Xunta de Galicia

Solicitude de inscrición

Por favor, escolla o tipo de información que desexe recibir por mensaxes SMS e/ou correo electrónico:
Alertas meteorolóxicas
Escolla o tipo de alertas das que desexe estar informado por SMS e/ou correo electrónico:
Alertas laranxas
Alertas vermellas
Mensaxe SMS
Correo electrónico
Axudas, bolsas e subvencións
O portal da Xunta ofrécelle tamén a posibilidade de subscribirse ás convocatorias de axudas, bolsas e subvencións que se vaian publicando. Escolla o tipo de colectivo co que se identifique e/ou aquelas áreas temáticas ás que desexe subscribirse:
Por áreas temáticas
Administración pública
Ciencia e tecnoloxía
Cultura e ocio
Economía, empresa e emprego
Ensino e formación
Medio ambiente
Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais
Territorio, vivenda e transporte
Por colectivos
Cidadáns
Empresas e profesionais
Outras administracións
Mensaxe SMS
Correo electrónico
Se o prefire, pode subscribirse ás novidades de axudas, bolsas ou subvencións indicando os seus códigos de procedemento:
Mensaxe SMS
Correo electrónico

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, mediante o envío do presente formulario, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nun ficheiro debidamente inscrito na AEPD , titularidade da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica coa finalidade de poder tramitar a súa alta no servizo de alertas e posterior xestión do servizo. O Responsable do Ficheiro comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter personal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros.Asimismo, informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a lopd@xunta.gal ou ben mediante escrito dirixido a: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Edificio Administrativo de San Caetano, San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña.