Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 20 actuacións da área temática Ciencia e tecnoloxía :
  • 1
  • 2 (página actual)

A Presidencia da Xunta

Plan Senda 2020

O Plan Senda 2014 supuxo un cambio substancial no tocante á modernización da administración de xustiza e no achegamento á cidadanía. Durante estes catro anos, lográronse avances que fan posible a definición e execución de moitas das iniciativas deste novo Plan Senda 2020 desde o punto de vista organizativo, funcional e tecnolóxico.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Software Libre 2015

Enmarcándose nas liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia 2020, o Plan de Software Libre 2015 supón un novo paso adiante no compromiso da Amtega co fomento e promoción do software libre e as fontes abertas.


A Presidencia da Xunta

Smart Turismo - Plan de desenvolvemento das TIC no eido do Turismo

Smart Turismo xurde da necesidade de que a innovación e a tecnoloxía sexan os factores vertebradores e eixes da modernización do sector turístico de Galicia, xa que este é un sector con capacidade de se converter nun dos motores do desenvolvemento económico, creación de emprego e crecemento económico.


A Presidencia da Xunta; C. de Política Social e Xuventude

Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais

Dotado cun orzamento de 8 millóns de euros, o Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais é un instrumento de apoio á planificación estratéxica desta área clave para a Comunidade, que xestiona a atención e as prestacións de máis de 1,6 millóns de galegos/as.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal

O Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, ten por obxecto principal o establecemento dun marco regulador de ordenación xeral para as infraestruturas públicas terrestres de telecomunicacións en Galicia e, deste xeito, espacializar unha política pública ao respecto das infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas por Retegal.


Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015

O Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011 - 2015 aspira a ser unha ferramenta chave para incrementar de xeito decisivo a competitividade de Galicia e o benestar de todos os galegos e galegas.


C. de Facenda e Administración Pública

2014.gal Axenda Dixital de Galicia

Dentro da estratexia do Goberno galego en materia de Sociedade da Información, xorde a Axenda Dixital de Galicia co obxectivo de maximizar o potencial das TIC como peza clave que axude a converter a economía actual nunha economía intelixente, sustentable e integradora, cun alto nivel de emprego, cohesión social e territorial no horizonte de 2014.


A Presidencia da Xunta

Plan de Sistemas TIC na Administración de Xustiza en Galicia (Plan Senda 2014)

A Administración de Xustiza enfróntase con grandes retos derivados dun novo marco legal, das necesidades e demandas dos destinatarios dos servizos públicos e das oportunidades derivadas dos compromisos das administracións implicadas. Senda 2014 avanza no desenvolvemento dos servizos de administración electrónica neste eido.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético


C. de Facenda e Administración Pública

Plan director de Banda Larga de Galicia 2010-2013

O Plan de banda larga de Galicia 2010-2013 define a estratexia de despregamento máis adecuada para que a maior parte da sociedade e as empresas galegas dispoñan de acceso de calidade á banda larga no horizonte do ano 2013.

  • 1
  • 2 (página actual)