CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Entidades adscritas
 • Consorcio Galego de Igualdade e Benestar
  Perfecto Rodríguez Muíños
  Xerente
  Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 3º
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 996 400 - Fax: 981 568 713
 • Fundación Pública Galega para a Tutela
  de Persoas Adultas

  Juan José Couce Prego
  Xerente
  Queixume dos Pinos 2 (Edf. Cegadi), Salgueiriños
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 545 618
  Correo-e: funga@xunta.gal