Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 10 actuacións da C. de Infraestruturas e Mobilidade :

C. de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Plan de seguridade viaria de Galicia 2022-2025

O Plan de seguridade viaria de Galicia 2022-2025 recolle as accións a desenvolver durante o período 2022 a 2025, que repercutan nunha mellora da seguridade viaria en Galicia.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa 2015-2021

Os obxectivos xerais do plan hidrolóxico son a consecución do bo estado e a axeitada protección das masas de auga da demarcación, a satisfacción das demandas de auga e o equilibrio e harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial. Estes obxectivos acadaranse protexendo a calidade do recurso, economizando o seu emprego e racionalizando os seus usos, en función da capacidade de asimilación dos sistemas acuáticos.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Transporte Público de Galicia

O Plan de Transporte Público de Galicia concreta a Rede de transporte público de Galicia da competencia da Xunta de Galicia.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de accesibilidade do transporte interurbano ao centro urbano da Coruña

No Plan de accesibilidade do transporte interurbano ao centro urbano da Coruña concrétanse as novas rutas, os novos puntos de parada e interconexión das redes urbana e interurbana, co fin de mellorar as condicións de accesibilidade dos usuarios da rede de transporte público de viaxeiros por estrada.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020

O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020 da Xunta de Galicia, que foi elaborado coa colaboración da Asociación Española de la Carretera (AEC), ten como obxectivo principal obter unha taxa de 34 falecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes no ano 2020.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa do ciclo 2015-2021

O Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (PXRI) ten como obxectivo lograr unha actuación coordinada de todas as administracións públicas e a sociedade para diminuír os riscos de inundación, e reducir as consecuencias negativas das inundacións, baseándose nos programas de medidas que cada unha das administracións debe aplicar no ámbito das súas competencias para acadar o obxectivo previsto, baixo os principios de solidariedade, coordinación e cooperación interadministrativa e respecto ao medio ambiente.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa

O Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, establécese como un instrumento que permitirá á administración, ante un episodio concreto de seca, a identificación, avaliación, seguimento, toma de decisións e posterior adopción de medidas precisas de cara a minimizar os efectos adversos dunha situación de seca.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Transporte Metropolitano de Galicia

A integración tarifaria e a mellora da oferta de servizos e das infraestruturas son os piares fundamentais do plan que ten por obxecto mellorar a mobilidade e accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas de Galicia.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Abastecemento de Galicia - Plan Auga

O Plan Auga é una ferramenta de xestión e ordenación do abastecemento acorde ás novas tendencias e requisitos establecidos principalmente pola Directiva Marco da Auga e polo Real Decreto 140/2003 polo que se definen os criterios sanitarios de calidade da auga de consumo humano.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan Sectorial Hidroeléctrico das bacías hidrográficas de Galicia-Costa

O seu obxecto céntrase en regular a implantación de determinadas actuacións de interese público ou utilidade social, necesarias para a realización da actividade de produción de enerxía eléctrica no ámbito xeográfico de Galicia-Costa.