Xunta de Galicia

Solicitude de inscrición

Por favor, escolla o tipo de información que desexe recibir por mensaxes SMS e/ou correo electrónico:
Alertas meteorolóxicas
Escolla o tipo de alertas das que desexe estar informado por SMS e/ou correo electrónico:
Alertas laranxas
Alertas vermellas
Mensaxe SMS
Correo electrónico
Axudas, bolsas e subvencións
O portal da Xunta ofrécelle tamén a posibilidade de subscribirse ás convocatorias de axudas, bolsas e subvencións que se vaian publicando. Escolla o tipo de colectivo co que se identifique e/ou aquelas áreas temáticas ás que desexe subscribirse:
Por áreas temáticas
Administración pública
Ciencia e tecnoloxía
Cultura e ocio
Economía, empresa e emprego
Ensino e formación
Medio ambiente
Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais
Territorio, vivenda e transporte
Por colectivos
Cidadáns
Empresas e profesionais
Outras administracións
Mensaxe SMS
Correo electrónico
Se o prefire, pode subscribirse ás novidades de axudas, bolsas ou subvencións indicando os seus códigos de procedemento:
Mensaxe SMS
Correo electrónico

Información básica sobre protección de datos

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do sistema de avisos da Xunta de Galicia segundo as preferencias especificadas. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos . Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais