Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 40 actuacións da área temática Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais :

A Presidencia da Xunta

Plan Galego para o Fomento da Actividade Física Galicia Saudable

Galicia Saudable é un plan a través do cal se pretende crear as condicións para que todas as persoas da nosa comunidade poidan adoptar un estilo de vida activo que favoreza a súa saúde. Está impulsado pola Presidencia da Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, co respaldo científico e técnico de persoas expertas en actividade física.


C. de Política Social

III Plan galego de acción voluntaria (2011-2014)

A planificación estratéxica da Comunidade autónoma canalízase a través do Plan galego de acción voluntaria, que se configura como un instrumento administrativo que determina os criterios de planificación e coordinación das actuacións proxectadas en materia de acción voluntaria.


A Presidencia da Xunta

Plan integral de emigración 2011-2013

O documento estratéxico do Goberno galego sobre a emigración para o período 2011-2013 é unha proposta que busca centrar as bases de actuación da Xunta coas entidades galegas, os emigrantes e os seus descendentes, con vistas a fortalecer e estruturar de forma operativa á galeguidade no século XXI.


C. de Sanidade

Plan de prioridades sanitarias 2011-2014

No contexto das metas de política sanitaria do Goberno galego nace este plan, co obxecto de mellorar a saúde da poboación, prestar os servizos sanitarios que precisan as persoas, fomentar o exercicio dos dereitos recoñecidos na normativa e actuar de forma eficiente para asegurar a sostibilidade do sistema sanitario e dos servizos públicos.


C. de Política Social

Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013

A través do PAIPDG a Xunta de Galicia pretende avanzar na consecución da plena participación das persoas con discapacidade na sociedade e na integración das cuestións que máis afectan a este colectivo en todos os ámbitos de actuación.


C. de Sanidade

Estratexia SERGAS 2014: a sanidade pública ao servizo do paciente

Para elaborar a Estratexia SERGAS 2014 a Administración sanitaria galega baseouse en catro principios fundamentais: o paciente como centro do sistema, o recoñecemento e potenciación do valor dos profesionais, o papel da innovación e da nova ciencia e o compromiso co desenvolvemento económico e social de Galicia.


C. de Política Social

Plan Xuventude 2013

O Plan Xuventude 2013 ten por obxectivos principais crear máis oportunidades para a xuventude na educación e no emprego, potenciar a solidariedade mutua entre a sociedade, no seu conxunto, e na xuventude como parte dela e mellorar o acceso desta última á sociedade adulta, así como a súa plena participación nela.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético


C. de Política Social

Plan Galego das Persoas Maiores 2010-2013 - Horizonte 2015

Galicia, ao igual que a maioría dos territorios do noso contorno, atópase ante o desafío do envellecemento poboacional. Un reto que a Consellería de Traballo e Benestar considera, á súa vez, como unha oportunidade que a sociedade galega debe aproveitar para demostrar que é realmente integradora para todas as persoas, con independencia da súa idade.


Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia

O Platerga é un instrumento de carácter técnico que comprende un conxunto de normas e procedementos de actuación que constitúen o sistema e dispositivo de resposta das administracións públicas fronte a calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial da Comunidade autónoma de Galicia.