distintas Administracións?

Os rexistros electrónicos de todas e cada unha das Administracións deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garanta a súa compatibilidade informática e interconexión, así como a transmisión telemática dos asentos rexistrais e dos documentos que se presenten en calquera deles.

Obterei algunha xustificación de ter presentado a documentación no rexistro electrónico?

Si. O Rexistro Electrónico Xeral xerará automaticamente un recibo xustificativo da documentación presentada.
 

Que podo facer se teño dúbidas no uso de medios electrónicos?

As Administracións públicas asistirán no uso de medios electrónicos ás persoas interesadas non obrigadas a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas que así o soliciten, especialmente no referente á identificación e sinatura electrónica, presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico Xeral e obtención de copias auténticas.

Se ten algunha dúbida nesta materia pode resolvela a través do teléfono 012 ou de forma presencial nas oficinas da rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro.

Pode atopar máis respostas a preguntas frecuentes do rexistro electrónico en https://sede.xunta.gal/axuda/preguntas-frecuentes.

Rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro
Que é a rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro?

A rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro constitúena as oficinas que a Xunta de Galicia ten repartidas por todo o territorio da comunidade autónoma e que desenvolven as funcións de asistencia en materia de rexistros e no uso dos medios electrónicos, información á cidadanía e as outras detalladas no apartado correspondente.

Está integrada polas oficinas de asistencia en materia de rexistros (antigas oficinas de rexistro) preexistentes, así como polas que se poidan crear.

Cal é o horario das oficinas de rexistro?

No Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (Santiago de Compostela) e nas oficinas dos edificios administrativos principais (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo) o horario de atención ao público é das 9 ás 19 horas de luns a venres, e das 9 ás 14 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. O horario de verán, que abrangue do 16 de xuño ao 15 de setembro (ambos inclusive), é de 9 a 14 horas, de luns a venres.

No resto de oficinas o horario de atención ao público é de 9 a 14 horas en xornada de luns a venres.

Pódese consultar o horario das diferentes oficinas aquí.

Que funcións teñen as oficinas da rede?

As oficinas da rede cumpren as seguintes funcións:

 • Admitir os escritos, solicitudes, comunicacións e documentos que presenten voluntariamente as persoas non obrigadas a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas, así como dixitalizalos para a súa incorporación ao expediente administrativo electrónico.
 • Asistir no uso dos medios electrónicos as persoas non obrigadas ao emprego dos devanditos medios que así o soliciten, especialmente no referente á identificación e sinatura electrónica, á presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico Xeral e á obtención de copias auténticas.
 • Facilitar información xeral á cidadanía, con especial atención ás persoas con discapacidade.
 • Informar e asistir á cidadanía no exercicio do acceso á información pública.
 • Informar e asistir á cidadanía no exercicio da presentación de queixas e suxestións.
 • Informar sobre o estado de tramitación dos procedementos ás persoas coa condición de interesadas que acudan persoalmente a unha oficina da rede, sempre que a devandita información conste na carpeta cidadá ou sexa accesible desde a sede electrónica, sen prexuízo das funcións correspondentes aos órganos, servizos e unidades de xestión dos ámbitos competenciais específicos.
 • Prover de medios de identificación dixital a quen o solicite.
 • Realizar copias auténticas. Formalizar os apoderamentos ápud acta outorgados mediante comparecencia persoal da persoa interesada nun procedemento administrativo.
 • Informar ás persoas interesadas da identificación do órgano, centro, unidade administrativa ou entidade á que se dirixe unha solicitude, escrito, comunicación ou documento.
 • Practicar notificacións con ocasión da comparecencia espontánea.
Quen está obrigado a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas?

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (artigo 14.2) e a Lei 4/2019, de administración dixital de Galicia (artigo 10) establecen a obrigatoriedade de recibir todas as notificacións por vía exclusivamente electrónica para determinados colectivos.

Isto aplica a:

 • Persoas xurídicas
 • Entidades sen personalidade xurídica
 • Profesionais colexiados/as
 • Empregados/as das administracións públicas (no exercicio das súas funcións)
 • Traballadores/as autónomos/as (no exercicio da súa actividade profesional)
 • Estudantes universitarios/as (no exercicio da súa condición académica)
 • Persoas que representen a algunha das anteriormente indicadas
Estou obrigado/a a relacionarme electronicamente coas Administracións públicas. Que ocorre se quero presentar a miña solicitude ou outra documentación nunha oficina de atención á cidadanía e de rexistro?

A lei establece que se unha persoa obrigada a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas presenta a súa solicitude presencialmente será requirida para que a emende, facendo unha presentación electrónica. Considerarase data de presentación aquela na que se realice a emenda, e non a da presentación presencial.

Se unha persoa obrigada acude a presentar unha solicitude, escrito ou comunicación a unha oficina de atención á cidadanía e de rexistro da rede da Xunta de Galicia será advertida da súa obriga legal, e das consecuencias do seu incumprimento. Porén, se insiste na súa presentación a súa documentación será recollida e rexistrada de entrada; no asento rexistral constará que foi advertida e que, aínda así, decidiu facer a presentación presencial.

