Xunta de Galicia

Confirmación de subscrición

Por favor insira, para poder identificalo, o seu número de teléfono móbil ou a conta de correo electrónico que nos achegou cando se subscribiu. A continuación escriba o código de 6 díxitos que recibiu por SMS ou correo electrónico no cadro correspondente. Finalmente prema o botón "Enviar".
Número de teléfono móbil:
Conta de correo electrónico:
Código de confirmación

Información básica sobre protección de datos

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do sistema de avisos da Xunta de Galicia segundo as preferencias especificadas. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos . Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais