Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 10 actuacións da C. de Política Social :

C. de Política Social

Plan Operativo de Inclusión Social 2015-2016

O Plan Operativo de Inclusión Social 2015-2016 constitúe a primeira fase de implantación da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020. O documento recolle máis de 300 accións que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo ou ten previsto facelo neste bienio para acadar os seus obxectivos.


C. de Política Social

Nova Axenda Social de Galicia

A Nova Axenda Social de Galicia formula respostas adaptadas ás características que presentan as novas situacións de pobreza e exclusión a consecuencia dos cambios estruturais na sociedade actual. As medidas que comprende diríxense á poboación en risco de pobreza e exclusión social e, de xeito concreto, algunhas delas diríxense nomeadamente a un perfil de familias que rexistran actividade económica e baixos ingresos e que, por diversas razóns, non acceden aos dispositivos de axuda de inclusión.


C. de Política Social

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020

A Estratexia de Inclusión Social de Galicia constitúe un novo e reforzado marco integrado de intervencións orientadas a responder de xeito efectivo e coordinado ás situacións persoais e familiares de vulnerabilidade, pobreza e exclusión social, e procurar os apoios precisos para que as súas persoas destinatarias acaden a súa inclusión social e laboral.


A Presidencia da Xunta; C. de Política Social

Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais

Dotado cun orzamento de 8 millóns de euros, o Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais é un instrumento de apoio á planificación estratéxica desta área clave para a Comunidade, que xestiona a atención e as prestacións de máis de 1,6 millóns de galegos/as.


C. de Política Social

Plan para a Dinamización Demográfica de Galicia 2013-2016 – Horizonte 2020

Este plan baséase na necesidade urxente e imprescindible de traballar en favor da revitalización demográfica, para garantir a sostibilidade demográfica, socioeconómica e sociocultural da Comunidade Autónoma de Galicia. O capital humano é o máis importante para un territorio, é o motor do desenvolvemento social e económico.


C. de Política Social

Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia - Horizonte 2020

A abordaxe desta estratexia constitúe unha importante responsabilidade social e política e o compromiso cun modelo sociosanitario e educativo mellor preparado para afrontar a prevención desde todos os ámbitos.


C. de Política Social

III Plan galego de acción voluntaria (2011-2014)

A planificación estratéxica da Comunidade autónoma canalízase a través do Plan galego de acción voluntaria, que se configura como un instrumento administrativo que determina os criterios de planificación e coordinación das actuacións proxectadas en materia de acción voluntaria.


C. de Política Social

Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013

A través do PAIPDG a Xunta de Galicia pretende avanzar na consecución da plena participación das persoas con discapacidade na sociedade e na integración das cuestións que máis afectan a este colectivo en todos os ámbitos de actuación.


C. de Política Social

Plan Xuventude 2013

O Plan Xuventude 2013 ten por obxectivos principais crear máis oportunidades para a xuventude na educación e no emprego, potenciar a solidariedade mutua entre a sociedade, no seu conxunto, e na xuventude como parte dela e mellorar o acceso desta última á sociedade adulta, así como a súa plena participación nela.


C. de Política Social

Plan Galego das Persoas Maiores 2010-2013 - Horizonte 2015

Galicia, ao igual que a maioría dos territorios do noso contorno, atópase ante o desafío do envellecemento poboacional. Un reto que a Consellería de Traballo e Benestar considera, á súa vez, como unha oportunidade que a sociedade galega debe aproveitar para demostrar que é realmente integradora para todas as persoas, con independencia da súa idade.