Será o órgano destinatario da documentación quen deberá requirila para que emende a súa presentación facéndoa de forma electrónica.

É obrigatoria a identificación dos/as interesados/as na oficina de asistencia en materia de rexistros e información?

Con carácter xeral, para realizar calquera actuación prevista no procedemento administrativo, os/as interesados/as deben acreditar previamente a súa identidade a través de calquera dos medios de identificación previstos na lei.

No caso de presentación presencial nunha oficina da rede, deberán identificarse mediante a presentación do Documento Nacional de Identidade ou documento equivalente.
 

Presentación de solicitudes e documentos
Quero presentar unha solicitude nunha oficina de atención á cidadanía e de rexistro en formato papel. Que fará a oficina con ela?

Os documentos presentados de forma presencial ante as Administracións públicas deberán ser dixitalizados.

Unha vez dixitalizados, devolveranse os orixinais á persoa interesada, sen prexuízo dos supostos nos que a norma determine a custodia pola Administración dos documentos presentados ou resulte obrigatoria a presentación de obxectos ou de documentos nun soporte específico non susceptibles de dixitalización, así como cando problemas técnicos ou doutro tipo o imposibiliten.

Que documentos non é obrigatorio presentar?

As persoas interesadas teñen dereito a non achegar documentos que xa estean en poder da Administración actuante ou que teñan sido elaborados por calquera outra Administración. A Administración actuante pode consultar ou recadar os devanditos documentos salvo que o/a interesado/a se opoña. No caso de oposición á consulta, os documentos deberán ser achegados.

Podo actuar mediante representante ante as Administracións públicas?

Si. As persoas interesadas poderán actuar directamente ou por medio de representante ante as Administracións públicas. Poden ser representantes as persoas físicas con capacidade de obrar e as persoas xurídicas sempre que estea previsto nos seus estatutos.

A representación debe acreditarse para presentar solicitudes, declaracións responsables ou comunicacións, interpoñer recursos, desistir de accións e renunciar a dereitos en nome doutra persoa. Poderá acreditarse mediante calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da súa existencia.

Onde podo atopar modelos normalizados para a súa presentación presencial nunha oficina da rede?

Pode atopar modelos xenéricos de documentos para a súa presentación presencial nesta páxina (solicitude e achega de documentación) ou tamén nesta da sede electrónica (para outros documentos de interese).

Podo pedir un xustificante de ter presentado documentación nunha destas oficinas?

Si. As persoas interesadas poderán esixir o correspondente recibo que acredite a data e hora de presentación das solicitudes, comunicacións e escritos nas oficinas de asistencia en materia de rexistros da Administración.

Que documentos ou obxectos non serán obxecto de rexistro nas oficinas de asistencia?
 • Os documentos que teñan carácter publicitario, comercial ou análogo, aínda que se especifique o seu destino.
 • Os paquetes ou obxectos que se xunten ao documento de remisión.
 • Os documentos que se incorporen como anexo a unha solicitude, escrito ou comunicación, sen prexuízo do dereito da cidadanía a que quede constancia da súa presentación.
 • Os documentos ou escritos anónimos.
 • As solicitudes, escritos e documentos que carezan absolutamente dos requisitos legalmente establecidos, sen prexuízo de que a/o cidadá/n sexa advertida/o das devanditas carencias e se lle asista indicándolle como emendalas.
Desde cando se computan os prazos cando presento unha solicitude ou outra documentación a través dunha oficina de asistencia?

O Sistema Único de Rexistro réxese, para os efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica.

O inicio do cómputo dos prazos das Administracións públicas virá determinado pola data e hora de entrada no rexistro electrónico da devandita Administración ou organismo.

Para a persoa interesada, a data e hora determinante de cara á presentación é aquela na que a súa documentación ten entrada na oficina á que se dirixa.

Na sede electrónica determínanse os días inhábiles aos efectos do rexistro electrónico (https://sede.xunta.gal/a-sede/calendario-e-hora-oficiais).

* Debe terse en conta que no caso de que unha persoa obrigada a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas presente a súa solicitude presencialmente será requirida para que a emende, facendo unha presentación electrónica. Considerarase data de presentación aquela na que se realice a emenda, e non a da presentación presencial.

Realización de copias auténticas
Que é unha copia electrónica auténtica?

Terán a consideración de copia auténtica dun documento público administrativo ou privado as realizadas, calquera que sexa o seu soporte, polos órganos competentes das Administracións públicas nas que quede garantida a identidade do órgano que realizou a copia e o seu contido.

A copia electrónica auténtica dun documento orixinal en formato papel ou outro formato non electrónico é aquela copia con formato electrónico realizada por unha Administración pública a través dun proceso de dixitalización.

Cando vou necesitar unha copia electrónica auténtica?

