CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Entidades adscritas
 • whatsapp
...
 • Consorcio Galego de Igualdade e Benestar
  Perfecto Rodríguez Muíños
  Xerente
  Rúa Amor Ruibal, nº 30-32, baixo
  15702 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 568 705 - Fax: 981 568 713
 • Fundación Pública Galega para a Tutela
  de Persoas Adultas

  Rubén García González
  Xerente
  Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 545 618
  Correo-e: funga@xunta.gal