Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 19 actuacións da A Presidencia da Xunta :
  • 1
  • 2 (página actual)

A Presidencia da Xunta

Plan Senda 2020

O Plan Senda 2014 supuxo un cambio substancial no tocante á modernización da administración de xustiza e no achegamento á cidadanía. Durante estes catro anos, lográronse avances que fan posible a definición e execución de moitas das iniciativas deste novo Plan Senda 2020 desde o punto de vista organizativo, funcional e tecnolóxico.


A Presidencia da Xunta

Plan de Software Libre 2015

Enmarcándose nas liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia 2020, o Plan de Software Libre 2015 supón un novo paso adiante no compromiso da Amtega co fomento e promoción do software libre e as fontes abertas.


A Presidencia da Xunta; C. de Política Social

Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais

Dotado cun orzamento de 8 millóns de euros, o Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais é un instrumento de apoio á planificación estratéxica desta área clave para a Comunidade, que xestiona a atención e as prestacións de máis de 1,6 millóns de galegos/as.


A Presidencia da Xunta

Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal

O Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, ten por obxecto principal o establecemento dun marco regulador de ordenación xeral para as infraestruturas públicas terrestres de telecomunicacións en Galicia e, deste xeito, espacializar unha política pública ao respecto das infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas por Retegal.


A Presidencia da Xunta

Plan Galego para o Fomento da Actividade Física Galicia Saudable

Galicia Saudable é un plan a través do cal se pretende crear as condicións para que todas as persoas da nosa comunidade poidan adoptar un estilo de vida activo que favoreza a súa saúde. Está impulsado pola Presidencia da Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, co respaldo científico e técnico de persoas expertas en actividade física.


A Presidencia da Xunta

Plan integral de emigración 2011-2013

O documento estratéxico do Goberno galego sobre a emigración para o período 2011-2013 é unha proposta que busca centrar as bases de actuación da Xunta coas entidades galegas, os emigrantes e os seus descendentes, con vistas a fortalecer e estruturar de forma operativa á galeguidade no século XXI.


A Presidencia da Xunta

2014.gal Axenda Dixital de Galicia

Dentro da estratexia do Goberno galego en materia de Sociedade da Información, xorde a Axenda Dixital de Galicia co obxectivo de maximizar o potencial das TIC como peza clave que axude a converter a economía actual nunha economía intelixente, sustentable e integradora, cun alto nivel de emprego, cohesión social e territorial no horizonte de 2014.


A Presidencia da Xunta

Plan de Sistemas TIC na Administración de Xustiza en Galicia (Plan Senda 2014)

A Administración de Xustiza enfróntase con grandes retos derivados dun novo marco legal, das necesidades e demandas dos destinatarios dos servizos públicos e das oportunidades derivadas dos compromisos das administracións implicadas. Senda 2014 avanza no desenvolvemento dos servizos de administración electrónica neste eido.


A Presidencia da Xunta

Plan director de Banda Larga de Galicia 2010-2013

O Plan de banda larga de Galicia 2010-2013 define a estratexia de despregamento máis adecuada para que a maior parte da sociedade e as empresas galegas dispoñan de acceso de calidade á banda larga no horizonte do ano 2013.

  • 1
  • 2 (página actual)