Na realización de trámites electrónicos cunha Administración pública, cando con carácter excepcional unha Administración solicitara á persoa interesada a presentación dun documento orixinal e este estivera en formato papel, o/a interesado/a poderá obter una copia auténtica con carácter previo á súa presentación electrónica.

Onde podo solicitar a realización de copias electrónicas auténticas dos meus documentos en papel?

En calquera das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia.

A obtención de copias auténticas está suxeita ao pago dalgunha taxa?

Si. Trátase da prestación dun servizo á cidadanía por parte da Administración e, polo tanto, está suxeito ao previo pagamento dunha taxa.

Denominación: Copias compulsadas ou auténticas de expedientes en poder da Administración e copias auténticas de documentos privados ou doutras Administracións

Código: 30.27.00

Importe: 5,42 € por unidade documental

Consellería: Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, AAPP e Xustiza (cód. 04)

Delegación (elixir a que corresponda):

 • Servizos centrais (cód. 13) 
 • A Coruña (cód. 10)
 • Ferrol (cód. 11)
 • Lugo (cód. 20)
 • Ourense (cód. 30)
 • Pontevedra (cód. 40)
 • Vigo (cód. 41)

Servizo de: Secretaría (cód. 01)

Como podo pagar a taxa para a obtención de copias electrónicas auténticas?

Poderá facer o pagamento das taxas tanto de xeito presencial como electronicamente.

Pode atopar información nesta ligazón da Axencia Tributaria de Galicia. 

Ademais, nas oficinas de atención á cidadanía e de rexistro atopará impresos para o pagamento presencial.

Que valor teñen as copias electrónicas auténticas?

As copias auténticas terán a mesma validez e eficacia que os documentos orixinais. O seu valor dentro do procedemento depende da natureza do documento orixinal:

 • As copias auténticas de documentos privados producen unicamente efectos administrativos.
 • As copias auténticas realizadas por unha Administración pública terán validez nas restantes Administracións.

 

Provisión de medios de identificación dixital
Que medios de identificación dixital podo obter na rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta?

Nas oficinas da rede pódese obter Chave365 e acreditar a identidade no proceso de obtención do certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Que é a Chave365?

Chave365 é o sistema que permite aos/ás cidadáns/ás maiores de idade e a menores emancipados/as identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico. Con Chave365 a persoa usuaria identifícase co seu NIF e clave persoal e asina electronicamente cun código, único para cada operación, que recibe no seu teléfono móbil.

Onde podo obter información da Chave365?

Pódese obter máis información sobre Chave365 nesta páxina.

Como podo obter un certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre?

Deberá seguir os pasos descritos en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software.

Nas oficinas da rede poderá acreditar a súa identidade, acudindo persoalmente co código obtido na antedita páxina web. Posteriormente poderá rematar o proceso no mesmo equipo no que se fixo a solicitude inicial.

Asistencia para a identificación ou sinatura electrónicas
Teño dúbidas no uso dos medios electrónicos. Como podo solucionalas?

Nas oficinas de atención á cidadanía e de rexistro poderá obter información, apoio e asesoramento no uso dos medios electrónicos e, especialmente, no referente á identificación e sinatura electrónica, á presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico Xeral e á obtención de copias auténticas.

Están excluídas as persoas que pertenzan ao colectivo de obrigados/as a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas.

Así mesmo, poderá resolver as súas dúbidas no teléfono de información 012 (981 900 643).

Notificación por comparecencia espontánea nas oficinas da rede
Cando serei notificado/a por parte da Administración?

Os órganos das Administracións públicas notificarán as resolucións e actos administrativos ás persoas interesadas cuxos dereitos e intereses sexan afectados.

Como notifica a Administración as resolucións e actos administrativos á persoa interesada?

As persoas obrigadas a relacionarse electronicamente coa Administración serán notificadas só de xeito electrónico, a través da plataforma Notifica.gal.

As persoas non obrigadas poden optar entre a notificación electrónica ou en papel.

No caso de que opte por ser notificada en formato papel, a notificación será igualmente posta a disposición da persoa interesada na plataforma Notifica.gal, para o acceso ao seu contido de forma voluntaria.

Poderá cambiar a forma elixida de notificación en calquera momento, poñéndoo en coñecemento da Administración mediante os formularios normalizados para as notificacións sucesivas.

Pode obter máis información sobre a plataforma Notifica.gal en https://www.xunta.gal/notifica.

Podo ser notificado/a presencialmente acudindo á Administración notificante?

Si. As persoas interesadas ou quen lles representen poden acudir a unha oficina de atención á cidadanía e de rexistro e solicitar ser notificadas persoalmente nese momento. Para iso, deberán asinar unha autorización que permita ao/á funcionario/a acceder á súa carpeta de notificacións e aceptar a notificación no seu nome.

A resolución notificada seralle entregada á persoa interesada ou ao/á seu/súa representante.

Que pasa se unha Administración me notifica un acto ou resolución de forma electrónica e mais en papel?

No caso de que unha persoa interesada fose notificada por distintas canles, a data que se tomará en conta a efectos de notificación será a que se producise en primeiro lugar.