Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 9 actuacións da C. de Sanidade :

C. de Sanidade

Estratexia de xestión do cancro en Galicia (2022-2028)

Este documento establece a visión e o plan de acción para enfrontar o reto do cancro nos próximos anos en Galicia.


C. de Sanidade

Estratexia Galega en Enfermidades Raras (2021-2024)

O seu obxectivo central é establecer un novo modelo asistencial para este tipo de doenzas garantindo un prazo de diagnóstico máis reducido, menor variabilidade no manexo e unha xestión máis áxil, coordinada e eficaz.


C. de Sanidade

Plan Galego de Hospitalización a Domicilio (2019-2023)

Con este plan poténciase e consolídase a modalidade de asistencia de hospitalización a domicilio, achegándoa ao 100% dos galegos e galegas os 365 días do ano.


C. de Sanidade

Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (2020-2024)

O plan establece 98 proxectos dirixidos á prevención da aparición de problemas de saúde mental na poboación galega, así como á mellora da asistencia sociosanitaria das persoas que padecen algún trastorno mental.


C. de Sanidade

Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria

A Xunta de Galicia ten establecida unha folla de ruta que amosa a súa aposta firme e decidida pola atención primaria, elaborando un Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria que prevé a posta en marcha de 37 centros de saúde e a ampliación ou reformas noutros 14 xa existentes.


C. de Sanidade

Plan de Prioridades Sanitarias 2014-2016

O Plan de Prioridades Sanitarias 2014-2016 revisa e actualiza o anterior (con vixencia entre 2011 e 2014) e ten como obxectivo estratéxico diminuír a enfermidade e responder ao espírito de mellora continua do sistema. O Plan recolle 17 prioridades que inclúen 108 obxectivos, 248 accións de mellora e 344 indicadores deseñados para a súa monitorización e seguimento.


C. de Sanidade

Plan Xermola para a prevención da obesidade infantil en Galicia

O Plan Xermola ten por obxecto diminuír a prevalencia da obesidade na poboación infantil e xuvenil de Galicia (menores de 18 anos) nun prazo de 8 anos, mellorar o patrón alimentario e de actividade física da poboación infantil e xuvenil como principais determinantes actuais desta patoloxía e actuar sobre outros que vaia identificando a evidencia científica.


C. de Sanidade

Plan de prioridades sanitarias 2011-2014

No contexto das metas de política sanitaria do Goberno galego nace este plan, co obxecto de mellorar a saúde da poboación, prestar os servizos sanitarios que precisan as persoas, fomentar o exercicio dos dereitos recoñecidos na normativa e actuar de forma eficiente para asegurar a sostibilidade do sistema sanitario e dos servizos públicos.


C. de Sanidade

Estratexia SERGAS 2014: a sanidade pública ao servizo do paciente

Para elaborar a Estratexia SERGAS 2014 a Administración sanitaria galega baseouse en catro principios fundamentais: o paciente como centro do sistema, o recoñecemento e potenciación do valor dos profesionais, o papel da innovación e da nova ciencia e o compromiso co desenvolvemento económico e social de Galicia.